STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Specifická porucha řeči

Specifická porucha řeči, porucha jazyka..

24. listopadu 2011 v 13:00 | ADMIN webu
V. kapitola
PORUCHY DUŠEVNÍ A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00-F99)
tabelární seznam | kapitola: F00-F99 | podkapitola: « F70-F79 | F80-F89 | F90-F98 »
PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE (F80-F89)
Poruchy uvedené pod F80-F89 mají tyto společné vlastnosti:
a) začátek je vždy v kojeneckém věku nebo v dětství;
b) postižení nebo opoždění ve vývoji funkcí' které mají silný vztah k biologickému zrání centrální nervové
soustavy;
c) stálý průběh bez remisí a relapsů. Ve většině případů je postižena řeč' prostorová orientace a motorická
koordinace. Opoždění nebo poškození je obvykle přítomno již velmi časně' může být spolehlivě zjištěno
a postupně se mírní s přibývajícím věkem dítěte' i když drobnější defekty často přetrvávají až do
dospělého věku.
F80Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
Jsou to poruchy' kde normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových stadií.
Tyto stavy nelze přímo přičítat neurologickým abnormalitám nebo poruchám řečového
mechanismu' smyslovému poškození' mentální retardaci nebo faktorům prostředí. Specifické
vývojové poruchy řeči a jazyka jsou často následovány přidruženými problémy' jako jsou
obtíže ve čtení a psaní' obtíže v meziosobních vztazích a poruchy emocí a chování.
. 0Specifická porucha artikulace řeči
Vývojová porucha' kdy dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku' ačkoliv
řečová dovednost je na normální úrovni.
Vývojová:
. fonologická porucha
. porucha artikulace řeči
Dyslalie
Funkční porucha artikulace řeči
Lalie (opakování jedné hlásky)
Nepatří sem:porušení artikulace řeči (způsobené):
. afázií NS (R47.0)
. apraxií (R48.2)
. ztrátou sluchu (H90-H91)
. mentální retardací (F70-F79)
. s vývojovou poruchou řeči:
. expresivní (F80.1)
. receptivní (F80.2)


 
 

Reklama
Reklama