STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Sociální pomoc

Sociální a právní poradna-ESET HELP

28. ledna 2009 v 21:24 | ♥Naposledy.cz♥
sociální a právní poradna
poskytuje bezplatné anonymní poradenství duševně nemocným klientům a občanům Prahy 11. Poradny fungují odděleně - sociální poradna jednou týdně (pondělí 9.00-15.00), právní poradna jednou měsíčně (čtvrtek 16.00 - 18.00).
Do sociální poradny se klienti předem telefonicky (možno i osobně) objednají na recepci Kliniky ESET - tel. 272 940 879 - 880. Při objednání jsou dotazováni na téma, které potřebují projednat. Dohodnou si termín a přesný čas konzultace. Konzultace trvá zpravidla 30 min., v případě potřeby je možné se dohodnout na opakované návštěvě. Jestliže se jedná o závažnější problém, kde je nutná konzultace s právníkem, sociální pracovnice objedná klienta do právní poradny.
Tematické okruhy
Sociální poradna:
 • informace k důchodům
 • možnosti zaměstnávání při plném nebo částečném invalidním důchodu, starobním důchodu
 • zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • finance - nemocenské, dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče
 • problematika dluhů - splátkové kalendáře, exekuce apod.
 • sociální pracovnice Vám ráda pomůže se sepsáním žádosti, odvolání, apod.
Právní poradna:
 • rozvod - sepsání žádosti o rozvod, průběh rozvodového řízení, svěření dítěte do péče, výživné, vypořádání společného jmění manželů
 • problematika dluhů - exekuční řízení, výpověď z nájmu, dědické řízení
 • vlastnická práva a otázky s tím spojené apod.
Poznámka: právník nezastupuje klienty při soudním řízení

Adresa:
Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET
Vejvanovského 1610, 149 00, Praha 11
Kontaktní osoba: Jana Pěčová
e-mail:
socialni@esethelp.cz
Do poradny se objednávejte u sestry Zdeny Petrů
tel. 272 940 880.
Projekt je realizován díky laskavé podpoře:
 • Městská část Praha 11
 • T-mobile
Zdroj:Klikni !

Odborné sociální poradenství

28. ledna 2009 v 21:21 | ♥Naposledy.cz♥

Odborné sociální poradenství

Poslání:

Posláním služby Odborného sociálního poradenství Sdružení Práh v Brně je poskytovat informace lidem s duševním onemocněním, které slouží jako podklad pro řešení klientovy nepříznivé sociální situace.

Cíl služby:

 • pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím poskytování aktuálních informací a rad
 • předcházet vyloučení naší cílové skupiny ze společenského života prostřednictvím služby Odborného sociálního poradenství
 • pomoci naší cílové skupině uplatňovat svoje práva a dostát svým povinnostem zprostředkováním právního poradenství
 • poskytnout informace pro orientaci lidí v oblastech, které mohou vést k nepříznivé sociální situaci: bydlení, duševní zdraví, volný čas, sociální vztahy, zprostředkování právního a finančního poradenství
 • zprostředkovat kontakt na návazné služby, v případě, že naše služba nemůže služby, které klient vyžaduje poskytnout
 • klient, který má dostatek podkladů k rozhodnutí a může za řešení situace přebrat zodpovědnost

Cílová skupina:

Dospělí duševně nemocní lidé s psychotickými a afektivními poruchami z Jihomoravského kraje, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
* Jedná-li se o doprovod na úřady, k lékaři, do poraden poskytujeme pouze lidem na území Brna města.

Možnosti spolupráce:

Oblasti problémů, se kterými se na nás můžete obrátit:
 • Bydlení (ztráta bydlení)
 • Práce (nedostatečná kvalifikace, ztráta práce atd.)
 • Duševní zdraví (přehled o psychiatrech, psycholozích, pomoc při jednání na úřadech atd.)
 • Volný čas (nabídka volnočasových aktivit atd.)
 • Sociální vztahy (problémy s komunikací s okolím, navázání sociálních vztahů, problémy v rodině atd.)
 • Zprostředkování právního a finančního poradenství (dluhy, změna právní způsobilosti, rozvod atd.)

Službu neposkytujeme:

 • zájemcům mladším 18ti let
 • zájemcům o službu s agresivními projevy (fyzické či slovní)
 • zájemcům pod vlivem alkoholu a návykových látek

Principy poskytování služeb

 • individuální přístup
 • profesionální přístup k uživateli
 • diskrétnost
Služba Odborného sociálního poradenství je poskytována bezplatně.

Provozní doba Odborného sociálního poradenství

Po: 9:00-12:00 12:30-16:00 hod.
Út: 9:00-12:00
St: 8:00-12:00 12:30-16:00 hod.
Čt: 8:00-12:00

Sociální centrum

Tým pracovníků Odborného sociálního poradenství
Bc. Gabriela Badinová
Bc. Hana Fialová
Jana Macková, DiS.
Mgr. Jiří Šupa
Jiřina Havlíčková, DiS.
tel.: 545 229 339
mobil: 721 121 878, 721 411 661
e-mail:
soc.centrum@prah-brno.cz, prace@prah-brno.cz

Základní sociální poradenství

28. ledna 2009 v 21:18 | ♥Naposledy.cz♥

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a všichni poskytovatelé služeb jsou povinni tuto činnost zajistit.
(§37 zákona o soc.službách 108/2006sb.)

Sociální poradenství poskytujeme všem lidem v nepříznivé sociální situaci - uživatelům sociálních služeb o.s.IZAP, absolventům speciálních škol, lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním, rodinným příslušníkům, učitelům, vychovatelům a dalším lidem v nepříznivé situaci.

Poradna má právo odmítnout klienta pod vlivem alkoholu a dalších omamných a návykových látek a dále klienta, který se projevuje agresivně.

Formy poradenství:
osobní kontakt v Integrovaném centru Slunečnice - adresa: Tř. T. Bati 1276, Zlín
telefonická konzultace - telefon: 577 019 914, 577 434 602
e-mailový dotaz -
izap@volny.cz
pracovní doba: pondělí - pátek 8 - 16 hod.

Rozsah poradenských služeb:
poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace - rada, popř. poskytnutí kontaktu na odborné sociální poradenství

Kontakt:
Zdroj:Klikni !

Sociální poradenství

28. ledna 2009 v 21:16 | ♥Naposledy.cz♥
19.1.2008

Za jakých podmínek můžu dostávat příspěvek na individuální dopravu, jsem zdravotně postižený. Kde o něj mohu žádat?

Příspěvek na individuální dopravu je jednorázová a nároková dávka sociální péče, která činí 6 500 Kč ročně. Příspěvek je poskytován:
 • občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č. 182/1991 Sb.),
 • občanům úplně nebo prakticky nevidomým nebo
 • rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.
Příspěvek je poskytován, pokud se jeho příjemce pravidelně individuálně dopravuje, není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, není občanem, který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek, a jestliže se zaváže písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu. (Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.)

Příspěvek vyplácí obecní úřad obce s rozšířenou působností.

18.1.2008
Na jaké pomůcky a dávky má nárok moje dcera, když má mentálně i tělesně postiženého kluka po obrně?

Nemohu Vám odpovědět konkrétně, jelikož přiznání obvyklých příspěvků, dávek či pomůcek si v tomto případě žádá vyšetření od ošetřujícího lékaře. Předpokládám, že Vašemu vnukovi vznikne nárok na příspěvek na péči, který se pohybuje u dětí do 18 let od 3 do 11 tisíc. Děti do 1 roku na něj nárok nemají. Dále může získat průkaz mimořádných výhod. (Zdravotní diagnózy opravňující člověka k přiznání průkazů mimořádných výhod naleznete na těchto webových stránkách: http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=8#dsp.) Zažádat lze také např. o různé úpravy bytu, příspěvky na benzín, automobil či jeho opravu, o příspěvek na individuální dopravu, stejně tak o různé kompenzační pomůcky.
Nejvhodnější bude, aby se Vaše dcera obrátila na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, kde jí určitě ochotně poradí.
11.1.2008
Prosím o informaci, vyšla vyhláška č.340/2007 ze dne 12.12.2007, moc o ní nevíme...
vyhlášku č. 340/2007 jsem pro Vás zpřístupnila v její zjednodušené podobě - ZDE
Důležitá je i tato příloha č.4 k vyhl. 505/2006 Sb. V našem odkazu na zákony a vyhlášky ji naleznete v originále.
8.1.2008
Dobry den, už asi před půl rokem, mi komise uznala částečný inv. důchod. Stále čekám, že mi teda dojde asi z Prahy nějaké vyrozumění o tom, kdy mi bude vyplacený důchod - ale ještě jsem žádný nedostal.

Běžnou praxí bohužel zůstává, že invalidní důchody nejsou vypláceny v zápětí po jejich přiznání, ale až za několik měsíců. Půl roku je však dlouhá doba, a tak Vám doporučuji, abyste se došel na Vaší situaci informovat na Okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště. Určitě si s sebou vezměte doklad o přiznání invalidního důchodu.17.12.2007
Slyšela jsem od mé kamarádky, že máte v Centru LADA - MOTOMED . Půjčujete ho i domů?


Motomed vlastníme, ale domů jej bohužel zapůjčit nemůžeme. Pokud by byl z Vaší strany zájem využívat jej přímo v LADĚ, zavolejte na tel. 774 624 008 nebo se přijeďte podívat do našeho zařízení a domluvíme konkrétní podmínky.


16.12.2007
Potřebuji vědět, na jak rozsáhlé postižení mohu získat průkazku ZTP nebo ZTP/p.


Zdravotní diagnózy, které opravňují člověka k přiznání průkazů mimořádných výhod naleznete na těchto webových stránkách:


Zde se také dozvíte, na jaký typ průkazky máte nárok a jaké výhody Vám z ní vyplynou. Více se dozvíte na sociálním odboru obce s rozšířenou působností, kde se o tyto průkazky žádá.


16.12.2007
Je pravda, že se od nového roku (2008) ruší příspěvek na ortopedické a kompenzační pomůcky?


V souvislosti s přijetím zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který nabývá platnosti dne 1. 1. 2008, bude příspěvek na zvýšené životní náklady (par. 42 zák. 182/1991 Sb.), jehož max. částka je 200 Kč měsíčně, bohužel zrušen.

16.12.2007

Dočetla jsem se o vaší poradně a chtěla bych se na Vás obrátit s dotazem. Je mi 25 let a v současné době studuji vysokou školu, kterou ještě další tři roky budu studovat. Budu tedy studovat i poté, co dosáhnu 26ti let, nebudu tedy posuzována jako student. Od státu přestanu dostávat přídavek na dítě a zároveň nebudu mít nárok na výživné od mého otce. Nemůžu být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadě práce, protože jsem osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání, čili nebudu dostávat ani dávky v nezaměstnanosti.

Chtěla bych se tedy zeptat, jestli mám nárok na nějaké dávky od státu, eventuelně na koho se mám obrátit o radu.


Z informací, které jste uvedla v dotazu je zřejmé, že Vám nárok na sociální dávky od státu nevznikne. Navíc od dovršení věku 26 let již přestáváte být "nezaopatřeným dítětem", za které platí pojistné stát, tzn. že se budete muset přihlásit na zdravotní pojišťovnu jako samoplátce zdravotního pojištění. Platba sociálního pojištění je zatím nepovinná. Pokud chcete podrobnější informace, obraťte se na sociální odbor obce s rozšířenou působností, kde Vám jistě ochotně poradí.

2. 12. 2007
Přišlo mi vyrozumění z Úřadu práce, že jsem osoba zdravotně znevýhodněná, což by mělo odpovídat bývalému ZPS, je to tak? Plynou z toho pro mě nebo zaměstnavatele nějaké výhody? Může zaměstnavatel na mě uplatnit odpočty?Máte pravdu v tom, že termín občan se ZPS byl nahrazen termínem osoba zdravotně znevýhodněná. Za zdravotně znevýhodněnou osobu se podle zákona o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Podle zákona č. 435/2004 Sb. jste osobou se zdravotním postižením.Výhody plynoucí ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou následující:

Zákaz diskriminace

Úřad práce může zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením:

- uhradit náklady na pracovní rehabilitaci, na kterou máte nárok,

- poskytnout příspěvky na zřízení a provoz chráněného pracovního místa a chráněné dílny,

-
poskytnout příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Měsíční výše příspěvku činí
- 0,66násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením,
- 0,33násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou jinou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením,

- uhradit náklady na společensky účelné pracovní místo, veřejně prospěšné pracovní místo a poskytnout příspěvek na dopravu zaměstnanců.

Sleva na dani z příjmu

Zaměstnavatel s méně než 25 zaměstnanci

Daň za zdaňovací období (kalendářní rok) se snižuje o:
- částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením,
- částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci

Organizace zaměstnávající více než 25 zaměstnanců jsou ze zákona povinny zaměstnat alespoň 4 % osob se ZP. Jestliže pracujete
v takové organizaci, Váš zaměstnavatel je plátcem daně z příjmů a jeho daňová povinnost je vyšší než 60 000 Kč, ušetří ročně právě tuto částku.

Pokud má Váš zaměstnavatel povinnost zaměstnávat:

- min. 1 osobu se ZP, úspora na odvodu do státní ho rozpočtu je pro něj 48 750 Kč (vč. slevy na dani ušetří 108 750 Kč),

- min. 2 osoby se ZP, úspora na odvodu je 97 500 Kč
(vč. slevy na dani
ušetří 157 500 Kč),

- min. 3 osoby se ZP, úspora na odvodu je 146 250 Kč. (vč. slevy na dani
ušetří 206 250 Kč).20. 10. 2007
Prosím vás o radu. Napište mi prosím, jestli je možné, abych pobírala příspěvek za péči o moji tchyni, se kterou bydlím a starám se o ni. Už se není bez pomoci schopná postarat o domácnost ani o sebe. Vařím pro ni, nakupuji, uklízím, jezdím jí pro léky. Jsem v invalidním důchodu.


Vaše tchýně si může požádat o tzv. příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), který má čtyři finančně odlišné stupně odvozené dle míry závislosti konkrétní osoby.
(I. 2000,-, II. 4000,-, III. 8000,-, IV. 11000,-)

Prvním krokem je požádat na odboru sociálních služeb o formulář žádosti o příspěvek na péči, popř. jej stáhnout z webových stránek https://formulare.mpsv.cz/. Vyplněný jej odešlete nebo odneste zpět na odbor sociálních služeb s rozšířenou působností, kde Vám sdělí více o dalších podmínkách získání příspěvku. Pokud se o tchýni staráte, uvede Vás do tiskopisu jako pečující osobu. Jestliže jí bude příspěvek přiznán, měla by Vám z něj Vaši péči hradit.


22. 9. 2007

Chci poprosit o radu - jsem na MD, před tím jsem byla na rizikovém, tedy v PN. Nyní mi končí mateřská a mám začít pobírat rodičovský příspěvek. V práci mi řekli, že zbytek normální dovolené mám čerpat. Chtěla jsem jí proplatit, ale bylo mi řečeno, že tak se to nedělá, že jí prostě mám čerpat, že o peníze nepřijdu. Nevím, jestli zaměstnavatel nechce prostě ušetřit. Můžete mi, prosím, poradit?


Jestliže nevyčerpáte dovolenou ihned po mateřské dovolené, nárok na ni Vám zanikne. Požádejte písemně zaměstnavatele o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou a zaměstnavatel Vám musí vyhovět. Rozhodnutí je na zaměstnavateli, přednostně se dovolená musí vyčerpat (zaměstnavatel může dovolenou nařídit), a teprve po dohodě je možné proplacení.


23. 8. 2007

Chtěl jsem se zeptat, kolik si můžu přivydělat k částečnému ID. Ještě by mě zajímalo, jestli musím pracovat na dobu určitou nebo ne.


Příjem ze zaměstnání se pro účely výplaty invalidního důchodu nesleduje, takže si můžete přivydělávat libovolnou finanční částku. Toto platí od 1. února 2006 (více viz. zák. č. 24/2006 Sb.). Jako invalidní důchodce můžete pracovat na dobu neurčitou i určitou. Záleží pouze na Vašem potenciálním zaměstnavateli, jak dlouhý pracovní úvazek Vám může nabídnout.


16. 8. 2007

Ráda bych se informovala, jak je to v současné době se započítáváním péče o postiženého člověka do výpočtu základu pro důchod. Slyšela jsem, že jsou nějaké změny ve prospěch pečujících, ale moc se v tom neorientuji a zajímá mě to.


Změny v této oblasti rozhodně jsou, a to opravdu pozitivní. Od 1. července 2007 je v platnosti novela zákona o důchodovém pojištění, která již občany neznevýhodňuje krácením doby péče, která přesáhla lhůtu 5 let, na polovinu, a tedy i snižováním průměru pro výpočet důchodu.

Dnes se doba péče o osoby s postižením započítává do výpočtu vyměřovacího základu v plné výši! Pokud tedy někdo pečuje o osobu závislou na péči, musí požádat, pokud to ještě neučinil, Českou správu sociálního zabezpečení o úpravu splátek. Vyřízení žádostí zřejmě potrvá delší dobu, rozdíl v důchodu za období od 1. července až do vyřízení žádosti však bude vyplacen zpětně.1.7. 2007

Chtěla bych se zeptat, jak bych se mohla dovědět, jestli mám právo na bezmocnost, resp. kdo by mi tyto informace mohl podat. Která organizace či snad lékař?

Právo na zvýšení důchodu pro bezmocnost již bohužel nemáte, jelikož dávka byla v souvislosti s novým zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zrušena.
Tento zákon zároveň přinesl tzv. příspěvek na péči, který má 4 finančně odlišné stupně podle míry závislosti osoby (u osob nad 18 let - 2000 Kč, 4000 Kč, 8000 Kč a 11000 Kč).
Při posuzování stupně závislosti se vychází zejména ze zdravotního stavu doloženého nálezem Vašeho ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření, které budete muset podstoupit, pokud budete o příspěvek žádat, a z Vašich potřeb. Vyplácení tohoto příspěvku je v kompetenci sociálních odborů obcí s rozšířenou působností, kde Vám jsou v těchto záležitostech povinni poradit. Pokud Vám bude příspěvek v určité výši přiznán, budete si moci zaplatit péči a služby, které potřebujete. Ty mohou být poskytovány členem Vaší rodiny, osobou z Vašeho okolí nebo konkrétním poskytovatelem sociální služby.
12.5. 2007

Je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči?


Ano, je to možné, ale rodičovský příspěvek nebudete pobírat v plné výši. Záleží na několika okolnostech: pokud byl vašemu dítěti přiznán příspěvek na péči ve stupni závislosti II, III nebo IV, náleží rodiči rodičovský příspěvek ve vyši poloviny rodičovského příspěvku, což v roce 2007 činí 3 791,-Kč. Pokud byl vašemu dítěti přiznán příspěvek na péči v I.stupni závislosti ve výši 3000,-Kč, pak rodiči náleží rodičovský příspěvek na péči ve výši rozdílu mezi rodičovských příspěvkem a příspěvkem na péči, což v roce 2007 činí 4 582,-Kč. Dáváte-li své dítě do školky či jiného zařízení, nezapomínejte, že se musíte řídit limitujícími podmínkami pro pobírání rodičovského příspěvku!

Zodpovídá: Bc. Ivana Švecová
Vytvořeno / změněno: 12.5.2007 / 15.5.2007

Zdroj:Klikni !

Sociální služby - pomoci

28. ledna 2009 v 21:12 | ♥Naposledy.cz♥

Sociální služby - způsoby pomoci

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Cílem služeb bývá mimo jiné
 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu
 • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
 • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů
Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně zdravotní služby

Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Sociální rehabilitace

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb.

Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.Služba se poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Služby rané péče

Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Podporované bydlení

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Centra denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Stacionáře denní a týdenní

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.´Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti:, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Telefonická krizová intervence

Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence.

Krizová pomoc

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami.Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Noclehárny

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

Služby následné péče a doléčovací

Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti:poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Terénní programy

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociální služby - poskytovatelé a dostupnost

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.
Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány:
 • osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu,
 • osobě, které byl udělen azyl,
 • občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,
 • cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce.
Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní programy) jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky.
Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba.

Kdo sociální síužby poskytuje

Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby.
Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče.

Informace o sociálních službách

Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb.

Žádost o sociální službu

O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. U některých typů sociálních služeb vydávají obce a kraje rozhodnutí o poskytnutí služby, a to ve správním řízení. Jedná se zejména o pečovatelskou službu a pobytové služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na poskytování služby.

Zajištění kvality sociálních služeb

Sociální služby a MPSV

Hlavním úkolem MPSV je příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných právních předpisů a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb. Jde například o podporu:
 • plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné potřeby lidí
 • zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv uživatelů služeb
 • občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru
V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dotační řízení, jehož cílem je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Dotační řízení je vyhlašováno každoročně.
Více informací o dotačním řízení je možno nalézt na internetových stránkách: www.mpsv.cz.

Zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb

Se vstupem ČR do EU se i pro tento systém otevřela příležitost využít tzv. "strukturální pomoc". MPSV zajišťuje čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu.
V sociální oblasti mají samospráva (obce, kraje), nestátní neziskové organizace a další organizace možnost čerpat finanční prostředky na:
 • vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociálních služeb
 • podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením - jedná se například o příslušníky romské komunity, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší apod.
Více informací o Evropském sociálním fondu (ESF) je možno nalézt na intemetových stránkách: www.mpsv.cz a www.esfcr.cz. Vaše případné dotazy můžete zasílat také na elektronickou adresu: soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

28. ledna 2009 v 21:09 | ♥Naposledy.cz♥

Příspěvek na individuální dopravu (§ 37)

jednorázová, nároková dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Komu:
 • občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č. 182/1991 Sb.)
 • občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo
 • rodiči nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení).
Za podmínky, že:
 • se pravidelně individuálně dopravuje
 • není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla
 • není občanem, který je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek
 • se zaváže písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu (Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.).
Výše dávky:
Dávka se poskytuje na období kalendářního roku a činí 6 500 Kč.
Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše příspěvku činí poměrnou část z výše uvedené částky.

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu (§ 45)

opakující se, obligatorní dávka sociální péče
poskytuje: pověřený obecní úřad
Komu:
 • občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.)
 • občanům úplně nebo prakticky nevidomým
Pokud tito občané užívají bezbariérový byt.
Výše dávky:
Výše dávky činí 400 Kč měsíčně.

Příspěvek na úhradu za užívání garáže (§ 45)

opakující se, nenároková dávka sociální péče
poskytuje: pověřený obecní úřad
Komu:
 • občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.)
 • občanům úplně nebo prakticky nevidomým.
Pokud tito občané užívají bezbariérový byt.
Výše dávky:
Výše dávky činí až 200 Kč měsíčně.

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (§ 46)

opakující se, nenároková dávka sociální péče
poskytuje: pověřený obecní úřad
Komu:
Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa. Dávka je určena na krmivo pro tohoto psa.
Výše dávky:
Výše dávky činí 800 Kč měsíčně.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Komu:
Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).
Zdravotní stav občana posuzuje lékař úřadu práce. O posouzení zdravotního stavu žádá úřad nikoli občan.
Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.. Další úlevy a slevy jsou upraveny v právních předpisech jiných resortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje základ pro daň z příjmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P - ministerstvo financí; bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená místa k parkování - ministerstvo dopravy apod.).

Bezúročné půjčky

poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Bezúročná půjčka může být poskytnuta občanům, kteří splňují podmínky pro přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla.
Výše půjčky je až 40 000 Kč. Půjčku je nezbytné splatit nejpozději do 5 let. Úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek. Poskytnutí půjčky není nárokové, jde o nenárokovou formu pomoci.

Příloha č. 2
Zdravotní postižení odůvodňující přiznání mimořádných výhod

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají v těchto případech postižení:
 1. ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny (například na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému),
 2. anatomická ztráta několika prstů na obou nohou nebo ztráta nohy v kloubu Lisfrankově nebo Chopartově a výše, až po bérec včetně,
 3. podstatné omezení funkce jedné dolní končetiny (například na podkladě funkčně významné parézy, arthrózy kolenního a kyčelního kloubu nebo ztuhnutí kolenního nebo kyčelního kloubu, stav po endoprotéze, pakloub bércové nebo stehenní kosti),
 4. omezení funkce dvou končetin (například na podkladě lehké hemiparézy nebo paraparézy, arthrotického postižení nosných kloubů obou dolních končetin, těžší formy osteoporózy, polyneuropathií, nestability kloubů nebo zánětlivého postižení kloubů),
 5. zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,
 6. onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře s přetrvávajícími projevy nervového a svalového dráždění, insuficiencí svalového korzetu a omezením pohyblivosti dvou úseků páteře,
 7. postižení cév jedné dolní končetiny s těžkou poruchou krevního oběhu (například s trofickými změnami, mízním edémem, klaudikacemi, s těžkým varikosním komplexem),
 8. záchvatová onemocnění různé etiologie spojená s opakovanými poruchami vědomí, závrativé stavy.
2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají v těchto případech postižení:
 1. anatomická ztráta jedné dolní končetiny v kolenním kloubu nebo ve stehně,
 2. anatomická ztráta dvou dolních končetin v úrovni Lisfrankova nebo Chopartova kloubu a výše,
 3. funkční ztráta jedné dolní končetiny (například na podkladě těžkého ochrnutí nebo plegie této končetiny, těžké poruchy funkce dvou nosných kloubů se ztrátou oporné funkce končetiny, stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny),
 4. současné funkčně významné anatomické ztráty části jedné dolní a jedné horní končetiny nebo obou horních končetin v úrovni bérce a předloktí,
 5. podstatné omezení funkce dvou končetin se závažnými poruchami pohybových schopností při neurologických, zánětlivých, degenerativních nebo systémových onemocněních pohybového aparátu (například na podkladě středně těžké hemiparézy nebo paraparézy, podstatného omezení hybnosti kyčelních a kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu kloubních exkurzí),
 6. onemocnění páteře, stavy po operacích a úrazech páteře se středně těžkými parézami, výraznými svalovými atrofiemi nebo se závažnými deformitami páteře s omezením exkurzí hrudníku, ztuhnutím tří úseků páteře,
 7. těžké obliterace cév obou dolních končetin s výrazným trofickým postižením a výrazným funkčním postižením hybnosti,
 8. chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy, provázené závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními projevy na pohybové a orientační schopnosti),
 9. oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota, kterou se rozumí celková ztráta slyšení podle Fowlera 85 % a více, více než 70 dB,
 10. kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 %, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
 11. oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum rovné nebo lepší než 1/60.
3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají v těchto případech postižení:
 1. anatomická ztráta dolní končetiny vysoko ve stehně s anatomicky nepříznivým pahýlem nebo v kyčli,
 2. anatomická ztráta obou končetin v bércích a výše nebo ztráta podstatných částí horní a dolní končetiny v úrovni pažní a stehenní kosti nebo obou horních končetin v úrovni paže,
 3. funkční ztráta jedné dolní a jedné horní končetiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) nebo obou dolních končetin (například paraplegie nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních a kyčelních kloubů),
 4. těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,
 5. disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 6. dlouhodobé multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti,
 7. neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 st. kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
 8. oboustranná praktická hluchota nebo oboustranná úplná hluchota u dětí do ukončení povinné školní docházky,
 9. střední, těžká a hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ horší než 50, psychické postižení s dlouhodobými těžkými poruchami orientace a komunikace,
 10. j. kombinované těžké postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta slyšení podle Fowlera horší než 65 %, a oboustranné těžké ztráty zraku.
4. Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených v bodech 1 až 3, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.

Příloha č. 3
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):
 1. nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
 2. nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):
 1. výhody uvedené v bodu 1,
 2. nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 3. sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):
 1. výhody uvedené v bodech 1 a 2,
 2. nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
 3. u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.
4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Příloha č. 4
Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany

Název pomůcky (Nejvyšší výše příspěvku z ceny)
I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany
 1. Polohovací zařízení do postele (100%)
 2. Obracecí postel (50%)
 3. Vodní zvedák do vany (50%)
 4. vypuštěno
 5. Přenosný WC (100%)
 6. Psací stroj se speciální klávesnicí (50%)
 7. Motorový vozík pro invalidy (50%)
 8. Židle na elektrický pohon (50%)
 9. Přenosná rampa (pro vozíčkáře) (100%)
 10. Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu (100%)
 11. Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu (100%)
 12. Individuální úpravy automobilu (100%)
 13. vypuštěno
 14. Dvoukolo (50%)
 15. Šikmá schodišťová plošina (100%)
 16. Signalizační pomůcka SYM-BLIK (80%)
 17. Koupací lůžko (50%)
 18. Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře (100%)
II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany
Název pomůcky (Nejvyšší částka příspěvku z ceny)
 1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti (100%, nejvýše 3 000 Kč)
 2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace (100%)
 3. Signalizace telefonního zvonku (100%)
 4. Světelný nebo vibrační budík (50%)
 5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění (75%, nejvýše 7000 Kč)
 6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) (75%)
 7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) (75%)
 8. Fax**) (75%)
 9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) (75%)
 10. Videorekordér (50%, nejvýše 7 000 Kč)
 11. Televizor s teletextem (50%, nejvýše 7 000 Kč)
 12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže (50%)
 13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem (75%)
 14. Přístroj k nácviku slyšení (50%)
 15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku (50%)
 16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) (50%)
 17. Individuální indukční smyčka (50%)
 18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině (75%)
*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.
III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany
Název pomůcky (Nejvyšší částka příspěvku z ceny)
 1. Kancelářský psací stroj (50%)
 2. Slepecký psací stroj (100%)
 3. Magnetofon, diktafon (100%, nejvýše 4500 Kč)
 4. Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem (100%)
 5. Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem (100%)
 6. Kamerová zvětšovací televizní lupa (100%)
 7. Digitální zvětšovací televizní lupa (100%)
 8. Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé (100%)
 9. Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu (100%)
 10. Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé (100%)
 11. Jehličková jednobarevná tiskárna (50%)
 12. Zařízení pro přenos digitálních dat (100%)
 13. Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem (100%)
 14. Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé (100%)
 15. Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem (100%)
 16. Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem (50%)
 17. Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem (50%)
 18. Indikátor barev pro nevidomé (100%)
 19. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé (100%)
 20. Dvoukolo (50%)

Příloha č. 5
Těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí

 1. amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
 2. amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 3. funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 4. ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 5. současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 6. těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 7. disproporční poruchy růstu provázané deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 8. anatomická nebo funkční ztráta končetiny.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Invalidní důchody

28. ledna 2009 v 21:08 | ♥Naposledy.cz♥
Invalidní důchody
 Potřebné základní informace naleznete v sekci důchodového pojištění. 
 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 
 Pracovní rehabilitace - souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání 
 osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce 
 a hradí náklady s ní spojené. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením 
 sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. 
 Příprava k práci - zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo 
 na základě dohody s úřadem práce. Příprava k práci může být prováděna s podporou asistenta. 
 Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. 
 Specializované rekvalifikační kurzy - jsou uskutečňovány za stejných podmínek jako ostatní rekvalifikace. 
 Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna 
 Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem 
 pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce. 
 Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. 
 Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je zaměstnáno nejméně 
 60 % zaměstnanců se zdravotním postižením. 
 Příspěvky pro zaměstnavatele 
 Úřad práce může poskytnout příspěvek zaměstnavateli na vytvoření chráněného pracovního 
 místa a chráněné pracovní dílny. 
 Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, 
 může úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. 
 Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením 
 z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. 
 Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
 Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 
 osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. 
 Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. 
 Posudková služba 
 Dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem 
 Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu ve vymezeném 
 rozsahu okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a úřady práce (ÚP). Z tohoto pravidla 
 existují některé výjimky, zejména v systému nemocenského pojištění a v sociálních službách. 
 V systému nemocenského pojištění uznávají dočasnou pracovní neschopnost ošetřující lékaři, 
 kteří v některých případech potřebují souhlas lékaře OSSZ. Lékaři OSSZ dále mohou činnost 
 ošetřujících lékařů při uznávání dočasné pracovní neschopnosti kontrolovat a mohou i dočasnou 
 pracovní neschopnost ukončit rozhodnutím OSSZ. 
 V systému sociálních služeb, pokud je třeba hodnotit zdravotní stav, záleží způsob jeho hodnocení 
 na zřizovateli sociální služby nebo přímo na jejím poskytovateli. 
 Nesouhlas s posudkem 
 Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat opravné prostředky. 
 Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo službě. 
 Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce nebo službě rozhoduje. 
 V případě nesouhlasu s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení lze podat odvolání k nadřízenému orgánu. 
 Výjimku tvoří dávková rozhodnutí ve věcech důchodu a zvýšení důchodu pro bezmocnost, 
 proti kterým lze podat přímo žalobu k soudu. V ostatních věcech lze žalobu k soudu podat až po skončení odvolacího řízení správního, v některých případech je však podání žaloby k soudu vyloučeno. 
 Pro účely odvolacího řízení správního podávají posudky o zdravotním stavu posudkové komise MPSV, 
 pokud v předcházejícím řízení podával posudek ÚP nebo OSSZ. Posudkové komise MPSV dále podávají 
 posudky pro účely soudního řízení ve věcech žalob proti dávkovým rozhodnutím o důchodu a zvýšení 
 důchodu pro bezmocnost. 
 Práva a povinnosti posudkové služby 
 Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet z objektivně zjištěného zdravotního stavu občana a 
 musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. 
 Při posuzování musí posudkový orgán vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů a přihlédnout i k výsledku vlastního vyšetření. Může též posuzovanou osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření v určeném zdravotnickém zařízení. Posuzovanou osobu seznámí s výsledkem posouzení včetně poučení o možnostech dalšího postupu. 
 Posudková služba a EU 
 Každá země EU postupuje při posuzování zdravotního stavu podle svých předpisů a 
 podle svých posudkových kategorií. 
 Pokud se osoba nachází mimo území státu, ve kterém má nárok na dávky, 
 není zpravidla potřeba posouzení jejího zdravotního stavu důvodem k tomu, aby se musela 
 vrátit do domovského státu. V těchto případech může stát, ve kterém osoba pobývá, vypracovat 
 lékařskou zprávu, která bude předána státu, ve kterém má osoba nárok na dávky. 
 Domovský stát si pak může ale vyhradit právo dát osobu vyšetřit lékařem podle vlastního výběru. 
 E-formuláře 
 Lékařské zprávy mají vzhledem k rozdílnosti posudkových služeb v jednotlivých členských státech EU 
 podoby jednotných evropských formulářů, tzv. E-formulářů. V České republice vyplňují tyto formuláře 
 ošetřující lékaři, ale odpovědnost za jejich předání nese vždy příslušná instituce. 
 Dočasná pracovní neschopnost 
 V případě dočasné pracovní neschopnosti osoby podléhající koordinaci sociálního zabezpečení, 
 která nastane v České republice, může tato osoba požádat přímo svého ošetřujícího lékaře v České republice o vyplnění formuláře E 116. Ošetřující lékař vyplněný formulář E 116 předá společně s vnitrostátním potvrzením o uznání dočasné pracovní neschopnosti pacientovi, který oba formuláře musí doručit do tří dnů OSSZ příslušné podle místa výkonu ošetřujícího lékaře. Lékař příslušné OSSZ formulář E 116 ověří a OSSZ ho společně s "Žádostí o poskytnutí peněžitých dávek v případě pracovní neschopnosti" (formulář E 115) zašle příslušné instituci v členském státě, kde je osoba pojištěna. 
 Ostatní nároky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem 
 V ostatních případech vyplňují ošetřující lékaři E-formuláře pouze na žádost OSSZ. Ta se na ošetřujícího 
 lékaře obrátí v případě, že od příslušné instituce z jiného členského státu EU obdrží žádost o 
 vyplnění příslušného E-formuláře, protože pojištěnec této instituce se zdržuje v České republice. 
 Jedná se zejména o lékařské zprávy pro účely posouzení nároků na invalidní důchody a rodinné dávky. 
 Státní sociální podpora 
 V případě zdravotního postižení dítěte nebo rodiče se některé dávky státní sociální podpory poskytují 
 za jiných podmínek, po delší dobu nebo ve vyšší částce. Dávkami, které zohledňují zdravotní stav 
 dítěte nebo rodiče, jsou rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
 a odměna pěstouna. 
 Bližší informace o jednotlivých typech dávek, podmínkách nároku a kontaktních místech, 
 kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na: dávky státní sociální podpory. 
 Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 
 
 Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, 
 jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., 
 kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, 
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 182/1991 Sb."). 
 Komu jsou dávky poskytovány? 
 Dávky sociální péče jsou poskytovány: 
 • osobám s trvalým pobytem na území ČR
 • osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropských společenství (tj. migrujícím pracovníkům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům)
 • občanům členského státu EU a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než tři měsíce.

Výčet dávek

 • jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
 • příspěvek na úpravu bytu
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla
 • příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
 • příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
 • příspěvek na provoz motorového vozidla
 • příspěvek na individuální dopravu
 • příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
 • příspěvek na úhradu za užívání garáže
 • příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.
Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:
 • mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
 • bezúročné půjčky.
! Níže uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek sociální péče. Úplnou informaci naleznete v právním předpise nebo Vám ji poskytnou pracovníci úřadů, které o dávce rozhodují.

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek (§ 33)

jednorázová, nenároková dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obcí s rozšířenou působností
Komu:
Občanu těžce zdravotně postiženému může být poskytnut peněžitý příspěvek na opatření pomůcky, kterou potřebuje k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje, pokud potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna.
Příspěvek lze poskytnout na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb. Potřebuje-li tělesně, sluchově nebo zrakově postižený občan k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která v příloze uvedena není, může mu být poskytnut příspěvek na opatření takové pomůcky, která je s pomůckou uvedenou v příloze č. 4 srovnatelná. Srovnání provádí úřad, který o dávce rozhoduje.
Výše dávky:
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení (takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti). Maximální výši příspěvku určuje i příloha č. 4.
Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4 lze poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.
Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa, a to až do výše obvyklých nákladů.
Závazek:
Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout pouze, pokud se žadatel písemně předem zaváže, že vrátí příspěvek (jeho poměrnou část) v případě, že
 1. zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím
 2. do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.

Příspěvek na úpravu bytu (§ 34)

jednorázová, nároková dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Komu:
 • občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost (příloha č. 5 písm. a) až g) k vyhlášce č.182/1991 Sb.)
 • občanům úplně nebo prakticky nevidomým
 • rodičům nezaopatřeného dítěte (dítě je starší 3 let a má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé)
 • neslyšícím občanům nebo rodičům neslyšícího nezaopatřeného dítěte (pouze pro úpravu - instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace)
a to: na byt, který užívají k trvalému bydlení.
Závazek:
Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen, pokud se žadatel zaváže písemně předem, že:
 • příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení
 • příspěvek (jeho poměrnou část) vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí
 • vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů.
Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je může obecní úřad obce s rozšířenou působností ve zřetelehodných případech upustit.
Úprava bytu:
Za úpravy bytu se považuje zejména (jde o příklady úprav)
 1. úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
 2. úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
 3. rozšíření a úprava dveří,
 4. odstranění prahů,
 5. přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
 6. instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
 7. zavedení vhodného vytápění,
 8. vybudování telefonního vedení,
 9. stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.
Výše dávky:
Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše
 1. 50 000 Kč nebo
 2. 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.
Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy (maximálně ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku).

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla (§ 35)

jednorázová, obligatorní dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Komu:
 • občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení a je odkázán na individuální dopravu.
 • rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let a s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (příloha č. 5 písm. a) až g) vyhlášky č.182/1991 Sb.) nebo je úplně nebo prakticky nevidomé nebo mentálně postižené a jeho mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně. Podmínkou je, že rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je podmínkou pro poskytnutí příspěvku, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jednomu z rodičů.
Příspěvek se poskytuje na období pěti let. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část. Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek na zakoupení motorového vozidla před uplynutím pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být dále prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno.
Závazek:
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne pouze, zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
 1. motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím
 2. motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte
 3. do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek
 4. do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení nebo opravu motorového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený rodiči, když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, ale motorové vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo.
Výše dávky:
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvků se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké, které s ním žijí v domácnosti.
Součet příspěvků na zakoupení motorového vozidla, příspěvků na celkovou opravu motorového vozidla a příspěvků na zvláštní úpravu motorového vozidla nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které žadatel vrátil v uvedeném období.

Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla (§ 35)

jednorázová, obligatorní dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Komu:
Občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje.
Výše dávky:
Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy. Výjimkou je situace, kdy by součet vyplacených příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla v posledních 10 letech přesáhl částku 200 000 Kč.
Závazek:
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne pouze, pokud se žadatel zaváže písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že
 1. motorové vozidlo, na jehož zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím
 2. motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu
 3. do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla
 4. do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na úpravu motorového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení.

Příspěvek na provoz motorového vozidla (§ 36)

jednorázová, nároková dávka sociální péče
poskytuje: obecní úřad obce s rozšířenou působností
Komu:
občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla,
 • jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
 • který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné blízké osoby, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo
 • který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou (v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení)
pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro jeho přiznání. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.
Příspěvek lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována.
Výše dávky:
Dávka se poskytuje na období kalendářního roku.
Výše příspěvku činí:
 • pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 4 200 Kč u jednostopého vozidla a 9 900 Kč u ostatních vozidel
 • pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2 300 Kč u jednostopého vozidla a 6 000 Kč u ostatních vozidel.
 • Pokud občan splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.
Občanu, který ze závažných důvodů ujede více než 9 000 km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvyšuje.


Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz

Pomoc v hmotné nouzi

28. ledna 2009 v 21:01 | ♥Naposledy.cz♥

Systém pomoci v hmotné nouzi

 • Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.
 • Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi

 • Vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi.
 • Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Osoba v hmotné nouzi

 • Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

V hmotné nouzi není osoba,

 • která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
 • které nevznikl nárok na nemocenské nebo jí náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
 • která je osobou samostatně výdělečně činnou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění,
 • které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • která nastoupila výkon trestu odnětí svobody, byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc),
 • které se poskytují pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 měsíce, ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.

Veřejná služba

 • Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Veřejnou službu může zřizovat obec. Pokud obec veřejnou službu bude organizovat, lze na základě písemné smlouvy mezi obcí a osobou v hmotné nouzi zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou konány ve prospěch obce a jejích občanů.

Dávky a jejich výplata

 • Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
  1. příspěvek na živobytí
  2. doplatek na bydlení
  3. mimořádná okamžitá pomoc
 • O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady.

Příspěvek na živobytí

 • Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu.
 • Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
 • Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima.
 • Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky nebo která nepředloží na výzvu individuální akční plán vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního minima.
 • Částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle jak 6 měsíců, činí částku existenčního minima. Toto neplatí u osoby, u které se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, osoby, která má příjem z výdělečné činnosti a osoby, která vykonává veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci.
 • Je specifikována a rozšířena forma vyplácení příspěvku na živobytí, a to prostřednictvím poukázky a elektronického platebního prostředku.
 • Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Doplatek na bydlení

 • Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.
 • Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení.
 • Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, protože využívá jinou než nájemní formu bydlení.
 • Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc

Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví pět takových situací:
 1. Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
 2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 46 890 Kč.
 3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
 4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 31 260 Kč.
 5. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 12 504 Kč.

Řízení o přiznání dávky

 • Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo ho lze nalézt na internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/.
 • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého pobytu občana.
 • V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky. Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém a aplikační program.

Upozornění

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci pověřených obecních úřadů.

Zdroj:Klikni !

Sociální služby - způsoby pomoci

28. ledna 2009 v 20:58 | ♥Naposledy.cz♥

Sociální služby - způsoby pomoci

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.
Cílem služeb bývá mimo jiné
 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu
 • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
 • snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů
Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně zdravotní služby

Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Sociální rehabilitace

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb.

Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.Služba se poskytuje za úplatu.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Služby rané péče

Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Podporované bydlení

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Centra denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Stacionáře denní a týdenní

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.´Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto činnosti:, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Telefonická krizová intervence

Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence.

Krizová pomoc

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami.Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Noclehárny

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

Služby následné péče a doléčovací

Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti:poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

Terénní programy

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociální služby - poskytovatelé a dostupnost

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti.
Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány:
 • osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu,
 • osobě, které byl udělen azyl,
 • občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,
 • cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce.
Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní programy) jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky.
Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba.

Kdo sociální síužby poskytuje

Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby.
Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti specializovaných ústavů sociální péče.

Informace o sociálních službách

Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb.

Žádost o sociální službu

O sociální službu musí člověk obvykle sám požádat. U některých typů sociálních služeb vydávají obce a kraje rozhodnutí o poskytnutí služby, a to ve správním řízení. Jedná se zejména o pečovatelskou službu a pobytové služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouvě je také stanovena finanční spoluúčast uživatele na poskytování služby.

Zajištění kvality sociálních služeb

Sociální služby a MPSV

Hlavním úkolem MPSV je příprava dlouhodobých systémových opatření a příslušných právních předpisů a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb. Jde například o podporu:
 • plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné potřeby lidí
 • zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv uživatelů služeb
 • občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru
V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dotační řízení, jehož cílem je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Dotační řízení je vyhlašováno každoročně.
Více informací o dotačním řízení je možno nalézt na internetových stránkách: www.mpsv.cz.

Zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb

Se vstupem ČR do EU se i pro tento systém otevřela příležitost využít tzv. "strukturální pomoc". MPSV zajišťuje čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu.
V sociální oblasti mají samospráva (obce, kraje), nestátní neziskové organizace a další organizace možnost čerpat finanční prostředky na:
 • vzdělávání svých zaměstnanců s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociálních služeb
 • podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením - jedná se například o příslušníky romské komunity, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší apod.
Více informací o Evropském sociálním fondu (ESF) je možno nalézt na intemetových stránkách: www.mpsv.cz a www.esfcr.cz. Vaše případné dotazy můžete zasílat také na elektronickou adresu: soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Kontakty

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: +420 221 921 111
www.mpsv.cz, e-mail: posta@mpsv.cz
 
 

Reklama
Reklama