STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Psychopatologie

Terminologie v psychopatologii od T až Z

12. ledna 2012 v 12:47 | ADMIN webu
Tik - Vůlí málo ovlivnitelné, rychlé, nerytmické, opakující se pohyby nebo záškuby svalových skupin nebo mimovolní hlasová produkce; jsou motorické nebo vokální

Tikové poruchy - Psychické poruchy, při nichž se vyskytují motorické a vokální tiky

Tourettův syndrom - Tiková porucha, při níž se vyskytují komplexní motorické a vokální tiky

Trans - Stav intenzivního vzrušení, při němž dochází až ke změně vědomí

Trauma - Tělesné nebo psychické poranění, úraz, rána, intenzivní stresující událost

Traumatizace - Opakovaný výskyt traumat

Trvalé duševní poruchy s bludy - Porucha, při níž jedinec působí dojmem duševně zdravého člověka, jen se u něho trvale vyskytují bludy (perzekuční hypochondrický, velikášský, žárlivecký aj.)

Trvalé poruchy nálady - Méně intenzivní, ale chronická změna nálady směrem k depresi nebo mánii

Úzkost - Emoční prožitek strachu, který' není reakcí na vnější podněty, je podmíněn vnitřními biochemickými změnami

Úzkostné poruchy - Neurotické poruchy; hlavním projevem je prožitek úzkostí, který je způsoben vnitřními biochemickými změnami

Velikášské bludy - Viz. megalomanické bludy

Verbální komunikace - Komunikace pomocí slov

Zárazy myšlení - Jedinec zapomene myšlenku, ztratí logickou souvislost svých myšlenek

Závislá porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se extrémní nesamostatností a závislostí na jiné osobě; nesamostatnost je nepřiměřená věku a sociálnímu postavení

Znak - U psychických poruch objektivně pozorovatelný projev

zdroj:http://www.kulickovy.estranky.cz

Terminologie v psychopatologii od P až Š

12. ledna 2012 v 12:43 | ADMIN webu
Panická porucha - Úzkostná porucha; projevuje se opakovanými, několikaminutovými záchvaty intenzivní úzkosti, které nelze vůli ovládnout

Paranoidní bludy - Porucha myšlení; extrémní vztahovačnost, jedinec neutrální události a jevy dává do souvislosti se svou osobu

Paranoidní porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; jedinec je vztahovačný, neutrální a přátelské činy interpretuje jako nepřátelské, je přecitlivělý na urážky aj.; k paranoidní poruše osobnosti patří i kverulanti a fanatičtí bojovníci za různá práva

Paranoidní schizofrenie - Dominantním projevem jsou bludy (paranoidní, perzekuční, megalomanické) a halucinace (hlavně sluchové - hlasy)

Patologické hráčství - Návyková a impulzivní porucha; neovladatelné nutkání věnovat se určité liře, jedinec zanedbává učení, práci, povinnosti aj., komplikuje život sobě i jiným

Patologické kradení - Návyková a impulzivní porucha; neovladatelně nutkání ke kradení věcí, které jsou bezcenné a které jedinec nepotřebuje

Patologické zakládání požárů - Návyková a impulzivní porucha; jedince fascinuje vše, co souvisí s ohněm, má neovladatelné nutkání založit požár

Patopsychologie - Zabývá se odchylkami v průběhu psychických procesů

Periodická depresivní porucha - Porucha nálady; jedinec opakovaně prožívá depresi, deprese mizí a zase se vrací

Permanentní - Nepřetržitý

Pervazivní vývojové poruchy - Poruchy psychického vývoje; vše pronikající poruchy, zasahují všechny psychické funkce, mění chování a projevy dítěte, narušují jeho interakci s okolím a jinými lidmi; poruchy se projevují od počátku vývoje

Perzekuční bludy - Porucha myšlení; jedinec je mylně přesvědčen o tom, zeje pronásledován (mimozemšťany, policí, reálnými lidmi aj.)

Porucha aktivity a pozornosti - Hyperkinetická porucha; projevuje se hyper-aktivitou, nepozorností a impulzivitou

Poruchy chování - Chování, které se vyznačuje agresivitou vůči lidem a zvířatům, destrukcí majetku, krádežemi a podvody, vážným porušováním pravidel mezilidského soužití

Porucha chování ve vztahu k rodině - Nevhodné, asociální chování (viz.poruchy chování) je zamířeno na členy rodiny

Porucha motorické funkce - Viz, specifická vývojová porucha motorické funkce

Poruchy nálady - Projevem je patologicky změněná nálada, dochází k extrémnímu vystupňování dobré nálady (mánie) nebo ke zhoršení nálady (deprese). Fáze deprese a fáze mánie se vyskytují samostatně nebo se střídají

Porucha opozičního vzdoru - Porucha chování; porucha se vyskytuje před desátým rokem života, dítě je extrémně vzdorovité, neposlušné, záměrně provokuje; porucha je zaměřena jak vůči dospělým, tak i vůči vrstevníkům

Poruchy osobnosti - Poruchy se vyznačují v dané společnosti neobvyklými vzorci chování, které jsou podmíněny neobvyklými osobnostními vlastnostmi (povahovými rysy); poruchy bývají trvalejšího rázu

Poruchy pohlavní identity - Porucha osobnosti; jedinec se v rozporu se svým tělem psychicky cítí být příslušníkem opačného pohlaví

Poruchy příjmu jídla - Poruchy, při nichž je narušen vztah k jídlu a jeho přijímáni; nejčastější je mentální anorexie a mentální bulimie

Poruchy přizpůsobení - Reakce na stresující událost, s níž se jedinec není schopen vyrovnat, je ochromen ve všech oblastech životního fungování; u dětí se objevují regrese a poruchy chování

Poruchy psychického vývoje - Poruchy, které souvisejí se zráním CNS, projevují se záhy po narození nebo v prvních letech života; poruchy psychického vývoje zahrnují; poruchu motorické funkce, poruchy školních dovedností, autizmus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom

Poruchy sexuální preference - Poruchy osobnosti; sexuální touha je trvale nebo dočasně zaměřena na jiný objekt než na jedince opačného pohlaví a přiměřeného věku

Poruchy se stereotypními pohyby - Jedinec opakovaně provádí rytmické pohyby, které nemají žádný účel; pohyby jsou vůlí ovlivnitelné

Porucha sourozenecké rivality - Vyskytuje se u staršího sourozence, který patologicky žárlí na narození mladšího sourozence a soupeři s ním o rodičovskou přízeň; může vyústit až v agresivní chování, porucha přetrvává až do dospělosti

Poruchy školních dovedností - Viz.specifické vývojové poruchy školních dovednosti

Posttraumatická stresová porucha - Opožděná reakce na katastrofickou stresovou situaci, při níž dochází k znovuprožívání události (i ve snech), k omezení emočních reakcí, ztrátě zájmů a motivace

Postschizofrenní deprese - Schizofrenní porucha; deprese, která přetrvává u vyléčených schizofrenií

Prognóza - Pravděpodobnost dalšího vývoje

Přechodné psychotické poruchy - Schizofrenní poruchy; poruchy, při nichž náhle dochází k závažným změnám v psychice a chování, změny také náhle zmizí a nastává uzdravení; změny připomínají projevy schizofrenie

Přetrvávající změny osobnosti - Poruchy osobnosti; změny osobnosti, které nastávají po prožité katastrofické události nebo po prodělané psychické poruše

Psychiatrie - Lékařský obor; zabývá se vznikem, popisem, diagnostikou a léčením psychických poruch

Psychopatie - Zastaralý termín. Dnes se užívá pojmu poruchy osobnosti

Psychopatologie - Psychologický obor, zabývá se vznikem a popisem psychických poruch

Psychotické příznaky - Projevy, které se vyskytují hlavně u schizofrenie a schizofrenních poruch

Psychóza - Zastaralý termín

Reaktivní porucha příchylnosti - Reakce na týrání dítěte, dítě je ustrašené, nejisté, emočně rozladěné

Regrese - Návrat k vývojově nižším formám chování a projevů, které jsou v mladším věku běžným jevem, ale ve věku daného jedince jsou již nepřiměřené

Rekurentní - Opakující se, vracející se, periodický

Rettův syndrom - Pervazivní vývojová porucha; porucha, při níž se jedinec zpočátku vyvíjí normálně, pak mezi pátým, měsícem až čtvrtým rokem života dochází ke zhoršení stavu a ke ztrátě již osvojených dovedností, řeči aj.; prognóza je nepříznivá

Reziduální schizofrenie - Změny v psychice a osobností, které přetrvávají u schizofreniků po vymizení hlavních projevů (bludů, halucinací)

Rys - Dílčí, trvalá charakteristika jedince, kterou se odlišuje od ostatních lidí


Senzorické poruchy - Poruchy smyslového vnímání

Separační úzkostná porucha - U dětí strach z odloučení a ze ztráty blízké, pečovatelské osoby

Sezónní poruchy nálady - Výskyt deprese v závislosti na počasí v podzimních a zimních měsících

Schizoafektivní poruchy - Poruchy, při nichž se současně vyskytují projevy typické pro schizofrenii a projevy typické pro poruchy nálady, afektivní poruchy

Schizofrenie - Závažná porucha, při níž dochází až k rozpadu psychiky, je narušeno logické myšlení (bludy) a vnímání (halucinace), řeč, emoční prožíváni, objevují se nápadnosti v chování (ignorování povinností, zanedbávání osobní hygieny, neobvyklé zájmy aj.) Schizofrenní psychóza - Zastaralý termín

Schizoidní porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se emočním chladem, samotářstvím aj.

Schizotypní porucha - Porucha, která připomíná schizofrenii, ale nedochází při ní k roztříštěnosti psychiky, ke ztrátě logického myšlení, nevyskytují se halucinace; jedinec je stále zapojen do běžného života

Socializovaná porucha chování - Nežádoucí, asociální chování si dítě osvojuje jako běžné chování v prostředí, v němž vyrůstá; mikroprostředí se řídí jinými normami než Širší společnost; ve svém mikroprostředí je dítě dobře socializováno

Sociální fobie - Chorobný strach z lidí a ze situací, v nichž je jedinec středem

pozornosti; řadí se k fobickým poruchám

Somatické příznaky - Tělesné příznaky

Somatoformní poruchy - Poruchy, při nichž jedinec pociťuje různé tělesné potíže, které nemají žádný reálný podklad; jsou důsledkem déletrvajícího stresu

Somnambulizmus - Neorganická porucha spánku, náměsíčnost, jedinec ve spánku vstává z postele a dělá účelné pohyby

Specifické fobie - Chorobný strach z jednotlivých předmětů, zvířat, jevů a situací


Specifické poruchy chovám - Zastaralý termín

Specifické poruchy učení - Zastaralý termín, dnes se užívá pojmu poruchy školních dovedností

Specifická porucha čtení - Jedinec si obtížněji osvojuje čtení v důsledku drobných odchylek ve zrakovém vnímání, obtížněji rozlišuje jednotlivá písmena, čte pomalu aj.

Specifické poruchy osobnosti - Projevují se osobnostními vlastnostmi (povahovými rysy) a abnormálními vzorci chováni, které jsou v dané společnosti (sociální a věkové skupině) neobvyklé; jedinec si většinou není vědom svých odlišností, proto se jich ani nesnázi zbavit

Specifická porucha počítání - Jedinec obtížněji chápe číselné pojmy a vztahy mezi čísly, obtížněji provádí matematické operace; porucha je spojena s nižší úrovní logicko-matematické a prostorové inteligence

Specifická porucha pravopisu - Jedinec dělá specifické pravopisné chyby především z důvodu drobných odchylek ve sluchovém vnímání a problémů v řazení sluchových vjemů

Specifická porucha psaní - Jedinec má potíže s motorickou složkou psaní, nemá dostatečně rozvinutou jemnou motoriku; porucha je podmíněna poruchou motorické funkce

Specifická vývojová porucha motorické funkce - Projevuje se nedostatečně rozvinutou jemnou i hrubou pohybovou koordinací

Specifické vývojové poruchy školních dovedností - Poruchy projevující se drobnými, trvalými odchylkami ve zrakovém a sluchovém vnímání, jemné motorice a psychomotorické koordinaci; v důsledku toho jedinec má problémy s osvojením si čtení, počítání a psaní

Stav - U psychických poruch souhrn znaků, symptomů a dysfunkcí

Strach - Emoční prožitek, reakce na vnější ohrožení, obavy z předmětů, zvířat, lidi a událostí

Stres - Zátěž, situace, v níž působí stresory a vyvolávají stresovou reakci

Stresor - Nepříjemné podněty, situace, negativní myšlenky a představy, které narušují obvyklou tělesnou a psychickou rovnováhu, mění se tělesné a psychické procesy

Stupor - Nepohyblivost, ztráta volní kontroly nad pohyby, vědomí je zachováno

Symetrický tonický šíjový reflex - Dětský reflex, který se za normálních okolností objevuje přibližné v polovině prvního roku života a mizí kolem druhého roku života, kdy dítě získává volní kontrolu nad svými pohyby; v některých případech zcela nevymizí a nadále ovlivňuje pohyby jedince

Symptom - U psychických poruch jde o projev, o kterém vypovídá samotný jedinec

Symptomatické psychické poruchy - Organická porucha; psychické změny, které jsou důsledkem tělesného onemocnění nebo infekční nemoci, činnost mozku je ovlivňována sekundárně

Syndrom neobratného dítěte - Vyskytuje se u jedinců, kteří trpí specifickou vývojovou poruchou motorické funkce

Syndrom vyhoření - Ztráta pracovního nadšeni a motivace, doprovázená řadou negativních emočních, kognitivních a tělesných změn

Šikana - Záměrné způsobování újmy druhému člověku; šikana má různou podobu, od nenápadného způsobování škody (pomlouvání, znevažování) až po agresivní a násilné chování

zdroj:http://www.kulickovy.estranky.cz

Terminologie v psychopatologii od A až O

12. ledna 2012 v 12:28 | ADMIN webu
ADHB - Zkratka anglického názvu poruchy aktivity a pozornosti "attention deficit/hyperaktivity disorder"

Afektivní poruchy - Viz, poruchy nálady

Agorafobie - Fobická porucha; chorobný strach z pobývání ve veřejných nebo uzavřených prostorách

Akutní psychotické poruchy - Viz. Přechodné psychotické poruchy

Akutní reakce na stres - Krátkodobá patologická reakce na stresující událost, projevuje se nejprve šokem (strnutím), pak zmateným chování a bouřlivější emoční reakcí

Amnézie - Ztráta paměti

Anankastická porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se malicherným zabýváním se detaily, pravidly, řádem, pořádkem aj.; jedinci svým stylem tyranizují ostatní lidi

Anorexie - Nechutenství, ztráta chuti k jídlu

Anxieta - Úzkost

Apatie - Netečnost, lhostejnost

Aspergerův syndrom - Pervazivní vývojová porucha; jedinec se v předškolním věku vyvíjí zdánlivě normálně, může se jevit i jako nadané dítě (geniální paměť), ale pak se objevují některé odlišnosti (omezené emoční prožívání, nedostatek empatie, nezájem o kontakt s vrstevníky, neobvyklé zájmy, motorická neobratnost, nápadnosti v řeči, neschopnost zobecnění, nenápaditost aj.)

Autizmus - Viz.dětský autizmus


Autista - Jedinec, který trpí autizmem


Behaviorální - Vztahující se k chování Bipolární - Dvoupólový

Bipolární afektivní porucha - Porucha nálady, při níž dochází ke střídání depresivní a manické fáze po různě dlouhých intervalech relativního psychického zdraví

Blud - Porucha myšlení; mylné, iracionální, nevývratné přesvědčení o něčem, co není reálné


Bulimie - Nadměrná chuť k jídlu, přejídání

Cyklotymie - Porucha nálady; trvalá změna nálady, mírná deprese se střídá s mírnou mánii

Demence - Část života se jedinec vyvíjí normálně, pak dochází z různých důvodů k narušení kognitivního vývoje a úbytku kognitivních schopností

Degenerace - Úpadek, zeslabení výkonnosti, schopností, funkcí

Deprese - Smutná, sklíčená nálada; rozlišuje se mírná, středně těžká a těžká deprese

Deprivace - Dlouhodobé neuspokojení základních tělesných a psychických potřeb

Dětský autizmus - Pervazivní vývojová porucha; závažná porucha projevující se od samého počátku vývoje; u jedince se objevují odlišnosti v sociální interakci (neopětování emoční reakce, odmítání tělesného dotyku aj.), ve verbální komunikaci (opožděný vývoj řeči, neschopnost vést dialog aj.), v oblasti hry a zájmů (zájem o neživé předměty, nezájem o svět lidí, lpění na rituálech aj.)

Dezinhibovaná příchylnost v dětství - Porucha, která je důsledkem absence pevného psychického vztahu s pečující osobou; jedinec pak neumí navázat stabilní mezilidský vztah

Dissociální porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se agresivním a násilným chováním, nedostatkem soucítění, po násilných činech jedinec nemá výčitky svědomí, pocity viny ani neprojevuje lítost

Dissociativní poruchy - Reakce na nesnesitelný stres, jehož výskyt však jedinec popírá; traumatizující zážitky nevědomě vytěsní z paměti neboje nevědomě transformuje do tělesných problémů (zdánlivé ochrnutí, zdánlivé křeče, zdánlivá ztráta kožní citlivosti aj.); může dojít i ke ztrátě vědomí vlastní identity

Dysfunkce - Narušená psychická funkce nebo narušené provádění činnosti Dysgrafie - Viz.specifická porucha psaní Dyskalkulie - Viz. specifická porucha počítání Dyslexie - Viz. specifická porucha čtení Dysortografie - Viz. specifická porucha pravopisu

Dystymie - Porucha nálady; trvalá, chronická změna nálady, střídání různě intenzivní deprese

Elektivní - Výběrový


Emoce - City

Emočně nestabilní porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se proměnlivostí nálad a proměnlivostí emočních vztahů k lidem, nedostatkem vůle

Emoční poruchy - Poruchy, jejichž hlavním projevem je strach a úzkost (viz.neurotické poruchy)

Empatie - Vcítění

Enuréza - Pomočování různého původu

Environmentální vlivy - Vlivy přicházející z vnějšího materiálního a společenského prostředí

Euforie - Extrémně dobrá nálada, pocit radostí a spokojenosti

Fobie - Iracionální, vůli neovlivnitelný strach z předmětů, zvířat, lidí a situací

Fobické poruchy - Neurotické poruchy; hlavním projevem FP jsou fobie; dělí se na sociální fobie, agorafobii a specifické fobie

Frustrace - Neuspokojení potřeby

Funkční autista - Jedinec, který trpí autizmem, ale nevyskytuje se u něho mentální retardace; svým chováním a projevy se přibližuje běžné populaci, je schopen základního fungování v běžných oblastech života

Fyziologie CNS - Biochemické procesy, které probíhají v CNS

Generalizovaná úzkostná porucha - Úzkostná porucha; projevuje se dlouhodobým, méně intenzivním prožitkem úzkosti

Genetika - Dědičnost

Halucinace - Porucha vnímání, smyslové vjemy, které se objevují bez vnější stimulace; představy, které jsou mylně interpretovány jako smyslový vjem; nejčastější jsou halucinace sluchové, které mohou mít podobu hlasů; dále jsou halucinace zrakové, čichové, chuťové, tělové, motorické

Hebefrenní schizofrenie - Schizofrenie, která se vyskytuje v období dospívání a rané dospělosti; projevuje se oslabením emočních reakcí, ztrátou vůle, ztrátou dřívějších zájmů, bezcílným chováním, postupně nastávají zrněny myšlení a řeči

Histriónská porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se rychlým střídáním emocí, egocentrismem, dramatičností, využíváním lidí ke svým cílům

Hostilita - Nepřátelské, agresivní sklony

Hyperaktivita - Nadměrná, neúčelná pohybová aktivita různého druhu, která není přizpůsobena sociální situaci

Hyperkinetické poruchy - Poruchy vyznačující se zvýšenou pohybovou aktivitou a sníženou schopností soustředit se na vykonávání činnosti; bývají trvalejšího rázu, začínají již v raném věku

Hyperkinetické poruchy chování - Kombinace poruchy aktivity a pozornosti s některou z poruch chování, nejčastěji se socializovanou a nesocializovanou poruchou chování

Hypersomnie - Nadměrná potřeba nočního spánku, ve dne je jedinec ospalý


Hypochondrická porucha - Přehnaná starost o své zdraví, kdy běžné tělesné pocity jsou interpretovány jako projevy vážné nemoci

Hypománie - Mírný stupeň mánie, extrémně dobrá nálada

Identifikace - Ztotožnění se

Imperativní halucinace - Rozkazující halucinace; jedinec slyší hlasy, které mu přikazují, co má dělat a co si má myslet

Impulzivní poruchy - Viz. Návykové impulzivní poruchy

Impulzivnost - Zbrklost, zbrklé rozhodování, myšleni a chovám

Indukovaná porucha s bludy - Porucha se vyskytuje u jedinců, kteří žádnou psychickou poruchou netrpí, ale žijí s osobou, která trpí bludy event. i halucinacemi; osoba s psychickou poruchou mu vsugerovává své bludy a daný jedinec je nekriticky přejímá

Inteligence - Souhrn rozumových schopností a dovedností


Interpersonální prostředí - Mezilidské, společenské prostředí


Interakce - Vzájemné působení a ovlivňovaní


Izolované fobie - Viz.specifické fobie

Katatonní schizofrenie - Vzácná forma schizofrenie; hlavním projevem je útlum až vymizení reakcí na vnější podněty, setrvávám v neobvyklých tělesných polohách

Klaustrofobie - Chorobný strach z uzavřených prostor, řadí se k fobickým poruchám, k agorafobii

Kompulze - Vůlí neovladatelné nutkání opakovaně vykonávat jednoduché pohyby a činnosti

Konverze - Přeměna, transformace traumatizujícího zážitku v tělesný problém (somaticky nepodložené ochrnutí, ztráta citlivosti, křeče aj.)

Konverzní poruchy - Viz. dissociativní poruchy

Kognitivní procesy - Poznávací procesy (vnímání, představivost, paměť, myšlení)

Lehká mozková dysfunkce - Zastaralý termín


Mánie - Extrémně dobrá až vzrušená nálada

Maniodepresivní psychóza - Zastaralý termín, dnes se užívá pojmu poruchy nálady nebo afektivní poruchy

Megalomanické bludy - Porucha myšlení; jedinec je mylně přesvědčen o své výjimečnosti, mimořádném životním poslání, mimořádných schopnostech (např. ovlivňovat světové události, počasí aj.)

Mentální anorexie - Porucha příjmu jídla; projevuje se úmyslným omezováním jídla za účelem snížení hmotnosti, v důsledku toho nastává nastartování patologických biochemických reakcí, jedinec ztrácí chuť k jídlu; proces nelze vůli zastavit; následuje řada závažných tělesných a psychických změn

Mentální bulimie - Porucha příjmu jídla; projevuje se nutkáním přejíst se, záchvaty přejídaní a následným vyvolaným zvracením; jedinec se přejídá, ale zároveň má strach z obezity

Mentální retardace - Od počátku vážné narušení kognitivního vývoje, zejména myšlení; mohou být narušeny i další psychické funkce (vnímání, řeč, paměť, představivost)

Morfologie CNS - Stavba, struktura a propojení buněk v CNS

Motorický - Pohybový, hybný

Motorika - Souhrn pohybových činností živého organismu

Mutizmus - Utlum řečového projevu, nemluvení bývá doprovázeno útlumem i dalších projevů

Nálada - Déletrvající emoční vyladění.


Náměsíčnost - Viz. somnambulizmus

Narcistická porucha osobnosti - Specifická porucha osobnosti; projevuje se nekritickým obdivem vůči sobě, pocitem výjimečnosti a nadřazenosti

Nauzea - Zvracení

Návykové, impulzivní poruchy - Projevují se neovladatelným nutkáním vykonat činy, kterými daný jedinec škodí sám sobě i svému okolí; nebezpečnost svého počínání si uvědomuje; spadá sem: patologické hráčství, patologické kradení, patologické zakládání požárů a trichotillománie

Nefunkční autista - Jedinec, který trpí autismem a současně mentální retardací; není schopen samostatného fungování v základních oblastech života

Negativizmus - Odmítání toho, co je na jedinci požadováno. Může se projevovat pasivním odporem, nehybností a nečinností až po zlostné výbuchy nebo útěkové reakce.

Nemoc - Tělesná choroba, u níž je známa příčina a průběh; v souvislosti s psychikou se pojem neužívá

Neorganická enuréza - Vůlí neovlivnitelné pomočování, které není podmíněno žádnou tělesnou nemocí; příčina je psychická, většinou stres


Neorganická hypersomnie - Porucha spánku; nadměrná potřeba nočního spánku, ve dne je jedinec ospalý; je způsobena psychickými prožitky Neorganická nespavost - Porucha spánku; ztížené usínání, povrchni spánek, časté probouzení; problémy se spánkem jsou způsobeny psychickými prožitky

Neorganické poruchy spánku - Poruchy spánku, které jsou způsobeny psychickými prožitky, nejsou organického původu

Neorganické poruchy rytmu spánku a bdění - Porucha spánku; narušení synchronizace bdění a spánku s denním světlem a tmou; trvalý nebo proměnlivý posun bdění a spánku

Nesocializovaná porucha chováni - Nežádoucí, asociální chování se u dítěte vyskytuje jako náhradní způsob uspokojování základních tělesných a psychických potřeb, které z různých důvodů nemůže uspokojovat společensky schvalovaným způsobem; asociální chování bývá obranou reakcí

Neverbální komunikace - Řeč těla, komunikace pomocí očí, mimiky, gest, doteků

Neuróza - Zastaralý termín

Neurotické poruchy - Psychické poruchy, jejichž hlavním projevem je strach a úzkost

Noční děsy - Neorganická porucha spánku, záchvaty úzkosti a paniky v průběhu spánku

Noční můry - Neorganická porucha spánku, děsivé sny v průběhu spánku

Observační učení - Učení pozorováním a následnou nápodobou chování jiných lidí

Obsese - Nepříjemné myšlenky a představy, které ulpívají v mysli a člověk se jich nemůže zbavit

Obsedantně kompulzivní porucha - Neurotická porucha; projevem jsou obsese a kompulze, vůlí neovladatelné nutkání k vykonávání nesmyslných, jednoduchých činností (mytí, uklízení, kontrolování aj.)

Ontogenetický vývoj - Vývoj jedince od početí do smrti

Organické duševní poruchy - Psychické poruchy, které jsou prokazatelně způsobeny onemocněním nebo poškozením mozku; poškození mozku je primární, přímé nebo sekundární (je ovlivňován jiným tělesným systémem)


zdroj:http://www.kulickovy.estranky.cz

Psychopatologie další Otázky a odpovědi

12. ledna 2012 v 12:07 | ADMIN webu
Jak se ve škole projevuje porucha čtení - dyslexie ?
Porucha čtení se u dítěte konkrétně projevuje :
výkon ve čtení je pod intelektovou úrovní dítěte, nápadně ve čtení zaostává za dětmi stejného věku a stejné vzdělávací cesty
čtení je pomalé
dítě obtížněji chápe smysl čteného textu nebo si obtížněji vybavuje čtená fakta. Ve vyšších ročnících ZŠ nebo na SŠ v důsledku špatného čtení obtížněji chápe zadání úloh, nepovšimne si podstatných detailů nebo mu pochopení zadání zabírá neúměrně mnoho času
dítě obtížněji udržuje oči na místě, kde čte, zvláště u drobného, hustého tisku
dítě zaměňuje tvarově podobná písmena
dítě přehazuje písmena, číslice, slabiky i celá slova ve větách (např. místo analýza "alanýza", místo 12 "21" apod.)
dítě vynechává části slov i celá slova
dítě přečte část slova, zbylou část slova se snaží uhodnout podle začátku slova, což má řadu nepříjemných následků (ve vyšších ročnících zvláště v chemickém názvosloví, kde jsou důležité koncovky, např. -ečný, orný atd.
děti s poruchou čtení mívají horší krátkodobou zrakovou paměť, nové informace snáze přijímají sluchem než čtením.

Jak se ve škole projevuje porucha psaní - dysgrafie ?
Dysgrafie se u dětí konkrétně projevuje :
dítě píše pomalu, pokud je nuceno psát rychleji, pak je písmo nečitelné, na střední škole má pak problémy s děláním si poznámek při vyučování, s děláním si výpisků a přehledů v rámci domácí přípravy na vyučování
písmo je celkově neúhledné, málo čitelné
písmena bývají různě velká nebo extrémně malá, bývají často nakloněna, nespojena
tlak na podložku je slabý nebo naopak silný
ve škole dítě přes veškerou snahu není schopno vyhovět požadavkům učitele na písemnou úpravu
dítě má problémy se zápisem čísel do sloupců, což se pak projeví ve špatných výpočtech
dítě mívá problémy i s kreslením a v jiných senzomotorických dovednostech
dítě může mít i problémy s některými výkony v tělesné výchově

Jak se ve škole projevuje porucha pravopisu - dysortografie ?
Dysortografie se konkrétně projevuje :
dítě pomaleji přijímá a zpracovává sluchové podněty
dítě má slabší krátkodobou sluchovou paměť, proto obtížněji reprodukuje sled hlásek, zvuků
dítě si obtížněji pamatuje informace přijímané sluchem, pokud nejsou emočně zabarveny
dítě vynechává písmena při psaní zvláště ve skupině souhlásek), slabiky i celá slova (např. místo skupenství napíše "skupenství", místo alkalické kovy napíše "alkalické", místo periodický napíše "periodiký").
dítě přehazuje písmena, slabiky i celá slova při psaní (např. místo aceton napíše "atocen", místo vzduch napíše "zvduch", místo HCL napíše "CHl")
dítě zaměňuje zvukově podobné hlásky, zvláště sykavky (s-z, š-č, d-t, r-l, místo nepolární vazba napíše "neporární", místo kalotový napíše "karotový")
dítě vynechává koncovky, nedopisuje slova
dítě nerozlišuje tvrdé a měkké souhlásky, slabiky(d-t-n, ď-ť-ň, dy-ty-ny, di-ti-ni, místo kyselina napíše "kiselina", místo uhlovodík napíše "uhlovodýk", místo aldehydy napíše "aldehidi")
dítě přidává písmena, slabiky (např. místo hydrogenium napíše "hidrogeninum")
dítě nerozlišuje délku samohlásek
dítě vynechává háčky, čárky, indexy, znaménka.

Jak se projevuje porucha počítání - dyskalkulie ?
Při poruše počítání mívá dítě se čtením číslic obdobné problémy jako se čtením písmen. Podstatou dyskalkulie však je, že dítě obtížněji chápe číselné pojmy a vztahy mezi čísly, obtížněji chápe a provádí matematické operace, a to i ty jednoduché.
Děti trpící dyskalkulií mívají nižší úroveň logicko-matematické inteligence a prostorové inteligence. Mívají problémy s udržením představy v hlavě. Při učení počítání se musí déle než ostatní děti opírat o názorné pomůcky, trvá jim déle než početní operace internalizují.

Čím se liší dyskalkulie od zbývajících poruch školních dovedností ?
Porucha počítání se od ostatních poruch školních dovedností liší tím, že je spojena s nižší úrovní některých druhů inteligence. Nižší úroveň logicko-matematické a
prostorové inteligence.

Co potřebuje prioritně rozvíjet dítě, které trpí dyslexií nebo dysgrafií nebo dysortografií ?
Potřebuje rozvíjet především nižší kognitivní funkce (vnímání).

Co znamená pojem pervazivní vývojové poruchy ?
Pervazivní vývojové poruchy jsou závažné psychické poruchy, které se projevují od počátku vývoje a zasahují všechny psychické funkce, mění chování dítěte i jeho interakci s okolím. Hlavní pervazivní vývojové poruchy jsou dětský autizmus, Aspergerův syndrom a Rettův syndrom.

Jak se projevuje dětský autizmus ?
A. Oblast sociální interakce a neverbální komunikace
- neopětování neverbální komunikace
- nedodržování očního kontaktu
- odmítání tělesného kontaktu
- neopětování emočních reakcí
- nenavazování spontánního kontaktu s jinými lidmi
- uzavřenost ve svém vlastním psychickém světě
B. Oblast verbální komunikace
- opožděný vývoj řeči
- neschopnost vést dialog, konverzaci
- stereotypní opakování slov a vět
C. Oblast hry a zájmů
- omezené a neobvyklé zájmy, zájem o neživé předměty
- stereotypní pohyby
- lpění na rituálech, rutinních postupech, odpor ke změně.

Co znamená pojem funkční a nefunkční autista ?
Nefunkční autista - ten, u nějž projevy autismu a s tím spojené problémy přetrvávají do dospělosti a jsou odkázáni na péči ze strany jiných lidí. Jsou to přibližně 2/3 autistů.
Funkční autista - ten, který netrpí mentální retardací a svým chováním a myšlením se v průběhu vývoje přibližuje běžné populaci (určité nápadnosti přetrvávají po celý život).

Jak se projevuje Rettův syndrom ?
U dítěte dochází mezi 5. měsícem až čtyřmi roky ke zhoršování stavu, zpomaluje se růst hlavy, dochází ke ztrátě již osvojené řeči a dalších psychomotorických dovedností, které se dítě naučilo. Nastává výrazný úbytek všech kognitivních schopností, včetně koordinace chůze a pohybů trupu. U většiny dětí se objevuje epilepsie. V dalším vývoji dochází ke ztrátě pohyblivosti a invaliditě.

Jak se projevuje Aspergerův syndrom ?
motorická neobratnost
problémy s dodržováním rytmu
omezené vyjadřování emocí, emočně chudý výraz tváře, chudá neverbální komunikace
nedostatek empatie, nevnímání emocí druhých lidí, nezájem o jejich názory
nedodržování očního kontaktu
nezájem o kontakt s vrstevníky
odlišnost ve hře
nedostatečný cit pro nevyslovená pravidla chování, lpění na vyslovených pravidlech, vymýšlení rituálů
neobvyklé zájmy, záliba v encyklopediích a naučné literatuře
dílčí nápadnosti v řečovém projevu (neschopnost reciproční sociální interakce, užívání frází a slov v nevhodném kontextu, jedinec s AS hovoří příliš mnoho nebo naopak příliš málo, obtížnější chápání metafor, přísloví, přenesených významů slov, monotónní řeč, absence slov vyjadřujících nejistotu a pravděpodobnost, tvoření nových slov, samomluva)
disproporce v jednotlivých kognitivních schopnostech
přecitlivělost ve smyslovém vnímání
výpadky ve sluchovém vnímání.

Čím se odlišuje autizmus od Aspergerova syndromu ?
Aspergerův syndrom je poruchou relativně lehčí, jedinci s AS se více blíží většinové populaci. Jejich kognitivní a emoční procesy nejsou tak zasaženy jako u autistů. Psychopatologické projevy se také u jedinců s AS projevují v relativně pozdějším věku (v mladším školním věku), zatímco projevy dětského autizmu bývají patrné již na počátku ontogenetického vývoje.

Co znamená pojem mentální retardace?
Mentální retardace závažná psychická porucha. Znamená vážné narušení kognitivního vývoje od jeho počátku, s prioritním narušením myšlení.

Kolik stupňů mentální retardace se v současné době rozlišuje, čím se liší jedinci na jednotlivých stupních?
4.
Lehká - je jich relativně nejvíce, postižení se plně projeví až při školní docházce, je narušena schopnost logického, hypotetického a abstraktního myšlení, opožděný vývoj řeči, při myšlení dominuje nápodoba. Mohou se vzdělávat i naučit základům jednoduché řemeslné práce.
Středně těžká - větší problémy s chápáním, s řečí a zvládání běžných jednoduchých činností. Omezenější schopnosti vzdělávání, vývoj řeči je výrazně opožděn, zpravidla nejsou schopni žít samostatným životem
Těžká - závažně narušena CNS, pohyblivost, vyskytují se smyslové vady, většinou jde i o tělesné postižení.
Hluboká - velmi závažné a komlexní postižení, jedinci nejsou schopni samostatného pohybu, nelze uvažovat o vzdělávání a výchově, nezvládají ani zákl.hygienické návyk.

Vysvětlete, proč nelze stupně mentální retardace stanovovat podle tzv. inteligenčního kvocientu?
Protože podle testů IQ nelze stanovit kognitivní úroveň ani u psychicky zdravých lidí.Dříve také intervaly výsledků IQ testů stanovené pro posouzení stupně MR, byly stanoveny uměle. Dříve se také předpokládalo, že inteligence je dědičná a nelze ji v průběhu života rozvíjet.

V čem jsou teorie mnohonásobné inteligence přínosem pro mentálně retardované jedince?
Rozlišuje se více druhů inteligence. Každý jedinec může být v některém druhu IQ na různých úrovních. Což teoreticky znamená, že každý člověk může být mentálně retardovaný.

Jak se ve školním prostředí projevuje u dítěte nepozornost?
Dítě obtížně ovládá své kognitivní procesy,obtížně zaměřuje zrakové, sluchové vnímání obtížně řeší problém.
Projevuje se - není schopno plně se soustředit na to co dělá
-snadno se nechá rozptýlit nepodstatnými podněty
-rychle ztrácí motivaci
-vyhýbá se činnostem v nichž j potřeba vyvíjet úsilí
-nedostatečně vnímá instrukce a pokyny
-opomíjí detaily,chyby z nepozornosti
-ztrácí věci, učeb. Pomůcky je celkově zapomnětlivé,působí roztržitě
-nemá špatnou pamět, ale sníženou schopnost koncentrace pozornosti.

Jak se ve školním prostředí projevuje u dítěte impulzivita?
Impulzivnost znamená zbrklosta projevuje seve všech oblastech v rozhodování myšlení, v chování a emočních reakcích. Kvůli zbrklosti často utrpí i uraz.
Projevuje se- dítě živelně zbrkle reaguje na nové podněty, situace bez zvážení důsledků svých činnů
-neuváženě se vrhá do nebezpečných činností
-nemá dostatek vytrvalosti, sebeovládání k dokončení činnosti
-zasahuje do činností jiných a tím navozuje konflikt.situace
-skáče do řeči, není schopno naslouchat a vést dialog, odpovídá zbrkle
-nesnáší jakékoliv čekání
-obtížně se podřizuje pravidlům her a pravidlům chování ve škole
-má problémy s úpravou a je nepořádné
-náchylné k úrazům
-často trestáno jak za neúmyslné ublížení jiným tak za disciplínu a přestupky.

Jak se na obtížích dětí s ADHD podílí přetrvávající symetrický tonický šíjový reflex?
Hlavní následky STŠR
-nedostatečná volní kontrola pohybů
-dítě je nuceno téměř vědomě dávat pozor na sebemenší pohyb
-potíže s koordinací pohybů
-potíže se skákáním,rytmickým pochodováním, chytáním míče a všemi druhy motorických činností při nichž je nutná koordinace horní a dolní poloviny těla
-potíže se sezením
-při sezení je tělo ohnuté a dítě pociťuje napětí ve svalech což o nutí k hledání příjemnější pozice(vrťění ,hrbení,natahování nohou,vstávání)
-potíže s psaním
- STŠR má vliv na pozice těla vyžadované pro čtení a psaní. Každý pohyb ruky způsobuje změnu napětí krku a kyčlí. Následkem děti píšou v sevřené, omezené a křečovité pozici, která nedovoluje změnu ve svalech. Opisování z tabule je obtížné, psaní je namáhavou činností, nemá ho pod kontrolou, neúhledný rukopis, vyhýbání se psaní.
-potíže s udržením pozornosti
- malá vytrvalost, rychlá ztráta pozornosti při působení jiných podnětů, zasněnost, problémy se soustředěním, snadno se nechá vyrušit.
- špatná směrová orientace, špatné určování směru
- dítě nemá dostatek podnětu pro uvědomování si levé a pravé strany těla.
- problémy s určováním směru levé a pravé strany
- dyslektické děti mají především problémy s rozeznáním směru písmen.
- problémy se směrovou orientací i posloupností, řazení věcí v jejich správném pořadí.

Co znamená pojem hyperkinetická porucha chovaní?
- je kombinací poruchy aktivity a pozornosti ADHD a poruchy chování.
- děti s poruchou aktivity a pozornosti mají výrazný sklon k nápodobě všeho s čím se setkávají, osvovují si nevhodné způsoby chování, bývají dlouhodobě frustrováni v řadě psychických potřeb, mohou být vystaveny výsměchu a opovržení, učitelé je z důvodu kázně musí častěji kárat i trestat, studijní výsledky nebývají nejlepší. Mnohé děti s ADHD skončí u společenksy nežádoucího delikventního chování. Objevují se mezi toxikomany. Jsou častěji ohroženi sklonem ke zneužíváním návykových látek.

Jak se ve školním prostředí projevuje u dítěte hyperaktivita?
nadměrnou pohybovou aktivitou, dítě není schopno klidně sedět, stát, pohybujerukama, nohama, vstává.
pobíhá, poskakuje, hlučně mluví.

Co znamená pojem poruchy chování?
Označuje se tak takové chování, při kterém dochází k porušování sociálních norem a to ve věku, kdy by je dítě mělo být schopno pochopit a dodržovat je.

Čím se zásadně liší socializovaná a nesocializovaná porucha chování?
Socializovaná porucha - problematické chování se daný jedinec učí v sociálním prostředí, ve kterém žije
Nesocializovaná porucha - problematickému chování se daný jedinec neučí ve svém prostředí, ale uchyluje se k němu jako k náhradnímu způsobu uspokojování základních psychických potřeb.

Čím se liší porucha chování ve vztahu k rodině a porucha opozičního vzdoru?
Porucha vztahu k rodině - nevhodné chování je zaměřeno na rodinu a její členy.
Porucha opozičního vzdoru - nerespektování autority dospělých i vrstevníků, dítě je extrémně vzdorovité, neposlušné a záměrně provokuje.

Čím se projevuje porucha sourozenecké rivality?
Žárlivostí na mladšího sourozence, projevuje se nadměrným soutěžením o lásku a přízeň rodičů, nepřátelství a zlomyslností vůči mladšímu sourozenci ...

Podle čeho pozná pedagog u svých žáků nebo klientů počínající schizofrenii?
- při prudkém nástupu schizofrenie často předchází tělesné vyčerpání, dlouhodobý nebo intezivní stres, změna životních podmínek.
Za co může projevy schizofrenie zpočátku považovat?
Za lenost, běžnou ztrátu motivace ke studiu, za důsledek špatné výchovy, za důsledek
vlivu špatné party, za důsledek experimentování s drogami apod.

Které projevy schizofrenie jsou nejzávažnější a proč?
- termín schizofrenie znamená rozštěpení mysli, psychiky osobnosti. Dochází u nich k narušení integrace psychiky, která přestává pracovat jako celek. Ztrácí nad svojí psychikou vědomou kontrolu. Některé psych.funkce jsou výrazně oslabeny, např. emoční procesy, vůle. Jiné psych. Funkce jsou roztříštěny např. logické myšlení, jiné zesíleny např. paměť intuice, mimosmyslové vnímaní.
- narušené emoční prožívání
- někteří schizofrenici emočně reagují, ale zcela nepřiměřeně dané situaci, např. smějí se kdy je to společensky nevhodné.
- jsou nápadní svým emočním chladem, je pro ně charakteristické větší zájem o svět neživých předmětů, než svět lidi, často spíše izolováni, udržují s od lidí odstup.
- v chudé neverbální komunikaci např. nedodržení očního kontaktu, ve výrazu tváře, intonaci, bývají lhostejní k tomu, co si o nich lidé myslí.
- nápadnosti v chování
- jedinec přestává dbát o svůj vzhled a osobní hygienu, někdy i své zdraví, přestává plnit své povinnosti, přestává se učit, chodit do školy, izoluje se od ostatních lidí, dochází ke změně zájmu, má neobvyklé záliby.
- narušené vnímání
- objevují se halucinace, často v podobě hlasů, které komentují chování a myšlení schizofrenika, nebo mu nařizují co má dělat. Pod vlivem halucinací se může dopustit i vraždy. Jedinec může trpět i zrakovými, čichovými, chuťovými, hmatovými a motorickými halucinacemi.
- narušené logické myšlení
přestává být schopen logického myšlení, což se projevuje v řeči chování, tento stav připomíná demenci. Často mívají pocit, že jejich neskrytější myšlenky někdo zná, ovládá, vkládá jim do hlavy myšlenky, nebo je odebírá. V myšlení se vyskytují tzv. zárazy myšlení.
- závažnou poruchou myšlení jsou bludy
- schizofrenik je přesvědčen o něčem, co je nereálné, nepravdivé , např. odmítá jíst domněle otrávené jídlo, persekuční a velikášské bludy, je přesvědčen,že je někým pronásledován a ohrožen. Při velikášských bludech je přesvědčen o svém životním poslání, mimořádných schopnostech atd.
- narušená řeč
- jestliže schizofrenik zmateně myslí, pak i zmateně mluví. Zárazy v myšlení se jeví jako zárazy řeči.

Čím se liší hebefrenní ,paranoidní a katatonní schizofrenie?
- hebefrenní schizofrenie
- nejčastěji začíná 15 - 25 let. Dominantním projevem je změna emočního prožívání a vůle. Emoční projevy bávají nepřiměřené situaci, celkově se mění chování. Může se sám usmívat, objevit grimasy a mechanické opakování frází, objevují se i změny v myšlení, které se stává chaotické, neuspořádané, nelogické, které se promítají do řeči.
-paranoidní schizofrenie
-začíná v pozdějším věku, typické bludy a halucinace. Emoční prožívání, řeč a vůle nebývají příliš narušeny, i když drobné nápadnosti se vyskytují. Z halucinací jsou nejčastější sluchové halucinace, hlasy, smích, pískání, dále pak čichové a chuťové halucinace, někdy i halucinace týkající se těla.
- katatonní schizofrenie
- je relativně vzácná, dominantním projevem je výrazným utlumení až úplné vymyzení reakcí na vnější podněty a setrvávání v neobvyklých tělesných polohách. Nastává tzv. katatonní stupor, který může být vystřídán opačnou reakcí, nadměrnou, neúčelnou motorickou aktivitou.

Co vyjadřují pojmy postschizofrenní deprese a reziduální schizofrenie?
- postschizofrenní deprese - jedinci se sice úspěšně vyléčili ze schizofrenie, všechny symptomy již vymizeli, ale přetrvává u nich deprese, při které je vysoké riziko sebevražedného jednání.
- reziduální schizofrenie - hovoříme v případě jedinců, kteří prodělali shcizofrení ataku se všemi projevy, např bludy, halucinace. Tyto projevy sice vymizeli, ale u jedinců stále přetrvávají některé změny v psychice a osobnosti, např. motorické zpomalení,snížená aktivita, soc. izolace, zanedbání zevněkšku, chudá verbální i neverbální komunikace.

Co je hlavním projevem trvalých duševních poruch s bludy? Čím je tato diagnostická kategorie zvlaštní?
- jsou typické spíše pro dospělé jedince. Tato skupiny psychických poruch se vyznačuje jedním nebo několika bludy, např. chorobným přesvědčením o něčem, co se nezakládá na pravdě, nebo je zcela nereálné, podle svých bludů, pak tito jedinci jednají v běžném životě, porucha je trvalého rázu, bludy nevymizí.V ostatních oblastech se nemusí vyskytovat žádné jiné psychopatologické projevy. Nejčastější bludy jsou: persekuční blud, hypochondrický blud, velikášský blud a žárlivecký blud.

Co znamená pojem přechodné psychotické poruchy?
- jde o psychické poruchy, při kterých dochází rychle během několika hodin max. dnů k závažným změnám v psychice a chování daného jedince. Objevuje se zmatenost, halucinace, bludy. V tomto stavu není jedinec schopen vykonávat každodenní aktivity. Porucha trvá relativně krátce. Během několik dnů, týdnů, max dvou měsíců dochází k úplnému uzdravení. Spouštěcím mechanismem bývá závažná stersující událost jako je smrt, ztráta materiálního zabezpečení.

V kterých případech se hovoří o schizoafektivních poruchách?
- psych. poruchy, při nichž se současně vyskytují projevy typické pro schizofrenii a projevy typické pro afektivní poruchy.Např. poruchy nálady-manické nebo depresivní projevy. Poruchu nelze jednoznačně zařadit, ani do schizofreních poruch ani do poruch nálady.

Co znamená slovo u indukované poruchy s bludy?
- je porucha,kdy daný jedinec ve zkutečnosti žádnou psych. Poruchou netrpí, ale žije s osobou, která trpí některou ze schizofrení poruchou s bludy. Tato osoba pak svoje bludy přenáší, vsugerovává jedinci snimž žije.

Které psychické poruchy spadají do skupiny poruch příjmu jídla?
Mentální anorexie a mentální bulimie.

Jak se projevuje mentální anorexie?
Dochází k úmyslnému snižování hmotnosti,jedinec se vyhýbá některým jídlům,nebo radikálně omezuje příjem veškeré potravy,nadměrně cvičí,užívá léky na odvodnění aj.Pokračuje,i když je extrémně vyhublý a objevují se příznaky podvýživy.

Jak se projevuje mentální bulimie?
Silné a neovladatelné nutkání se přejíst,vůlí neovladatelná touha po jídle,záchvaty nekontrolovatelného přejídání,chorobný strach z tloušťky a následně pocit viny z přejídání a vyvolání zvracení nebo užití projímadel, a dočasné hladovění.

Co má společného mentální anorexie a mentální bulimie?
Obě poruchy spojuje nadměrný strach ze ztloustnutí (fobie z nadváhy), nadměrná pozornost, kterou jedinec věnuje svému vzhledu a kontrole tělesné hmotnosti.

Čím se liší mentální anorexie a mentální bulimie?
Při mentální anorexii jedinec omezuje jídlo až k nechutenství,ztrátě chuti a odporem k jídlu.
Při mentální bulimii má jedinec záchvaty přejídání, poté následuje vyvolání zvracení.

Čím se liší poruchy osobnosti od zbývajících psychických poruch?
Poruchy osobnosti se liší od ostatních psychických poruch. U ostatních psychických poruch dochází prioritně k negativním změnám v psychických procesech (emočních a kognitivních), zatímco poruchy osobnosti se prioritně vyznačují neobvyklými vzorci chování, které bývají podmíněny neobvyklými osobnostními vlastnostmi (povahovými rysy). Vzhledem k tomu, že osobnostní vlastnosti bývají trvalé nebo se mění jen velmi pomalu, bývají trvalejšího rázu i poruchy osobnosti. Neobvyklé osobnostní vlastnosti se mohou týkat kterékoliv osobnostní struktury (motivace, temperamentu, charakteru i seberegulačních vlastností).

Jak se projevují uvedené specifické poruchy osobnosti SPO: paranoidní, schizoidní, dissociální, emočně nestabilní, histriónská, anankastická, závislá, narcistická?
paranoidní - SPO, kdy jedinec je extrémně podezíravý vůči jiným lidem, vztahovačný, neutrální a přátelské činy interpretuje jako nepřátelské, je přecitlivělý na urážky. Patří sem i kverulanti a fanatičtí bojovníci za různá práva
schizoidní - SPO projevuje se emočním chladem, samotářstvím, lhostejností ke chvále či kritice
dissociální - SPO, projevuje se agresivním a násilným chováním, nedostatkem soucítění, po násilných činech jedinec nemá výčitky svědomí, pocity viny ani neprojevuje lítost.
emočně nestabilní - SPO, projevuje se proměnlivostí nálad a proměnlivostí emočních vztahů k lidem, nedostatkem vůle
histriónská - SPO, projevuje se rychlým střídáním emocí, egocentrismem, dramatičností, využíváním lidí ke svým cílům
anankastická - SPO, projevuje se malicherným zabýváním se detaily, pravidly, řádem, pořádkem aj. jedinci svým stylem tyranizují ostatní lidi
závislá - SPO, projevuje se extrémní nesamostatností a závislostí na jiné osobě, nesamostatnost je nepřiměřená věku a sociálnímu postavení
narcistická - SPO, projevuje se nekritickým obdivem vůči sobě, pocitem vyjímečnosti a nadřazenosti
Co znamená pojem přetrvávající změny osobnosti?
Poruchy osobnosti, změny osobnosti, ketré nastávají po prožité katastrofické události, extrémním stresu či traumatizujícím zážitku nebo po prodělané závažnější psychické poruše.

Které psychické poruchy jsou zahrnovány do skupiny návykových a impulzivních poruch?
Návykové a impulzivní poruchy se vyznačují tím, že daný jedinec pociťuje opakované, silné, neovladatelné nutkání k činům, kterými škodí sám sobě i jiným lidem. Před vykonáním daného činu pociťuje napětí a neklid, v průběhu provádění činu pociťuje silné emoční vzrušení a po jeho vykonání následuje psychické uvolnění.
Patří sem patologické hráčství, patologické zakládání požárů (pyromanie), patologické kradení (kleptomanie) a sebepoškozování ( trichotillomanie - nutkání vytrhávat si vlasy).

Co znamenají pojmy poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference?
Porucha pohlavní identity - porucha osobnosti, jedinec se v rozporu se svým tělem psychicky cítí být příslušníkem opačného pohlaví jde o: transsexualizmus - cítí se být příslušníkem opačného pohlaví a touží po změně aby se
stal příslušníkem opačného pohlaví. Se svým pohlavím je
nespokojen a dožaduje se hormonální léčby a chirurgickém zákroku
transvestitizmus - jedinec se chová homosexuálně a obléká se do šatů opačného
pohlaví. Neusiluje však o změnu pohlaví a chir. zákrok.
Porucha sexuální preference - porucha osobnosti, sexuální touha je trvale nebo dočasně zaměřena na jiný objekt než na jedince opačného pohlaví a přiměřeného věku.
jde o: fetišismus - méně závažné, zdrojem sex. vzrušení je neživý předmět (šaty. obuv)
exhibicionismus -odhalování genitálií cizím osobám a následná masturbace
voyerství - skryté pozorování sex. styku jiných osob nebo intimních činností jiných
osob (svlékání, umývání)
pedofilii - sexuální zájem zaměřen na děti
sadomasochismus - působení bolesti partnerovi, ponižováním partnera, omezování
osobní, fyzické i psychické svobody partnera.
jiné poruchy sex. preference - psaní perverzních dopisů, obscénní telefonické hovory,
aktivity se zvířaty, nekrofilie, záliba ve výkalech či moči,
vkládání předmětů do pohl. orgánů, propichování bradavek a
pohl, orgánů, masturbační rituály
mnohočetné poruchy sex. proference - představují kombinaci několika dílčích
poruchsexuální preference, k čemuž dochází
relativně často.

Co znamená pojem organické psychické poruchy,čím se tyto poruchy liší od většiny ostatních psychických poruch?
- u psychických poruch není většinou známa přímá souvislost s morfologickými a fyziologickými změnami v CNS, nebo jiných tělesných systémech. Tzv. organické psych. Poruchy jsou důsledkem vážného onemocnění a poškození mozku, nebo jsou důsledkem tělesného onemocnění. Jejich příčinou je prokazatelně onemocnění nebo poškození mozku a ím je způsobena jeho dysfunkce. K poškození mozku může docházet primárně, mozek přímo poškozen, nebo sekundárně, kdy problém je v jiné tělesném systému a následně je poškozován mozek.

Čím se liší demence od mentální retardace?
- demence znamená vážné narušení průběhu kognitivních procesů a úbytek kognitivních schopností. Jde o vážné poškození mozku u daného jedince poškozeny funkce vnímání, pozornost, představivost, paměť, myšlení, učení. Mohou se vyskytovat bludy, halucinace, jedinec přestává být schopen vykonávat běžné sociální role v pracovním i soukromém životě. Přestává být schopen samostatně žít. Pro demenci je charakteristické chronický, progresivní ráz, dochází ke zhoršování vyšších kortikálních funkcích. O demenci mluvíme, pokud vývoj kognitivních funkcí probíhal určitou část života normálně. Mentální retardace, při niž je vývoj kognitivních funkcí narušen od samého počátku. Ale i jedinci s lehčím stupněm mentální retardace mohou začít v průběhu života trpě demencí.

Co znamená pojem symptomatické psychické poruchy?
- se vztahují na organické poruchy, při nichž, ke změně ve funkci mozku nebo k jeho poškození dochází sekundárně,v důsledku tělesného onemocnění, působením toxických látek, hormonů.
- psychické změny se objevují při některých infekčních onemocněních nebo při onemocnění tělesných orgánů. Doprovodné psychycké změny většinou spontáně zmízí po odeznění záklaního tělesného onemocnění.

zdroj:http://www.kulickovy.estranky.cz

Psychopatologie - Otázky a odpovědi.

12. ledna 2012 v 12:06 | ADMIN webu
Čím se zabývá psychopatologie?
Zabývá se popisem, vznikem a průběhem psychických poruch.

V čem spočívá rozdíl mezi psychopatologií, psychiatrií a patopsychologií?
Psychopatologie - zabývá se popisem, vznikem a průběhem psychických poruch
Psychiatrie - popis, vznik a průběh psychických poruch a navíc se zabývá diagnostikou, léčením a prevencí.

Patopsychologie - odchylky v průběhu jednotlivých psychických procesů

Ve kterém roce vstoupila v ČR v platnost 10.revize MKN "Psychické poruchy a poruchy chování" ?
1994.

Které hlavní změny přinesla nová mezinárodní klasifikace psychických poruch?
Třídí psychické poruchy podle výsledných projevů, zavedla nové názvy některých poruch, přinesla nové obsahové vymezení některých běžně užívaných pojmů.

Uveďte příklady termínů, které jsou již zastaralé a neměly by se v pedagogické praxi užívat.
LMD, neuróza, psychóza, specifické poruchy učení, psychopatie, maniodepresivní psychóza.

Uveďte příklady nových názvů některých psychických poruch.
Disociativní poruchy, poruchy školních dovedností, porucha a aktivity a pozornosti.

Které psychické poruchy ( podle současné klasifikace ) byly dříve zahrnovány pod široký, dnes již zastaralý termín LMD?
Porucha pozornosti, porucha pozornosti a aktivity, porucha motorické funkce, porucha školních dovedností, socializovaná porucha chování a nesocializovaná porucha chování.

V čem spočívá rozdíl mezi pojmy znak a symptom?
Znak - objektivně pozorovatelný psychopatologický projev
Symptom - příznak poruchy, psychopatologický projev, o němž vypovídá samotný jedinec.

Proč se v souvislosti s psychickými poruchami neužívá termín "nemoc"?
Protože pojem nemoc se užívá , je-li jednoznačně známa příčina, průběh a utváření nemoci. U žádné psychické poruchy není příčina zcela jasná.

Podle kterých oblastí života ( oblastí fungování ) se posuzuje závažnost psychické poruchy?
Péče o vlastní osobu
Zapojení do pracovní činnosti
Účast na rodinném životě
Zapojení do širších sociálních vztahů

Jak rozumíte tezi, že příčiny psychických poruch jsou ve vzájemné interakci?
Jediná, izolovaná příčina zpravidla nemůže vyvolat psychickou poruchu, ale musí se jich sejít víc.

Co znamená pojem "vnější environmentální rizikové faktory"?
Nepříznivé vlivy, které působí na jedince z prostředí, v němž žije. Mohou být materiální ( chemické, fyzikální a biologické ), interpersonální ( stresorem jsou druzí lidé ) a naučené nevhodné vzorce chování, způsoby prožívání a myšlení.

Které environmentální rizikové faktory se pravděpodobně v ekonomicky vyspělých zemích nejvíce podílejí na vzniku psychických poruch?
Chemické.

Jak se podílí na vzniku psychických poruch společenské prostředí?
Zde vstupuje do hry epigenetika, tj. zakódované informace o prostředí, v němž žili předkové. Epigenetika rozhoduje o tom, zda určitý gen bude nebo nebude aktivován.

Co znamená pojem "intrapsychické rizikové faktory"?
Naše negativní představy, myšlenky a emoce.


Pokuste se vysvětlit, jak se na vzniku psychických poruch mohou podílet toxické cizorodé chemické látky?
Ačkoliv je CNS proti vstupu cizorodých látek chráněna více než jiné orgány, její bariéra není dokonalá, a proto mohou toxické látky pronikat i do mozku. Působení toxických látek se mimo jiné může projevit i poruchou nervové soustavy.

Který z pojmů je nejširší - stres, konflikt, frustrace, adaptace, deprivace?
Stres.

Pokuste se vysvětlit, jak se stres podílí na vzniku psychických poruch?
Stres většinou působí jako spouštěč psychické poruchy, bývá tzv. poslední kapkou; vytváří podmínky pro působení dalších rizikových faktorů; oslabuje imunitu a tím vytváří podmínky pro působení virů, bakterií a parazitů; mění průběh psychických procesů, je traumatizujícím emočním zážitkem.

Jak se projevuje syndrom vyhoření?
Dochází ke ztrátě pracovní motivace, ke znechucení a neochotě nadále vykonávat danou profesi, dochází k celkovému vyčerpání.

Které okolnosti přispívají k výskytu syndromu vyhoření?
Déletrvající působení hlavně interpersonálních stresorů a dlouhodobé vysoké pracovní nasazení, které nevede k uspokojivým pracovním výsledkům.

Jak syndrom vyhoření zpravidla probíhá, jaké jsou jeho fáze?
Zpravidla probíhá postupně v delším časovém intervalu. Má pět fází:
1.fáze - vysoké pracovní nasazení, nadšení a očekávání
2.fáze - stagnace - jedinec si začíná uvědomovat realitu
3.fáze - pochybování o smyslu toho, co jedinec dělá
4.fáze - dominuje apatie a vyčerpání, stupňují se problémy projevující se ve 3.fázi 5.fáze - přehodnocení vztahu k práci i k životu, uvažování o změně

Jak se projevují jednotlivé fobické poruchy?
a)sociální fobie se projevuje chorobným strachem z lidí a ze situací,v nichž je jedinec středem pozornosti.Jedinec mívá strach z vystupování na veřejnosti,nadměrně se obává,že se znemožní v různých společenských situacích.
b)agorafobie se projevuje chorobným strachem z pobývání ve veřejných nebo uzavřených prostorách.Jedinec mívá nepřiměřený strach pobývat například ve větším davu lidí;bojí se čekat v místnostech,kde je větší počet lidí;bojí se pobývat na rušných ulicích,kde je větší počet chodců i aut;bojí cestovat dopravními prostředky;vycházet z bytu;jezdit výtahem,pobývat v divadle,v kině,koncertních,tanečních sálech apod.
c)specifické,izolované fobie se projevují chorobným strachem z konkrétních předmětů,zvířat,jevů a situací.Je to např.chorobný starch z některých živočichů(ptáků,hmyzu…),strach z pobytu ve výšce,strach z přírodních jevů(bouřky,vody…),strach z bacilů,chorobný strach ze zranění,z krve aj.

Která z fobických poruch se nejčastěji vyskytuje v období dospívání?
Jsou to specifické, izolované fobie.

Jak se projevují jednotlivé úzkostné poruchy a čím se liší?
a)panická porucha projevuje se opakovanými záchvaty úzkosti,které jedinec není schopen předvídat, začíná zcela náhle,trvá jen několik minut. Může vyústit v paniku,strach ze ztráty volní kontroly nad sebou,strach ze zešílení a ze smrti v průběhu záchvatu.Doprovází ho např.bušením srdce,zrychlený pils,pocení,chvění a třes,sucho v ústech,obtížné dýchání,bolest na hrudníku,břišní nevolnost,popř.i zvracení,pocity závratě a mdloby,točení hlavy aj.

b)generalizovaná úzkostná porucha se projevuje dlouhodobým prožitkem úzkosti,včetně všech doprovodných tělesných reakcí.O generalizované úzkostné poruše se mluví,pokud úzkost trvá minimálně šest měsíců.

Obě poruchy se od sebe liší délkou trvání.


Jak se projevují obsedantně kompulzivní poruchy?
Začínají pomalu a nenápadně,např.častějším pocitem špíny,častějším koupáním,než je u ostatních běžné,končí mnohahodinovým mytím každý den.Také častějším urovnáváním věcí na stole a sbíráním smítek n koberci,postupně se stupňuje a končí neustálým,fanatickým uklízením,i když již není co uklízet.
Těžší případy této poruchy značně komplikují běžný život,neboť se celý den věnuje svým kompulzím a obsesím,okrádají ho o čas,omezují jeho společenské aktivity.
Kompulze mají také rituální podobu(např.přesný rituál příchodu a vstupu do budovy školy a věří,že zažehnal špatnou známku…).

Jak se projevuje posttraumatická stresová porucha?
Projevuje se opakovaným znovuprožíváním traumatu v podobě živých vzpomínek na danou událost.(povodně,požáry,zřícení budovy,přepadení,znásilnění,ztráta zaměstnání,úmrtí blízké osoby…)Nepříjemné vzpomínky se objevují i ve snech a tzv.nočních můrách.

Jak s projevují poruchy přizpůsobení?
(reakce na na traumatizující stresující událost)
Jedinec je ochromen téměř ve všech oblastech života.Má sníženou výkonnost,prožívá depresi nebo úzkost,není schopen zvládat úkoly a plnit povinnosti.U dětí a mladistých se mohou přidružit poruchy chování.U malých dětí regrese(pomočování,dumlání palce,regrese ve vývoji řeči…).

Co znamená pojem dissociativní porucha?
V minulosti byly popisovány jako hysterie,resp. konverzní hysterie zapříčiněné stresovými zážitky a patří mezi ně např. dissociativní amnézie (funkční porucha paměti, týkající se prožitých traumatických událostí), dissociativní fuga a dissociativní poruchy motoriky a senzorické poruchy (ztráta zraku, sluchu, čichu) .

Jak se projevuje mutizmus?
(útlum řečového projevu)
Dítě přestává mluvit ve všech situacích nebo jen v některých(např.jen ve škole,nebo jen s konkrétním učitelem,jen s cizími lidmi,jen s jedním rodičem…) řeč je přitom dostatečně vyvinuta.Tito bývají utlumeny i v jiných projevech a chování.

Čím bývá způsobena porucha příchylnosti?
Je to reakce na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ze starny osob, které o něj mají pečovat.

Jaké důsledky má absence pevného psychického vztahu v útlém dětství?
Dítě ani v pozdějším věku není schopno navázat jeden stabilní vztah.Jeho náklonnost vůči lidem bývá rozptýlená,na potkání se s každým kamarádí,přehnaně vyžaduje pozornost jako důkaz přízně ze starny druhých lidí.

Co znamená pojem somatoformní porucha?
Jsou to subjektivní tělesné potíže a přitom nejsou zjištěny lekařským vyšetřením žádné nálezy.Z hlediska lékaře je daný člověk tělesně zdravý.Potíže jednice jsou velice pestré(bolesti svalů,kloubů,končetin,bolesti v zádech,hlavy,břicha,žaludku,zvracení,problémy s trávením,píchání v různých částech těla,svědění kůže,potíže s dýcháním,bolesti na hrudníku,svírání u srdce…).

V čem spočívá rozdíl mezi organickými a neorganickými poruchami spánku?
Pojem neorganické poruchy spánku znamená, že problémy se spánkem nejsou primárně způsobeny tělesnými změnami, ale hlavní příčina je v psychickém prožívání. Poruchy spánku, které jsou organického původu (projevem tělesné nemoci), do psychických poruch nespadají.Jak se projevuje neorganická nespavost, hypersomnie, porucha rytmu spánku a bdění, somnambulizmus, noční děsy a noční můry?
Neorganická nespavost - Zpravidla jde o absolutní nespavost, ale spíše o ztížené usínání,
povrchní spánek a časté probouzení v průběhu spaní.

Hypersomnie - Zvýšená potřeba nočního spánku a ospalost v průběhu dne. Příčiny v řadě
tělesných nemocí a v případě neorganické hypersomnie je hlavní příčina
opět v psychice. Pokud jde o psychickou poruchu, pak se problém s ospalostí
vyskytuje denně min. 1 měsíc

Porucha rytmu spánku a bdění - Při poruše rytmu spánku a bdění je narušena
synchronizace bdění a spánku s denním světlem a tmou.
Může jít o trvalý stav, konstantní posun, nebo doba bdění a
spánku je proměnlivá, témeř každý den jiná.

Somnambulizmus - Účelné pohybování se po místnosti v době spánku. Kombinace prvků
spánku a bdělosti. Chování jedince se vyznačuje klidem, má strnulý
výraz v obličeji. Na pokusy jiných lidí komunikovat s ním nereaguje.

Noční děsy a noční můry - noční můry jsou děsivé sny při nichž jedinec prožívá intenzivní
strach a úzkost. Jde o sny, v nichž je ohrožen jedincův život atd.
Obsahy děsivých dnů se často vracejí. Můžou ovlivnit jedincovo
chování v běžném životě.
- noční děsy jsou záchvaty úzkosti někdy i paniky a děsivého
křiku v průběhu spánku. Prožitek je doprovázen pocením,
zrychleným dýcháním a srdeční činnosti. Při nočním děsu si
jedinec nevzpomíná na žádný sen.
Jednotlivé poruchy spánku se mohou vyskytovat současně.

S kterými psychickými poruchami se výše uvedené neorganické poruchy spánku nejčastěji vyskytují současně?
deprese různého původu, alkoholismus, poruchy osobnosti, poruchy nálady, schozifrenií, úzkostné a fobické poruchy, mentální anorexii, .

Co znamená pojem tik?
Vůlí málo ovlivnitelné, rychlé, nerytmické, opakující se pohyby nebo záškuby svalových skupin nebo mimovolní hlasová produkce, jsou motorické nebo vokální.

Čím se liší přechodná tiková porucha od chronické tikové poruchy?
Přechodná tiková porucha se vyskytuje relativně krátce (max. 12 měsíců), pak jde o přechodnou. Nejčastěji ke konci předškolního věku kolem 5 let. Projevuje se jednoduchými mot. tiky (mírné mrkání, grimasováním nebo pohazováním hlavou a rukama). Může se vyskytovat opakovaně.

Chronická motorická nebo vokální tiková porucha se vyskytuje déle než jeden rok, jejich výskyt může být trvalý. Začíná v dětství a přetrvává až do dospělosti, případně i stáří.

Jak se projevuje Tourettův syndrom?
Tiková porucha, při níž se vyskytují komplexní motorické a vokální tiky různé formy a různého obsahu. Je nepříjemné, že při něm dochází k rozmáchlým pohybům, opakování a vykřikování slov v nevhodných situacích. Slova a věty mohou mít i vulgární obsah
Vyskytuje se již zpravidla od dětství až do stáří.

Čím se liší porucha se stereotypními pohyby od tikových poruch?
Stereotypní pohyby nepatří k tikovým poruchám, ale jsou zařazeny do skupiny "Poruchy chování emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci F90 - F99". Porucha se projevuje vůlí ovládanými pohyby. Nejde o mimovolní pohyby. Jsou rytmické, opakované a nemají žádný zjevný účel.(pohupování tělem nebo hlavou, tlučení hlavou, plácání obličeje, kousání rtů, rukou nebo jiných částí těla.

Tikové poruchy jsou vůlí málo ovlivnitelné, rychlé, nerytmické.


Co znamená pojem poruchy nálady a afektivní poruchy?
Poruchy nálady - Projevem je patologicky změněná nálada, dochází k extrémnímu vystupňování dobré nálady (manie) nebo ke zhoršení nálady (deprese). Fáze deprese a fáze manie se vyskytují samostatně nebo se se střídají.
Afektivní poruchy - viz poruchy nálady (je to to samé).

Jak se projevuje manická fáze?
V manické fázi má daný jedinec nezávisle na vnějších okolnostehc minimálně jeden týden extrémně dobrou(euforickou) náladu. K mimořádně dobré náladě nemá žádný vnější důvod a v této dobré náladě setrvává, i když se v jeho životě odehrávají události, které u psychicky zdravých lidí vyvolávají zármutek. Chování není zcela běžné a svým chováním je nápadný. Cítí se být plný energie, optimismu a ztrácí cit pro realitu.
konkrétní projevy manické epizody bývají:
-celkové zvýšení aktivity, extrémní činorodost
-zrychlené tempo řeči, nadměrná hovornost
- zrychlené psychomotorické tempo
-zrychlené myšlení
- roztěkanost, neklid, nesoustředěnost
- zvýšená touha po kontaktu s lidmi
- zvýšené sebevědomí
- zvýšená touha po požitcích, zvýšená chuť k jídlu, zvýšený sexuální touha
- extrémně snížená potřeba spánku

Manická fáze může mít různý průběh a může se vyskytovat v různé intenzitě. Podle toho se rozlišují tři stupně závažnosti poruchy: hypománie, mánie bez pssychotických příznaků a mánie s psychotickými příznaky.

Jak se projevuje depresivní fáze? Čím se liší mírná, střední a těžká depresivní fáze?
Depresivní fáze je do jisté míry opakem manické fáze. Vyznačuje se extrémně smutnou, depresivní náladou, která není přirozenou reakcí ne vnější životní události. Nezávislému pozorovateli se depresivní vyladění jeví jako bezdůvodné. Patologická depresivní nálada přetrvává většinu dne minimálně dva týdny.
příznaky:
- zvýšená únava, pocit nedostatku energie
- zpomalení psychomotorického tempa
- zpomalení kognitivních procesů a tempa řeči
- snížená schopnost soustředění a schopnosti rozhodovat se
- stráta zájmu o činnosti, které dříve člověka těšily, nízká motivace
- pesimismus, neschopnost radovat se z pozitivních událostí
- zanedbávání vnější úpravy a hygieny
- ztráta sebedůvěry, pocity viny
- změny chuti k jídlu, poruchy spánku

Depresivní porucha nálady se rovněž může vyskatovat v různých stupních, od mírné až po těžkou. Při těžších depresích je nebezpečí sebevražedného jednání.

Mírná depresivní fáze -hlavní příznaky - ztráta radosti, skleslost, únavnost. Vyskytují se v mírném stupni, minimálně po dobu dvou týdnů. I když jsou mírné, daného jedince obtěžují a ztěžují mu fungování ve všech oblastech života, ale není to v takové míře, aby mu zcela znemožnily vykonávat základní živostní aktivity. Tělesné projevy se můžou, ale nemusí vyskytovat

Středně těžká depresivní fáze -vyskytuje se více příznaků, které jsou charkteristické pro depresi a navíc jsou intenzivnější než u mírné deprese. Značně komplikují jedinci život. Běžné životní aktivity jedinec zvládá s vypětím sil a některé již přestává zvládat úplně. U některých jedinců jsou somatické příznaky, u jiných se nemusí objevit.

Těžká depresivní fáze - Bývají vždy přítomny tělesné projevy. Potíže jsou již tak rozsáhlé a intenzivní, že znemožňují danému jedinci běžné životní fungování jak v zaměstnání, tak i v soukromém životě. Vyskytují se všechny projevy typické pro depresi a navíc v intenzivním stupni. Mohou se začít objevovat projevy typické pro schizofrenní poruchy. Mohou se vyskytovat bludy a halucinace. Může to vyústit až v depresivní stupor.

Co znamená pojem bipolární afektivní porucha?
Porucha nálady, při níž dochází ke střídání depresivní a manické fáze po různě dlouhých intervalech relativního psychického zdraví.

Čím se liší periodická depresivní porucha od bipolární afektivní poruchy a od trvalých poruch nálady?
Periodická depresivní porucha - porucha nálady, kdy jedinec opakovaně prožívá depresi, deprese mizí a zase se vrací (pouze deprese né mánie)
Bipolární afektivní porucha - Porucha nálady, při níž dochází ke střídání depresivní a manické fáze po různě dlouhých intervalech relativního psychického zdraví
Trvalé poruchy nálady - méně intenzivní, ale chronická (dlouhotrvající, vleklé) změna nálady směrem k depresi nebo mánii.

Které psychické poruchy jsou zahrnovány do skupiny "poruchy psychického vývoje" ?
Do skupiny poruch psychického vývoje spadají :
specifické vývojové poruchy řeči a jazyka
specifická porucha motorické funkce
poruchy školních dovedností a pervazivní vývojové poruchy (autizmus, Aspergerův syndrom, Rettův syndrom).

Co je hlavním projevem specifické vývojové poruchy motorické funkce ?
Hlavním projevem specifické poruchy motorické funkce jsou problémy s jemnou i hrubou pohybovou koordinací - dítě obtížněji uchopuje drobné předměty, má potíže se zapínáním knoflíků a se zavazováním tkaniček, obtížněji háže a chytá míč, zakopává, častěji naráží do překážek, hůře kreslí, obtížněji manipuluje s konstrukčními hračkami a skládačkami, obtížněji ovládá tlačítka přístrojů aj.

Které další obtíže (v oblasti řeči a vnímání) mohou mít některé děti trpící poruchou motorické funkce ?
Protože jemná motorika se podílí i na řeči, dítě může mít i problémy s řečí, zejména artikulací. Některé děti trpící poruchou motorické funkce mívají i problémy se zrakově prostorovou orientací, obtížněji odhadují vzdálenosti a chápou pojem času, může se objevit neklidný spánek, přecitlivělost na hluk.

Které psychické poruchy a poruchy chování se často vyskytují souběžně s poruchou motorické funkce ?
Tato porucha se relativně často vyskytuje souběžně s těmito psychickými poruchami :
poruchy školních dovedností (dysgrafie, dyslexie atd.)
porucha pozornosti
porucha aktivity a pozornosti
mohou se přidružit různé poruchy emočního rázu
v důsledku neobratnosti se mohou přidružit různé vztahové problémy, děti se často stávají obětí šikany může se přidružit i některá z poruch chování (zejména nesocializovaná porucha chování), jedinci se mohou snadno nechat strhnout problémovou partou, která je uznává.

Které dílčí poruchy spadají do kategorie poruchy školních dovedností ?
Porucha čtení (dyslexie), porucha psaní (dysgrafie), porucha pravopisu (dysortografie) a porucha počítání (dyskalkulie). Dítě, které trpí dyslexií, má hlavně drobné problémy ve zrakovém vnímání, u dysgrafie má problémy s jemnou motorikou a psychomotorickou koordinací, u dysortografie má hlavně problémy se sluchovým vnímáním, u dyskalkulie má dítě na nižší úrovni logicko-matematickou a prostorovou inteligenci.


zdroj:http://www.kulickovy.estranky.cz
 
 

Reklama
Reklama