STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Psychofarmaka

Psychofarmaka - úvod

3. dubna 2014 v 17:28 | Admin
Psychofarmaka obecně
Ve starších učebnicích najdeme dělení na trankvilizéry malé a velké. Velké trankvilizéry (antipsychotika, nověji neuroleptika) jsou farmaka, která ovlivňují pozitivně pochody myšlení (jeho integraci) a používají se při léčbě psychotických stavů - zbavují nemocné halucinací, oslabují bludy nebo mění vztah k nim ("ďábel se mnou stále hovoří, ale mně už to nevadí"), pacifikují neklidné a agresivní pacienty atd. Neuroleptika nepatří mezi léky, které by byly často zneužívány. Mají mnoho nežádoucích účinků - mohou způsobovat poruchy koordinace, vyvolávat stav podobný Parkinsonově chorobě; poruchy oběhového systému, paměti, zhoršení sexuálních funkcí, atp. Navíc jejich efekt není nijak zvlášť zábavný. Intoxikovaný se cítí spíše "tupě" než "povzneseně". Historicky se jedná o poměrně mladé látky, které byly syntetizovány po 2. světové látce a znamenaly "revoluci v psychiatrii". Zatímco dříve bylo nutné nebezpečné "šílence" mechanicky omezit, aby nebyli nebezpeční sobě či ostatním, neuroleptika umožnila pacifikovat tyto pacienty farmakologicky, ale také, nebo spíše především, je zbavila mnohdy nesnesitelného utrpení halucinací a bludných představ a vrátila je do normálního života.
Trankvilizéry (malé), nověji anxiolitika nebo antifobika jsou skupinou látek, která pozitivně ovlivňuje afektivitu. Odstraňují psychické napětí, strach, úzkost, zlepšují náladu, současně však způsobují útlum (hypnosedativní působení). Mnoho farmak této skupiny je blízce příbuzných s hypnotiky (léky na navození, nebo udržení spánku) a liší se jen v poměru anxiolitického a hypnosedativního působení. Látky této skupiny mají také myorelaxační (snižují napětí svalstva) a antikonvulzivní (protikřečové) účinky. Některé látky této skupiny se používají jako léky při epilepsii. Často se také používají při odvykacích stavech při závislosti na alkoholu, barbiturátech, opiátech atd. Ve výše uvedených indikacích při lékařském použití je medikace, s výjimkou použití při udržovací léčbě epilepsie, většinou krátkodobá pro riziko vyvolání závislosti. Také platí, že každé použití anxiolytika by měla vždy doprovázet psychoterapie.

V dalším textu jsou spolu s anxiolitiky řazena i některá sedativa a hypnotika.
Benzodiazepiny
V medicíně se jedná o vůbec nejpoužívanější psychofarmaka, prakticky všechna dnes užívaná anxiolitika patří do této skupiny. Jedná se o poměrně mladou skupinu léků, které byly syntetizovány až v tomto století.
Benzodiazepiny se váží na specifické receptory - receptor je jakýsi vypínač, který může být zapnut/vypnut/zablokován určitou látkou; tím dochází k modulaci vlastností cílové buňky - (v mozkové kůře, limbickém systému a středním mozku), a zvyšují tak účinek inhibičního mediátoru CNS (centrální nervový sysrém), kyseliny gamaaminomáselné (GABA). Dochází ke zvýšenému prostupu chloridových iontů (Cl-) do buňky a tím k prohloubení negativního potenciálu a ke snížení schopnosti přenosu vzruchu.
Dobře se vstřebávají z trávicího traktu, většina benzodiazepinů se v těle metabolizuje na biologicky aktivní metabolity (prodlužuje se tak doba účinku). Metabolizace benzodiazepinů probíhá v játrech a to jednak oxidací (dlouhodobě působící), dále pak konjugací z glukuronidy (krátkodobě působící). Jaterní onemocnění a vyšší věk prodlužují odbourávání; zvláště citlivá je biotransformace oxidací. V moči je možné prokázat benzodiazepiny, případně jejich metabolity, i po delší době, v případě dlouhodobě působících preparátů a dlouhodobějšího užívání řádově i po několika týdnech. Benzodiazepiny jsou relativně málo toxické, předávkovat se jimi není snadné. Pokud jsou však užity s jinou látkou, která vyvolává nebo posiluje útlum CNS, může stačit malá dávka ke smrtelnému předávkování.
Podle délky biologického poločasu (doba, za kterou se množství látky v organismu zredukuje na 50%) se dělí na 4 skupiny:
Biologický poločas: Účinná látka: Obchodní název:
2 - 4 hodiny (velmi krátký) Triazolam Halcinon
Midazolam Dormicum
méně než 12 hodin (krátký) Oxazepam Oxazepam
Tofizopam Grandaxin
do 24 hodin (střední) Alprazolam Neurol, Xanax
Bromazepam Lexaurin
Nitrazepam Nitrazepam
Flunitrazepam Rohypnol
více než 1 den (dlouhý) Diazepam Diazepam, Seduxen, Apaurin, Valium
Medazepam Nobrium, Rudotel
Chlordiazepoxid Defobin, Librium, Radepur, Elenium
Klonazepam Rivotril, Antelepsin
Klorazepát Tranxilium
Klobazam Frisium
Pozn: V tabulce jsou zahrnuty nejen anxiolitika, ale i hypnotika. Mezi látky s typicky hypno-sedativním působením patří: flunitrazepam, nitrazepam, midazolam, triazolam; slabší sedativní účinek mají diazepam, alprazolam a oxazepam; nejméně tlumí bromazepam, chlordiazepoxid a medazepam.
Při běžných dávkách odstraňují látky s anxiolytickým účinkem strach, někdy mohou mít i antidepresivní účinek. Někdy může paradoxně dojít k uvolnění vzteku a agresivity, podobně jako v opilosti. Užívání benzodiazepinů může vyvolávat amotivační syndrom, nechuť a neschopnost se samostatně pustit do řešení problémů. Při intravenózním podání může dojít k amnesii (výpadku paměti), obecně dochází k postižení krátkodobé paměti i při jednorázovém užití. Nevhodné je proto užití u starých lidí, kde může dojít ke zmatenosti a ztrátě orientace. Dlouhodobé užívání vede k poruchám paměti; kombinace s alkoholem obtíže s pamětí posilují. Účinek větších dávek se projevuje únavou a ospalostí, tupě euforickou náladou, poruchami koordinace pohybů a setřelou řečí (pro představu - podobný stav bývá vidět u opilců). Dochází k útlumu dechového centra a poklesu krevního tlaku; kombinace s jinými farmaky, která tlumí CNS, nebo s alkoholem může být smrtelná.
Závislost
Benzodiazepiny vyvolávají psychickou i tělesnou závislost. Rychle stoupá tolerance, dlouhodobí pravidelní uživatelé se mohou vypracovat až na desítky tablet denně.
Benzodiazepiny jsou léky, které jsou velmi často užívány v kombinaci. Nejčastějším důvodem užití bývá "přibrždění" příliš silného efektu psychostimulancií (nejčastěji pervitinu), nebo posílení účinku opiátů (heroinu). Obyčejně pak bývají užity ve větším množství. Anxiolytika obecně bývají léky, které jsou často užity na začátku drogové kariéry, a patří mezi iniciační drogy. Zneužívání léků z domácí lékárny je poměrně časté.
Odvykací stav nastupuje v závislosti na biologickém poločasu užívané látky od 1 dne do jednoho týdne od vysazení. Pravděpodobnější je u dlouhodobého užívání krátkodobě účinných preparátů. Symptomy na tělesné úrovni většinou zahrnují svalové záškuby, třes, nechutenství, pocení, nespavost - ta se obyčejně dostavuje při vysazení jakékoli zneužívané psychotropní látky; vážnější průběh pak zahrnuje epileptické křeče, může dojít i k úmrtí. Psychické příznaky odvykacího stavu se nejčastěji projevují jako podrážděnost, úzkost, někdy agresivita, pocity derealizace (jako bych byl divák v odcizeném světě). Benzodiazepiny procházejí placentární bariérou a také do mateřského mléka a mohou vyvolat poškození plodu či nově narozeného dítěte.

Charakteristika závislosti na benzodiazepinech:
Středně silná psychická závislost
Fyzická závislost vzniká až po několik měsících užívání
Odvykací stav může být život ohrožující (obyčejně pro status epileptikus)
Tolerance může vzrůstat až k dávkám, které jsou mnohonásobky běžných dávek

Literatura:
Wenke, W. a kol.: Farmakologie. Avicenum, Praha 1990;
Suchopár, J. a kol.: Remedia compendium. Panax, Praha 1996;
Švestka J. a kol.:Psychofarmaka v klinické praxi. Grada, Praha 1995;
zdroj:www.drogovaporadna.cz

Prosulpin (Sulpiridum)

28. dubna 2012 v 13:42 | ADMIN webu
PROSULPIN 200 mg
(Sulpiridum)tablety


Léčivou látkou je: Sulpiridum 200 mg v 1 tabletě
Pomocné látky jsou: bramborový škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2208/4000, hypromelosa 2208/15000, magnesium-stearát, mastek.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / VÝROBCE:
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


1. CO JE PROSULPIN 200 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Prosulpin 200 mg patří do skupiny léků se specifickým účinkem na centrální nervovou soustavu, příznivě ovlivňujících některé duševní a nervové poruchy. Je účinný především v psychiatrii, ale i v léčbě některých vnitřních funkčních onemocnění. Přípravek Prosulpin 200 mg má v psychiatriiširoké použití především u závažných duševních chorob a poruch, jakými jsou:
· akutní i chronická schizofrenie (rozdvojení osobnosti),
· závažnéduševníporuchyprovázenéhalucinacemi, zmateností,bludnými představami a stihomamem,
· závažné depresivnístavy vzniklé nazevní podnět, provázejícíchronickýalkoholismus, depreseu starýchosob adepresivnífáze cyklicky se projevující duševní choroby,
· duševní poruchyprojevující se nadměrnýmpohybovým neklidem asklonem k agresivnímu chování vůči okolí.
K dalšímindikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblastzávažných duševních chorobpatří léčbačasto přechodnýchnervových poruch (neuróz) provázených nutkavýmjednáním, úzkostmi, bludnýmipředstavami a smyslovými klamy.Příznivý léčebný účinek mápřípravek Prosulpin 200 mg také na některé typy závratí a dětského nepřiměřeného pohybového neklidu. Jako podpůrnýlékjeněkdyvhodnýpřiléčbě vředové nemoci žaludku a dvanáctníku a při léčbětrávicích a oběhovýchporuch způsobených poruchou vegetativního nervstva.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od40 kg.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 200 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek PROSULPIN 200 mg:
Přípravek Prosulpin 200 mg je absolutně kontraindikován v těchto případech:
· Přecitlivělost na sulpirid nebo pomocné látky
· Akutní otrava alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami
· Manická fáze cyklicky se projevujcí maniodepresivní poruchy
· Epilepsie (padoucnice)
· Feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vyvolává vysoký krevní tlak)
· Stávající hyperprolaktinemie (zvýšení hladiny prolaktinu), nádory závislé na prolaktinu, jakékoli epiteliální nádory mléčné žlázy


Zvláštní opatrnosti při použití PROSULPIN 200 mg je zapotřebí:
Zvláštní opatrnosti je třeba u těchto pacientů:
· U mladých žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu
· U pacientů s vysokým krevním tlakem a pacientů se silně sníženým krevním tlakem
· U pacientů, kteří mají v anamnéze cévní poruchy, zejména poruchy koronárních cév (anginu pectoris), poruchy srdeční činnosti (srdeční insuficienci), maligní neuroleptický syndrom, zelený oční zákal (glaukom), zúžení vrátníku (stenózu pyloru), zadržování moče, zbytnění prostaty, tendenci ke vzniku krevních sraženin (trombóz).
V literatuře jsou uvedené ojedinělé případy prodloužení QT intervalu na EKG po použití sulpiridu.
Podobně jako u jiných neuroleptik byly zřídka hlášeny případy maligního neuroleptického syndromu, který se projevuje vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, nestabilitou vegetativního systému, poruchami vědomí a zvýšenými hladinami kreatinfosfokinázy. V případě výskytu tohoto syndromu by měla být veškerá antipsychotika včetně přípravku Prosulpin 200 mg vysazena a zahájena příslušná léčba.
U malého počtu případů byly hlášeny extrapyramidové reakce, zejména neschopnost vydržet v klidu (akatizie). V odůvodněných případech může být zapotřebí postupně snížit dávkování nebo podat antiparkinsonika (ne levodopa).
Při náhlém vysazení antipsychotických léků byly popsány příznaky, které zahrnují nevolnost, zvracení, zvýšené pocení nebo nespavost. Mohou se také znovu objevit psychotické příznaky a neúmyslné pohybové poruchy (jako například akatizie, poruchy svalového napětí - dystonie a poruchy pohybu - dyskinezie). Doporučuje se proto vysazovat lék postupně.Důležité informace o některých složkách přípravku PROSULPIN 200 mg
Přípravek PROSULPIN 200 mg obsahuje monohydrát laktosy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání se svým lékařem.


Užívání přípravku PROSULPIN 200 mg s jídlem a pitím:
Tablety se polykají celé a zapíjejí se malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle.


Těhotenství:
Pravděpodobnost poškození plodu při podávání přípravku Prosulpin 200 mg v průběhu těhotenství je velmi malá. Přesto však, z důvodu nedostatku klinických zkušeností, je jeho podávání během těhotenství možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu. Novorozence je třeba sledovat.

Kojení:
Z důvodu nedostatku klinických zkušeností je podávání přípravku Prosulpin 200 mg v období kojení možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu, protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka a mohla by ovlivnit kojence. Kojence je třeba sledovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Sulpirid může vyvolat závratě, únavu a agitaci. Po dobu užívání přípravku platí úplný zákaz řízení motorových vozidel, práce u strojů a ve výškách.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Kontraindikované kombinace
Pacientům léčeným sulpiridem se nesmí podávat levodopa. Účinky levodopy a neuroleptik jsou protichůdné. Je-li třeba podávat neuroleptika pacientům s Parkinsonovou nemocí léčeným levodopou, vybírá se látka vyvolávající málo extrapyramidových účinků.


Nedoporučované kombinace
Alkohol - zesiluje tlumivý účinek neuroleptik. Pacienti se mají vyhnout konzumaci alkoholických nápojů a látek obsahujících alkohol.
Kombinace s následujícími léky může vyvolat vznik typických změn na EKG (torsades de pointes):
− léky vyvolávající zpomalení srdečního rytmu (bradykardii), jako například beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů vyvolávající bradykardii, jako například diltiazem a verapamil, klonidin; náprstníkové léky (digitalisové glykosidy).
− léky vyvolávající hypokalémii (snížení hladiny draslíku): hypokalemická diuretika, stimulační laxativa (projímadla), konvenční amfotericin B, glukokortikoidy, tetrakosaktidy.
− antiarytmika třídy Ia, jako např. chinidin, disopyramid.
− antiarytmika třídy III, jako např. amiodaron, sotalol.
− ostatní přípravky, jako např. pimozid, haloperidol, imipraminová antidepresiva; cisaprid, thioridazin, erytromycin i.v., pentamidin.


Kombinace, které je zapotřebí zvážit
Současné podávání s léky snižujícími krevní tlak (antihypertenziva): snížení krevního tlaku a zvýšení rizika vzniku nízkého krevního tlaku při náhlém postavení se.
Látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, analgetik, sedativních H1 antihistaminik, barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů.
Antacida nebo sukralfát: Současné podávání s těmito léky snižuje vstřebávání sulpiridu. Proto by sulpirid měl být podán 2 hodiny před podáním těchto léků.
Lithium zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových účinků.
Sulpirid může snižovat účinnost ropinorolu.
Při kombinaci s centrálně stimulujícími látkami (např. anorektiky, některými antiastmatiky) může sulpirid vyvolat neklid, nervozitu, úzkost a agitovanost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 200 mg UŽÍVÁ
Dávkování dospělým:
U závažných a akutních psychóz léčených psychiatrem je denní dávka 400 mg až 2 000 mg, rozdělená do dvou dávek. Druhou denní dávku je dobré užít do 16 hod., aby se zmírnil nežádoucí účinek na noční spánek. U neuróz a při podpůrné léčbě vnitřních nemocí (vředová nemoc žaludku a dvanáctníku, trávicí a oběhové poruchy na podkladě poruch vegetativního nervstva) je dávka 200 mg denně (opět rozdělená do dvou částí).
Dávkování osobám vyššího věku:
Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše.
Dávkování při poruše renálních funkcí:
Při poruše renálních funkcí je třeba dávkování sulpiridu snížit v závislosti na stupni poruchy ledvin:
Kreatininová clearance
Snížení běžné denní dávky:
30 - 60 ml / min
50 % běžné denní dávky
10 - 30 ml / min
30 % běžné denní dávky
< 10 ml / min


20 % běžné denní dávky
Dávkování dětem a mladistvým:
Doporučené úvodní dávkování je 1 - 2 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den. Celodenní dávka se rozdělí do 2 - 3 jednotlivých dávek.
U dětí a mladistvých nesmí dávkování sulpiridu přesáhnout 10 mg/kg/den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PROSULPIN 200 mg než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku PROSULPIN 200 mg než jste měl(a), okamžitě konzultujte lékaře.


Předávkování
Při předávkování nebo při intoxikaci - např. při pokusu o sebevraždu - bývá často nutné uvažovat o možnosti kombinované intoxikace s dalšími léčivy.


Příznaky předávkování:
Těžké komplikace, vyvolané předávkováním sulpiridu, dosud nejsou z literatury známy. Intoxikace u člověka jsou popsány po jednorázových dávkách, pohybujících se zhruba v rozmezí od 1 do16 g. Doposud byly v literatuře popsány tyto klinické příznaky otravy, závislé na dávce: Po jednorázovém užití 1 až3 gsulpiridu se vyvinul neklid, poruchy vědomí, extrapyramidové poruchy. Po užití 3 až7 gse může prohloubit agitovanost, zmatenost a extrapyramidová symptomatologie. Dávky vyšší než7 gmohou vyvolat kóma a pokles krevního tlaku.


Terapie předávkování:
Léčba předávkování je symptomatická. Při akutním předávkování se doporučuje časný výplach žaludku. Podání látek vyvolávajích zvracení (emetik) se nedoporučuje.
Při výrazných extrapyramidových poruchách, např. zvýšení pohybů (hyperkineze) nebo poruchy pohybů (dyskineze), lze podat antiparkinsonika, např. biperiden. Ošetřující lékař proto musí poučit pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, objeví-li se po sulpiridu extrapyramidové příznaky, jakými jsou: třes, poruchy hybnosti, poruchy svalového napětí, křeče, poruchy žvýkání, poruchy chůze, zvýšené slinění.
Při těžší otravě je nutno zahájit intenzívní péči a průběžně sledovat životně důležité funkce (kardiovaskulární, dýchací).
V závislosti na projevech intoxikace je třeba sledovat funkci jater a ledvin. Je možné použít forsírovanou diurézu infúzemi alkalizujících roztoků.
Specifický protijed sulpiridu není znám. Biperiden i.v. lze použít k potlačení parkinsonských projevů otravy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PROSULPIN 200 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař.

Následky přerušení léčby:
Doužívejte celé množství léku předepsané lékařem. Bez doporučení lékaře nikdy sami léčbu nepřerušujte, i když příznaky nemoci ustupují.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PROSULPIN 200 mg nežádoucí účinky.
Během léčby přípravkem Prosulpin 200 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Poruchy krve a lymfatického systému: snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie, aplastická anémie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza, granulocytóza), snížení počtu krevních destiček spojené s tečkovitým krvácením do kůže a sliznic (trombocytopenická purpura).
Endokrinní poruchy: zvýšení hladiny prolaktinu, tvorba a vylučování mléka (galaktorea), poruchy menstruačního cyklu, zvětšení a bolestivost prsů, neschopnost dosáhnout orgasmu, impotence, zvýšení hladiny krevního cukru, zvyšování tělesné hmotnosti.
Psychiatrické poruchy: útlum, poruchy spánku, ospalost, porucha koncentrace.
Poruchy nervového systému:
Extrapyramidové symptomy:
- parkinsonismus - třes, hypertonie (zvýšené svalové napětí), hypokinézie (snížená hybnost), hypersalivace (zvýšené slinění);
- akutní dyskinezie (porucha hybnosti) a dystonie (porucha svalového napětí) - spastická tortikolis (schýlení hlavy ke straně), okulogyrické krize, křeče žvýkacích svalů;
- akatizie (neschopnost vydržet v klidu);
- tardivní dyskineze.
Bolesti hlavy, závratě.
Oční poruchy: zastřené vidění, mydriáza (rozšíření zornic).
Srdeční poruchy: zrychlení srdeční frekvence, změny EKG, změny QT intervalu, arytmie (nepravidelnosti srdečního rytmu) typu torsades de pointes.
Cévní poruchy: ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při postavení se).
Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, zácpa, nechutenství, sucho v ústech.
Poruchy jater a žlučových cest: městnavý zánět jater (cholestatická hepatitida).
Poruchy kůže a podkoží: reakce z přecitlivělosti, odlupování kůže (exfoliativní dermatitis), erythema multiforme
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: maligní neuroleptický syndrom - horečka, svalová ztuhlost, nestabilita vegetativního systému, porucha vědomí a zvýšená hladina CPK (kreatinfosfokináza).
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte užívání přípravku a poraďte se ihned s lékařem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROSULPIN 200 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE
Informace o tomto přípravku získáte na: www.promed.cz
Velikost balení:
30 nebo 60 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balenízdroj:http://www.psychoweb.cz

Dogmatil - info o léku

10. dubna 2012 v 21:42 | ADMIN webu

Dogmatil® (sulpiridum)

Indikace: Psychofarmakum, neuroleptikum

Přípravek se užívá při nervových a duševních poruchách, které jsou spojeny s úzkostmi, smutkem a někdy také se zmateností, halucinacemi a utkvělými představami. Vhodný je také při léčbě těžkých depresí, hypochondrie a agresivity, zvláště ve stáří.
Lze jím také léčit i některá těžší onemocnění psychosomatická, zvláště taková, která jsou spojena s poruchami funkce zažívacího traktu.


zdroj:http://www.sanofi.cz
........................................................................


Příbalová informace - Rp.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

DOGMATIL 200 mg
(Sulpiridum)
tablety

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie
Quétigny, Francie

Složení:
Léčivá látka: Sulpiridum 200 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: bramborový škrob, monohydrát laktosy, methylcelulosa 1500, silikagel, mastek, magnesium-stearát

Indikační skupina:
Psychofarmakum, atypické neuroleptikum.

Charakteristika:
Dogmatil ovlivňuje některé části centrálního nervového systému (dopaminové receptory), které regulují citové reakce a postoje. Tímto způsobem příznivě ovlivňuje nervové a psychické poruchy.

Indikace:
Přípravek se užívá při nervových a duševních poruchách, které jsou spojeny s úzkostmi, smutkem a někdy také se zmateností, halucinacemi a utkvělými představami. Vhodný je také při léčbě těžkých depresí, hypochondrie a agresivity.
Lze jím také léčit i některá těžší onemocnění psychosomatická, zvláště taková psychická onemocnění, která jsou spojena s poruchami funkce zažívacího ústrojí.
Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Kontraindikace:
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na sulpirid a na pomocné látky přípravku , dále při vzácném nádoru dřeně nadledvin tzv. feochromocytomu, který je provázen bolestmi hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku.
Přípravek dále nesmějí užívat pacienti s nádory produkujícími prolaktin (hormon tvořený mozkem) a s nádory, jejichž růst ovlivňuje hladina prolaktinu.
Pro užívání přípravku pacienty s epilepsií (padoucnicí) musí být zvláště závažné důvody, protože Dogmatil může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů. Pacienti s Parkinsonovou chorobou (výrazným třesem a svalovou ztuhlostí) mohou užívat Dogmatil, pouze v nezbytných případech a musí být pečlivě sledováni.

Nežádoucí účinky:
V průběhu užívání přípravku se mohou objevit nežádoucí účinky nervového původu jako zvýšený třes rukou, stahy svalstva v obličeji a na krku, útlum, únava a ospalost. Může také docházet ke změnám krevního tlaku při změně polohy těla, které se projevují zejména závratěmi, zhoršeným viděním až krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání.
Mohou se objevit změny hormonálních funkcí jako vymizení menstruace, bolesti prsou, vylučování mléka z prsních bradavek mimo období kojení a snížení sexuálních funkcí, někdy zvyšování tělesné hmotnosti.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Pokud se objeví vysoká teplota provázená bledostí kůže, pocením a výraznou svalovou ztuhlostí, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Interakce:
Účinky přípravku Dogmatil a účinek jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj.
Levodopa a Dogmatil ruší své účinky a neměly by proto být užívány současně.
Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném užívání Dogmatilu a následujících léčiv:
- zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu - diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;
- diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), stimulační laxativa (léky proti průjmu), amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při současném užití hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi);
- antiarytmika (léky proti poruchám srdečního rytmu), např. chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol;
- ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin (neuroleptika); metadon (léčba bolesti a závislosti na morfinu a heroinu); léky proti depresi; lithium (lék stabilizující náladu), cisaprid (lék stimulující trávicí trakt), erythromycin podaný nitrožilně, sparfloxatin (antibiotikum).

Léčiva působící na centrální nervový systém jako léky proti bolestem, léky potlačující kašel, léky na spaní, pro uklidnění, proti zvracení, proti alergii mohou zvyšovat tlumící účinek Dogmatilu a vyvolávat snížení pozornosti i spavost.
Také alkohol zvyšuje účinek Dogmatilu, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se objevit nejrůznější nepředpokládané reakce. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku.
Účinek léků proti vysokému krevnímu tlaku může být při užívání Dogmatilu zvýšen a může proto dojít k poklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém vstávání.
Antacida a sukralfát snižují kyselost v trávicím ústrojí a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se proto podávat v dostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podáním Dogmatilu.

Upozornění
U pacientů léčených některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění) byla hlášena hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi). Proto patříte-li k pacientům s cukrovkou nebo rizikovými faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař Vám bude sledovat hladinu cukru v krvi.

Dávkování a způsob použití:
Vždy je nutno přesně dodržovat dávky, které doporučí lékař.
Dospělí: Dávkování je přísně individuální. Celková denní dávka se pohybuje v rozmezí 1-8 tablet denně, užívá se rozděleně ve 3 jednotlivých dávkách (ráno, v poledne a večer). Jednotlivé dávky i celkovou denní dávku Vám určí Váš lékař. Poslední část denní dávky je nejlépe užít do 16 - 17 hodin, aby se zabránilo nežádoucímu účinku na noční spánek.
Doporučuje se přípravek zapít tekutinou.

Děti: Přípravek není určen pro podávání dětem.

U starších osob a pacientů se sníženou funkcí ledvin je dávkování třeba snížit, obvykle na polovinu denní dávky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.
Těhotenství:
Užívání přípravku během těhotenství se vzhledem k nedostatku klinických zkušeností nedoporučuje.
Kojení:
Sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen a proto se kojení během léčby nedoporučuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dogmatil 200 mg
1 tableta přípravku obsahuje 23 mg laktózy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem.

Předávkování:
Při požití většího počtu tablet se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka a dlouhodobý stah žvýkacích svalů. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do30°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale za zkratkou EXP.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
12, 60 nebo 120 tablet v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


zdroj:http://www.psychoweb.cz


..............................................................................

DOGMATIL 50 mg
tvrdé tobolky
(Sulpiridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek DOGMATIL 50 mg a kčemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek přípravek DOGMATIL 50 mg užívat
3. Jak se přípravek DOGMATIL 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí přípravek DOGMATIL 50 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Charakteristika:
Dogmatil ovlivňuje některé části centrálního nervového systému (dopaminové receptory), které regulují citové reakce a postoje. Tímto způsobem příznivě ovlivňuje nervové a psychické poruchy.

Indikace:
Přípravek se užívá kléčbě:

- deprese (závažných forem deprese, kde nejsou účinná antidepresiva)
- závratí (vpřípadě neúčinnosti běžné léčby)


Přípravek je určen kléčbě dospělých.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek DOGMATIL 50 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulpirid nebo na kteroukoli další složku přípravku
DOGMATIL 50 mg

- pokud máte vzácnýnádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen bolestmi
hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku


- jestliže mátenádory produkujícími prolaktin (hormon tvořený mozkem) a s nádory, jejichž růst
ovlivňuje hladina prolaktinu
pokud trpíte:


2/5
- epilepsií (padoucnicí) musí být zvláště závažné důvody, protože Dogmatil může zvyšovat
možnost vzniku křečových stavů;


- Parkinsonovou chorobou (výrazným třesem a svalovou ztuhlostí) lze užívat Dogmatil, pouze v
nezbytných případech a pacienti musí být pečlivě sledováni


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOGMATIL 50 mg je zapotřebí
- jestliže jsteléčen/a některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění) byla
hlášena hyperglykémie (vysoká hladina cukru vkrvi). Proto patříte-li k pacientům s cukrovkou nebo
rizikovými faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař Vám bude sledovat hladinu
cukru vkrvi


- poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin vcévách.

- u starších pacientů může dojít kzávažným zdravotním komplikacím (selhání srdce, zápal plic,
náhlé úmrtí).


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Levodopa a sulpirid ruší své účinky a neměly by proto být užívány současně.
Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném
užívání Dogmatilu a následujících léčiv:


- zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu diltiazem,
verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;


- diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), stimulační laxativa (léky proti zácpě),
amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při současném
užití hypokalémii (snížení hladiny draslíku vkrvi);


- antiarytmika (léky proti poruchám srdečního rytmu), např. quinidin, disopyramid, amiodaron,
sotalol;


- ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin (neuroleptika); metadon
(léčba bolesti a závislosti na morfinu a heroinu); léky proti depresi; lithium (lék stabilizující
náladu), cisaprid (lék stimulující trávicí trakt), erythromycin podaný nitrožilně, sparfloxatin
(antibiotikum).


Léčiva působící na centrálně nervový systém jako léky proti bolestem, léky potlačující kašel, léky na spaní, pro uklidnění, proti zvracení, proti alergii mohou zvyšovat tlumící účinek přípravku DOGMATIL 50 mg a vyvolávat snížení pozornosti i spavost.


Také alkohol zvyšuje účinek přípravku DOGMATIL 50 mg, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se
objevit nejrůznější nepředpokládané reakce.Vyvarujte se proto požívání alkoholu vprůběhu užívání
přípravku.


Účinek léků proti vysokému krevnímu tlaku může být při užívání přípravku DOGMATIL 50 mg zvýšen
a může proto dojít kpoklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém vstávání.Antacida a sukralfát snižují kyselost vtrávicím traktu a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se proto podávat vdostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podánímpřípravku DOGMATIL 50 mg.

Prosím, informujte svého lékařenebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
3/5
Těhotenství:
Užívání přípravku během těhotenství se vzhledem knedostatku klinických zkušeností nedoporučuje.

Kojení:
Sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen a proto se kojení během léčby nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařemnebolékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.
Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku DOGMATIL 50 mg
1 tableta přípravku obsahuje 67 mg monohydrátu laktosy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DOGMATIL 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařemnebo lékárníkem.

Vždy je nutno přesně dodržovat dávky, které doporučí lékař.
Obvykle se užívá 1 tobolka 3krát denně (ráno, vpoledne a večer). Poslední část denní dávky je nejlépe užít do 16 17 hodin, aby se zabránilo nežádoucímu účinku na noční spánek.
Doporučuje se přípravek zapít tekutinou.
Děti: Přípravek není určen pro podávání dětem.
U starších osob a pacientů se sníženou funkcí ledvin je dávkování třeba snížit, obvykle na polovinu
denní dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DOGMATIL 50 mg, než jste měl(a)
Při požití většího počtu tobolek se mohou objevit stahy svalů voblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka a dlouhodobý stah žvýkacích svalů. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOGMATIL 50 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DOGMATIL 50 mg
Při náhlém vysazení přípravku Dogmatil 50 mg se mohou vyskytnout nauzea, zvracení, zvýšené pocení,nespavost nebomimovolní pohyby. Doporučuje se proto vysazovat lék postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4/5
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekDOGMATIL 50 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Vprůběhu užívání přípravku se mohou objevit nežádoucí účinky nervového původu jako zvýšený třes rukou, stahy svalstva vobličeji a na krku, útlum, únava a ospalost.

Může také docházet ke změnám krevního tlaku při změně polohy těla, které se projevují zejména závratěmi, zhoršeným viděním až krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání.

Mohou se objevit změny hormonálních funkcí jako vymizení menstruace, bolesti prsou, vylučování
mléka z prsních bradavek mimo období kojení a snížení sexuálních funkcí, někdy zvyšování tělesné
hmotnosti.

Pokud se objeví vysoká teplota provázená bledostí kůže, pocením a výraznou svalovou ztuhlostí,
přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při užívání může dojít k nežádoucímu účinku projevujícímu se změnou činnosti srdce, rovněž se užívání může projevit zvýšenou hladinou enzymu kreatinfosfokinázy vkrvi.

Krevní sraženiny vžilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek DOGMATIL 50 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek DOGMATIL 50 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DOGMATIL 50 mg obsahuje
- Léčivou látkou je sulpiridum 50 mg vjedné tobolce.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, methylcelulosa 1500, mastek, magnesium-stearát,
želatina, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek DOGMATIL 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky velikosti 4 obsahující bílý prášek.
30 tobolek vblistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

5/5
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

zdroj:http://www.lekarna.cz

Atarax

14. února 2012 v 15:30 | ADMIN webu
1. CO JE ATARAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Atarax patří mezi anxiolytika a trankvilizéry a užívá se k:
- léčbě příznaků úzkosti u dospělých;
- k zmírnění svědění
- premedikaci před chirurgickým výkonem

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ATARAX užívat
Neužívejte Atarax, jestliže
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydroxyzin nebo kteroukoli další složku přípravku, cetirizin, jiné deriváty piperazinu, aminofylin nebo etylendiamin,
trpíte porfyrií (nedostečná funkce některých enzymů),
jste těhotná nebo kojíte,

Zvláštní opatrnosti při použití Ataraxu je zapotřebí
Pokud budete testován(a) na výskyt alergie nebo před metacholinovým bronchiálním provokačním testem (test k prokázání astmatu), přerušte užívání alespoň 5 dní před daným vyšetřením.
Zvýšená opatrnost je třeba u pacientů s poruchami srdečního rytmu nebo s rizikem epileptických záchvatů.
U starších pacientů a u pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater je obvykle třeba úprava dávkování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku se mohou vzájemně ovlivňovat s přípravky tlumícími centrální nervový systém.
Atarax se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (užívané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci).

Užívání Ataraxu s jídlem a pitím
Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu, protože přípravek zesiluje jeho účinek.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Užívání Ataraxu v těhotenství se nedoporučuje.
Atarax se nesmí během kojení užívat, protože léčivá látka se vylučuje do mateřského mléka. Je-li léčba přípravkem nezbytná, je třeba kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Atarax může zhoršovat schopnost reakce a soustředění. Při užívání Ataraxu byste neměl(a) řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje či vykonávat jiné činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách Ataraxu
Atarax obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání Ataraxu svého lékaře.

3. JAK SE ATARAX UŽÍVÁ
Užívejte Atarax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka u dospělých :
Léčba příznaků úzkosti: ráno a v poledne tablety, večer 1 tabletu
Léčba svědění: 1-3x denně jedna tableta
Premedikace před chirurgickým výkonem: 1-2 tablety večer před operací a 1-2 tablety hodinu před anestezií.

Děti od 6 let věku:
Léčba svědění: 1 mg/kg hmotnosti /den až 2 mg /kg hmotnosti /den ve 2-3 dílčích dávkách.
Premedikace před chirurgickým výkonem: jednorázová dávka 1 mg/kg 1 hodinu před operací, před ní lze podat stejnou dávku večer před anestezií.
Tato dávka může být snížena u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater. Dodržujte doporučení lékaře.

Dětem mladším než 6 let není přípravek určen, potahované tablety neumožňují potřebnou úpravu dávkování.
Potahované tablety se polykají a zapíjejí se tekutinou, mohou se užívat jak během jídla tak nezávisle na jídle.
Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu onemocnění a řídí se doporučením lékaře.

Jestliže jste užil(a) více Ataraxu, než jste měl(a)
Významné předávkování se může projevit ospalostí, zvracením, zrychlením srdeční činnosti, třesem, zmateností a halucinacemi. Může následovat porucha vědomí, porucha dýchání, křeče, snížení krevního tlaku nebo porucha srdečního rytmu. Zejména u dětí může nejdříve dojít k rozrušení a nepokoji, který přejde později v ospalost.
Pokud náhodou užijete vyšší než doporučenou dávku Ataraxu, informujte okamžitě svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Atarax
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. Vezměte si tabletu, jakmile jste si vynechání léčby uvědomili a počkejte s další tabletou alespoň 12 hodin. Dále již pokračujte doporučeným způsobem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Atarax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi častým nežádoucím účinkem (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů) je ospalost.
Častými nežádoucími účinky (vyskytující se u více než 1 ze 100 pacientů a méně než 1 z 10 pacientů), jsou sucho v ústech, únava, bolesti hlavy, ospalost, sedace (zklidnění).

Dalšími nežádoucími účinky uváděnými při užívání přípravku Atarax, jsou :
Srdeční poruchy: zrychlená srdeční činnost
Poruchy oka: poruchy zaostřování, rozostřené vidění
Poruchy trávicí soustavy: nevolnost, zácpa, zvracení
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: malátnost, horečka
Poruchy imunitního systému: přecitlivělost, anafylaktický šok
Vyšetření: abnormální hodnoty v testu jaterních funkcí
Poruchy nervového systému: závratě, nespavost, třes, křeče, mimovolní pohyby
Psychiatrické poruchy: neklid, zmatenost, dezorientace, halucinace
Poruchy ledvin a močových cest: zadržování moči
Respirační, hrudní poruchy: bronchospasmus (zúžení průdušek)
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážky, kopřivka, zánětlivá onemocnění kůže, otok, pocení, závažné kožní reakce (lékový exantém, Stevens-Johnsonův syndrom) a závažné puchýřnaté kožní reakce
Cévní poruchy: snížený krevní tlak.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. jak atarax UCHOVÁVÁt
Uchovávejte při teplotě do 25oC.v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Atarax obsahuje
Atarax obsahuje léčivou látku hydroxyzini dihydrochloridum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 25 mg hydroxyzini dihydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, granulovaná mikrokrystalická celulosa, magnesium- stearát, koloidní oxid křemičitý,. potahová vrstva Opadry Y-1-7000 bílá (hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 400)

Jak Atarax vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou bílé, podlouhlé s půlicí rýhou.
Potahované tablety jsou baleny do blistrů a poté do papírových krabiček.
Velikost balení: 25 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci:
UCB Pharma SA, Brusel, Belgie

Výrobce:
UCB Pharma SA, Braine l Alleud, Belgie
zdroj:http://www.lekarna.cz

Antipsychotika

11. února 2012 v 10:18 | ADMIN webu
Klasická antipsychotika se dělí na sedativní s menší afinitou k dopaminovému systému ale výraznější afinitou k ostatním systémům a incisivní s výraznější afinitou k dopaminovému a tím výrazný antipsychotický účinek
Sedativní:
 • Fenothiazinová
  • Chlorpromazin
  • Levomepromazin
  • Thioridazin
  • Periciazin
 • Thioxantenová
  • Chlorprotixen
  • Zuclopentixol
Incisivní
 • Fenothiaziny
  • Perfenazin
  • Prochlorperazin
  • Flufenazin
 • Butyrofenony
  • Haloperidol
  • Melperon
Atypická antipsychotika mají nižší nežádoucí účinky, působí i na jiné příznaky než psychotické - zlepšují paměť, na poruchy nálady, na negativní schizofrenní příznaky. Dělí se podle mechanismu účinku na:
 • SDA
  • Serotonin a dopaminoví antagonisté
   • Risperidon (Risperdal®, Rispen®)
   • Paliperidon (Invega®)
   • Ziprasidon (Zeldox®, Geodon®)
   • Sertindol (Serdolect®)
  • D2/D3 antagonisté - substituované benzamidy
   • Sulpirid (Dogmatil®, Prosulpin®, Sulpirol®)
   • Amisulprid (Solian®, Deniban®)
   • Tiaprid (Tiapridal®)
 • MARTA
  • Multireceptoroví antagonisté
   • Clozapin (Clozapin Desitin®)
   • Olanzapin (Zyprexa®)
   • Zotepin (Zoleptil®)
   • Quetiapin (Seroquel®)
  • Dopaminoví dualisté
   • Aripiprazol (Abilify®)

Nástup účinku

Antipsychotické účinky všech neuroleptik se mohou projevit již po týdnu, většinou to ovšem trvá déle - v řádu několika týdnů, což svědčí o adaptačních změnách v trandukčních systémech, které jsou pravděpodobně vlastním mechanismem zodpovědným za zlepšení psychického stavu pacienta.
Zklidňující účinky antipsychotik ovšem nastupují mnohem dříve - dle typu aplikace od minut až po hodiny. Tento účinek je žádoucí zejména u pacientů, kteří jsou velmi agresivní a jiným způsobem nezklidnitelní.

Existuje jedna velmi vzácná komplikace léčby antipsychotiky zvaná maligní neuroleptický syndrom. Pokud se tato komplikace vyskytne je na místě vysazení veškerých léků a léčba probíhá na ARO odděleních.
Antipsychotika (neuroleptika) jsou látky, které mají při dlouhodobém podávání schopnost potlačovat psychotické symptomy (především halucinace a bludy) u schizofrenie, schizoafektivních psychóz a manické fáze maniodepresivní psychózy. Látky jednotlivých chemických skupin se od sebe liší nejen intenzitou účinku, ale i farmakodynamickými vlastnostmi.Mechanismus působení

Antipsychotika působí na řadu receptorových systémů:
 • Antidopaminergní působení - toto je nejvýznamnější pro jejich antipsychotické působení(zejména podtypu D2, ale rovněž D3). Navíc tento účinek má i antiemetický účinek
 • Histaminový účinek - výrazný útlum, zvýšená chuť k jídlu a s tím spojené zvýšení hmotnosti
 • Anticholinergní - sucho v ústech, zpomalení peristaltiky střev, zhoršení stavu u pacientů s hyperttrofií prostaty či glaukomem
 • Adrenolytický - pokles krevní tlaku s rizikem pádu
 • Antiserotoninový účinek - blokádou serotoninových receptorů, zejména S2a, S2c se vysvětluje účinek na negativní příznaky schizofrenie, na kognitivní příznaky (zejména paměť) a depresivní příznaky a to zvýšeným množstvím dopaminu v prefrontální oblasti a vliv na nigrostriátní oblast se vysvětluje menší výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků.
Z dalších účinků - epileptogenní, prodloužení QT intervalu na EKG, zvýšení hladiny prolaktinu a s tím spojené poruchy menstručního cyklu, potence, vyšší riziko osteoporózy, ICHS a tardivních dyskinezí.
U různých antipsychotik se tyto nežádoucí účinky vyskytují v různé míře případně se vůbec nemusejí vyskytnout


zdroj:http://cs.wikipedia.org

Objevení moderních psychofarmak (chlorpromazin, imipramin, chlordiazepoxid) se datuje do druhé poloviny minulého století.

5. února 2009 v 23:47 | ♥Naposledy.cz♥
Objevení moderních psychofarmak (chlorpromazin, imipramin, chlordiazepoxid) se datuje do druhé poloviny minulého století.

Léčba řady psychických poruch, kde není známa jejich příčina (schizofrenie, schizoafektivní porucha, afektivní poruchy, ...) je pouze léčba symptomů (neklid, bludy, halucinace, suicidální úvahy, deprese, úzkost, poruchy spánku, ...) těchto poruch. jedná se o léčbu regulativní.

Na druhé straně zavedení psychiatrických léků umožnilo pro velké množství psychicky nemocných návrat do společnosti, zpátky domů z psychiatrických zařízení, snížilo dobu trvání hospitalizace, invalidizaci. Psychofarmak stále přibývá a přibývat bude.
Zároveň se snižuje výskyt a závažnost nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky jsou stále více a přesněji monitorovány.

Význam se přikládá sociálnímu fongování jedinců a jejich kvalitě života.
Je třeba poznamenat, že tyto léky jsou mnohdy předepisovány zbytečně, protože není proveden dostatečný rozbor psychologických faktorů, které vedly k aktuálních symptomům - a postačovala by pouze psychologická péče. I lidé tyto léky zneužívají.

Psychofarmakum, stejně jako léky jiných skupin v medicíně, není všelék, který vše řeší. Nejsou zázračné tablety. Polknutí jedné tablety neřeší, a ani nemůže, řešit potíž trvale. Mnohdy je nutné dlouhodobé i trvalé podávání těchto léků. Lék však může usnadnit některé potíže, jako je například spánek, úzkost, deprese a mnoho dalších. Předčasné vysazení léků může vést k recidivě potíží, pro které léky byla nasazeny.

Účinek některých psychofarmak se objeví pouze při duševní poruše (antidepresiva u deprese, antipsychotika např. u schizofrenie), jiná psychofarmaka (psychostimulantia, hypnotika či halucinogeny) účinkují i na jedince s normální psychikou.
//<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>

Existují dvojí názvy všech léků.

Jsou to:
 • generické názvy, které jsou odvozeny z chemického vzorce léku. Ty užíváme v odborných kruzích. Začínají malým písmenem. Příklad: diazepam.

 • firemní názvy, které jsou názvem přípravku vyrobeného tou kterou farmaceutickou firmou. Začínají velkým písmenem a někdy mohou být i totožné s názvem generickým. Příklad: Faustan, Apaurin, Valium, Diazepam, Seduxen, Relanium, Stesolid, Apo-diazepam - ty všechny obsahují diazepam jako účinnou látku. Tím roste nepřehlednost v lécích pro lékaře, lékárníky a pro pacienty.
//<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>

Rozdělení psychofarmak

Existuje řada klasifikací psychofarmak. Dále je uvedeno rozdělení podle účinku. Aby toto rozdělení bylo pochopitelné, je zapotřebí si uvědomit několik termínů:
 • psychóza: závažná psychická porucha, např.: schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy, schizoafektivní porucha a další. Tyto poruchy charakterizují takové symptomy, jako jsou bludy, halucinace, katatonní symptomy
 • anxieta: úzkost
 • kognitivní funkce: funkce, umožňující poznávání, umožňující adekvátně zpracovat dostupné informace (paměť, výkonné funkce, pozornost)
 • antipsychotika (= neuroleptika): léky působící proti psychózám
 • antidepresiva: léky ovlivňující deprese
 • anxiolytika: léky ovlivňující úzkost
 • nootropika a kognitiva: léky užívané u organických psychických poruch, např. v léčbě demencí nebo stavech po úrazech lbi
 • hypnotika: léky ovlivňující spánek
 • psychostimulantia: povzbuzující, stimulující léky
 • halucinogeny: léky vyvolávající halucinace
Jiné léky: existují i léky, které se používají v psychiatrii a patří do jiných skupin (např. betablokátory) anebo léky, které patří do psychofarmak, avšak se v psychiatrii nepoužívají (reserpin). Stejně tak řada léků používaných mimo psychiatrii může ovlivnit nebo vyvolat některé psychické symptomy. Tyto léky zmíněny nebudou, protože by se jednalo o značné množství.

Na tyto léky se lze pochopitelně dotázat. Kompletní výčet léků není možný. Dále je zapotřebí vzít na vědomí, že řada léků v našem státě není registrována stejně tak jako že řada léků průběžně vzniká.
Mimo léčby psychofarmaky se používá i psychoterapie, elektrokonvulzivní léčba, stereotaktická neurochirurgie v některých úzkých, přesných indikacích, fototerapie, transkraniální magnetická stimulace.

Psychoterapie není protipólem psychofarmakoterapie, ale jsou to dvě se navzájem doplňující metody.
//<![CDATA[ //]]> //<![CDATA[ window.google_render_ad(); //]]>

Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama