STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*První pomoc

Psychospirituální první pomoc

22. června 2012 v 15:22 | ADMIN webu
Člověk procházející psychospirituální krizí potřebuje především možnost v klidu a beze strachu mluvit o svých prožitcích. Pomoci může ale také manuální práce nebo tvořivé sebevyjádření.

"Na poli psychiky je nutné přistupovat k daným fenoménům jemně a se skutečným vhledem do vnitřní dynamiky. Není pak až tak podstatné, jak daný jev popíšeme, ale co s ním provedeme. Co pomůže jednomu, nemusí fungovat u druhého."

Výčet možných podob psychospirituální krize sotva může být definitivní. Nezřídka se přitom dostáváme do oblastí, které jsou těžko přijatelné nejen pro vědu a klasicky vzdělané odborníky, ale mohou způsobit velký zmatek v mysli blízkých lidí, kteří u svého příbuzného, partnera či kamaráda zpozorují neobvyklé chování.

Další tváře krize

Vedle typů, kterým jsme se podrobněji věnovali v minulé části seriálu, jmenujme ještě obtíže spojené s meditační praxí, ztrátu nebo změnu víry, existenciální krizi, prožitky blízké smrti. Mohou se objevit zážitky vidění budoucnosti, telepatie, komunikace s duchy či jinými formami existence.
  • Stavy posedlostiČlověk může mít dojem, že v jeho mysli, vědomí je cosi navíc - cizí bytost, duch, démon, neznámá energie. Můžeme se jí cítit být ovlivňováni, ovládáni. Co skutečně tyto fenomény jsou, je otevřená otázka. Zda se opravdu jedná o cizorodé obsahy, vnější energie či obrazy dávných traumat, které se vědomí snaží objektivizovat, vymístit mimo sebe a tím je určitým způsobem řešit.
  • ChannelingPřenášení informací z jiného zdroje, než jsou naše vlastní vědomé znalosti. Přichází jako myšlenky, hlas, v rámci automatického psaní apod.
  • Setkání s UFOModerní forma vizí, které na sebe berou podoby odpovídající duchu doby a kultury (častější je v USA, kde jsou tyto fenomény více součástí běžného povědomí).
  • Karmické vzorce Stavy, při nichž se určitým způsobem otevírají vzpomínky na "minulé životy". Uvádíme v uvozovkách, protože se zase jedná pouze o jednu z možných interpretací, nikoli nutně objektivní fakt. Lidé mohou mít vize či pocity, kdy se jim odvíjí určitý děj, často bolestný, jenž se neodehrál během současného života. Často tyto zážitky vysvětlují příčinu různých psychických či fyzických problémů v současném životě, na něž nebylo možno jinak nalézt léčbu a vysvětlení. Stává se, že po jejich znovuprožití tyto symptomy odchází; na tomto principu funguje např. regresní terapie. I toto pro někoho může být dobrá a fungující cesta, pro jiného možnost sklouznout k ulpění na vizích a neustálém noření se do minulosti namísto snahy řešit aktuální problémy teď a tady.
Pro velkou blízkost projevů s psychickou nemocí (slyšení hlasů apod.) je zde mimořádně obtížné a také potřebné pečlivě vážit a rozlišovat, abychom člověku mohli skutečně pomoci. Tyto prožitky jsou pro dotčeného člověka často matoucí a nepochopitelné stejně jako pro jeho blízké okolí. Právě tento náhled na vlastní prožívání ale je jedním ze znamení, že jde o probíhající psychospirituální krizi, nikoli o rozvíjející se psychickou poruchu či nemoc.
V civilizacích a společenstvích, kde je stále aktivně přítomen prvek duchovního přesahu, bývají období silnějších vnitřních otevření chápány a tolerovány, často zde existuje model, jak s nimi pracovat.

První pomoc

Podivuhodné cesty ducha mohou být leckdy pro člověka opravdovou zátěží, zkouškou psychické odolnosti a soudružnosti, často až na samou mez. Co v těchto chvílích dělat, co pomůže, čemu se naopak vyhnout? Rozhodně není možné podat univerzálně platné návody, to je snad pochopitelné z podstaty tématu. Ovšem přece jen existují určitá obecná doporučení, která mohou být ku prospěchu.

Pokud u někoho ze svých blízkých pozorujete neobvyklé projevy, doporučujeme

  • v klidu si promluvit, nezpochybňovat prožitky dotčené osoby
  • nehodnotit, situaci nezlehčovat, ale ani nedramatizovat
  • nechápat zvláštní projevy apriori jako negativní
  • podporovat blízkého ve sdílení, komunikaci
  • doporučit vhodnou asistenci
V civilizacích a společenstvích, kde je stále aktivně přítomen prvek duchovního přesahu, bývají období silnějších vnitřních otevření chápány a tolerovány, často zde existuje model, jak s nimi pracovat, jsou zde lidé, kteří fungují přímo jako tradiční průvodci těmito oblastmi ducha (guru, meditační učitelé, mniši, šamani, léčitelé apod.).

U nás tomu tak bohužel není, kněží a faráři potřebnými schopnostmi většinou nedisponují, navíc jsou úzce spojeni s konkrétní církví. Psychologové a psychiatři jsou na tom podobně - nezřídka jim schází přesah a uznání "alternativního" či spíše širšího vnímání reality a také jsou většinou napojení na zdravotnický systém, kde už číhá pro běžného člověka právě zmiňované strašidlo psychických chorob a s nimi spojená stigmatizace.
Ale právě v oblasti duševního zdraví naštěstí přibývá odborníků s hlubší než jen školní či výcvikovou zkušeností - spolehlivě je najdete například ve sdružení Diabasis či Holos. Základní principy při péči o osobu procházející psychospirituální krizí platí ovšem jak pro "první pomoc" v rodině či mezi přáteli, tak pro odborníky - psychology a psychoterapeuty, kteří jsou člověku nablízku.

Pozitivní rámec

Je třeba a vhodné poskytnout člověku pozitivní rámec - podat mu možné vysvětlení k jeho probíhajícím procesům v rámci konceptu psychospirituální krize, které není stigmatizováním ani lepením diagnóz. Srozumitelně vysvětlit, že tento proces je sice náročný, ale svou povahou léčivý a přirozený, nabídnout možnou paletu přístupů a hlavně vytvářet otevřenou, laskavou, bezpečnou atmosféru.
Práce se zemí je velmi léčivá, nejen v průběhu psychospirituální krize. Vhodné jsou manuální práce, zemitější strava, pokud držíme půst, tak od něj upustit. Někteří autoři také doporučují vynechat sex.
Člověk, jemuž se otevřou hlubiny nitra, potřebuje v první řadě uklidňující vědomí, že se jedná o přirozený, ozdravný, pozitivní proces. Velmi může pomoci ujištění, že rozhodně není sám, není první ani poslední, komu se podobné věci dějí. Ideální je tyto prožitky sdílet se zkušenějším přítelem, rádcem, terapeutem, učitelem, kteří mají vlastní zvládnutou zkušenost s dynamickými a náročnými projevy duchovního vývoje. (Pochopitelně jsou všechna pojmenování typu rádce, učitel, terapeut míněny obecně, tedy na muže a ženy bez rozdílu.) Vzájemné sdílení a podpora může pomoci mnohonásobně více než sebelépe znějící terapie. Důležité je chráněné prostředí, duch porozumění, naslouchání, neodsuzování. Jak hezky říká název kampaně jedné neziskové organizace: bláznit je lidské.
Základem je tedy uvědomění si přirozenosti těchto stavů plus kontakt s chápavým člověkem, který má hlubší zkušenosti s psychospirituálním procesem. Důležité je též uvědomit si prospěšnost, léčebný potenciál celého procesu psychospirituálního probouzení. Takto k němu přistupují v tradičních společenstvech, kde ještě nevymizelo posvátno mezi lidmi, takto k němu přistupuje transpersonální a hlubinná psychologie, která se snaží tyto přirozené a léčivé síly "zlegalizovat" v naší společnosti zaměřené na materiální zisk a společenský úspěch.

Uzemňování

Dalším důležitým prvkem, který může pomoci při některých typech psychospirituální krize, je uzemňování. Pochopitelně nemluvíme o elektřině, ale svým způsobem je princip stejný. Přívaly energie, které se mohou projevit subjektivně velmi náročnými prožitky, vědomě utlumíme či odvedeme do jiných kanálů. Třeba i právě do země.

Práce se zemí je velmi léčivá, nejen v průběhu psychospirituální krize. Vhodné jsou manuální práce, zemitější strava, pokud držíme půst, tak od něj upustit. Někteří autoři doporučují vynechat sex, protože ten uzemňující není, právě při něm se mohou některé projevy zesilovat. Ovšem na druhou stranu celibát spojený s potlačením sexuální energie také nebude příznivý. Může pomoci práce s tělem, masáže. Velmi prospěšná možnost je pokusit se náročné vnitřní stavy nějakým kreativním způsobem vyjádřit, formou, jež je nám blízká - výtvarně, tancem, pohybem, hlasem, hudbou apod.

Na poli psychiky je nutné přistupovat k daným fenoménům jemně a se skutečným vhledem do vnitřní dynamiky. Není pak až tak podstatné, jak daný jev popíšeme, ale co s ním provedeme. Co pomůže jednomu, nemusí fungovat u druhého a žádná z interpretací by si neměla dělat nárok na objektivní pravdivost. Potřebujeme skutečně otevřenou mysl a hlubokou zkušenost z cest do nitra naší psyché, abychom byli schopní s ní vědomě, moudře a prospěšně pracovat i u jiných osob. Je to moudrost, která se nenaučí ve škole, ale spíše skrze dlouholeté poznávání vlastní mysli a práci s druhými lidmi. Pak záleží spíše na našem naturelu, který název a metodu použijeme, podstatné bude, že můžeme být nápomocni, když je potřeba.

Autor:


Roman Žižlavský

Mgr. Roman Žižlavský

Publicista, lektor a sociální pracovník

Vystudoval psychosociální studia a teologii na HTF UK, pracoval s bezdomovci a duševně nemocnými. Dlouhodobě se věnuje sebepoznání, meditaci, strávil nějaký čas v klášterech v Barmě a Thajsku, nyní v psychoterapeutickém výcviku.
V současné době spolupracuje s psychoterapeutickým centrem Lávka, kde nabízí mailové poradenství a konzultace.
Vydal knihy Meditace klidu a vhledu (Triton 2008

Rozdělávání ohně v přírodě-První pomoc a základní pravidla

11. března 2009 v 19:34 | ♥Naposledy.cz♥
Rozdělávání ohně v přírodě

V létě i na jaře mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety do přírody, pobývají na chalupách a na chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.
Základní pravidla:
  1. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
  2. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.
  3. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě vetších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbaven veškerých hořlavin.
  4. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
  5. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
  6. Oheň nesmíte ponechat ani naokamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
  7. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.
  8. Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!
  9. Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby!
  10. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici).
  11. Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi!
  12. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě!
  13. Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
První pomoc:
  1. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, NEUTÍKEJTE ! - tím jen podpoříte hoření.
  2. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej!
  3. Válejte se, dokud plameny neuhasnou ! - válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.
  4. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.
  5. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořze do čisté, studené a proudící vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc!
Zdroj:Klikni!

V přírodě na nás při naší neopatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry.

11. března 2009 v 19:32 | ♥Naposledy.cz♥
V přírodě na nás při naší neopatrnosti číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či požáry. Zejména neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají větších možností jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami.

Například chlapci se snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní a různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech záchrana života mnohdy závisí na rychlém zásahu záchranářů.

proto i zde můžeme dát několik dobrých rad:
  1. Dávejte pozor na pohyb v neznámém terénu, zejména za snížené viditelnosti nebo v noci.
  2. Nepohybujte se nikdy bez řádného zajištění v blízkosti okrajů skal, štol atd. Vždy hrozí nebezpečí pádu kvůli ztrátě rovnováhy, uklouznutí, propadnutí, stržení větrem atd.
  3. Pokud nejste zajištěni, nešplhejte nikdy na skály. Zpočátku se výstup může zdát jednoduchý, ale cesta zpět je vždy podstatně náročnější! Nečekaný pád může způsobit také uvolněná nebo zvětralá hornina nebo náhlá slabost.
  4. Nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci kamarádovi. Raději vždy přivolejte na pomoc hasiče nebo někoho z dospelých.
  5. Nepouštějte se bez odborného doprovodu do průzkumu štol a jeskyní. V těchto prostorách hrozí mnoho nečekaných a neznámých nebezpečí - zával, ztráta orientace, nečekané zaplavení prostor, zaklínění se v úzkých prostorách, přítomnost nebezpečných plynů atd.
  6. Nepřeceňujte své síly. Vždyť i pro zkušené a trénované hasiče je považována za nebezpečnou a vyžadující zajištění výška nebo hloubka větší 1,5 metru !
Zdroj:Klikni!

Nebezpečí spojené s bouřkami

11. března 2009 v 19:30 | ♥Naposledy.cz♥
Nebezpečí spojené s bouřkami

Letní období je typické i častým výskytem bouřek,
které nás mohou překvapit například během výletu. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě?
I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky a proto je dobré chovat se za bouřky rozumě:
  1. Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď počasí hlásí výskyt bouřek.
  2. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou a železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné bleskosvodem.
  3. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
  4. Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal nebo v menších staveních bez bleskosvodu (např. staré hájence).
  5. Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé kostely), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení
  6. největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch.
  7. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď nebo skalní stěnu!
  8. Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, apod.
  9. Příliš bezpečné není ani telefonování nebo práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
  10. Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty - fungují totiž jako bleskosvod. Stojí za to si připomenout případ z roku 2005, kdy úder blesku připravil o život golfistu, který se hře věnoval i během bouřky.
  11. Ačkoliv za bouřky si většinou na nedostatek větru nemůžeme stěžovat, není vhodné ani pouštění draků.
  12. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy - v obou případech by vásblesk mohl zasáhnout.
  13. Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe - na zem si rozhodně nelehejte.
  14. Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.
  15. Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi bleskem a hřměním), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi bleskem a hřměním)
  16. Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).
  17. Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřené, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy nebo větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám.
  18. Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
  19. Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.
  20. Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který během chvilky snadno promění líně se plazící potůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště. Hasiči každý rok evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění. V takových případech jde mnohdy i o život.
  21. Při budování tábořiště je také dobré brát v potaz i nebezpečí úderu blesku - tzn. nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, nevést mezi stany kovové dráty apod.

Zdroj: Klikni!

Desetaro rad a zásad horské služby

11. března 2009 v 19:28 | ♥Naposledy.cz♥
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu.
Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu.Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny

Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

Nepohybovat se mimo značené cesty.

Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.

Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Horské nouzové signály

11. března 2009 v 19:26 | ♥Naposledy.cz♥
Šest zvukových nebo světelných signálů za minutu znamená:
"Jsme v nouzi, potřebujeme pomoc !!!"Tři signály za minutu:
"Víme o Vás, pomůžeme !!!"


Chování ve skalách- Co byste měly vědět

11. března 2009 v 19:24 | ♥Naposledy.cz♥
1) Nechoď do skal sám! - vždy někomu řekni kam jdeš a kdy se vrátíš.

2) Pískovcové skály pro horolezectví nevyužívej nebo jen ve výjimečných případech.

3) Pro sportovní horolezectví využívej pouze povolené lokality.

4) Nauč se přivolat a poskytovat první pomoc, nauč se poskytovat první pomoc improvizovanými prostředky.

5) Nespoléhej jen na mobilní telefon, ve skalách nemusí být signál.

6) Neopouštěj značené stezky, nepoškozuj okolní přírodu.

7) Vždy používej ochranou přilbu a další bezpečností prvky.

8) Používej pouze schválené a otestované horolezecké vybavení.

9) V zimě se horolezectví na skalách nevěnuj, využívej ledovce apod.

10) Nepřeceňuj své síly a schopnosti ve svých plánech.

11) Nevěnuj se horolezectví bez patřičného vzdělání a znalostí - absolvuj odborné kurzy.

12) Nepoužívej kovový materiál, který upadl z velké výšky na tvrdou podložku.

13) Buď ohleduplný k ostatním horolezcům a turistům.

14) Horolezec začátečník nepatří na extrémní stěny a skály.

15) Záchrana ve výškách je náročná, přenechej ji záchranářům.

16) Pomoz druhému je-li v nouzi, nevíš kdy budeš ty sám potřebovat pomoc.

17) Nepodceňuj počasí! - krásné počasí se může velmi rychle změnit v bouři.


Zdroj:Klikni!

Bouře na horách- Co byste měly vědět

11. března 2009 v 19:22 | ♥Naposledy.cz♥
1) Nechoď na horské túry sám!
-
vždy někomu řekni kam jdeš, kudy chceš jít a kdy se vrátíš.


2) Informuj se na podmínky a náročnost zvolené túry.

3) Před túrou si vždy zjisti telefonní číslo

na stanoviště nejbližší horské služby.


4) Nespoléhej však jen na mobilní telefon,

v horách nemusí být kvalitní signál.

5) Na delší túry se dostatečně oblékni
a
vždy si přibal dobře vybavenou osobní lékárničku.


6) Při pobytu na slunci nezapomeň na ochranu pokožky a očí.

7) Nepřeceňuj své síly a schopnosti ve svých plánech.

8) Pohybuj se jen po vyznačených cestách,
v zimě na hřebenech se pohybuj podle tyčového označení.


9) Dodržuj příkazy a doporučení Horské služby
i jiných záchranných složek!

10) Řiď se výstražnými a informačními značkami!

11) Nauč se přivolat a poskytovat první pomoc,
nauč se poskytovat první pomoc improvizovanými prostředky.

12) Nepodceňuj horské počasí!
-
krásné počasí se může velmi rychle změnit v bouři.

13) Neopouštěj značené stezky,
nepoškozuj okolní přírodu, neruš lesní zvěř.

14) Při zranění v zimním období
zajisti postiženému zejména teplo.

15) Na sjezdových tratích se chovej ohleduplně,
dávej pozor na začínající lyžaře.

16) Na běžeckých tratích ber ohledy na pěší turisty.

17) Lyžař - začátečník nepatří na černé sjezdovky.

18) Pomoz druhému je-li v nouzi, nevíš kdy budeš ty sám potřebovat pomoc.


V případě úrazu informuj neprodleně Horskou službu ČR.

Zdroj:Klikni!

Zásady pohybu na zamrzlé vodní ploše

11. března 2009 v 19:18 | ♥Naposledy.cz♥
ZÁSADY POHYBU PO ZAMRZLÉ VODNÍ PLOŠE

Rozhodně nedoporučujeme volně se pohybovat po ledu o tloušťce menší než 25 cm a v místech, kde není možnost pomoci v případě nouze!
Při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co největší opatrnosti - možnost prasknutí ledové krusty je vysoká zejména u ploch s přírodním přítokem a odtokem, kde jsou vyšší teploty v místech průtoku.

Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení ledu vedoucí k náhlému prasknutí.

Při pohybu po zamrzlé vodě se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5m a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice.

Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledové ploše s výhodou využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).

Doporučujeme dále osobní záchranné pomůcky využívané v severských státech - tzv. Ice Picks (rýpadlo). Jedná se o krátké kovové hroty s rukojetí (jakoby z běžecké hůlky) přivázané k zápěstí propřípad potřeby. Taková pomůcka nám umožní, ve většině případů, samostatně se vyšplhat z propadlého ledu zpět.

S výhodou si s sebou při chůzí čí jízdě po zamrzlé hladině vezměte pomůcky připevněné na laně, které se po ocitnutí ve vodě udrží na hladině a kterých je možno se na základě jejich vztlaku přidržet (prázdné větší PET lahve, balón, nafukovací pomůcky nebo i záchrannou vestu atd.).

Při plánované cestě na zamrzlou vodní plochu využijte oblečení z umělých vláken (tzv.funkční prádlo, polyester, polyamid apod.) - při propadnutí do vody nedochází k tak zásadnímu nasáknutí oděvu jako v případě přírodních materiálů (bavlna, vlna, peří apod.). Oblékněte se teple, ale střídmě.

Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody po propadnutí je v prvé řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS (Integrovaný Záchranný Systém) linky 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použití žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv i improvizovanými plovacími pomůckami.

Po vytažení tonoucího z vody u něj zajistěte základní životní funkce, případně zahajte resuscitaci a vyčkejte příjezdu Zdravotnické záchranné služby (l.155). Pokud je tonoucí při vědomí, ihned jej zbavte mokrého oděvu a zabalte do suchého. Udržujte tepelný komfort!


Zdroj:Klikni!

Nebezpečí při koupání

11. března 2009 v 19:16 | ♥Naposledy.cz♥
V letním období nesmíme opominout ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat při koupání nebo sjíždění vodních toků. Koneckonců hasiči musí každý rok zasahovat u desítek tragických případů, kdy je třeba vyhledat utonulé osoby.

  • Noční koupání je nebezpečné, neboť za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace.

  • Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí.

  • Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty, nebo je tam příliš mělko.

  • Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace, každoročně jsou hasiči voláni k tragickým utonutím lidí pod vlivem alkoholu.

  • Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte např. s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd.

  • Při sjíždění řek a zejména jejich splavů by měla být v loďce zkušená dospělá osoba a děti by měly mít plovací vestu.

  • Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech do předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru atd.

  • Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, popř. zavolejte záchranáře. Snažte si co nejlépe zapamatovat (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy viděli.

  • I ve městě mohou číhat podobná nebezpečí. Jedná se především o nejrůznější splavy, vpusti, jímky, studny, odkalovací nádrže čističek, přehrady apod.
Zdroj:Klikni!

Chování na vodě - nejen pro vodáky

11. března 2009 v 19:15 | ♥Naposledy.cz♥


Chování na vodě - nejen pro vodáky

31.10.2007
Úvod

Při kolizi ve vodě platí vždy - Nepanikařit!Několik rad pro bezpečný pobyt u vodyChování na vodě - nejen pro vodákyNebezpečí při koupáníTonutíZásady pohybu na zamrzlé vodní ploše

Chování na vodě

Neplav sám, nepodceňuj nebezpečí malých hloubek. Nekoupej se na jezech !!!
Při vodáckém putování si každý jez, šlajsnu či obtížné místo předem prohlédni.
Nevydávej se na vodu jsi-li nemocný či unavený. Alkohol nepatří k vodáckému sportu.
Neskákej do vody v neznámých místech, hlavně ne po hlavě.
Spadneš-li do vody v proudu, lehni si na záda nohama napřed.
Při obtížnosti od WW III a více vždy používej ochranou přilbu, plovací vestu a ochranný oblek.
Průjezd náročným místem zajisti dostatečným počtem záchranářů.
Při raftingu uposlechni příkazů vůdce raftu, nepodceňuj sílu vody.
Neplavec nepatří na divokou vodu.
Děti a špatní plavci nepatří na plavidlo bez řádně připevněné plovací vesty.
Uposlechni příkazy značek na podél řeky. Nepodceňuj je!!
Nebuď násilník a surovec. Nepoškozuj nafukovací plavidla.
Nauč se poskytovat první pomoc improvizovanými prostředky.
Při jízdě ve skupině dodržuj pořadí plavidel a nařízení stanovená vedoucím akce.
Nepřeceňuj své síly a schopnosti ve svých plánech.

Zdroj:Klikni!

Několik rad pro bezpečný pobyt u vody

11. března 2009 v 19:13 | ♥Naposledy.cz♥
Několik rad pro bezpečný pobyt u vody:
  1. Do vody skákejte jen tam, kde to dobře znáte - zkontrolujte vždy hloubku vody a zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné předměty.
  2. Jste-li rozpálení po sportu nebo unavení je koupání více než nerozumné.
  3. Nepohybujte se nikdy v přílišné blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých zranění při nárazech do předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru atd.
  4. Po jídle, si nechte alespoň 1 hodinu odstup před koupáním a sportem.
  5. V rekonvalescenci po nemoci nesportujte a neplavte na větší vzdálenosti.
  6. Nejprve se osmělte a plavte ve vyznačeném prostoru. Máte záruku záchrany života v případě, že se dostanete do potíží.
  7. Buďte ve vodě k ostatním ohleduplní, nikoho nepotápějte.
  8. Voda je nebezpečná, koupejte se minimálně ve dvou, a své síly nepřeceňujte.
  9. Noční koupání je nebezpečné, neboť za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace.
  10. Do blízkosti plavidel neplavte, jejich pohybem vzniká sání, které Vás může vtáhnout k listům vrtule, ani neplavte v plavební dráze.
  11. Plavte raději podél břehu, daleko od břehu neplavte, máte-li tuto potřebu, zajistěte si doprovod lodičky.
  12. Zvažte vždy předem všechna možná rizika a snažte se je minimalizovat.
  13. Používejte záchranné a ochranné prostředky při všech sportech. Nafukovací kruhy, rukávky nebo matrace nejsou považovány za záchranné prostředky !!
  14. Pamatujte, že na plavidla patří děti a neplavci jen v řádně oblečených a upevněných záchranných vestách.
  15. Před potápěním se nauč používat veškerou potápěčskou výstroj - nejdřív na bazénu a pak ve volné vodě. Potápění s přístrojem nezkoušej bez náležitého výcviku.
  16. Dodržujte bezpečnostní pravidla a předpisy, většinou jsou tvořeny po nemilé zkušenosti jiných.
  17. Buďte rozvážní a zachovejte si chladnou hlavu i v mimořádných situacích. Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti, vždy počítejte např. s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče apod.
  18. Při postižení křečí nebo nevolností nepodléhej panice. V poloze naznak dýchej zhluboka, uklidni se, přemýšlej - voda tě nadnáší.
  19. Důvěřujte členům Vodní záchranné služby, plavčíkům a organizátorům, uposlechněte jejich pokynů a nepřekážejte jim v práci.
  20. Pokud se někdo začne topit, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí a zavolejte některou ze složek IZS. Je to vždy velmi nebezpečná situace, náročná i pro profesionály. Snažte si co nejlépe zapamatovat (označte) místo, odkud nebo kde jste tonoucího naposledy viděli.
Zdroj:Klikni!

Při kolizi ve vodě platí vždy - Nepanikařit!

11. března 2009 v 19:12 | ♥Naposledy.cz♥
Při kolizi ve vodě platí vždy - nepanikařit!

- Podle odborníků je v případě utonutí na vině především přecenění vlastních sil

- Některé děti se naučí plavat rychle a přeplavou ihned 25 - 50 metrů

- a jiné (bohužel - "potencionální utopení") - přeplavou pět metrů a už se cítí jako plavci - neuvědomují si, že když uplavou pět metrů od břehu, že se také musí ještě dostat zpátky!!!

- Nehody se podle odborníků stávají spíše těm, kteří mají "jakž - takž" základy a přecení svoje síly. Jednoduše jim nedojde, že jim musí zůstat energie i na to, aby se zvládli dostat zpět

- Topit se však může i mladý a trénovaný člověk. Nebezpečné je zvláště skákání do studené vody: prudké ochlazení může způsobit zástavu srdce, svalové ochrnutí, šok nebo křeč. Proto je lepší jít do vody raději pomaleji.

- Je třeba dávat pozor i na ty, kteří se snaží překonat rekord v plavání pod vodou - jestliže totiž plavete "na doraz", může vám nedostatek kyslíku způsobit ztrátu orientace

- Nepřítelem plavců jsou křeče. V dobrých kurzech jsou děti připravovány i na to, jak si s nimi poradit. Křeče do nohou nejsou nic nebezpečného, jestliže s nimi člověk počítá a umí si s nimi poradit.

- Malým dětem a neplavcům může způsobit problémy i rychle se svažující terén u břehu, proud v řece, jáma, kalná voda. Ta může řádně zkomplikovat situaci zvláště tehdy, když rodič ztratí dítě z očí a ono najednou zmizí pod hladinou.

- Malé dítě musíte mít pod dohledem stále, abyste ho mohli pod vodou rychle najít. Tehdy je důležitá každá minuta (resp. sekunda)

- Mezi oblíbená "vodní strašidla" patří i vodní rostliny - mnoho lidí z nich má hrůzu. Jsou i dobří plavci, kteří ztratili hlavu, jen co se jich dotkla ryba nebo nějaká rostlina. V takovém případě však platí jedna ZÁSADA - vytáhnout se co nejvýše na hladinu, lehnout si na záda a úplně v klidu se přemístit tam, kde rostliny nejsou.

- Protože - jakmile začnete panikařit, skutečně se do rostlin zamotáte a to už je nebezpečné. Některé rostliny mají totiž silné a pevné stonky, které nedokážete jen tak přetrhnout!

- Jinou nepříjemnou vodní pastí může být rybářský vlasec nebo opuštěná síť. Ani vlasec vás neomotá - zamotáte se do něj vy sami, když začnete dělat rychlé a chaotické pohyby

- V rámci plaveckých výcviků by měly být děti připravovány i na takové situace. Někomu to však pomůže a někomu, kdo je nervóznější typ, to můžete vysvětlovat jak chcete, ale když se ve vodě skutečně do něčeho zamotá, nedokáže si zachovat chladnou hlavu

- Je dobré dítě naučit plavat. Ale i potom ho nenechávejte bez dozoru!

Zdroj:Klikni!

Nejčastější úrazy u vody

11. března 2009 v 19:11 | ♥Naposledy.cz♥
Druhou největší skupinou úrazů dětí jsou utonutí.

Může děti před utopením zachránit, když umějí dobře plavat?

Mnozí rodiče si myslí, že když jejich dítě umí plavat, už se nemůže utopit. Není to pravda.

Každý rok se utopí i velmi dobří plavci, natož ještě děti.

Spíše se utopí dítě, které umí plavat, protože je ve vodě, neboť dítě které plavat neumí, se vodě většinou vyhýbá

Je samozřejmé, že je důležité, aby se děti učily plavat, může jim to zachránit život - například při náhlém pádu do vody

Nesmíme však zapomenout na podstatnou věc: I když děti naučíme plavat, i potom je třeba na ně stále dávat pozor a nepouštět je přes léto samotné k vodě, což je u nás, bohužel, běžné

Utopit se člověk může velmi lehce - malé dítě i ve vědru s vodou nebo ve vaně!

Zdroj:Klikni!

Meningokokové onemocnění-První příznaky

11. března 2009 v 19:08 | ♥Naposledy.cz♥
První příznaky se projevují jako běžná viróza, doprovázená vysokými teplotami a vyrážkou na kůži
Důležité je včas zahájit léčbu!
Nejohroženější skupiny:
  1. předškoláci (oslabení předchozí nemocí nebo nezdravým životním stylem)
  2. mladí lidé od 15 do 19 let (oslabení předchozí nemocí nebo nezdravým životním stylem)
Mikroorganismy se přenášejí vzduchem = kapénkovou infekcí

Zdroj:Klikni!

Dopravní nehoda - důležitá upozornění

11. března 2009 v 19:07 | ♥Naposledy.cz♥
Dopravní nehoda - důležitá upozornění
  • Při autonehodě je třeba vypnout zapalování poškozeného vozidla a zabezpečit okolí

  • Je třeba zabezpečit stabilitu vozidla a zamezit případnému samovolnému posunu vozu

  • V případě požáru vozidla hrozí u benzínových motorových vozidel výbuch

  • Vpřípadě požáru je třeba zjistit rozsah a místo požáru vozidla a zda:
  • Ohrožuje oheň bezprostředně posádku vozidla?
  • Je k dispozici ruční hasící přístroj? Postačí na uhašení požáru?
  • Je třeba zavolat hasiče případně ?
  • Hrozí výbuch - je třeba transportovat raněné do bezpečné vzdálenosti od havarovaného vozu?
  • Jestliže vozidlo hoří - voláme vždy hasiče!!!!! Nemůžeme se spoléhat, že oheň uhasíme ručním hasícím přístrojem.

  • To, že uhasíme plameny, ještě neznamená, že už nehrozí požár! Musíme si uvědomit, že daná látka může mít stále samozápalnou teplotu. Znamená to, že může v krátké době opětovně vzniknout požár - např. molitan v sedačkách aut může takto doutnat i několik minut a najednou se opět rozhoří, je třeba ho proto zchladit pod samozápalnou teplotu. Na ochlazení se používá voda - proud vody. Proto je třeba při požáru motorového vozidla volat hasiče!!!
Zdroj:Klikni!

Co dělat v případě dopravní nehody

11. března 2009 v 19:05 | ♥Naposledy.cz♥
Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody,
proveď základní úkony:
  • Zabezpeč, aby všichni účastníci nehody,
    u kterých to jde, opustili vrak i vozovku

  • Zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody

  • Přivolej pomoc

  • Vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře

  • Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťuj

  • Zabezpeč vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody

  • Shromáždi účastníky nehody mimo rizikový prostor


  • Při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh)

  • V bezpečné vzdálenosti pro zastavení označ místo havárie, zajisti stopy pro vyšetření jejich příčin

  • Nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění

  • Zabezpeč majetek, případně náklad před poškozením a zcizením

  • Zabezpeč identifikaci účastníků a svědků nehody
Zdroj:Klikni!

Tonutí-Prvné pomoc

11. března 2009 v 19:03 | ♥Naposledy.cz♥
Malé dítě NESMÍ ZŮSTAT BEZ DOZORU nejen u zahradního bazénu a
jiné vodní nádrže, ale ani VE VANĚ !!!!

V případě, že dojde k tonutí, je potřeba v první řadě zkontrolovat, zda dítě dýchá.
Jestliže dítě nedýchá, ale je hmatatelný pulz, je potřeba začít s umělým dýcháním z úst do úst. Po zastavení dýchání se krevní oběh zastaví za 2 - 4 minuty. Zastavení přítoku okysličené krve do mozku vede k nenávratnému poškození mozku.


V případě zastavení dýchání i krevního oběhu, se musí ihned začít s resuscitací, která spočívá v přímé masáži srdce, kombinované s umělým dýcháním.
Každý zachráněný tonoucí musí být převezený do nemocnice na pozorování !
Poznámka: O konkrétních postupech při poskytování první pomoci se poraďte s odborníky! Toto jsou pouze základní informace.

Zdroj:Klikni!

Pády z výšky-První pomoc

11. března 2009 v 19:02 | ♥Naposledy.cz♥
Dochází k nim všude tam, kde může dítě spadnout z vyvýšeného místa.
U novorozenců jsou to hlavně pády z přebalovacích pultú, stolů, postýlek apod......... a na pád stačí vteřina, třeba když se maminka otočí pro plenku. Pádem dítěte dost často maminky zjistí, že se jejich miminko otáčí nebo, že přeleze postýlku. Je to, bohužel, tak.
Starší děti padají nejčastěji ze stoliček, ze stolů a skříní, z paland, ze schodů, ale i z okna, což mívá mnohem dramatičtější následky, na hřišti pak z houpaček a různých prolézaček.

NEJOHROŽENĚJŠÍ ČÁSTÍ těla dítěte je HLAVA.
Nejčastějšími průvodními jevy po úrazu hlavy, které vyžadují lékařské ošetření jsou:
  • změna nálady - apatie nebo podrážděnost

  • spavost

  • stavy na zvracení nebo zvracení

  • poruchy vidění

  • ve velmi vážných případech i bezvědomí

  • v případě pádu z velké výšky jsou úrazy mnohem dramatičtější, ikdyž i z malé výšky může mít pád mnohem horší následky
JESTLIŽE DÍTĚ v kojeneckém věku vypadne z kočárku, spadne z přebalovacího stolu nebo z postýlky, MĚL BY HO VŽDY OŠETŘIT LÉKAŘ !!!!
Poznámka: O konkrétních postupech při poskytování první pomoci se poraďte s odborníky! Toto jsou pouze základní informace.


Zdroj:Klikni!

Dušení-První pomoc

11. března 2009 v 19:00 | ♥Naposledy.cz♥
JESTLIŽE se dítě začne DUSIT kouskem jídla nebo nějakým jiným předmětem, například malou hračkou, a není schopné vykašlat ho samo, musíme co nejrychleji ZABRÁNIT UCPÁNÍ DÝCHACÍCH CEST !


Dítě do 4 let by NEMĚLO KONZUMOVAT OŘÍŠKY, BOMBÓNY a jiné drobnosti - HROZÍ JEJICH VDECHNUTÍ !!!!
Způsob odstranění překážky je závislí na věku dítěte - jde o povzbuzení ke kašli, úder do zad nebo techniku stlačení břicha - respektive u kojenců do 1 roku stlačení hrudníku


VŽDY IHNED VOLEJTE LÉKAŘE !!!!
Poznámka: O konkrétních postupech při poskytování první pomoci se poraďte s odborníky! Toto jsou pouze základní informace.

Zdroj:Klikni!

Otravy- první pomoc

11. března 2009 v 18:58 | ♥Naposledy.cz♥
Nejvíce otrav postihuje děti ve věku do 5 let.
Ročně jsou to v České republice stovky i více než tisíc dětí, které náhodně požijí léky, čistící a dezinfekční prostředky, náplně do aroma lamp, jedovaté rostliny, drogy, alkohol .....

Nebezpečné látky mají lákavé obaly a mnohokrát příjemně voní.

Skladujte je v uzamčených skříňkách a nedávejte je do obalů od nápojů !
VŠECHNY NEBEZPEČNÉ LÁTKY JE TŘEBA ZABEZPEČIT Z DOSAHU DĚTÍ !!!!

V případě neštěstí je třeba podat záchranářům co nejvíce informací o otravě, o druhu látky a o čase požití jedu. Obal požité látky nevyhazujte, je zdrojem informací !

NESNAŽTE SE VYVOLAT ZVRACENÍ !!!!
Poznámka: O konkrétních postupech při poskytování první pomoci se poraďte s odborníky! Toto jsou pouze základní informace.


Zdroj:Klikni!

Ostré předměty- První pomoc

11. března 2009 v 18:56 | ♥Naposledy.cz♥
Dítě by nemělo mít nekontrolovatelný přístup:
  • k nožům
  • vidličkám
  • nůžkám
  • skleněným předmětům
  • domácímu nářadí
  • ke zbraním

Je třeba dávat pozor:
  • na ostré hrany nábytku
  • na pády do zasklených ploch
  • aby ostré předměty nebyly v zásuvkách dostupných dětem

Při zranění může velká ztráta krve ohrozit zraněné dítě na životě !

První pomoc v takovém případě by měla směřovat k zástavě krvácení, k co nejrychlejšímu ošetření nejen rány, ale i případným následujícím stavům, které souvisí s velkou ztrátou krve, jako je ŠOK nebo BEZVĚDOMÍ.

Pevně ránu obvažte, né však příliš silně. NEPOUŽÍVEJTE GUMOVÉ ŠKRTIDLO !!! Jestliže se v ráně nachází cizí těleso, po stranách ho obložte sterilními polštářky a převažte tak, aby se předmět nezatlačil do rány.

Poznámka: O konkrétních postupech při poskytování první pomoci se poraďte s odborníky! Toto jsou pouze základní informace

Zdroj:Klikni!

Popáleniny, opařeniny- Co dělat?

11. března 2009 v 18:54 | ♥Naposledy.cz♥
Stovky popálených nebo opařených dětí skončí ročně v nemocnici.

Nejohroženější jsou děti do 3 let, u kterých převažují opařeniny.
Jsou to úrazy způsobené opařením horkou kávou, polévkou, horkou vodou z vodovodu, horkou plotnou nebo troubou, popáleniny ohněm, apod.
Dospělý člověk si málokdy uvědomuje, co udělá horký čaj s jemnou dětskou kůží. To, co dospělého člověka chvíli pálí a na co dospělému člověku k ošetření stačí proud studené vody, způsobí malému dítěti i popáleniny druhého stupně. A to nemluvíme o dalším nebezpečí - jestliže si dítě polije například hrdlo a například kávou s lógrem, který se do kůže doslova vpeče - může dojít i k popálení dýchacího ústrojí.
Základní pravidla bezpečného prostředí:
  • držadla horkých hrnců otáčejte směrem od okraje sporáku
  • rychlovarné konvice by měly mít krátkou šňůru mimo dosah dětí
  • u malých dětí nepoužívejte ubrusy
  • jestliže je to možné, horká voda by měla mít ohřev nastavený na méně než 54 °C
  • při nákupu domácích spotřebičů upřednostněte indukční varné desky, které jsou horké jen pod hrncem a trouby s elektronickým uzamykáním dvířek
  • jestliže budete dělat venku oheň nebo doma topíte v krbu, nikdy dítě neoblékejte do silonového oblečení - je enormě hořlavé a při jeho hoření vzniká vysoká teplota
V případě popálení nebo opaření dítěte je nebezpečné, že toto zpočátku nemusí působit dojmem, že jde o vážné poranění. Jestliže má dítě do 3 roků popálenou celou horní končetinu (9 % povrchu těla), jde o stav OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT !!!!

V případě POPÁLENÍ nebo OPAŘENÍ neodkladně zahajte chlazení studenou tekoucí vodou alespoň 10 - 20 minut. U rozsáhlých popálenin se nechladí celé tělo, ale jen postižené plochy na tváři, rukách, nohách.


NIKDY neaplikujte ŽÁDNÉ MASTI, ZÁSYPY a jiné potřeby !!!!

Poznámka: O konkrétních postupech při poskytování první pomoci se poraďte s odborníky! Toto jsou pouze základní informace.


Zdroj:Klikni!

Úrazy v domácím prostředí-Bohužel však - až 50% úrazů dětí se stává právě v domácím prostředí.

11. března 2009 v 18:51 | ♥Naposledy.cz♥
Povinností rodičů a dospělích osob je vytvářet pro děti bezpečné prostředí.Bohužel však - až 50% úrazů dětí se stává právě v domácím prostředí.
Úraz se stane během chvilky, avšak jeho následky mohou být trvalé, někdy i smrtelné.

Naše bolest je pak o to větší, když víme, že se úrazu dalo předejít.
RODIČE BY NEMĚLI NECHAT MALÉ DĚTI NIKDY BEZ DOZORU !!!
RODIČE BY NEMĚLI NECHÁVAT DĚTI DO 12-ti LET SAMOTNÉ DOMA !!!

VŠICHNI RODIČE BY MĚLI ABSOLVOVAT KURZ PRVNÍ POMOCI !
PŘI VŠECH VÁŽNĚJŠÍCH ÚRAZECH ZAVOLEJTE ODBORNOU POMOC !

Zroj:Klikni!

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla?

11. března 2009 v 18:49 | ♥Naposledy.cz♥
Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný. Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo jednat o tzv. nástražné výbušné systémy ("profesionální" nebo improvizované - a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového signálu). Stejně tak je možné, že - například při stavebních pracích - narazíte na nevybuchlou munici. Jak v takové situaci postupovat?
  • Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;

  • S podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho;

  • Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA);

  • Nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;

  • V případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora;

  • Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu);

  • Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující.

Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:
  • důvod volání;

  • místo nálezu;

  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;

  • po ukončení hovoru je potřeba vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.
Zdroj:Klikni!

Pomoc - Záchrana života,Co říct ?

11. března 2009 v 18:46 | ♥Naposledy.cz♥
Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem.

Obvyklá sada otázek:
  • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

  • Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

  • Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta)

  • Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího
Upřesnění místa události:
  • V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:
    adresa a čísla domu ( jsou důležitá obě čísla - červené i modré )
    patro a jméno majitele bytu
    jak najít dům (hlavně na sídlištích)

  • Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:
    stručný a výstižný popis místa události,
    např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Zdroj:Klikni!

Co dělat jsi-li svědkem vzniku nebo účastníkem mimořádné události?

11. března 2009 v 18:43 | ♥Naposledy.cz♥
Jsi-li svědkem či účastníkem mimořádné události,
oznam tuto událost na jednu z
linek tísňového volání


Bez ohrožení vlastního života nebo
úrazu prověř bezprostřední situaci


Poskytni první pomoc postiženým,
případně je přesuň na bezpečné místo
Vhodné je zajistit další charakteristické detaily události
Můžeš-li, zajisti místo události proti jejímu šíření
Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené,
zabezpečení okolí a navigaci příjezdu záchranářů
Po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci a informuj je o tom,
co vše jsi provedl
Vyčkej k případnému podání svědectví k mimořádné událostiZdroj:Klikni!

Jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře?

11. března 2009 v 18:41 | ♥Naposledy.cz♥
Během požáru dochází k zakouření prostoru toxickými zplodinami hoření. V důsledku nadýchání se těchto zplodin může člověk i umřít. Proto:
  • v případě nečekané potřeby chránit si dýchací cesty (nos a ústa) použijte jakoukoliv textilii, kterou máte momentálně po ruce (složený kapesník, šálu, svetr apod.);

  • pokud možno navlhčete ji, ochrana bude účinnější;

  • pohybujte se více u země, je tam menší koncentrace zplodin;

  • snažte se co nejrychleji opustit zakouřený prostor.
Zdroj:Klikni!

Co dělat v případě zasažení ohněm?

11. března 2009 v 18:39 | ♥Naposledy.cz♥
V případě zasažení ohněm se chovejte dle pravidla "Zastav se, lehni si a kutálej se!"  • Zastav se - neutíkejte (během či chůzí se oheň ještě více rozšíří) - běžící osobu je nutno třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv;

  • Lehni si - kdekoliv jste, venku nebo uvnitř, okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení);

  • Kutálej se - valivým pohybem se pohybujte do doby, až plameny uhasnou - kutálením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Zdroj:Klikni!

Co dělat je-li někdo v bezvědomí se zástavou dechu

11. března 2009 v 18:38 | ♥Naposledy.cz♥
U nemocných v bezvědomí se zástavou dechu, pulsu nebo obojího provádějte umělé dýchání a nepřímou masáž srdce až do příjezdu záchranky. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné pomoci.

!!! Ihned zavolejte na linku tísňového volání a nahlašte !!!

1. Co se stalo
2. Kde se to stalo
3. Kdo volá

  • Na linku 155 lze volat z telefonu jakékoliv veřejné sítě v ČR (včetně mobilních telefonů)

  • Číslo linky 155 je vždy bez jakékoliv předvolby.

  • Volání je vždy zdarma. Při telefonování z veřejného telefonního automatu nepotřebujete mince ani kartu.

  • Pozor při volání z mobilního telefonu: vždy zdůrazněte, kde se přesně nacházíte - včetně města, z něhož voláte (nemusíte se pokaždé dovolat na nejbližší záchrannou službu

Zdroj:Klikni!

Tísňová volání- první pomoc

11. března 2009 v 18:27 | ♥Naposledy.cz♥

155 - ZÁCHRANKA
(Zdravotnická záchranná služba - ZZS)
150 - HASIČI
(Hasičský záchranný sbor - HZS)


158 - POLICIE
(Policie ČR - PČR)


112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
- jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS
- k oznámení jakékoliv mimořádné události156 - MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE
(není ve všech městech a obcích)


Zdroj:Klikni!
Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma !!!

Týraným zvířatům může pomoci každý z nás.

11. března 2009 v 18:24 | ♥Naposledy.cz♥
TÝRANÁ ZVÍŘATA

Týraným zvířatům může pomoci každý z nás. Jestliže máte jen podezření na týrání a zanedbávání zvířete, neváhejte a tuto skutečnost oznamte. Ve většině případů týrání zvířat jde o nelidské až sadistické zacházení se zvířaty. Utrpení zvířat je opravdu veliké, protože oni se nemůžou žádným způsobem bránit.

V případě podezření na týrání zvířat se obraťte na veterinární stanici (Státní veterinární správa ČR).

Jestli-že jste svědkem týrání nebo víte o týrání ( např. zavřené zvíře v bytě ) kontaktujte policii (městskou nebo státní ) nebo obec.
Zdroj:Klikni!

Co dělat-Poraněná a nemocná zvířata

11. března 2009 v 18:22 | ♥Naposledy.cz♥
PORANĚNÁ A NEMOCNÁ ZVÍŘATA

V dnešním světě se přirozené prostředí živočichů velice zužuje a je ovlivněno růstem a potřebami civilizace. Často dochází ke střetu potřeb volně žijících živočichů a lidí. To má za následek velké množství zraněných, vyčerpaných nebo jinak postižených zvířat. Nemluvě o zvířatech usmrcených. Návrat do přirozeného prostředí a léčba zvířat je možná, jen když je poskytnutá včasná pomoc.

Naleznete-li poraněné nebo nemocné zvíře nedotýkejte se ho, může být velice nebezpečné a agresivní.

Okamžitě kontaktujte veterinární stanici (Státní veterinární správa ČR).

Zdroj:Klikni!

Prevence před ušknutí hadem

11. března 2009 v 18:21 | ♥Naposledy.cz♥
  • dávejte pozor kam šlapete a kam si sedáte

  • zvyšte svoji pozornost na slunných místech ( stráně, vyhřáté kameny )

  • dělejte mírný hluk

  • noste na vycházky do přírody pevné kotníkové boty
Zdroj:Klikni!

Pro rodiče rady Váš pes. A cizí pes.

11. března 2009 v 18:17 | ♥Naposledy.cz♥
Váš pes
  • nenechávejte své dítě se psem samotné

  • dávejte pozor, jakým způsobem si vaše dítě se psem hraje (hry nesmí vzbuzovat agresivitu)

  • naučte vaše děti, jak se mají ke psům chovat

  • řekněte dítěti, co striktně nesmí psovi dělat ( sahat do žrádla, ubližovat mu, budit ho )

  • vysvětlete dítěti, že pes je kamarád a člen rodiny, že to není hračka

  • je-li pes agresivní a přestáváte ho zvládat, vyhledejte odbornou pomoc

  • promyslete, jakou rasu psa zvolíte jako mazlíčka pro vaše děti
Cizí psi
  • naučte vaše děti jak se mají ke psům chovat

  • jak se vyhnout napadení psem

  • jak se chovat při napadení psem

  • řekněte dětem, že bez svolení majitele psa ho nesmí hladit

  • pes se nejprve musí s dítětem seznámit - očichat

  • projevuje-li pes vůči vašemu dítěti nelibost, kontakt přerušte a od psa se vzdalte

  • nenechávejte své děti se psem samotné

  • respektujte strach dítěte ze psů, pes strach cítí a může nepředvídatelně reagovat

  • řekněte dítěti, co striktně nesmí psovi dělat ( sahat do žrádla, ubližovat mu, budit ho )

  • dítě nesmí před cizím psem utíkat a křičet

  • vždy buďte velice opatrní
Zdroj:Klikni!

Jak postupovat při poranění psem?

11. března 2009 v 18:14 | ♥Naposledy.cz♥
  • zajistit zraněnému první pomoc (zranění ohrožující život)

  • ošetření rány dezinfekčním přípravkem nebo vymytí rány mýdlovou vodou

  • snažit se zjisti čí pes je a zda je pes očkovaný

  • jít okamžitě k lékaři i s malým poraněním ( škrábnutí ), hrozí nákaza vzteklinou

  • k lékaři vzít očkovací průkaz psa, jeli to možné

  • majitel psa je dle zákona povinen nechat psa vyšetřit veterinárním lékařem (ihned po poranění, a pak vyšetření opakovat po 5 dnech )

  • v případě neochoty majitele psa s vámi spolupracovat, přivolejte policii

  • u psa bez známého majitele informujte o vzniklé situaci policii a veterinární správu
Zdroj:Klikni!

Co dělat,když vás pes napadne

11. března 2009 v 18:12 | ♥Naposledy.cz♥
  • natočte se ke psovi bokem a zády

  • přikrčte se a ohněte záda

  • ruce přitiskněte k tělu a schovejte je do klína

  • schovejte co nejvíce krk pokrčením ramen

  • srazí-li vás pes na zem stočte se do klubíčka

  • chraňte si pažemi hlavu ( lokty směřujte ke kolenům, sepnuté dlaně chrání temeno hlavy, zápěstí chrání uši )

  • nehýbejte se a zůstaňte v klidu

  • vyčkejte až pes bude opravdu daleko od vás a nebude o vás jevit žádný zájem, pak teprve vstaňte
Zdroj:Klikni!

Jak předejít útoku psem?

11. března 2009 v 18:10 | ♥Naposledy.cz♥
  • snažit se zachovat klid a podle chování psa předejít jeho útoku

  • před psem neutíkejte a nedělejte rychlé pohyby, pomalu od něj odstupujte

  • nedívejte se psu přímo do očí, pokorně skloňte hlavu

  • mluvte na něj mírným uklidňujícím hlasem a pozorujte jeho reakci

  • přijde-li k vám, nechte se očichat, ale na psa nesahejte

  • pak psa nechte v klidu odejít
Zdroj:Klikni!

První pomoc po pobodání hmyzem

11. března 2009 v 18:09 | ♥Naposledy.cz♥
V letních měsících hrozí lidem pobodání od vos, včel, sršňů a jiného hmyzu. Jejich bodnutí je nepříjemné a bolestivé. Ve většině případů je následkem bodnutí zarudnutí a menší svědivý, pálivý, bolestivý otok a pupenec. Někdy ovšem může dojít k závažné život ohrožující alergické reakci, zhoršení zdravotního stavu pacienta a vznik anafylaktického šoku. Bodnutí v těchto případech může způsobit i smrt.

Důležité je nejen umět dobře poskytnout první pomoc v této situaci, ale zaměřit se zároveň na prevenci, tak aby k bodnutí vůbec nemuselo dojít. Na co si tedy dávat pozor?

Procházky v lese a v přírodě:
Nechodit v trávě bez obutí. Procházky vyžadují jistou opatrnost a obezřetnost. V zemi, ve starých kmenech, pařezech a hromadách dřeva, ale i na půdě a střeše se mohou skrývat vosí i sršní hnízda.

Důležité je s tímto faktem preventivně počítat a hmyz nedráždit prudkými pohyby ani u dětí oblíbeným rýpáním klacíkem ve vosím hnízdě. Pokud už k nehodě, která má za následek vyrojení vzteklých vos dojde, doporučuje se rychlý ústup.

Chataři, kteří po roce jedou na dovolenou na chatu mohou narazit na podobné nové nájemníky. V těchto situacích je dobré vosy, včely, sršně nedráždit a jejich likvidaci nebo přesun nechat na odbornících, včelařích, případně Hasičském záchranném sboru.

Cyklisti:
Pod tričko nebo otvory v helmě se mohou dostat např. vosy, které tak mohou bodnout i několikrát po sobě. Doporučuje se na tento sport používat přiléhavé oblečení a helmu, která má v otvorech síťky určené proti vniknutí hmyzu.

Jídlo pití:
Při jídle a pití nápojů venku může dojít při nepozornosti ke spolknutí nebo vniknutí vosy nebo jiného hmyzu do dutiny ústní, případně k pobodání, což může mít za následek otok hrtanu a dušení. Vosy často vnikají do slazených nápojů i piva a často lezou dovnitř láhve, kde nemusí být dobře vidět.

Proto hrozí jejich vypití. Stejně rizikové je i pojídání ovoce, sladkostí např. lízátek, na které vosa usedne a může být spolknutna. Dotyčného pak může bodnout do dutiny ústní, na jazyku v krku, ale i v hrtanu a jícnu. Člověk, kterého vosa píchne do dutiny ústní či krku je i náchylnější k jiným zdravotním problémům jako je pokles tlaku, otok, dušení, astmatický záchvat a ztráta vědomí.

Jak tedy poskytnout první pomoc?
Chladit lokálně místo bodnutí a otok obkladem, ledem nebo studenou vodou. Otoky jsou nejen viditelné na povrchu,ale mohou otéci i sliznice - např. v dutině ústní, ve vchodu do dýchacích cest. Pokud je dotyčný alergik, hrozí u něj rozvoj tzv. anafylaktického šoku.

V tomto případě a v případě bodnutí na krku či v dutině ústní (i u lidí, kteří nejsou alergičtí), je třeba volat záchrannou službu.

Při pobodání na krku a v dutině ústí může dojít k otoku a následnému zúžení hrtanu, což může vést k dušení i lidí, kteří nejsou alergici. Proto je třeba v těchto situacích vždy volat rychlou lékařskou službu na č. 155. Před příjezdem sanity je třeba uvést pacienta do klidu, stínu, nepokládat, ale nechat ho sedět (lépe se mu tak dýchá). Otok dutiny ústní, krku a hrtanu lze zmírnit a zpomalit cucáním ledu nebo zmrzliny.

Alergici by po bodnutí vosou, včelou, sršněm, ale i jiným hmyzem na kterékoliv části těla měli v méně závažných případech požít antihistaminikum. Každý alergik by měl pravidelně navštěvovat svého alergologa, který ho pro tyto situace vybaví léky jako je např.

Dithiaden, který může zmírnit otok, kožní reakci jako je vyrážka a jiné alergické projevy. Lidé, kteří mají po bodnutí prudkou alergickou reakci a hrozní u nich anafylaktický šok, by měli být od lékaře vybaveni injekcí, kterou si po bodnutí vosou, včelou, sršněm aplikují do svalu.
Nejčastěji se jedná o tzv. Epipen - injekční pero, které se snadno aplikuje a obsahuje dávku adrenalinu.

Nejčastějšími projevy alergické reakce a anafylaktického šoku je - lokální otok místa bodnutí, kopřivka, svědění, otok hrtanu, zhoršená průchodnost dýchacích cest a následné dušení, záchvat podobný astmatickému, pokles krevního tlaku, křeče, bezvědomí, někdy i zástava srdeční akce a dechu až úmrtí.

Proto je důležité včas zavolat záchrannou službu na č.155. Rozvoj závažných problémů není okamžitý, ale postupný, během minut od bodnutí, proto se málokdy stává, že záchranná služba nepřijede včas, účinné léky proti alergické reakci a jejímu dalšímu rozvoji, podané přímo do žíly, mají velmi dobrý a okamžitý efekt. Přesto při celkových příznacích bývá nutný alespoň krátký pobyt v nemocnici.

Pokud dotyčný není alergik a nejedná se o bodnutí na krku, stačí lokálně místo chladit a tím mírnit otok. Na svědění a pálení zabírají masti s obsahem antihistaminik, např Fenistil, volně prodejný v lékárnách. Babské rady doporučují rozpůlenou a přiloženou cibuli, křen nebo potírání místa octovou vodou.

Zdroj:Klikni!

Co dělat-Bodnutí vosou nebo včelou ( sršní )

11. března 2009 v 18:07 | ♥Naposledy.cz♥
Bodnutí vosou nebo včelou ( sršní )
  • nejprve vyjmeme žihadlo, tak aby se nepřetrhlo ( pinzetou )

  • místo štípnutí potíráme cibulí nebo hodně zředěným octem, přikládáme studené odklady

  • alergik si musí okamžitě vzít protialergické léky nebo ihned navštívit lékaře

  • místo vpichu sledujeme jestli nedochází k velkému zarudnutí, otoku celé části těla, pocitu na omdlení nebo dušnosti, pak se musí vyhledat lékař

  • při štípnutí sršní se musí u alergiků a dětí ihned k lékaři
Zdroj:klik!
 
 

Reklama
Reklama