STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy vůle

Poruchy volního jednání

15. března 2009 v 13:27 | ♥Naposledy.cz♥
Poruchy volního jednání
 • patologicky zaměřené jednání
  • kompulze - nutkavé jednání, neodbytné vtíravé myšlenky, kerým jedinec musí vyhovět. Př. přehnané uklízení, částé umývání si rukou, kontrola zamčených dveří - postižený je chopen vrátit se nesčetněkrát domů, aby zamčené dveře zkontroloval - pozdní příchody do práce.

  • tiky - nekontrolovatelné opakování určitých projevů. Tiky mohou být motorické, to jsou různé záškuby či trhavé pohyby různých částí těla, nebo mohou být vokální, tedy vyluzování různých zvuků nebo pokašlávání.
   • koprolálie - neustálé opakování sprostých slov, aniž by si to dotyčný uvědomoval
   • echolálie - opakování slov či konce slov po někom
 • poruchy psychomotoriky
  • psychomotorický útlum - snížená aktivita a pohyblivost
  • hypokineze - pohyby jsou zpomalené, chybí spontánnost
  • akineze - jedinec se nepohybuje vůbec
  • stupor - jedinec je naprosto nehybný, jen leží, nereaguje na světlo, na otázky (mutismus). Objevuje se u těžkých depresivních stavů, schizofrenie a u poškození centrální nervové soustavy.
  • pohybový záraz - situace, kdy jedinec najednou ustrne v pohybu, který právě provádí. Může trvat jen chvíli, ale klidně i týden. Typická porucha u schizofrenie.

  • psychomotorická hyperaktivita - zvýšený pohybová aktivita, zrychlené motorické i mimické pohyby


   • agitovanost - nekoordinované pohyby, mnohomluvnost, může být spojeno i s agresivitou
   • raptus - zničenic vznikající psychomotorický neklid a útočnost, který může být spojen s nakumulováním emočního napětí
   • jaktace - hyperaktivita spojená s třesem končetin a cvakáním zubů
Zdroj:Klikni!

Poruchy vůle a volního jednání

15. března 2009 v 13:25 | ♥Naposledy.cz♥
Poruchy vůle a volního jednání - je to neschopnost rozhodovat se, určit si svůj cíl a vytyčit si, jak tohoto cíle dosáhnout.

Poruchy volního procesu

 • globální poruchy vůle - kvantitativní poruchy, buď je vůle málo nebo hodně

 • hyperbulie - nepřiměřená vůle, člověk je výrazně aktivní, spontánní, ovšem na úkor výdrže - ihned se nadchne pro něco jiného. Objevuje se především u manických stavů, ale také například u dálkových běžců.

 • hypobulie - člověk je pasivní, nedokáže se rozhodovat, je málo iniciativní, je si vědom toho co má dělat, ale nedělá - nestíhá. Může jít o přechodný stav při depresích či přepracovanosti.

 • abulie - naprostý nezájem o své okolí, praktické vymizení vůle. Vyskytuje se u těžkých depresí. Nemocný není schopen ničeho, jen leží, nestará se ani o základní hygienické potřeby.

 • poruchy složek volního procesu - tyto poruchy vznikají náhle a většinou trvají krátce. Mohou být způsobeny těžkou životní situací, fyzickým nebo psychickým vyčerpáním, či při organickém poškození mozku.
zkratkovité jednání - jedinec je schopen určit si svůj cíl, ale nemá kritickou představu, jak tohoto cíle dosáhnout. Většinou volí první variantu, která se nabízí. To může být proti morálním nebo právním zásadám. Př. zloděj je při loupeži někým vyrušen a on ho zastřelí - tedy jedná zkratkovitě, nepřemýšlí o důsledcích
 • účelové jednání - situace, kdy člověk instinktivně sleduje svůj cíl. Tento cíl si však neuvědomuje, má ho pouze v podvědomí, činnost vedoucí k tomuto cíli nedělá záměrně. Jeho jednání nemusí být vždy zcela vhodné, může působit, že to dělá naschvál, př. útěk do nemoci -->
  • pseudodemence - člověk se chová jako kdyby trpěl demencí, nic si nepamatuje, není schopen spočítat prsty na rukou, ale na rozdíl od člověka s demencí udržuje tělesnou čistotu, chodí na záchod, atd.

  • ganserův syndrom - objevuje se ve stresových situacích, je to reakce na nějakou významnou změnu. Často se objevuje u lidí jdoucích do vazby. Jejich jednání působí provokativně, ale neprobíhá na vědomé bázi. Později si to nepamatují. Př. Vyšetřovatel se ptá podezřelého na jeho jméno, osobní údaje a podezřelý si vymýšlí nesmyslné odpovědi.

  • vazbová psychóza - vzniká u jedinců, kteří strávili delší dobu v izolaci. Projevuje se bludy. Když se z ilozace dostanou pryč, jejich psychika se upraví.

  • puerilismus - regrese do vývojové etapy dětství. Jedinec se chová jako dítě, hraje si shračkami. Je to reakce na nějakou velmi stresující situaci.

demonstrativní jednání - člověk jde za svým cílem, ale neužívá k tomu vhodné prostředky. Často chce upoutat pozornost na své problémy, které nedokáže vědomě vyslovit a řešit je. Př. demostrativní sebevražda


 • impulzivní jednání - jedinec je nucen vyhovět impulzu, který jej pudí k nějaké činnosti. Jeho chování či jednání může být v rozporu se zákony. Nemocní si tuto skutečnost často uvědomují, ale nejsou schopni s tím nic udělat.
kleptomanie - patologické krádeže, nekradou proto, že by chtěli danou věc vlastnit, ale pro tu samotnou činnost. Vzácná porucha vyskytující se zejména u žen.
 • pyromanie - patologické zakládání požáru. Narušeného jedince fascinují plameny, často se učastní i hašení, uchvacuje ho celý tento proces. Porucha častější u mužů.

 • oniomanie - impulzivní nakupování. Opět porucha častější u žen. Nakupují i to co nepotřebují, dělají to hlavně pro tu činnost.

 • erotomoanie - pěstování erotických kontaktů

 • dipsomanie - kvartální pijáctví. Jedinec, nejčastěji muž, v normálním stavu alkohol skoro nepije. Když ale příjde impulz, opíjí se třeba i týden. Po skončení manie, opět nepije.
Zdroj:Klikni!
 
 

Reklama