STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy vnímání

GNOSTICKÉ PORUCHY

18. února 2014 v 18:21 | ADMIN webu
GNOSTICKÉ PORUCHY
- souvisí s poruchou korových analyzátorů při neporušenosti smyslových orgánů
 • Babinského anozognoze levostranné obrny těla - při levostranné hemiplegii při postižení pravé hemisféry - nemocní si deficit neuvědomují a při postavení padají
 • autotopagnozie - neschopnost rozlišovat jednotlivé části vlastního těla (levou od pravé apod.). Gerstmanův syndrom (nejč. při lézi parietálního laloku) = prstní agnózie (neschopnost pojmenovat prsty) + porucha pravolevé orientace + alexie + akalkulie
 • syndrom fantomového údu
 • zdroj:www.upsychiatra.cz

PSYCHOSENZORICKÉ PORUCHY

18. února 2014 v 18:20 | ADMIN webu
PSYCHOSENZORICKÉ PORUCHY
- poruchy syntézy v oblasti jednotlivých analyzátorů - složité vjemy jsou vnímány zkresleně
- od gnostických poruch se odlišují tím, že zde není porušena identifikace a rozpoznávání, je porušena forma vjemu, způsob, jakým se vjem jeví.
 • poruchy vnímání vlastního těla(poruchy tělesného schematu)
  • dysmorfofobie - pocity a obavy, že se jim deformuje část obličeje
  • halucinace vlastního zápachu
  • příznak zrcadla - sleduje s úzkostí transformaci svého obličeje, dlouho a opakovaně se pozoruje v zrcadle, sleduje svůj výtaz, zjev.
 • poruchy vnímání pohybových změn okolí - okolní svět se zdá mrtvý, nepohyblivý, vnímá ho jako cizí, jako ve filmu
 • poruchy vnímání formy předmětů - metamorfopsie - předměty se zdají být znetvořené a pokřivené
 • poruchy vnímání prostoru - dysesterognozie - poruchy vnímání perspektivy - předměty jsou zmnožené (polyopsie), zmenšené (mikropsie), zvětšené (makropsie). Mohou se zdát být na jiném místě než jsou - optická alestezie
 • poruchy vnímání času - dyscronognozie - události trvají buď moc dlouho nebo krátce
příčiny psychosenzorických poruch:
 • organické
 • psychózy
 • medikamenty:
  • pravé halucinogeny - LSD, meskalin…
  • delirogeny - fencyklidin, ketamin, ditran
  • psychostimulancia (amfetamin…)
  • anticholinergika
  • dopaminergní látky (levodopa, amantadin, bromokriptin)
  • analgetika a opiáty (morfin, metadon, buprenorfin)
  • antikonvulziva (fenytoin, etosuximid)
  • kardiovaskulární látky (digoxin, propranolol a další beta blok., chinidin…)
  • antiflogistika (indometacin, salicyláty, kortikosteroidy)
  • antimikrobiální látky (antimalarika, insoniazid, sulfonamidy, tetracykliny)
  • ostatní (cimetidin, ranitidin…)
  • zdroj:www.upsychiatra.cz

NONVERBÁLNÍ PROJEVY ILUZÍ A HALUCINACÍ

18. února 2014 v 18:20 | ADMIN webu
NONVERBÁLNÍ PROJEVY ILUZÍ A HALUCINACÍ
- naslouchací postoje nebo samomluva u sluchových halucinací
- blažený, extatický výraz - u zrakových, čichových
- zábrany proti halucinacím - masky…
zdroj:www.upsychiatra.cz

PSEUDOHALUCINACE

18. února 2014 v 18:19 | ADMIN webu
PSEUDOHALUCINACE
 • Lhermitterovy pedunkulární pseudohalucinace - při lézi pedunculus cerebri. Jsou to vidiny pohybujících se barevných zvířat a lidských postav (větš. liliputánů). Sám popisuje, že je vidí jako v divadle.
 • Pickovy pontinní vize - vidí, jak se bortí stěny, křiví linie předmětů, prostupují se navzájem předměty i lidé
 • Hypnagogní a vilagogní pseudohalucinace
 • zdroj:www.upsychiatra.cz

HALUCINACE

18. února 2014 v 18:18 | ADMIN webu
HALUCINACE

= šalebné vjemy bez jakéhokoliv vnějšího reálného podnětu
- jsou nevývratné
- podle kritičnosti:
 • pravé = pacient věří v jejich realitu
 • nepravé = pseudohalucinace - jsou již při svém vzniku korigovány
- podle složitosti:
 • elementární = jednotlivé smyslové podněty
  • optické (barvy, stíny, odlesky) = fotomy
  • akustické = akoazmata
  • jednotlivá slova = fonémy
  • z oblasti čichu = olfakce, odorace
  • z oblasti chuti = gustace
 • komplexní - souhrny počitků - halucinace postav, zvířat, scén…
 • kombinované - z několika smyslů současně - postava mluví a dotýká se pacienta…
 • asociované - po primární halucinaci následuje další - nemocný slyší hlas, že bude otráven a vzápětí cítí čpavé páry
- podle domnělé lokalizace:
1. smyslové
 • sluchové- nejčastěji jsou slovní a pacient je označuje jako hlasy:
  • imperativní - přikazují
  • teleologické - radí
  • antagonistické n. kontrérní - když se o pacienta hádají
 • zrakové
  • makropsie - objekty jsou větší
  • mikropsie - objekty jsou menší
  • mikrozoopsie (delirium tremens)
  • halucinace liliputánů - vidí zmenšení postavy lidí (del. tremens, atropin a jiné anticholinergní látky)
  • flashbacks = echo fenomény = psychotické reminiscence - spontánně se opakující halucinace a iluze u osob s anamnézou abusu halucinogen. látek
  • autoskopické halucinace - vidění sebe sama, většinou před sebou nebo jinde v prostoru
 • čichové a chuťové - dif dg: aura při epilept. záchvatu a unciformní krize (dráždění uncus gyri hippocampi nádorem)
 • taktilní
 • kinestetické - je přesvědčen, že létá, padá. Zvláštním případem jsou hal. verbálně-motorické (Séglasovy) - jeho ústy mluví jiná, cizí osoba, a graficko-motorické - jeho rukou píše někdo jiný
 • orgánové (viscerální) - své útroby vnímá falešně
 • negativní tělové halucinace - popírají existenci některých částí těla
2. intrapsychické
- odnímání (amputace) nebo vnucování (imputace) myšlenek
- myšlenky jsou ozvučovány, zveřejňovány
3. inadekvátní
- nemocný halucinuje vjemy jiným než příslušným čidlem - např. čichá nohama
- hal. extrakampinní - halucinovaný vjem projikuje mimo dosah svého čidla
zdroj:www.upsychiatra.cz

PATICKÉ PORUCHY VNÍMÁNÍ: iluze

18. února 2014 v 18:16 | ADMIN webu
1. ILUZE

= zkreslené, deformované vjemy vyvolané skutečným reálným podnětem
- vnímající své iluzi bezvýhradně věří. Pseudoiluze = patický vjem, při němž je si osoba vědoma, že jde o zkreslený vjem.
 • sluchové - pacient v neutrálních zvucích nebo řeči slyší zřetelně jiné zvukové signály nebo řeč. Patří k nim i iluze řeči.
 • zrakové - patří sem i iluze identifikace osob:
  • iluze dvojníka (Capgrasův fenomén) - pacient vidí v blízké osobě někoho, kdo se za ni jen vydává, dvojníka.
  • Frégoliho syndrom - nemocný zaměňuje známou osobu s cizími lidmi
  • iluze metamorfózy - pacient vnímá, že lidé se změnili fyzicky i psychicky v jiné osoby
 • čichové a chuťové
 • hmatové - např. prádlo na těle je vnímáno jako sexuálně dráždivé dotyky domnělého partnera
 • pohybové (kinestetické) - pocit nezvykle snadného nebo naopak obtížného pohybu v důsledku zdánlivě změněné hmotnosti končetin
 • útrobní (viscerální) - pocit změněné funkce či velikosti, tlaku ne pohybu vlastních útrob
 • zdroj:www.upsychiatra.cz

PORUCHY VNÍMÁNÍ, KT. NEJSOU PATICKÉ:

18. února 2014 v 18:16 | ADMIN webu
Vnímání je aktuální odraz reality v našem vědomí zprostředkovaný senzorickými receptory. Na periferní část receptoru působí podnět, který vyvolá vzruch. Vzruch je veden do mozku, kde v příslušné oblasti vyvolá počitek. Současně působí více podnětů, vzniká tedy více počitků. Ty se integrují s minulou zkušeností a vzniká komplexní vjem.
PORUCHY VNÍMÁNÍ, KT. NEJSOU PATICKÉ:
1. smyslové klamy
2. Purkyňovy paobrazy (následné barevné kontrasty)
3. živá představa
4. eidetizmus - schopnost věrně se živou senzorialitou v představě reprodukovat viděnou nebo slyšenou skutečnost. Běžný u dětí do 15 let, u umělců…
5. pareidolie - fantazijní dotváření reálných neurčitých útvarů
6. synestezie - asociace a zaměňování vjemů z různých čidel (např. barevné slyšení)
zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama