STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy nálady

Efekt tricyklických antidepresiv je u dětské deprese sporný

7. června 2016 v 14:20 | Admin
Léčba poruch nálady
Efekt tricyklických antidepresiv je u dětské deprese sporný, od 15 let lze použít k léčbě tianeptin. Z antidepresiv SSRI je pro léčbu deprese v dětském věku indikován fluoxetin, off label lze použít i další antidepresiva ze skupiny SSRI. U všech je nutné cílené sledování možných nežádoucích účinků. Studie uvádějí až 4% riziko suicidality (myšlenky a pokusy, nikoli dokonané suicidium) při léčbě SSRI v porovnání s placebem (2 %), při neléčené juvenilní depresi je však riziko suicidia až 15%. Stále se objevují studie, které tvrdí, že léčba adolescentní deprese preparáty SSRI sebevražednost snižuje, je-li léčba prováděna s dobrou znalostí farmakokinetiky a farmakodynamiky v dětském věku, kdy je nutné přihlížet ke kratšímu vylučovacímu poločasu u dětí a podávat relativně větší množství ve více denních dávkách než u dospělých.(4, 5) V léčbě bipolární poruchy jsou používány stabilizátory (lithium od 12 let) a antipsychotika 2. generace, zde jde opět o léčbu off label. V adolescenci se mohou objevit také první příznaky poruch osobnosti, i když vzhledem k nedokončenému zrání jedince se tyto diagnózy obvykle používají až u pacientů po 18. roce věku. Osobnostní poruchy mají poměrně vysokou prevalenci, 11-23 %, a často se vyskytují jako komorbidity s jiným psychiatrickým onemocněním.
Jsou charakterizované přetrvávajícím maladaptivním vzorcem prožívání a chování, který je poměrně stabilní a vede k vnitřním potížím, nepohodě, tísni a funkčnímu postižení. Afektivním a psychotickým poruchám, ale i samotnému adolescentnímu vývoji se může podobat emočně nestabilní porucha osobnosti, která se projevuje impulzivitou, neuváženým rozhodováním bez ohledu na následky a emočními výkyvy. Pokud tyto příznaky přetrvávají dlouhodobě a k nim se přidružuje trvalá nespokojenost s vlastní osobou, pocity prázdnoty a tenze, nejasné životní preference a cíle, včetně sexuálních, intenzívní, ale nestálé vztahy vedoucí k emočním krizím, sebepoškozování a opakované suicidální proklamace nebo chování, jde již pravděpodobně o trvalou poruchu osobnosti. Pokud hodnotíme v rámci diferenciálnědiagnostické rozvahy užívání návykových látek, s kterým má podle posledních studií v ČR zkušenost 40 % šestnáctiletých dětí, je nutné brát v potaz i možnost, že mezi pozitivním toxikologickým nálezem a vznikem schizofrenie nebo poruchy nálady nemusí být kauzální souvislost a úzus drog je pak hodnocen jako komorbidita jiného onemocnění.

Zdroj:http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/detska-a-dorostova-psychiatrie-457931

Poruchy nálady

19. dubna 2014 v 16:29 | Admin
PORUCHY NÁLADY
Nálada = déletrvající pohotovost k emočním reakcím určitého směru.
Faktory ovlivňující náladu: fyzikální (sezónní zimní deprese), chemické (drogy, psychofarmaka), somatogenní a metabolické (deprese u hypotyreózy, premenstr. krize, popudlivost při hypoglykemii a hypertyreóze), organické (afekce CNS),psychologické (traumatizující zážitky → deprese).
Charakter. rysy patických nálad:
 • intenzita - sebevětší odchylka norm. nálady zdaleka nedosahuje intenzity patické nálady
 • trvání - týdny, měsíce
 • nezávislost na psychogenních podnětech - je na delší dobu neodklonitelná
 • vliv na ostatní psych. funkce (myšlení, jednání, vzhled, osobnost) - silnější než u norm. nálady
 • podmíněnost chorobnými změnami CNS - je vždy součástí nějaké duš. poruchy
 1. Expanzivní nálady
  • euforie - pocit pasivní "tupé" spokojenosti - u afekt. a organ. psych. poruch, intoxikací…
  • manická a hypomanická nálada - u afekt, poruch, schizoafekt. poruchy, organ. poruchy
  • extatická nálada - pocit blaženosti, vytržení, štěstí, povzenesenosti
  • rezonantní (zlobná) nálada - podrážděnost, nevlídnost, zvýšené sebevědomí
  • explozivní nálada - hl. u epileptiků a chron. alkoholiků
  • moria - veselá nálada s nemístným, netaktním a vulg. žertováním a obtěžováním okolí. Často u léze front. laloku.
  • dysforie (rozlada) - oproti rezonantní náladě je mírnější a není přítomno zvýšené sebevědomí. U epilepsie, ment. retardace i u manického sy.
 2. Depresivní (mikromanické) nálady
  • depresivní nálada
  • bezradná nálada - bezradnost a neschopnost rozhodování
  • anhedonická nálada - neschopnost prožívat štěstí, radost. Oproti apatickému nemocnému prožívají tuto neschopnost nešťastně.
  • morózní nálada - zlostná, mrzutá, vyšší riziko sebevraždy
 3. Úzkostné (anxiózní) nálady
  • anxieta a anxiózní nálada - subjektivně nepříjemný pocit obav a strachu. Strach nemá konkrétní obsah (narozdíl od fobie)
  • fobie - patol. strach, perzistující a iracionální, z konkr, specifické situace, objektu nebo činnosti. Fobie není jedinec schopen potlačit vlastní vůlí, i když si je uvědomuje jako bezdůvodné pocity, ke kterým má kritický postoj.
 4. zdroj:http://www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama