STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Poruchy myšlení

Myšlení = proces zprostředkovaného a zevšeobecněného poznání skutečnosti. Myšlení se uskutečňuje pomocí představ a pojmů.

18. února 2014 v 18:42 | ADMIN webu
PORUCHY FORMY MYŠLENÍ
 • poruchy dynamiky myšlení
  • útlum myšlení= zpomalení myšlenkových procesů
   • bradypsychismus = zpomaleny i ostatní psych. funkce - bradylogie s dlouhými pauzami mezi slovy a dlouhými latencemi do odpovědi
   • záraz myšlení
   • mutizmus = myšlení probíhá dál, je porucha řečové produkce
   • aphrasia voluntaria = úmyslné mlčení
  • zrychlení myšlení
   • tachypsychismus = i jiné psych. funkce
   • myšlenkový trysk = vystupňovaná forma → tachylogie (logorea). Logorea může vyústit v pseudoinkoherenci - neschopnost přiměřeně verbalizovat zrychlený myšlenkový proces (zejm. v mánii).
 • poruchy struktury myšlení
  • ulpívavé myšlení = setrvává na jedné představě nebo pojmu → perseverace nebo vebigerace (opakování části slova, hlásky, tónu)
  • nevýpravné myšlení = setrvává na jedné myšlence. V řeči se vrací stále ke stejnému tématu, byť i v různých formulacích
  • zabíhavé myšlení = hlavní myšlenkový směr je přerušován a doplňován vedlejšími, nepodstatnými myšlenkami
  • tangenciální (rozjíždivé) myšlení - myšlenky na sebe navazují velmi vzdáleně - odpověď souvisí s otázkou velmi vzdáleně
  • rezonérství (plané mudrování) - neplodné úvahy o bezvýznamných věcech - často u hebefrenní formy schizofrenie
  • paralogické neboli dyslogické myšlení = narušení logické vazby myšlení - myšlenky na sebe navazují podle povrchních souvislostí a náhodných asociací. Abstrahující myšlení - vytrhává určité části skutečnosti a spojuje ji do nepatřičného celku s jinou skutečnosti (chce poslat ruku domů pro peníze). Aglutinující myšlení - vytváří nové pojmy → slovním vyjádřením jsou neologismy
  • inkoherentní neboli nesouvislé myšlení = rozvolnění logických a asociačních vazeb. Extrémní projev = slovní salát (schizofázie)
  • obsedantní (nutkavé) myšlení = postižený se uvědomuje jejich neodůvodněnost a nesmyslnost, avšak nedokáže je vůlí potlačit
  • ovládavé myšlení = po delší dobu a opakovaně převládá určitá myšlenka
  • katatymní a holotymní myšlení = myšlení zkreslené emotivitou
  • autistické myšlení = snížený kontakt mezi subjektivním světem nemocného a objektivní realitou. Náplň myšlení tvoří subj. prožitky, fantazie - těm nemocný připisuje charakter obj. reality. Verbální produkce bývá minimální, nemocný se svému okolí jeví jako netečný. Méně vyjádřena a zpravidla nepatologická forma se nazývá introvertované myšlení - nemocný je schopen rozlišovat mezi skutečností a fantazií.
  • symbolické a magické myšlení - schizofrenie
  • vztahovačné (paranoidní myšlení) - připisuje neutrálním jevům a situacím ve svém okolí zvláštní význam ve vztahu k vlastní osobě
2. PORUCHY OBSAHU MYŠLENÍ (BLUDY)
bludy = mylné a nevývratné osobní přesvědčení založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality
charakteristiky bludu:
 1. chorobný vznik - součást duševní poruchy
 2. nepravdivost
 3. nevývratnost
 4. vliv na jednání
 5. individuální a soukromý útvar - není produktem obecného mínění
vývoj bludu:
 1. bludná nálada, bludná vztahovačnost (někt. věci mají zvláštní skrytý význam) nebo bludné vnímání (skutečnému vjemu je přikládán neodpovídající význam i vzpomínkový klam). Tedy neurčité vágní přesvědčení bez obsahu.
 2. bludný nápad - uvědomí si spojitosti
 3. zformovaný blud = nepravdivá interpretace skutečnosti
 4. možnosti dalšího vývoje:
  • po léčbě dojde k ústupu = korekce bludu
  • dezaktualizace = ztrácí emoční náboj
  • rozpadne se pouze částečně → bludný relikt
  • fixace v psychice člověka → chronifikace
  • maligní variantou je systemizace bludu
  • disimulace bludu - sociální úzdrava - opozdření bludu
rozdělení bludů podle obsahu
 1. bludy expanzivní:
  • megalomanické - mimořádný význam vlastní osobnosti
  • extrapotenční - mimořádné nadání, vlastní schopnosti
  • originární - vznešený původ
  • inventorní - vynálezce nevýznamného (nesmyslného) objevu
  • reformátorské - povede změny v organizaci společnosti
  • religiózní - nový spasitel
  • erotomanické - neodolatelný pro druhé pohlaví
  • eternity - bude žít věčně
 1. bludy depresivní
  • mikromanické - podceňují vlastní osobnost
  • insuficienční - vlastní neschopnost
  • autoakuzační - bludná sebeobviňování za různá neštěstí - za války…
  • obavné- obava, že se přihodí katastrofa
   • ruinační blud - přesvědčení o totálním úpadku, zchudnutí
   • negační (nihilistický) - popírá existenci vlastní nebo někoho z rodiny
   • blud enormity - svojí činností nebo existencí přivodí karastrofu
   • blud eternity (ahasverismus) - bude věčně trpět za své hříchy (smrt by byla vykoupením)
   • Cotardův syndrom = blud negační + enormity + eternity - často u deprese v pozdějším věku
  • hypochondrické
  • dysmorfofobické - část těla je znetvořená
 1. bludy paranoidní- základem je chorobná vztahovačnost
  • paranoidní - připisuje věcem kolem sebe význam ve vztahu k vlastní osobě
  • perzekuční - přesvědčení o pronásledování a ohrožení
  • kverulační - pod vlivem přesvědčení o perzekuci si stále stěžuje na policii, dává žaloby, odvolává se…
  • emulační (žárlivosti) - chorobné přesvědčení o nevěře partnera
  • transformační - chorobný pocit změny osobnosti
  • metamorfózy - pocit změny v jinou bytost, např. zvíře
rozdělení bludů podle vzniku
 1. primární blud - vyvíjí se v důsledku vlastní poruchy interpretace světa, tedy myšlení a je většinou vedoucím příznakem příslušné poruchy. Obsah je obvykle nezávislý na momentální náladě - je nesyntonní neboli inkongruentní.
 2. sekundární blud - odvozen od poruchy jiných psych. modalit, nejčastěji od nálady. Jedná se vždy o bludy, jejichž obsah odpovídá patologické náladě - bludy syntonní s náladou neboli bludy kongruentní s náladou
 3. indukovaný blud - bludy u induktora i indukovaného jsou obvykle chronické a jsou buď rázu perzekučního nebo velikášského
rozdělení bludů podle úrovně generalizace - zda jsou bludy omezené nebo mají tendenci šířit se na další oblasti života.
 1. solitární blud = jeden blud týkající se jen určité oblasti reality
 2. ohraničené bludy = několik bludů, které se dále nešíří
 3. systemizovaný blud = neustále se šíří. Např. perzekuční blud - nejdříve ho pronásledují tajné služby, potom i rodina… Typické pro trvalou poruchu s bludy.
zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama