STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Obsesivně kompulsivní por

Obsedantně kompulzivní porucha

6. června 2016 v 19:41 | Admin
Při OCD postižení zažívají nutkavé nápady, myšlenky, představy nebo impulzy (obsese), které se znovu a znovu stereotypně vracejí do mysli. Člověk je pociťuje jako cizí, neodpovídající jeho skutečným zájmům a přáním (ego-dystonní). Týkající se zejména možného agresivního chování ("Co když bodnu své dítě nožem?" "Co když někoho kopnu na ulici?"), kontaminace a štítění se ("Co když dostanu infekci, nakazím se, ušpiním se?"), strachu, že něco důležitého nebylo uděláno nebo zkontrolováno ("Když nezkontrolují opakovaně, zda jsem zamknul byt, vykradou mě!"), nepohody způsobené asymetrii nebo nepořádkem ("Když nebude všechno symetrické, stane se neštěstí mojí rodině!") apod.
Postižený si sice uvědomuje, že jsou to jen nápady a že nic takového se pravděpodobně nestane, ale sám fakt, že ho to napadlo, ho silně znejišťuje. Nejraději by obsese potlačil, ale čím je více potlačuje, tím více se objevují. Jsou pro něj ohrožující a rychle zvyšují napětí (většinou přes nepříjemné emoční stavy, jako je úzkost nebo zlost), což vede k potřebě je neutralizovat.Neutralizaci (snížení napětí) slouží pak rituály - kompulze.
Mohou to být opakující se projevy v chování (například opakované kontroly uzavření dveří, kohoutku vodovodu, karmy, sporáku, uzavření plynu, nadměrné umývání rukou, hýbání předměty, aby byly symetrické) nebo myšlenky (například počítání, modlení se, vybavování si neutralizujících představ).
OCD se léčí jak léky, tak psychoterapii. Z léků jsou účinné látky, které ovlivňují serotoninergní systém - inhibitory zpětného vychytávání serotoninu neboli SRI. Jedná se o clomipramin a SSRI (sertralin, citalopram, paroxetin, fluoxetin, fluoxamin, escitalopram). Pomoci také může venlafaxin, lék ze skupiny SNRI. Příznivý účinek těchto léků se objeví asi za 6- 12 týdnů užívání, avšak zlepšování pokračuje v dalších týdnech i měsících. Proto podávání léku by mělo být nejméně 12 týdnů, než se rozhodujeme o tom, zda byl účinný. Pokud ano, pokračujeme zpravidla v dalších dvou letech podávání. Pokud byl pacient léčen nedostatečně dlouhou dobu a léky jsou vysazeny, vrací se příznaky až u 90% postižených.
Alternativou farmakoterapie je kognitivně behaviorální terapie. Obě tyty léčby se také dajíkombinovat. V KBT je pacient podrobně poučen o fungování jeho příznaků a možnosti změny. Ta spočívá zejména ve vystavení se ohrožujícím podnětům (expozice) a následné zábraně kompulzivního rituálu.
Například se pacient kontaminuje špínou z podlahy a poté zůstane špinavý několik hodin. Zpočátku to vyvolá silnou úzkost a nutkání se jít umýt, v průběhu času však nepohoda klesá. Při opakované expozici je napětí stále menší, až daný podnět žádné napětí nevyvolává a zmizí nutkání ke kompulzi. Pacient je vystavován postupně celé řadě ohrožujících situací, od nejlehčích až po ty nejobtížnější. K tomu společně s terapeutem vypracují hierarchii postupných kroků. KBT je podobně účinná jako farmakoterapie, její výsledky jsou však trvalejší.

zdroj:http://www.cmhcd.cz/stopstigma/o-dusevnich-nemocech/

F 42 OBSEDANTNĚ KOMPULZÍVNÍ PORUCHA

5. června 2014 v 15:54 | Admin
F 42 OBSEDANTNĚ KOMPULZÍVNÍ PORUCHA

Podstatným rysem jsou opakovaně se vyskytující obsedantní myšlenky nebo nutkavé akty. Obsedantní myšlenky jsou nápady, představy nebo impulzy, které se znovu a znovu ve stereotypní formě vtírají do mysli subjektu. Téměř vždy vyvolávají tíseň, protože jsou často násilného nebo obscénního rázu nebo prostě roto, že jsou vnímány jako nesmyslné a subjekt se obvykle bezúspěšně snaží je potlačit. Nutkavé akty nebo rituály jsou streotypní úkony, které se znovu a znovu opakují.

Nejsou spojeny s příjemnými pocity ani nevedou k realizaci užitečných cílů. Pacient na ně často prohlíží jako na prevenci nějaké objektivně nepravděpodobné události, která často představuje škodu pro něho samého nebo škodu, kterou by mohl sám způsobit. Obvykle, i když ne vždy, si uvědomuje, že jeho chování je nesmyslné a neužitečné a opakovaně se pokouší mu odolat. Obvykle je přítomná úzkost, až s vegetativními příznaky nebo bez nich. Obsedatně kompulzivní porucha je stejně obvyklá u mužů jako u žen a v premorbidní osobnosti jsou často výrazné anankastické rysy. Počátek je obvykle v dětství nebo rané dospělosti. Průběh je různý a při nepřítomnosti výrazných depresivních symptomů spíše chronický.


Převážně obsedantní myšlenky nebo ruminace - mohou mít formu myšlenek, představ nebo nutkání k činu. Co do obsahu se velmi liší, ale téměř vždy působí na pacienta tísnivě. Např. ženu může mučit strach, že by případně nebyla schopna odolat nutkání, aby zabila dítě, které miluje, nebo opakující se představa obscénního nebo rouhavého rázu, od níž se distancuje. Někdy jsou myšlenky pouze pošetilé a zahrnují nekonečné a quasifilosofické úvahy o nesmyslných alternativách. Bývá to spojeno s neschopnsotí činit běžná, ale nutná rozhodnutí v každodenním životě.
Převážně nutkavé akty (kompulzivní rituály) - se většinou týkají očisty (zvláště umývání rukou), opětovného kontrolování, zda byl znemožněn vznik potenciálně nebezpečné situace, nebo udržování pořádku a úpravnosti. Pod manifestním chováním je obvykle strach z nebezpečí, které by mohlo pacienta potkat nebo které by on sám mohl způsobit. Rituální akt je neúčinným nebo symbolickým pokusem toto nebezpečí odvrátit. Nutkavé rituály mohou každý den zabírat mnoho hodin a jsou často spojeny s výraznou nerozhodností a pomalostí.


zdroj:http://sestrylf3.unas.cz

Co je obsese

11. dubna 2014 v 14:23 | Admin
Vracíte se po odchodu z domova zkontrolovat, zda jste vypnuli vodu, jestli neuchází plyn nebo nesvítí světlo? Potřebujete se opakovaně přesvědčit, jestli je zamčeno? Myjete si hystericky ruce v příšerném strachu z nákazy? Kontrolujete si takřka neustále, zda jste někde neztratili mobil, klíče, doklady, peněženku? Počítáte všechny obrazce, dlaždice, vzorky na tapetách? Upravujete předměty na stole před vámi do úhledných geometrických útvarů? Pak trpíte pravděpodobně obsesí.
OCD (obsedantně-kompulsivní porucha) je neurotická porucha u nás postihující v různém rozsahu zhruba 2 až 3 procenta lidí. Základním symptomem OCD jsouobsese.
Obsese je chorobně utkvělá představa, myšlenka. Z medicínského hlediska jsou to nutkavé jevy, nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., které bezdůvodně ovládají mysl pacienta, i když se je snaží potlačit. Jsou automatické, časté, úzkostné, těžko kontrolovatelné. Paradoxně čím více se pacient snaží přestat na určitou věc myslet, tím je myšlenka vtíravější.
Typickou obsesí je strach, že pacient vážně onemocní, zraní se nebo ublíží sobě nebo ostatním. Přitom u lidí trpících obsesemi, které se týkají ublížení sobě nebo druhým, je daleko menší pravděpodobnost, že by to opravdu udělali, než u průměrné osoby.

Příčiny obsese

 • rozpolcenost
 • rozervanost
 • nesjednocenost - jeden systém člověka narušuje systém jiný

Nejčastější typy obsese

 • přehnaná odpovědnost za své jednání (strach z vlastní chyby, násilné představy apod.)
 • "magická" (fixování na čísla, barvy, různé objekty apod.)
 • pohybové a dotykové rituály (potřeba pohybovat se určitým způsobem, dotýkat se objektů, manipulovat s nimi...)
 • obsese týkající se partnerských vztahů
 • obsese spojené se sexualitou (strach z homosexuality, perverzní, nepřijatelné sexuální představy apod.)
 • shromažďování objektů (hoarding)
 • nábožensky zaměřené obsese
 • strach z nečistot a z nákazy:
Člověk, který trpí posledně jmenovanou obsesí v podstatě nemůže na veřejnost. Nemůže cestovat veřejnou dopravou, v restauraci se nenají ani nenapije, i pouhé podání ruky pro něj může být traumatické. Při této formě bývají předmětem strachu tyto objekty:
 • tělesné výměšky (moč, stolice, pot)
 • krev
 • odpadky
 • různé chemikálie
 • radioaktivita
 • špinavé předměty
 • lidé, kteří vypadají špinavě, ošuntěle
 • zkažené potraviny
 • olovo, azbest a jiné látky
 • zvířata
 • abstraktní věci, jako jsou myšlenky na nemoc, slova, obrázky nemocných lidí
Neustálý tlak obsesí a provádění rituálů (kterým se člověk velmi často snaží bránit, proto aby se nechoval "nenormálně") je hodně vyčerpávající. Obsese zasahuje do osobního, pracovního i partnerského života, vážnější forma může mít na svědomí depresivní nálady, ztrátu zájmu o život, problémy v komunikaci s ostatními lidmi.

Jak obsesi léčit

K léčbě obsedantně kompulzivní poruchy se používá farmakoterapie (antidepresiva) ipsychoterapie (kognitivně behaviorální terapie KBT). Nejúčinnější je však kombinace obojího.
Vlastní léčba pomocí psychoterapie má tři základní principy. Je nutné stanovení naléhavosti obtíží. Dále následuje vystavení (tedy expozice) obávaným situacím a následné zabránění vyhýbavému chování.
KBT je založena na jasném programu jednotlivých kroků, který je do jisté míry přizpůsoben individualitě každého nemocného, vzniká také společně pod vedením terapeuta.
Nemocný je podle předem sestaveného plánu vystaven zátěžovým situacím podle stupně obtížnosti. Podnět vyvolávající nejvyšší míru úzkosti přichází na řadu až jako poslední, když jsou zvládnuty všechny dřívější. Během vystavení se podnětům si pacient sám zaznamenává prožívanou úzkost.
Setkali jste se již někdy s tímto onemocněním?
zdroj:http://dusevni-poruchy.zdrave.cz

Obsesivně kompulsivní porucha

3. prosince 2011 v 17:01 | ADMIN webu

Osesivně kompulzivní porucha

Obsesivně kompulsivní porucha OCD je typická stále se vracejícími myšlenkami, které způsobují úzkost a nepřekonatelné nucení provádět určité stále se opakující činnosti nebo rituály, aby se úzkost odstranila.
Osesivně příčina OCD není známa, ale jde pravděpodobně o kombinaci různých faktorů, u různých jedinců se tyto příčiny pravděpodobně liší. OCD mívá rodinný výskyt, takže některé případy budou dědičné. Může být spojena i se streptokokovou infekcí, kterou jedinec prodělal v raném dětství. Zobrazovací mozkové studie prokázaly, že se při ní vyskytuje neobvyklé spojení mezi orbitofrontální kůrou a thalamem, kde se účastní neurotransmiter serotonin. Navíc hraje roli druh osobnosti, perfekcionalisté mívají k OCD větší sklon.

Příznaky

Příznaky obvykle přicházejí v pubertě nebo časné dospělosti. Bývají to vtíravé myšlenky ( obsese ), nutkavé opakování určitých pohybů ( kompulze ), případně obojí. Obsese jsou myšlenky, pocity nebo představy, které přicházejí nechtěně a způsobují úzkost. Např. to může být strach ze špíny, který je tak silný, že se postižený bojí vyjít z domova, aby se neumazal. Kompulze jsióu činnosti, které se postížení cítí být nucen provádět opakovaně, aby odvrátil úzkost. Např. opakovaně kontroluje, zda zamkl nebo zavřel dveře. Osoba většinou chápe, že obsese a kompulze nemají žádný smysl, ale nemůže je ovlivnit.

Diagnóza a vyhlídky

K diagnóze OCD je nutné, aby příznaky vyvolávající úzkost byly přítomny většinou dní po dobu nejméně dvou týdnů a působily výrazné potíže v každodenním životě. po léčbě příznaky většinou ustoupí, ale ve stresové situaci se mohou vrátit.zdroj:http://www.biofeedbackbrno.cz
 
 

Reklama
Reklama