STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Modlitebna

Hlavní společné modlitby

11. června 2012 v 17:31 | ADMIN webu
Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. ...
Chvála Nejsvětější Trojice
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků.Amen. ...
Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na z...
Vyznání víry (Nicejsko-konstantinopolské krédo)
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoh...
Vyznání víry (Apoštolské)
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž ...
Vzývání Ducha Svatého
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. K: Sešli svého Ducha a všechno bude stv...
Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.Svatá ...
Anděl Páně
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii L: a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; po...
Raduj se, Královno nebeská
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja, z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluj...
Zdrávas Královno
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové ...
Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpe�...
Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj...
K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
K: Oroduj za nás, svatý Josefe, L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe...
Za zemřelé (2)
Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejs...
Za zemřelé (1)
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. ...
Litanie ke všem svatým
Prosba k BohuPane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.Vzývání svatýchOdpovídáme: O...
Za nemocné
Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Posky...
Víra, naděje a láska
Věřím všechno, co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, co hlásali apoštolové a co učí Kristova církev. V této víře ...
Růženec
Růženec začíná vyznáním víry Věřím v Boha, následuje Otče náš a třikrát Zdrávas Maria; po jménu Ježíš se p...
Bože, tebe chválíme
Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. Všichni andělé, cherubové i seraf...
Litanie k Duchu svatému I.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Bože, náš...
Litanie k Duchu svatému II.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Sestup na nás Duc...
Vyznání víry - latinsky (Credo)
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Chr...
Modlitba Páně - latinsky
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terr...
Znamení kříže - latinsky
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. ...
Blahoslavenství (Mt 5, 3-12)
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. ...
Pozdravení andělské - Latinsky
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater ...
Anděl Páně - Latinsky
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieri...
Zdrávas Královno - Česky/latinsky
Zdrávas Královno Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě v...
Svatý Michaeli
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nech ať Bůh p�...
Základní pravdy víry
Bůh je jeden. Bůh je nejvýš spravedlivý. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. Bůh Syn se stal člověkem...
Desatero (Ex 20,1-17)
1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce...
V době velikonoční
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja: z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, alel...
Přijď, Duchu svatý
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy ...
Chvála Nejsvětější Trojice - Latinsky
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. ...
Hymnus - Bílá sobota
My tobě, Spasiteli všech, Zpíváme v slzách tento zpěv. Odpusť nám, Pane, věrným svým, odpusť všem tebe prosíc�...
Modlitba - Bílá sobota
Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Jednorozený sestoupil do podsvětí, aby odtud oslavený vystoupil. Dej, prosíme, aby ...
Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Pane, smiluj se. 2 x Kriste, smiluj se. 2 x Pane, smiluj se. 2 x Bože, náš nebeský 0tče, smiluj se nad námi. B...
Výklad na Otče náš sv. Františka z Assisi
Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli! JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svat�...
Bílá sobota - Četba a ranní chvály
Bílá sobota - Četba a ranní chvály Ant.: Kristu Pánu, který pro nás trpěl a byl pohřben, pojďte klaňme se. �...
zdroj:http://www.modlitba.cz

V jakékoli tísni

11. června 2012 v 17:20 | ADMIN webu

Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, zbav nás toho, co nás tíží, a ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou dobrotu a lásku.
Amen.
zdroj:http://www.modlitba.cz

Vezmi si Pane

4. května 2012 v 12:32 | ADMIN webu

Vezmi si Pane všechnu mou svobodu, paměť i rozum i vůli mou...

Nemám nic, co bych nedostal od tebe, všechno ti vracím s důvěrou.

Nalož s tím Pane,zcela dle vůle své, jenom svou milost a lásku mi dej...

O to jen prosím, o nic víc nežádám, staň se můj Pane, tak se staň...staň se můj Pane, tak se staň.


zdroj:http://www.modlitba.cz
Do tvých rukou

4. května 2012 v 12:29 | ADMIN webu


Pane Ježíši Kriste,
do tvých rukou poroučím svoje tělo,
svoji duši,
svoje srdce a svůj rozum
a celou svoji rodinu...zdroj:http://www.modlitba.cz

Andělíčku můj strážníčku

4. května 2012 v 12:26 | ADMIN webu
Andelicku, muj straznicku,
opatruj mi mou dusicku,
aby vzdycky cista byla,
panu Bohu se libila.

Maticko Jeziska,kralovno nebe,
spiname rucicky,prosime tebe:
stuj pri nas kazdy cas maticko krista,
by nase srdecka zustala cista.

Svata Anno, nase mati,
opatruj nas male deti,
Svata Terezicko, ved nas laskou k Jeziskovi.

S Jeziskem, s Mariou, s matickou mou,
ja vam poroucim telo i dusicku mou.
Pan Buh dej, vsechnem dusickam
stastny lehky dobry den
(stastnou lehkou dobrou noc),
svetlo vecne, at jim sviti a odpocivaji ve svatem pokoji.
Amen.

Andlíčku můj strážníčku opatruj mi mou dušičku,
opatruj ji ve dne v noci,
od škody i od zlé moci.
Duši tělo oaptruj,
andělíčku strážce můj,
dříve než-li k spánku ulehnu,
k Bohu své ruce pozvednu,
jenž chválen buď a veleben
za vše co dal mi dnešní den,
a jeztli v čem jsem pochybil,
prosím by mě to odpustil,
pak spokojeně mohu spát,
můj anděl strážný bude u mne stát.
Ámenzdroj:http://www.modlitba.cz

O Boze, celou tuto noc

4. května 2012 v 12:14 | ADMIN webu

O Boze, celou tuto noc,
zas chranila me tvoje moc.
Bud za to cten a veleben
a prosim te i tento den,
ty dobry, svaty otce muj,
me hrichu, smrti opatruj.

Myslenky, slova, skutky sve,
chci obetovat ke cti tve.
Maria, mati premila,
primluv se za me u syna,
jehoz necht chvali kazdy hlas,
jak nyni, tak po vsechen cas.

zdroj:http://www.modlitba.cz

Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!

4. května 2012 v 12:12 | ADMIN webuPane ježíši miluji tě z celého svého srdce! Prosím tě v tento velký den za zdraví svých blízkých, svého otce matky i dětí a prosím tě at brzy najdu nový partnerský vztah do svého života, ženu, která mě zkutečně bude milovat a druhou šanci! Neobracej se prosím ke mě zády a pomoz mi. Vzhřešil jsem a upřimě toho lituji a chci vše napravit! Pomoz mi potřebuji lásku do svého života. Věřím a doufám v tebe amen.
zdroj:http://www.modlitba.cz

Pane ty jsi světlo věčné!

4. května 2012 v 12:09 | ADMIN webuPane ježíši, ty jsi světlo věčné a moje naděje! Ty posvědcuješ můj život i duši láskou, štěstím a novou nadějí! Zachovej svoji dobrou vůli můj pane a dej do mého života novou dimenzi, novou cestu, novou naději a druhou šanci v podobě nového partnerského svazku můj všemohoucí pane-o přívětivý, o dobrotivý, o milosrdný pane Ježíši Kryste, ty který jsi za naše hříchy trpěl na kříži vysly tyto moje modlitby-amen.zdroj:http://www.modlitba.cz

Modlitba k svatému Janu od Kříže

4. května 2012 v 12:07 | ADMIN webu


Svatý Jene od Kříže

podej mi ruku pomocnou

připomeň mi Slávu Světla

až budu pokoušena hledět k temnotám

pomoz k síle

vyzvi k boji

až smrtelné tělo klesne

z prachu nepohlédne vzhůru v jas

Ty sám jsi nikdy nezapomněl velebit

Jediného, který panuje nad vším

nepřehlédl jsi plamen lásky

vážil sis, že Ti byl dán

pomoz aby i ve mně

vědomí bezedného vděku

převážilo nad vším zbabělstvím

kéž pro plamen lásky

zanechám nevěrnosti

spěchám vstříc Beránkovi

pro korunu opravdové slávy

zahodím klam marných pozlátek
zdroj:http://www.modlitba.cz

Můj Pane a můj Bože

4. května 2012 v 9:58 | ADMIN webuMůj Pane a můj Bože,
vezmi ode mne všechno,
co mi brání na cestě k Tobě!
Můj Pane a můj Bože,
dej mi všechno,
co mi pomáhá na cestě k Tobě!
Můj Pane a můj Bože,
vezmi mne mně samotnému,
a dej mne Tobě do vlastnictví!
Amen.

(Mikuláš z Flüe)

zdroj:http://www.modlitba.cz

Modlitba k sv. Michaelovi

4. května 2012 v 9:56 | ADMIN webuSVATÝ MICHAELI archanděli, chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou.
Nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
A Ty kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, Božskou mocí do propasti pekelné. Amen.zdroj:http://www.modlitba.cz

Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!

4. května 2012 v 9:54 | ADMIN webuPane všemohoucí bože kdy mne konečně vyslyšíš a pomůžeš v mém životě abych si našel ženu, která mne bude milovat a dostal tak druhou šanci do svého života! nemohu už takto dále žít konej svou vůli pane a budto můj život naplnuj novou nadějí, radostí a štěstím a nebo smrt. Dej mi prosím vědět že jsi a že o mém problému víš nebo mi ukaž cestu a dej znamení kde dělám chybu proč musím v životě trpět závislostmi, samotou a nejistotou! K čemu je mi fyzické zdraví a život který nemá smysl? Stále tě prosím v modlitbách a žádám tě jen o jedno. Nechci žádný zázrak a ty mne stejně nikdy nevyslyšíš a říkáš si všemohoucí bůh. Proč mi bereš to poslední co v životě mám a to víru v tebe, v lásku a v naději? prosím pomozmi a udělej něco v mém životě. nepřihlížej jen že jsi dal člověku svobodu. K čemu je svoboda která dokáže ničit a zabíjet? Dopustit trápení, nespravedlnost a další a další věci! Prosím tě skrze matku pannu marii, všechny apoštole a svaté.Prosím vyslyš mne a pomoz mi v mém životě. Amen.


zdroj:http://www.modlitba.cz

Modlitba k Panně Marii

4. května 2012 v 9:53 | ADMIN webuPanno Maria, Matko Pána,
ty, jež jsi námahou vstoupila za svým Synem na horu utrpení, dopřej nám, kdo s námahou kráčíme touto cestou, abychom byli s tvým Synem a poznali v něm dar Otce a Ducha.
Amen.zdroj:http://www.modlitba.cz

V jakékoli tísni

4. května 2012 v 9:51 | ADMIN webuVšemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení, zbav nás toho, co nás tíží, a ujmi se nás, abychom pocítili tvou otcovskou dobrotu a lásku.
Amen.


zdroj:http://www.modlitba.cz

Vyznání víry (Apoštolské)

4. května 2012 v 9:48 | ADMIN webu
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.


zdroj:http://www.modlitba.cz
 
 

Reklama