STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU


*Mentální anorexie

Pro mentální anorexii je charakteristické

6. června 2016 v 19:57 | Admin
  1. Pro mentální anorexii je charakteristické odmítání jednotlivce uchovat si normální tělesnou hmotnost, silný strach z váhového přírůstku a významně narušené vnímání tělesných tvarů nebo rozměrů. Ženám po menarche s touto poruchou se navíc zastaví menstruace (tj. nedostaví se po dobu alespoň po dobu 3 po sobě jdoucích menstruačních cyklů). Po stanovení diagnózy je možno použít dvou vzájemně se vylučujících podtypů pro určení přítomnosti nebo nepřítomnosti chování spočívajícího v přejídání a navozeném vyprazdňování. Pacienti s omezujícím typem poruchydosahují úbytku hmotnosti převážně dietou, hladověním nebo nadměrným cvičením. Pravidelné přejídání nebo navozené vyprazdňování se u nich nevyskytuje. U pacientů s druhým typem poruchy se pravidelně vyskytuje chování spočívající v přejídání a navozeném vyprazdňování (např. vyvolané zvracení nebo zneužívání laxativ, diuretik či klystýrů). Většina jednotlivců v této kategorii trpí takovým chováním alespoň jednou za týden.
    Bylo zjištěno, že jednotlivci s anorexií spočívající v přejídání a navozeném vyprazdňování mají častěji než osoby s omezujícím typem nemoci problémy s ovládáním podnětů (vyskytují se například poruchy v oblasti užívání prášků nebo sexuální aktivity či citová nestálost), choroba u nich trvá déle a jejich hmotnost je o něco vyšší. Pacienti s restriktivním typem jsou spíše obsesní, společensky nešikovní a více izolovaní než osoby s typem spočívajícím v přejídání a navozeném vyprazdňování. K přidruženým rysům a poruchám může patřit depresivní nálada, stranění se společnosti, podrážděnost, nespavost a menší zájem o sexuální život. Přítomny mohou být obsesně-nutkavé vlastnosti v souvislosti s jídlem i bez této souvislosti. Další znaky mohou zahrnovat obavy z jedení na veřejnosti, pocity neschopnosti, silnou potřebu ovládat své okolí, nepružné myšlení, nedostatek společenské nenucenosti, omezení iniciativy a vyjadřování citů.
  2. Výskyt

  3. Tělesné komplikace mentální anorexie

  4. Příčiny vzniku

  5. Lékařská péče

  6. Podávání léků

MENTÁLNÍ ANOREXIE

5. června 2014 v 16:46 | Admin
MENTÁLNÍ ANOREXIE

Mentální anorexie je porucha charakterizována úmyslným snižováním váhy, které si pacient způsobuje a udržuje sám. Porucha se nejčastěji vyskytuje u dospívajících dívek a mladých žen, vzácněji mohou být postiženi i dospívající chlapci a mladí muži, jakož i děti před pubertou a starší ženy až do menopauzy.

I když základní příčiny mentální anorexie nám dosud unikají, je stále zřejmější, že k vyvolání přispívá vzájemné působení sociokulturních a biologických faktorů, jakož i méně specifické psychologické mechanismy a zranitelná osobnost. Nemoc je provázena podvýživou různé tíže s následnými sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchou tělesných funkci.
Zůstává určitá pochybnost, zda charakteristickou endokrinní poruchu lze úplně přičíst podvýživě a přímému vlivu různých forem chování, které ji vyvolalo (např. omezený výběr jídel, nadměrné cvičení a změny ve skladbě těla, vyprovokované zvracení a používání laxantiv, s následnou poruchou elektrolytové rovnováhy), nebo jsou-li ve hře také jiné faktory.
Pro diagnozu musí být přítomny všechny níže uvedené poruchy:
a) Tělesná váha je udržována nejméně 15 % pod předpokládanou (ať již byla snížena, nebo ji nebylo nikdy dosaženo) nebo Queteletův index hmoty těla váha (kg)
BMI= ─────────────
(výška (m))2 je 17,5 nebo méně.
b) Snížení váhy si způsobuje pacient sám tím, že se vyhýbá jídlům "po kterých se tloustne" a že užívá jeden nebo několik z následujících prostředků: vyprovokované zvracení, vyprovokovaná defekace, užívání anorektik a diuretik, nadměrné cvičení.
c) Specifická psychopatologie, přičemž stále přetrvává strach z tloušťky a zkreslená představa o vlastním těle, jako vtíravá, ovládavá myšlenka, a pacient si sám sobě ukládá za povinnost mít nízkou váhu.
d) Rozsáhla endokrinní porucha, zahrnující hypothalamo - pituitární - gonádovou osu, se projevuje u ženy jako amenorrhea a u muže jako ztráta sexuálního zájmu a potence. Mohou se také vyskytnout zvýšené hladiny růstového hormonu, zvýšené hladiny kortizolu, změny periferního metabolismu thyreoidního hormonu a odchylky ve vylučování inzulinu.

e) Jestliže je začátek onemocnění před pubertou, jsou pubertální projevy opožděny nebo dokonce zastaveny (zastavuje se růst, u dívek se nevyvíjejí prsa a dochází k primární amenorrhoei, u hochů zůstávájí dětské genitály).


zdroj:http://sestrylf3.unas.cz/

Mentální anorexie..

24. listopadu 2011 v 1:24 | ADMIN webu

Mentální anorexie

Anorexie jakožto porucha příjmu potravy byla sice popsána již kolem 2. Století, ovšem do lékařské terminologie se dostala až v 19. Století. Mentální anorexie je zařazena mezi psychické poruchy, konkrétně poruchu osobnosti, jenž se možnými následky okamžitě zařazuje mezi nejtragičtější. Dost se o ní mluví v souvislosti se součastným módním trendem, ovšem v tomto názoru panují u odborníků dohady. Anorexií lidé trpěli i v dobách, kdy štíhlá linie nebyla vzorem dokonalosti, akorát se ví jen o některých případech.

Trpěla jí například i císařovna Alžběta Bavorská, jíž budete spíše znát jako princeznu Sissi. Její posedlost byla ve své době zájmem okolí. Veškerý svůj volný čas věnovala sportu a nikdy jí nikdo neviděl sedět, pokud nemusela. Byla přímo posedlá kontrolou své váhy, která se při jejích 172 cm pohybovala někde v rozmezí 44 a 48 kilo.

Proto těžko říci jak ovlivnila tuto nemoc moderní doba, avšak musí se nechat zřejmě zlomovým okamžikem byla polovina dvacátého století. O něco dříve v roce 1917 zavedl doktor Lulu Hunt Peters pojem kalorie a spojil ho s dietami. Vydal i publikaci, v níž nabádal k jejich držení. Od této doby byl zaznamenán nárůst výskytu mentální anorexie u příslušníku vyšších vrstev. A proč právě u nich? I v dnešní době statistiky mluví jasně, v sociálně slabších rodinách se téměř MA nevyskytuje.

Také se dá říci, že z 95% je anorexie záležitost ženského pohlaví. U mužů se vyskytuje pouze v ojedinělých případech, kdy jedinec provozuje nějakou aktivitu vyžadující štíhlost. Příkladem může být třeba balet či gymnastika. Nejčastěji bývají v době dospívání, kdy se musí srovnat se spoustou změn vlastní ho těla i tlaku veřejnosti. Říci konkrétní číslo populace dívek, jenž trpí anorexií je dosti obtížný úkol. U nás je to asi 1%, avšak až 6% dívek v pubertě vykazuje některé příznaky.

Hlavním znakem nemoci je pokřivený obraz vnímání sebe samého. Anorektičky se nejsou schopny smířit se svou váhou a zaměřuje na drastické diety a až hyperaktivně se věnují sportu. Jím se snaží krom spalování kalorií zahnat i pocity hladu, kterým trpí. Hlad, jímž se doslova zabijí, vyvolává v tělu zvyšující se apetit a chuť na jídlo. Aby přebyla i tu dostává se do každodenního kolotoče, kdy si nedopřeje ani chvilku odpočinu. To jí nakonec dostane do pozice, kdy je jídlem a svým vzhledem doslova posedlá a i přes to, že hubne, zdá se jí to absolutně nedostačující. Anorexie má někdy tendenci přejít do bulimie, kdy zkrátka dívka neodolá a podlehne obžerství.

Aby získala posléze opět kontrolu nad svým tělem vyvolává zvracení, začne užívat projímadla či léky pro potlačení chuti k jídlu. Rozdíl mezi anorexií a bulimii je v jejich podstatě. Zatímco bulimička v zásadě žije proto, aby se přejídala a následně zvracela, anorektička má tyto stavy jen příležitostně. Jejich život se točí kolem množství a kalorických hodnot potravin, které sní. Prožívají každodenní boj s hladem, který se mnohdy snaží zahnat čtením různých receptů, prohlížením si fotografií jídel či vařením pro druhé. Bývají velmi vynalézavé v krytí skutečného množství potravin, jenž zkonzumují a mnohdy je velmi těžké jejich problém odhalit.

Snahu rodiny či přátel o pomoc s anorexií povětšinou přijímá jako útok na svoji osobu a začne vyvolávat rozbroje. Problém je právě v jejím pokřiveném chápání reality, kdy je přímo hrdá na svoji sebekontrolu a nepochopení okolí u ní vyvolává ztrátu již tolik podkopaného sebevědomí. Riziko sebevraždy je u mentální anorexie až 200x vyšší, než u jakékoliv jiné psychické poruchy. Přidejme si k tomu oslabené a selhávající orgány a dostaneme se číslo 10% úmrtnosti. Samotná léčba je dlouhodobá záležitost a plně se podaří asi u 40% pacientek. Zbylé procentní části se buď neustále vrací k recidivě nebo mají tendenci k bulimii. 
 

Reklama