STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Maniodepresivní psychózy

Faktory maniodepresivní psychózy

19. dubna 2014 v 16:58 | Admin

Rizikové faktory maniodepresivní psychózy

Maniodepresivní psychóza patří mezi psychické poruchy, u kterých je obecně známo, že jejich výskyt v rodině může být dědičný, a tudíž, že je vázaný na geny. Avšak je nutné si uvědomit, že člověk dědí pouze vlohy (predispozice) k určitému onemocnění a nedědí onemocnění samotné. Riziko se zvyšuje s bližším příbuzenským vztahem. Riziko také roste s vyšším počtem příbuzných, kteří trpí bipolární afektivní poruchou nebo depresemi.
Dalšími faktory, které mohou podnítit vznik maniodepresivní psychózy, jsou například silné emoce(úlek, děs, smutek, duševní útrapy, strach atd.), fyzické a psychické vyčerpání nebo dokonceroční období.
zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/maniodepresivni-psychoza/

Popis maniodepresivní psychózy

19. dubna 2014 v 16:57 | Admin

Popis maniodepresivní psychózy

Maniodepresivní psychóza je charakterizována jako závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu.
Tyto změny se střídají po tzv. cyklech. Při bipolární afektivní poruše se objevují čtyři různé druhy období, které jsou rozděleny dle typů a intenzity příznaků. Jedná se o období hypomanické(mírná forma, "hypo" pochází z řečtiny a vyjadřuje předponu "pod"), manické, depresivní a smíšené.
Touto duševní chorobou trpí přibližně 1% dospělých lidí. Tomuto onemocnění mohou předcházet varovné signály, ale není to vždy pravidlem. První známky onemocnění se mohou objevit už v období puberty nebo v období rané dospělosti.
zdroj:http://nemoci.vitalion.cz/maniodepresivni-psychoza/

Osobnosti, které trpěly maniodepresí

11. dubna 2014 v 15:37 | Admin

Osobnosti, které trpěly maniodepresí

Je zajímavé, že maniodepresivní psychóza je považována za nemoc slavných, často se vyskytuje u lidí s mimořádným talentem, nejčastěji jí trpí herci a básníci, ale postihuje i jiné umělce.
Z našich osobností to byl bezpochyby skvělý herec Miloš Kopecký nebo Vlastimil Brodský, spisovatel Ota Pavel, zpěvák Petr Muk nebo skladatel Karel Svoboda. Z dalších velkých jmen pak Ernest Hemingway, Victor Hugo nebo Vincent van Gogh.
zdroj:http://maniodepresivni-psychoza.zdrave.cz

Léčba maniodepresivní psychózy

11. dubna 2014 v 15:36 | Admin

Léčba maniodepresivní psychózy

Maniodepresivní psychóza je celoživotní stav, léčba tedy spočívá spíš ve stabilizaci duševního rozpoložení v jednotlivých fázích, či předcházení těch nejhorších projevů. Základem je pravidelné užívání léků, uvědomění si svého stavu a jeho nepodceňování, nezbytná je odborná pomoc.

Léky

  • antidepresiva
  • stabilizátory nálady

Terapie

  • psychoterapie
  • fototerapie - pomocí aplikace světla
  • elektrokonvulzivní terapie - používá se (s vysokým procentem úspěšnosti) jen v nejtěžších případech
Nedodržování léčebného postupu vede ke chronickému zhoršení stavu, nekontrolovatelným příznakům poruchy a návrat do společnosti je tak stále těžší.
zdroj:http://maniodepresivni-psychoza.zdrave.cz

Příznaky a jednotlivé fáze bipolární poruchy

11. dubna 2014 v 15:36 | Admin

Příznaky a jednotlivé fáze bipolární poruchy

Projevy nemoci jsou rozděleny do několika fází:

Hypomanické období

Přináší velmi dobrou, nadnesenou náladu, bezprostřednost a snadnou komunikativnost, a to i u jindy nepříliš společenských jedinců. V této fázi si člověk nepřipadá nemocný a snadno může podlehnout pokušení přestat brát medikamenty.

Manická fáze

Projevy manie nelze přehlédnout, nadmíru energické až euforické chování zbavuje veškerých zábran i soudnosti v mnoha směrech, pacientův projev je přehnaně žoviální, překotný až nesrozumitelný, reakce na jakýkoliv nesouhlas mohou být značně agresivní. Pokud je tento stav doprovázen psychotickými příznaky, objevují se i těžkéhalucinace nebo paranoia.

Deprese

Období depresí je protikladem ke stavu euforie. Pacient propadne úzkosti, strachu, nechuti do života, neschopnosti jakékoliv činnosti, uvažuje o sebevraždě.
zdroj:http://maniodepresivni-psychoza.zdrave.cz

Rizikové faktory maniodepresivní psychózy

11. dubna 2014 v 15:35 | Admin

Rizikové faktory maniodepresivní psychózy

Maniodepresivní psychóza je duševní poruchou o to zákeřnější, že může být dědičná, přestože nejde o dědičnost v pravém slova smyslu. V genech blízce příbuzného člověka se může objevit určité procento přirozených vloh (predispozic) k tomuto onemocnění, což zvyšuje riziko výskytu. Důvodem vzniku však může být i velmi silná emotivní zkušenost, většinou negativního rázu, nebo důsledek fyzického a psychického vyčerpání.
Vzhledem k častému dědičnému původu choroby lze jen těžko mluvit o prevenci, přesto je dobré nepodceňovat pozitivní vliv zdravé životosprávy, odpočinku, a vyvarování se stresu, stejně jako požívání alkoholu a omamných látek.
ZDROJ:http://maniodepresivni-psychoza.zdrave.cz

Maniodepresivní psychóza

11. dubna 2014 v 15:32 | Admin
Maniodepresivní psychóza neboli bipolární afektivní porucha nebo také cyklofrenie či maniomelancholie - to vše jsou názvy pro velmi závažné duševní onemocnění.
Jedná se o těžkou formu psychiatrického onemocnění, vyznačující se poruchou vyšších funkcí mozkových. Dochází při něm k velmi těžko zvladatelným výkyvům nálad, střídajících se v cyklech, od pocitů nekonečné euforie až k ochromujícím depresím.
ZDROJ:http://maniodepresivni-psychoza.zdrave.cz

Mánie: odvrácená tvář deprese

21. března 2012 v 16:00 | ADMIN webu
V životě každého z nás se střídají chvilky, kdy jsme nadšení, máme více energie i chuti do života, s obdobími, kdy jsme unavení a nic nás nebaví. Tyto změny obvykle mají svůj důvod a nezasahují do našeho běžného života. Představte si ale, že se stěhujete střídavě ze světa, který září jasnými barvami a vše je v něm naprosto úžasné, do ponurého šedivého světa, kde nic nemá smysl. Takový může být život lidí s bipolární poruchou.

Jednou dole, jednou nahoře…

Bipolární porucha, také známá jako maniodepresivní psychóza, je charakteristická střídajícími se obdobími extrémních nálad. Člověk s maniodepresivní psychózou se pohybuje v opakujících se cyklech nálad, obvykle se "přehoupne" z období, kdy je velmi aktivní, nadšený a vzrušený (mánie), do smutného a beznadějného období (deprese). Tento cyklus se opakuje znovu a znovu s různě dlouhými obdobími "normální" nálady v "mezičase" mezi oběma extrémy.

Stres jako nepřítel číslo jedna

Maniodepresivita je časté, opakovaně se vracející, těžké psychiatrické onemocnění, které u dotyčného ovlivňuje náladu, chování i schopnost jasně přemýšlet. Rodinné zázemí, výchova a genetika hrají důležitou roli a určují, s jakou pravděpodobností se u dotyčného v průběhu života bipolární porucha může vyskytnout. Zvýšený stres a nepřiměřený způsob, jakým se vyrovnáváme se zátěží, mohou také přispět ke vzniku onemocnění.

Život mezi vrcholky a propastmi

Pro jedince s bipolární poruchou je život jakousi emoční horskou dráhou s úžasnými vrcholky a nekonečnými propastmi. Bipolární porucha se nejvýrazněji projeví při přesmyku mezi manickým a depresivním obdobím. Tato změna může být spuštěna náhlým stresem, neočekávanými okolnostmi, ale může k ní dojít i v průběhu normálního každodenního rytmu. Jakmile se dotyčný dostane do určitého cyklu nálady - ať už do manického, nebo depresivního období -, není většinou možné najít žádné vnější příčiny jeho ladění.


Extrémní přechody nálad je možné zvládat pomocí řady léčebných prostředků. Definitivní léčba sice neexistuje, pokud jsou ale lidé s maniodepresivitou řádně léčeni, mohou žít normálním životem, aniž by onemocnění příliš zasahovalo do jejich života.


zdroj:http://www.psychicke-zdravi.cz

Bipolární afektivní porucha (známá také jako maniodepresivní psychóza)

12. ledna 2012 v 10:46 | ADMIN webu
Postihuje přibližně jednoho ze sta dospělých jedinců. Nemoc se nevyhýbá nikomu, žádnému věku, povolání, rase či inteligenci a může se objevit předcházena varovnými signály nebo bez nich. Je důležité uvědomit si, že jde nemoc, nikoliv o lenost, nedostatek vůle, slabošství nebo naopak o nezodpovědnost, snahu ublížit či poškodit druhé. Naštěstí jde o záležitost v dnešní době dobře léčebně ovlivnitelnou.

Moderní terapie vede k uzdravení celé řady nemocných! Situace je však komplikována tím, že mnoho jedinců nevyhledá lékařskou pomoc. Buď proto, že si neuvědomují, že za jejich potížemi může stát lékařsky ovlivnitelný problém, nebo o tom vědí a stydí se to přiznat a doufají, že "to rozchodí" a překonají sami. Velká část z nich nevěří, že existují možnosti, jak jim účinně pomoci a nutí se překonávat příznaky silou vůle, což je v období rozvinuté nemoci prakticky nemožné.Bipolární porucha je onemocnění, během kterého dochází k určitým periodickým změnám nálady v tzv. cyklech. Během této poruchy prochází postižená osoba obdobím nadměrně zlepšené nálady, obdobím deprese a obdobím kdy je její nálada normální.
Existují čtyři různé druhy epizod, které se při bipolární afektivní poruše objevují a podle typu a intenzity příznaků mluvíme o epizodách hypomanických (mírné formě; "hypo" = řecká předpona s významem "pod"), manických, depresivních nebo smíšených.

Hypománie je charakteristická trvale nadnesenou náladou, nadměrnou energií a zvýšenou aktivitou a subjektivním pocitem dobré pohody a dobré celkové kondice. Člověk v hypománii bývá velmi hovorný, snadno navazuje kontakt s ostatními lidmi, je nenucený, komunikuje bez zábran, hýří nápady. Zvýšení aktivity se projevuje často i v sexuální oblasti, nezřídka dochází k lehkomyslnému navazování známostí a střídání partnerů (i u jedinců, kteří jsou obvykle zdrženliví). Potřeba spánku je snížená, po pár hodinách se člověk cítí odpočinutý, čilý a další setrvávání v posteli je pro něj marněním času. Začátek bývá obvykle náhlý. Tyto stavy jsou většinou jedincem snášeny dobře a někteří dokonce v tomto stádiu přestanou navštěvovat lékaře a užívat léky.

Mánií rozumíme nepřiměřeně zvýšenou náladu provázenou nárůstem aktivity. Všechno se stává nadmíru snadným, nic není neřešitelné, nápady se přímo řítí jeden za druhým. Okolí obvykle nestačí myšlenky sledovat a často pro ně také nejeví pochopení. Ve snaze přesvědčit ostatní o své pravdě se stává pacient stále naléhavějším, mluví překotně, někdy až nesrozumitelně. Zhoršená souvislost projevu je spojená též se sníženou schopností udržet pozornost, což se navenek projeví zřetelnou roztržitostí. Se zvýšeným přísunem nápadů (kdy se před dokončením jedné úvahy již rodí další myšlenka) a s narůstajícím tempem a aktivitou přestává být čas na "zdržování se" společenskými konvencemi, takový člověk se nechce nechat v projevu přerušit a rychle roste jeho podrážděnost. Stačí mu drobný podnět, náznak nesouhlasu a může se začít projevovat nepříjemně. Někdy dojde k nekontrolovatelnému vzrušení nebo až k zuřivosti a agresivitě.

Jindy převažuje naopak žoviálnost, jedinec vypráví obhroublé vtipy, často se sexuálním podtextem, používá vulgarismy ve společensky nevhodných situacích. Snížený společenský odstup je podložen také vlastním nadměrným sebevědomím. Typické jsou velikášské myšlenky, zahrnující přehnané přesvědčení o vlastních schopnostech, znalostech, majetku a významu. Ztráta normálních sociálních zábran se projevuje rovněž nedbalým, nezodpovědným, nevhodným či riskantním chováním, které neodpovídá okolnostem ani charakteru jedince. Své nápady neuváženě okamžitě realizuje, aniž by byl schopen reálně posoudit možné důsledky finanční, společenské, osobní.

Velmi typickým příkladem je nadměrné utrácení. K němu dochází buď při nákupech nepotřebných věcí, nebo v rámci "podnikání", kdy buď pacient sám vymyslí "geniální obchod" nebo je náchylný uvěřit pro ostatní průhlednému podvodu. Skutečným právním problémem se pak stává uzavírání smluv, obvykle nevýhodných. Velmi vážnou formu představuje mánie s tzv. psychotickými příznaky, kdy se kromě výše uvedených příznaků typických pro mánii vyskytují navíc tzv. psychotické příznaky, zejména bludy a halucinace. U mánie se nejčastěji vyskytují bludy velikášské - chorobné přesvědčení o vlastní důležitosti, velikosti nebo dokonalosti (např. bludy o mesiášském poslání). Megalomanické neboli vývyšné bludy se mohou týkat tělesné stránky - pacient si o sobě např. myslí, že je největší silák, nikdy neonemocní, je nesmrtelný, nebo se vztahují k duševním schopnostem - např. uvádí, že vystudoval všechny vysoké školy, umí všechny řeči světa apod. Mezi psychotické příznaky řadíme též tzv. paranoiditu. Pod tímto pojmem rozumíme buď ovládavé chorobné myšlenky nebo nadměrnou vztahovačnost či podezíravost.

Deprese je protipólem mánie - stojí na druhém konci změn nálady. Projevuje se skleslou náladou, snížením energie a aktivity. Zhoršuje se schopnost prožívat radost, zážitky se stávají méně příjemnými, neutrálními nebo dokonce vedou k prožitkům negativním. Dochází k poklesu zájmů a klesá schopnost soustředění. Nemocného unaví i drobná práce či námaha. Dochází k poklesu sebevědomí a sebedůvěry, cokoli se nepodaří, přičítá pacient vlastní neschopnosti, selhání. Dostavují se pocity viny, bezcennosti nebo neodůvodněné výčitky svědomí. Často se vyskytují myšlenky na sebepoškození až sebevraždu. Depresi doprovází též tzv. tělesné příznaky, mezi které počítáme poruchy spánku, sníženou chuť k jídlu, váhový úbytek, ztrátu sexuálního prožívání.

Okolí depresivního nemocného pozná podle smutného, unaveného a ztrápeného výrazu obličeje, chudé mimiky a gestikulace. Současně ve výrazu očí a v celém držení těla bývá patrná únava, skleslost, nejistota, ustrašenost nebo úzkostlivost. Depresivní jsou málomluvní, své myšlenky skrývají. Pocity nedostatečnosti vedou k vyhýbání se lidem. Chybí aktivita, ztratila se iniciativa a přichází rezignace. Každé, byť i malé rozhodnutí je nemožné, dříve zvládané úkoly překážky jsou nezdolatelné. Velmi časté bývá odkládání činnosti pod jakoukoliv záminkou následované sebevýčitkami.


Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová, aktualizovala Bc. Natalie Jogheeová
Datum: 12.3.2007, aktualizace: 29. 6. 2010
Zdroj: http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/maniodeprese/index.html (dostupné 29. 6. 2010)
zdroj:http://www.nicm.cz/manipdepresivni-psychozy
 
 

Reklama