STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Léky - informace

Benzodiazepiny

3. dubna 2014 v 17:30 | Admin

Benzodiazepiny


Jsou jedny z nejčastěji užívaných a také zneužívaných psychofarmak. Často se ordinují úzkostným lidem ke zklidnění či na poruchy spánku.
Zneužívají se většinou v kombinaci s jinými látkami (alkoholem, heroinem, ...) jako doplňková droga. Takové užívání je poměrně nebezpečné, protože benzodiazepiny, pokud jsou užity v kombinaci s jinou tlumivou látkou, mohou způsobit úmrtí. Smrtelný může být také odvykací stav po jejich dlouhodobém užívání.
U léků, které jsou zmíněny v tomto textu, je vždy na prvním místě uveden obchodní název či názvy, v závorce za ním název účinné látky.

Mechanismus účinku


Benzodiazepiny mají vlastní vazebním místo na receptorovém komplexu pro kyselinu gamaaminomáselnou (GABA - hlavní tlumivý mediátor v mozku) a posilují účinek GABA na receptor (tzv. GABAA útlumový receptor). Výsledným efektem vazby je útlum centrálního nervového systému (CNS). Receptorová místa pro benzodiazepiny jsou rozmístěny v různých částech mozku, mimo jiné i v limbickém systému, který má na starosti prožívání emocí, integraci zkušeností a informací o vnitřním světě do lidského vědomí. Limbický systém má klíčové místo i v procesu učení. Výše uvedené vysvětluje účinek látek této skupiny na lidský mozek.
Vazebné místo pro benzodiazepiny je určeno pro látky produkované tělem - tzv. endozepiny, které mají účinek shodný s benzodiazepiny, nebo jinou vnitřní látku, která naopak vazebné místo blokuje.

Účinky


Benzodiazepiny jednak celkově tlumí CNS, dále pak ovlivňují některé speciální oblasti mozku. Pro svůj všestranný účinek mají v lékařství mnohostranné použití jako:
Sedativa - způsobují zklidnění až útlum.
Hypnotika - vystupňováním sedativního účinku dosáhneme usnutí.
Anxiolytika - tlumí strach a úzkost. Odstranění strachu a úzkosti je jedním z hlavních důvodů zneužívání benzodiazepinů.
Antidepresivní účinek - pozitivně ovlivňují patologicky změněnou (smutnou) náladu - tento efekt mají jen některé preparáty skupiny.
Antiepileptika - celkový útlum CNS vede i k útlumu center, která produkují kaskády vzruchů, které se šíří celým mozkem a vedou k epileptickému záchvatu.
Spasmolytika - léky proti křečím - mechanismus je podobný již popisovanému antiepileptickému efektu.
Amnestický efekt - krátkodobá ztráta paměti - využívá se při krátkodobých nepříjemných lékařských výkonech.
Myorelaxační účinek - snižují svalové napětí.
S hlavními a pro lékaře většinou žádoucími účinky látek skupiny úzce souvisí i účinky nežádoucí, které použití léků komplikují. Nežádoucí účinky se zvýrazní ve vysokých dávkách a při dlouhodobém užívání - tedy nejvíce při zneužívání a závislosti na benzodiazepinech. Jsou většinou také způsobeny tlumivým účinkem na CNS, resp. ovlivněním určitých struktur mozku, např. limbického systému. Mohou být však způsobeny účinkem i jinde v těle, nebo např. na nenarozený plod. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří:
Únava a ospalost, která nastupuje již v léčebných dávkách a s ní související prodloužení reakčního času - může vést k selhání při obsluhování strojů, např. řízení auta.
Zmatenost - při vyšších dávkách může dojít ke ztrátě orientace nejen v okolí, ale i v situaci, ve které se postižený nachází. Intoxikovaný pak může být úzkostný, nebo dokonce i agresivní a zaútočit na své okolí v záchvatu silné agresivity.
Narušení krátkodobé paměti - výsledkem jsou "okna", zvláště pokud je benzodiazepin užit s jinou tlumivou látkou, například alkoholem nebo heroinem. Ztráta paměti na to, co se dělo v intoxikaci, je velmi častým steskem při jejich nadměrném užívání, resp. po jeho skončení. Postižení si někdy nepamatují celé týdny a měsíce svého života.
Ztráta motivace k řešení problémů - souvisí s odstraněním strachu a úzkosti. Člověk přestává mít potřebu složitou situaci řešit.
Snížení svalového napětí - zvláště po vyšších dávkách bývají někdy intoxikovaní jakoby z hadrů, mnohdy mají obtíže udržet se na nohou.
Přechod placentární barierou a intoxikace plodu - benzodiazepiny jsou plodem pomaleji metabolizovány, jejich užívání může vést k vrozeným vadám (např. k rozštěpům rtu a patra). Užívání na konci těhotenství a v období těsně před porodem vede k abstinenčnímu syndromu novorozenců.
Přechod do mateřského mléka - pokud žena užívající benzodiazepiny kojí, tak léky přechází s mateřským mlékem do těla dítěte. Kromě útlumu dochází i k velkému zatížení jater, ve kterých se benzodiazepiny metabolizují a brání tak odbourávání jiných důležitých látek, např. bilirubinu. Nakonec může dojít k trvalému poškození mozku.


Rozdělení


Dělí se na skupiny jednak dle intenzity hypno-sedativního (zjednodušeně tlumivého) působení a také podle rychlosti eliminace (zjednodušeně vylučování) a tím i délky účinku.
Dle intenzity hypno-sedativního působení
Léky s nejmocnějším hypno-sedativním působením se používají jako léky při poruchách spánku, léky, které způsobují slabší útlum, je výhodné použít například jako léky proti úzkosti.
Mezi silná hypnotika například patří:
Rohypnol (flunitrazepam)
Nitrazepam (nitrazepam)
Dormicum (midazolam)
Halcinon (triazolam)
Mezi léky, které způsobují slabší sedaci patří:
Diazepam , Seduxen , Apaurin , Valium (diazepam)
Oxazepam (oxazepam)
Rivotril (clonazepam)
Lexaurin (bromazepam)
Neurol , Xanax (alprazolam)
Dle délky účinku

Dlouhodobě působící mají vylučovací poločas (tj. doba, za kterou se množství účinné látky v organismu sníží na polovinu) delší než 1 den. V jejich eliminaci hrají důležitou roli játra a při jaterních onemocněních se jejich vylučování zpomaluje:
Diazepam , Seduxen , Apaurin , Valium (diazepam)
Defobin (chlodiazepoxid)
Středně dlouho působící:
Lexaurin (bromazepam)
Neurol , Xanax (alprazolam)
Rivotril (clonazepam)
Rohypnol (flunitrazepam)
Krátkodobě působící. Vylučovací poločas je kratší než 12 hodin, jsou zatíženy vyšší pravděpodobností vzniku závislosti než dlouhodobě působící
Oxazepam (oxazepam)
Dormicum (midazolam)
Halcinon (triazolam)


Závislost


Vzniká po několika měsících pravidelného užívání, častěji u osob, které užívají krátkodobě působící benzodiazepiny. Pokud jsou léky užívány v dávkách, které převyšují dávky běžně užívané při léčbě, vzniká závislost rychleji. Rychle se také rozvíjí tolerance k účinkům léku. To vede ke zvyšování dávek, aby bylo dosaženo žádoucího účinku.
Závislost má složku psychickou i fyzickou, psychická závislost může být poměrně silná, srovnatelná se závislostí na opiátech. Tělesná závislost je také velmi silná, abstinenční syndrom může být i život ohrožující.

Abstinenční syndrom


Nastupuje za 24 hodin po vysazení benzodiazepinů krátkodobě působících a za týden po vysazení dlouhodobě působících. Tíže abstinenčního syndromu stoupá s:
 1. délkou užívání
 2. velikostí dávek
 3. kratším vylučovacím poločasem užívaného léku
 4. rychlejším vysazením
Pokud jsou léky užívány ve vyšších dávkách, je rozumné benzodiazepiny vysazovat za hospitalizace na specializovaném oddělení. Ambulantně se obyčejně detoxifikace nepodaří, nebo je zatížena neúměrně velkým rizikem.
Vysazení léků i po krátkodobém užívání je někdy doprovázeno tzv. rebound fenoménem. Při něm dochází k návratu obtíží, který měl nemocný před užíváním. Někdy se mohou obtíže vrátit dokonce ve větší síle, než jaké byli před nasazením léků.
V lehčích případech abstinenčního syndromu dochází k podrážděnosti, nespavosti, třesu, nevolnosti, může se objevit pocit ztráty duševního zdraví a obavy ze zešílení. Někdy se objevuje zvýšené svalové napětí, křeče, pocení. Stav je spíše nepříjemný, než nebezpečný.
V těžších případech se objevují epileptické záchvaty, halucinace, mohou se objevit i psychotické obtíže. Na těžší odvykací stavy je možné i zemřít, často pro nakumulování epileptických záchvatů - status epilepticus.

Interakce s jinými léky a drogami


Benzodiazepiny zesilují útlum po užití všech látek, které tlumí CNS. Může dojít k takovému prohloubení útlumu, že dojde k úmrtí, obyčejně pro zástavu dechu a následně oběhu. K nebezpečné interakci může dojít i když látky nejsou užity najednou, stačí užití v odstupu několika hodin.

Zvláště nebezpečné jsou:
Alkohol
Heroin
Barbituráty


Intoxikace a první pomoc


Benzodiazepiny, pokud nejsou užity v kombinaci s jinými látkami, mají velkou terapeutickou šíři. To znamená, že mezi dávkou účinnou a dávkou smrtelnou je velký rozdíl. Smrtelné dávky pro zdravé dospělé jedince se pohybují v desítkách tablet.
Pokud někdo užije větší dávku benzodiazepinů najednou, měl by jej ošetřit lékař. Spolehlivě to platí v případech, kdy intoxikovaný ztratí vědomí a není jej možné probudit. Je třeba si uvědomit, že užitá dávka léku dosáhne plného účinku až s určitým odstupem od jejich užití. Totéž platí, pokud někdo užije léky v kombinaci s jinou drogou, nebo alkoholem. V takovém případě je nezbytné sledovat dýchání a srdeční akci postiženého, zavolat lékaře, případně zahájit umělé dýchání z úst do úst a masáž srdeční.
Protijed proti benzodiazepinum se jmenuje Anexate (flumazenil) a má jen krátkodobý účinek (1 hodinu) po té intoxikovaný opět upadne do intoxikace.

Autor textu: MUDr. Jakub Minařík
zdroj:http://www.drogovaporadna.cz/

ANAFRANIL

28. dubna 2012 v 15:00 | ADMIN webu
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.

ANAFRANIL 25
(Clomipramini hydrochloridum)
obalené tablety

ANAFRANILSR 75
(Clomipramini hydrochloridum)
potahované tablety s řízeným uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Anafranil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anafranil užívat
3. Jak se Anafranil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Anafranil uchovávat
6. Další informace

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

1. Co je Anafranil a k čemu se používá
Anafranil patří do skupiny tricyklických antidepresiv, která se používají pro léčení deprese (chorobně pokleslá nálada) různého typu a vzniklé z nejrůznějších příčin. Mezi další onemocnění, která jsou léčena Anafranilem, se řadí obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy), záchvaty paniky, fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach) a chronické bolestivé stavy. Dále je přípravek určen k léčbě nočního pomočování u dětí od 5 let, pokud nebyla prokázána žádná příčina tohoto stavu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anafranil užívat
Informujte svého lékaře, že
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli další složku přípravku;
- užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (inhibitory MAO), inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), serotonin nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (SNaRI);
- jste prodělal/a srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce.

Pokud odpovíte kladně na jakoukoli výše uvedenou otázku, Anafranil pro Vás pravděpodobně není vhodný.
Nejste-li si jistý/á, zda jste alergický/á, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Anafranilu je třeba
Svého lékaře byste také měl/a informovat, pokud máte některý z následujících příznaků:
- přemýšlíte o sebevraždě;
- máte epileptické záchvaty;
- Vaše srdce nebije pravidelně;
- máte schizofrenii;
- máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak);
- trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
- máte poruchu krvetvorby;
- máte potíže s udržením moči (např. při onemocnění prostaty);
- máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
- trpíte chronickou zácpou;
- snadno omdlíváte.

Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby Anafranilem i během jejího trvání.
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje.

Informace pro rodinné příslušníky a ošetřovatele:
Je nutno sledovat, zda Vaše nemocné dítě/pacient neprojevuje známky změn ve svém chování, jako např. úzkost, neklid, poruchy spánku, podráždění, agresivitu, přehnané rozčilení nebo jiné neobvyklé změny, zhoršení deprese nebo neuvažuje o sebevraždě. Jakýkoli takový příznak musíte ohlásit jeho ošetřujícímu lékaři, zejména pokud je závažný, nastoupí náhle nebo se u pacienta dříve neobjevil. Přítomnost těchto příznaků je třeba sledovat každý den, zejména na počátku léčby a při jakékoli změně dávkování; tyto změny mohou být náhlé.
Tyto změny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem sebevražedných úmyslů a sebevražedného chování a naznačují, že je třeba léčbu dobře sledovat, případně změnit.

Užívání Anafranilu staršími osobami
Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

Užívání Anafranilu dětmi
Anafranil by neměli užívat děti nebo mladiství, není-li jim specificky předepsán. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.

Těhotenství
Informujte svého lékaře, že jste těhotná nebo kojíte. Anafranil by neměl být užíván během těhotenství, pokud o tom lékař nerozhodne.
Váš ošetřující lékař s Vámi prodiskutuje potenciální rizika užívání Anafranilu během těhotenství.

Kojení
Léčivá látka obsažená v Anafranilu přestupuje do mateřského mléka. Matky by během užívání Anafranilu neměly kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Anafranil může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit rozmazané vidění. Pokud se to stane Vám, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, které vyžadují plnou pozornost. Pití alkoholu může ospalost stupňovat.

Důležitá informace o některých složkách Anafranilu
Anafranil 25 obalované tablety obsahuje laktózu a sacharózu. Je nevhodný pro pacienty s nedostatkem laktázy (enzym štěpící laktózu), galaktosemií (vrozená porucha látkové přeměny galaktózy), glukózo-galaktózovým malabsorpčním syndromem (porucha trávení glukózy s galaktózy), s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nebo nedostatkem sacharázy-isomaltázy (enzym štěpící sacharózu a isomaltózu).

Anafranil SR 75 tablety s řízeným uvolňováním obsahuje ricinomakrogol. Může způsobit nevolnost, zvracení, koliku, těžké průjmy (při vyšších dávkách). Nesmí být užíván při střevní neprůchodnosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Anafranil může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit jejich dávkování nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete alkohol každý den, pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků:
léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění), trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika, antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky na léčbu astmatu nebo alergií, léky na Parkinsonovu chorobu, přípravky na léčbu štítné žlázy, léky užívané proti žaludečním vředům nebo na pálení žáhy jako cimetidin, přípravky užívané pro léčbu poruch pozornosti nebo zvýšenou aktivitu jako methylfenidát (Ritalin), perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující vylučování vody a solí ledvinami).

Další bezpečnostní opatření
Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce.
Anafranil může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem k tomu byste během dlouhodobé léčby měl/a pravidelně chodit na zubní prohlídky.
Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem.
Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře nebo zubaře, že užíváte Anafranil.
Anafranil může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se přímému slunci, noste ochranný oděv a sluneční brýle.

3. Jak se Anafranil užívá
Řiďte se přesně pokyny lékaře. Nikdy nezvyšujte doporučenou dávku.
Váš lékař určí nejvhodnější dávkování pro Váš případ. Na deprese, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg. Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi25 a150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní dávka většinou 25 - 75 mg podle věku dítěte.
Při užívání Anafranilu postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte přípravek častěji, než Vám lékař předepsal.

Anafranil SR 75 se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou.

Účinky při vysazení léčby Anafranilem
Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu Anafranilem. Neměňte svou léčbu ani nepřestávejte Anafranil užívat, aniž byste se poradil/a s lékařem. Váš lékař může dávku snižovat postupně až do úplného vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy, nevolnost a celkový neklid.

Jestliže jste zapomněl/a užít Anafranil
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku Anafranilu, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to bude možné, a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. S případnými dotazy se obraťte na lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a Anafranilu více, než jste měl/a
Pokud jste náhodou užil/a více tablet Anafranilu, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat lékařskou péči.
Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, nepokoj a rozrušení, ztráta svalové koordinace a svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka.

4. Možné nežádoucí účinky
Anafranil může u některých osob vyvolat některé nežádoucí účinky. Ty jsou většinou mírné a ustávají během léčby, když si Váš organismus zvykne na lék. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou ospalost, únava, závratě, nepokoj, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa, rozmazané vidění, třes, bolesti hlavy, bušení srdce, nevolnost, pocení, přírůstek na váze a sexuální problémy. Na začátku léčby může Anafranil zvýšit Váš pocit strachu, ale tento účinek většinou vymizí během dvou týdnů.

Dalšími nežádoucími účinky jsou dezorientace, rozrušení, špatná koncentrace, poruchy spánku, rozčilení, podráždění, agresivita, špatná paměť, pocit neúčasti na dění (vidění věcí z daleka), zhoršení deprese, noční můry, zívání, necitlivost nebo brnění končetin, horečka, návaly horka, rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, vzestup krevního tlaku, zvracení, bolesti břicha, průjem, citlivost kůže na sluneční záření, otoky (kotníky, ruce i jiné části těla), padání vlasů, zvětšení prsů a vytékání mléka, nepříjemná pachuť v ústech, zvonění v uších.

Některé účinky mohou být závažné
Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, navštivte svého lékaře co nejdříve, protože může být nutná lékařská péče: vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou, porucha nervového systému projevující se svalovou ztuhlostí, zvýšenou teplotou a zhoršenou úrovní vědomí, žloutenka, kožní reakce (svědění nebo zarudnutí), časté infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu bílých krvinek), alergické reakce s nebo bez kašle a dechových obtíží, ztráta koordinace pohybů, vzestup nitroočního tlaku, silné bolesti žaludku, silná ztráta chuti k jídlu, náhlé svalové stahy, svalová slabost nebo ztuhlost, potíže s udržením moči, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, obtíže při řeči, zmatenost, delirium, halucinace, mdloby.

Vyskytne-li se u Vás jakýkoli nežádoucí účinek neuvedený v této příbalové informaci, informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

5. Uchovávání přípravku Anafranil
- Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Jakýkoli nevyužívaný přípravek vraťte do lékárny.
- Anafranil 25 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
- Anafranil SR 75 uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé děti obzvlášť nebezpečné.

6. Další informace
Anafranil 25: 1 obalená tableta obsahuje 25 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, kyselina stearová, kopovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, oxid titaničitý, mikrokrystalická celulosa, žlutý oxid železitý, makrogol 8000, povidon, sacharosa, mastek.

Anafranil SR 75: 1 potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium-stearát, hydroxypropylmethylcelulosa, disperze methakrylátového kopolymeru E, hydrogenricinomakrogol 2000, červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Velikost balení:
Anafranil 25: 30 nebo 150 tablet
Anafranil SR 75: 20 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

zrdoj:http://www.psychoweb.cz

AMITRIPTYLIN LÉČIVA

28. dubna 2012 v 14:55 | ADMIN webu
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.
AMITRIPTYLIN LÉČIVA
(Amitriptylini hydrochloridum)
Injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení
Léčivá látka: Amitriptylini hydrochloridum 22,63 mg ( = Amitriptylinum 20 mg ) ve 2 ml injekčního roztoku
Pomocné látky: Glukóza (80 mg), voda na injekci

Indikační skupina
Antidepresivum

Charakteristika
Amitriptylin je tricyklické antidepresivum (thymoleptikum) s anxiolytickou a výraznou sedativní složkou. Zvyšuje hladinu volných monoaminů (katecholaminů a serotoninu) v CNS inhibicí jejich zpětného vychytávání (re-uptake) na nervových zakončeních. Je výrazným antimuskarinikem (anticholinergikem), má rovněž účinky antiserotoninové a antihistaminové.

Farmakokinetické údaje
Amitriptylin a nortriptylin (produkt demetylace, aktivní metabolit) se rozsáhle distribuují v celém organizmu, pevně se vážou na plazmatické a tkáňové proteiny cca z 90%. Amitriptylin se vylučuje do moči převážně formou metabolitů, jak volných, tak konjugovaných. Eliminační poločas kolísá v rozmezí 9 - 36 hodin, při předávkování se značně prodlužuje. Amitriptylin prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka. Antidepresivní účinek nastupuje až za 2-4 týdny po podání.

Indikace
Všechny typy depresí, jmenovitě velké depresivní epizody, depresivní fáze bipolární psychózy, dysthymie, atypické deprese, deprese provázené úzkostí a neklidem, kde nelze spoléhat na dobrou compliance při perorální léčbě. U reaktivních depresí je účinnost nižší.
Neurogenní bolesti chronického charakteru (např. těžké bolesti při nádorech), postherpetická neuralgie, posttraumatická neuropatie, diabetická a jiná periferní neuropatie, atypická obličejová bolest, tenzní denní bolesti hlavy.
Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let.

Kontraindikace
Věk do 12 let.
Přecitlivělost na účinnou látku a další tricyklická antidepresiva, karbamazepin, maprotilin nebo trazodon.
Zavedená léčba inhibitory MAO (viz Interakce).
Zvláštní opatrnosti je třeba u následujích stavů:
U recentního stavu po akutním infarktu myokardu, u alkoholizmu pro riziko potenciace útlumu CNS, u epilepsie pro možnost snížení záchvatového prahu, u schizofrenie pro nebezpečí aktivace psychózy. Při podávání přípravku u osob s bipolární maniodepresivitou je možnost přesmyku do mánie nebo hypománie.
Dále je třeba uvážit riziko podávání u osob s gastrointestinálními poruchami (možnost paralytického ilea), s jaterními poruchami (narušení biotransformace amitriptylinu), u poruch funkce ledvin (narušení eliminace tricyklických látek), při hypertrofii prostaty a stavech s retencí moči (riziko úplné zástavy moči). Zhoršení stávající choroby hrozí u osob s hypertyreoidizmem, s glaukomem s úzkým úhlem a zvýšeným nitroočním tlakem a u pacientů s asthma bronchiale.
U osob s kardiovaskulárními poruchami (především u dětí nebo ve vyšším věku) je zvýšené riziko arytmií, srdečních blokád, srdečního selhání či infarktu, je proto nutno sledovat srdeční funkce včetně EKG. Mohou být zhoršeny i krevní dyskrazie.

Použití v těhotenství a při kojení:
Přípravek se nedoporučuje podávat v době těhotenství kromě případů, kdy riziko následků vážné neléčené deprese převažuje nad potenciálním rizikem pro plod.
Amitriptylin a nortriptylin přecházejí do mateřského mléka, proto se při podávání amitriptylinu nedoporučuje kojit.

Nežádoucí účinky
Nepříliš časté, ale silné mohou být anticholinergní účinky (které jsou častější ve stáří a mohou se objevit na počátku léčby ještě před nástupem antidepresivního působení): neostré vidění, zmatenost, ospalost, sucho v ústech, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, přibývání na váze, delirium nebo halucinace, zácpa, zvláště ve stáří se může vystupňovat až do paralytického ilea, ztížené močení, zhoršení glaukomu; brady- i tachykardie, arytmie; třes rukou a nebo hlavy; mdloby z hypotenze; nervozita či neklid; parkinsonizmus.
Vzácně byly pozorovány: agranulocytóza nebo jiné krevní dyskrazie; kožní alergické reakce a zvýšená fotosenzitivita; alopecie; úzkost; cholestatický ikterus; galaktorea u žen; průjem, zvracení, tinnitus; SIADH (porušená sekrece antidiuretického hormonu). Při výskytu SIADH je nutno podávání amitriptylinu přerušit.

Interakce
Ke klinicky významným interakcím může dojít při současném podávání:
-…látek vedoucích k útlumu CNS, protože amitriptylin tento útlum dále zvyšuje, může dojít i k útlumu dýchání a k hypotenzi: alkohol, barbituráty, antiepileptika, neuroleptika, klonidin, starší typy antihistaminik, hypnotika, sedativa apod.
-…anticholinergik, jejichž účinek amitriptylin aditivně zvyšuje: atropin, skopolamin, poldin, oxyfenon apod.
-…látek, které zvyšují metabolizmus amitriptylinu indukcí jaterních mikrozomálních enzymů: barbituráty, karbamazepin.
-…látek, které tlumí metabolizmus amitriptylinu, zvyšují jeho plazmatickou hladinu a tím jeho toxicitu: cimetidin, fenothiaziny, zčásti i thioxanteny, haloperidol aj.
-…sympatomimetik, kdy současně podávaný amitriptylin zvyšuje riziko arytmií, tachykardie, zvýšení již existující hypertenze a hyperpyrexie: katecholaminy, efedrin a lokální anestetika s přísadami adrenalinu, noradrenalinu apod.
-…inhibitorů MAO, kdy současné podání amitriptylinu může vyvolat hypertenzivní krizi, hyperpyrexii, křeče; novější studie však ukázaly bezpečnost této kombinace při snížených, opatrně se postupně zvyšujících dávkách; nelze však podat amitriptylin k zavedené terapii MAO, pouze naopak - postupně přidávat MAO k amitriptylinu.
-…tyreostatik, kdy současně podávaný amitriptylin zvyšuje riziko agranulocytózy.

Dávkování a způsob použití
Injekce se vstřikují hluboko do velkého gluteálního svalu dospělým v dávce 10 - 30 mg amitriptylinu 1 - 4krát denně, přičemž ani při hospitalizaci se nepřekračuje dávka 150 mg za den. K plné dávce se dochází postupným zvyšováním dávek. Po 1 - 2 týdnech se přechází na léčbu perorální.
Dětem od 12 let a mladistvým se podávají dávky nižší, protože je u nich zvýšené riziko předávkování a závažných nežádoucích účinků.
Ve stáří se podávají snížené dávky a zvyšují se pomaleji, protože je zpomalena jak metabolizace, tak exkrece amitriptylinu, a je tedy zvýšené riziko předávkování. Je též zvýšená citlivost na anticholinergní účinky.
Při těžším poškození jater je nutno podávat nižší dávky.

Upozornění
Amitriptylin může svou sedativní a anticholinergickou účinností nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.) a proto pacienti léčení amitriptylinem nesmí uvedené činnosti vykonávat.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy myslet na to, že si ublížíte nebo vezmete život. Tyto myšlenky se mohou projevit v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá nějaký čas, než léky začnou působit.
Zvýšené riziko platí:
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste mladšího věku. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Možná shledáte užitečným říci svým blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Předávkování:
Vysoké dávky mohou vyvolat dočasnou zmatenost, poruchu koncentrace či přechodné zrakové halucinace, zvláště u starších lidí.
Příznaky předávkování: excitace, psychomotorický neklid s výraznými antimuskarinovými účinky včetně sucha v ústech, mydriázy, tachykardie, retence moči, hypotonie střevní.
Při těžší intoxikaci: bezvědomí, konvulze, myoklonus, hypereflexie, pokles TK, respirační a kardiální deprese s život ohrožující arytmií, která se může znovu objevit v rekonvalescenci.
Terapie intoxikace: léčení je symptomatické a podpůrné. Záznam EKG a monitorování srdečních funkcí v případě výskytu abnormalit. Při těžší intoxikaci se podá 1 - 3 mg fyzostigminasalicylátu i.v. Jeho aplikaci je nutné v případě život ohrožujících komplikací (arytmie, konvulze, hluboké kóma) opakovat v 30 - 60 min. intervalech, neboť fyzostigmin je v organizmu rychle odbouráván. Protože je toxický, při jeho podání je nutná průběžná kontrola klinického stavu. Při cirkulačním šoku a metabolické acidóze se zavede standardní symptomatická léčba. Srdeční arytmie mohou být léčeny neostigminem, pyridostigminem, popřípadě lidokainem nebo alkalizací krve na pH 7,4 - 7,5 podáním natriumhydrogenkarbonátu i.v. Byla-li arytmie na tyto léky refraktérní, lze podat pomalu i.v. fenytoin.
V případě srdečního selhávání je vhodná eventuální aplikace digitálisu. Srdeční funkce se monitorují alespoň 5 dní. Při výskytu křečí se podávají antikonvulziva.
Amitriptylin je jen špatně dialyzovatelný.

Uchovávání
V suchu, při teplotě 10-25 °C, chránit před světlem

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení
10 ampulí po 2 ml


zrdoj:http://www.psychoweb.cz

Amisulprid Teva

28. dubna 2012 v 14:52 | ADMIN webu
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.


Amisulprid Teva 50 mg
Amisulprid Teva 100 mg
Amisulprid Teva 200 mg
Amisulprid Teva 400 mg

Tablety

Amisulpridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Amisulprid Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amisulprid Teva užívat
3. Jak se přípravek Amisulprid Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Amisulprid Teva uchovávat
6. Další informace

1. CO JE přípravek Amisulprid Teva A K ČEMU SE poUŽÍVÁ

Přípravek Amisulprid Teva patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Užívají se ke kontrole příznaků duševní choroby zvané schizofrenie. Příznaky jsou bludy (divné či neobvyklé myšlenky), halucinace (vidění či slyšení věcí, které tam nejsou přítomny), neobvyklé chování, které může být agresivní (tzv. pozitivní symptomy), stažení se do sebe a útlum (tzv. negativní symptomy).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE přípravek Amisulprid Teva UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amisulprid Teva
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Amisulprid Teva
- pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování prolaktinu, jako je prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu
- pokud máte nádor dřeně nadledvin zvaný feochromocytom
- jestliže máte závažně porušenou funkci ledvin
- jestliže užíváte levodopu, lék proti Parkinsonově chorobě (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky", níže)
- jestliže užíváte léky k léčbě poruch srdečního rytmu jako je quinidin, disopyramid, prokainamid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky", níže)
- jestliže užíváte léky, které mohou vést k abnormálnímu srdečnímu rytmu (jako je bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, metadon, nitrožilně podávaný erythromycin nebo vincamin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, imidazolová antimykotika) ve stejnou dobu s amisulpridem. Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky", níže.
- jestliže jste mladší 18 let
- pokud kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amisulprid Teva je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem v případě, že:
- máte Parkinsonovu chorobu, neboť užívání přípravku Amisulprid Teva může vést ke zhoršení tohoto onemocnění.
- máte nebo jste v minulosti měl/a srdeční onemocnění, abnormální srdeční rytmus (prodloužení QT intervalu) nebo výrazně zpomalenou srdeční frekvenci (méně než 55 tepů za minutu) nebo užíváte jiné léky, které mohou zapříčinit tyto nežádoucí účinky.
- máte poruchu rovnováhy elektrolytů, zvláště výrazně sníženou hladinu draslíku, vápníku nebo hořčíku nebo užíváte jiné léky, které mohou zapříčinit tyto nežádoucí účinky.
- užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit Vaše srdeční funkce. Poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jakýkoliv lék. Viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky", níže.
- u Vás hrozí riziko vzniku mrtvice či přechodného nedokrvení mozku (v důsledku dočasného poklesu toku krve do mozku).
- máte cukrovku nebo hrozí-li u Vás riziko rozvoje cukrovky. Měli by u Vás být pravidelně kontrolovány hladiny cukru v krvi, neboť během léčby amisulpridem může dojít ke zvýšení hladin cukru (hyperglykemii).
- máte epilepsii. Četnost záchvatu může být během léčby amisulpridem zvýšena. Je třeba, aby Vás Váš lékař pozorněji sledoval.
- máte mírně až středně poškozenou funkci ledvin. Váš lékař o tom musí vědět, aby mohl správně určit Vaši potřebnou dávku léku.
- jste starší 65 let. Přípravek Amisulprid Teva může způsobit útlum nebo pokles krevního tlaku. Přípravek Amisulprid Teva není pro nedostatek zkušeností u těchto starších pacientů všeobecně doporučen.

Objeví-li se u Vás vysoká horečka, pocení, ztuhlost svalů, zrychlený srdeční rytmus, zrychlený dech, ospalost nebo zmatenost, přerušte užívání přípravku Amisulprid Teva a okamžitě vyhledejte lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Amisulprid Teva se nesmí současně užívat s následujícími léky:
- s léky k léčbě abnormálního srdečního rytmu (např. quinidin, disopyramid, prokainamid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol) či ischemické choroby srdeční (bepridil)
- s antipsychotiky - thioridazin a sultoprid
- s antibiotiky (jako je pentamidin, sparfloxacin, erythromycin podaný nitrožilně), léky proti malárii (halofantrin) nebo léky na plísňová onemocnění (např. klotrimazol)
- s cizapridem (lékem na zažívání nebo pálení žáhy), s metadonem (k léčbě bolesti a narkomanie), s nitrožilním vincaminem (k rozšíření cév)
- s agonisty dopaminu, jako je levodopa k léčbě Parkinsonovy choroby.

Přípravek Amisulprid Teva není doporučeno současně užívat s následujícími léky:
- s léky k léčbě srdečních poruch nebo k léčbě migrény, které mohou zpomalit Vaši srdeční frekvenci (např. beta-blokátory, diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis)
- s léky, které způsobují ztrátu draslíku z těla (např. diuretika, některá laxativa, amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy užívané při astma i revmatoidní artritidě či tetrakosaktidy, které se užívají při klinickém vyšetření)
- s antipsychotiky, jako je pimozid a haloperidol, s některými antidepresivy
(např. imipramin, lithium)
- s některými antihistaminiky, jež se používají k léčbě alergií (např. astemizol, terfenadin).
Účinek přípravku Amisulprid Teva či následujících léků může být zvýšen při současném užívání:

- narkotika, která se užívají ke ztišení silné bolesti, anestetika, antihistaminika proti alergiím, která způsobují ospalost, barbituráty a benzodiazepiny (léky na spaní) nebo ostatní léky proti úzkosti
- léky snižující krevní tlak (např. klonidin)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Amisulprid Teva s jídlem a s pitím
Přípravek Amisulprid Teva může zesilovat působení alkoholu, a proto by během léčby neměl být konzumován.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Bezpečnost amisulpridu během těhotenství nebyla dosud potvrzena. Proto neužívejte přípravek Amisulprid Teva, pokud Vám lékař neřekne jinak.

Kojení
Při užívání přípravku Amisulprid Teva nesmíte kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Amisulprid Teva může ovlivnit Váš čas nutný k zareagování, a proto nesmíte při užívání přípravku Amisulprid Teva řídit vozidla či obsluhovat stroje, dokud si nejste jistí, že již nejste ovlivněni.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amisulprid Teva
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.


3. JAK SE přípravek Amisulprid Teva UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při positivních symptomech je obvyklá denní dávka mezi 400-800 mg amisulpridu denně. Dávka bude individuálně upravena lékařem v závislosti na povaze a závažnosti Vašeho onemocnění a na Vaší funkci ledvin. Maximální denní dávka je 1200 mg.

Trpíte-li positivními i negativními symptomy, bude Vaše dávka individuálně upravena lékařem, aby došlo k odpovídající kontrole positivních symptomů. K udržení léčby Váš lékař použije nejnižší možnou dávku, která bude pro Vás účinná.

Trpíte-li negativními symptomy, je obvyklá dávka mezi 50-300 mg amisulpridu denně. Dávka bude individuálně upravena lékařem v závislosti na povaze a závažnosti Vašeho onemocnění a na Vaší funkci ledvin.

Trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám poradí, jakou správnou dávku máte užívat. Tato dávka může být snížena na polovinu až třetinu normální dávky.

Trpíte-li jaterním onemocněním, nemusí být nutné dávku měnit.

Užíváte-li dávku nižší než 300 mg amisulpridu denně, můžete jí užít v jedné dávce.
Užíváte-li dávku vyšší než 300 mg amisulpridu denně, dávka by měla být rozdělena do dvou dílčích dávek, které se užijí ráno a večer. V případě jakýchkoliv nejasností, se zeptejte Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Tablety polykejte celé, nežvýkejte je a zapíjejte dostatečným množstvím tekutin. Tablety mohou být užity s jídlem i nalačno.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amisulprid Teva, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Amisulprid Teva než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, je třeba ihned vyhledat lékaře.
Předávkování může způsobit ospalost, poruchy vědomí, pokles krevního tlaku abnormální pohyby.
Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci, zbytek tablet a obal od přípravku, aby lékař věděl, co bylo užito.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amisulprid Teva
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Následující dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přerušil(a) užívání přípravku Amisulprid Teva
Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Amisulprid Teva užívat. Nepřerušujte léčbu přípravkem Amisulprid Teva z důvodu, že se cítíte lépe. Je důležité pokračovat s léčbou přípravkem Amisulprid Teva tak dlouho, jak rozhodl Váš lékař.
V případě přerušení užívání přípravku Amisulprid Teva, je nutno užívání tohoto přípravku ukončovat postupně, zvláště užíváte-li vysoké dávky přípravku, pokud Vám lékař neřekne jinak.
Náhlé přerušení užívání přípravku může způsobit příznaky, jako jsou pocity nevolnosti a nepohodlí, nespavost nebo se můžou navrátit Vaše zdravotní problémy, které vyžadovaly tuto medikaci.
Pokud máte další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amisulprid Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Byl zaznamenán neuroleptický maligní syndrom vyznačující se vysokou horečkou, pocením, ztuhlostí svalů, zrychlenou srdeční frekvencí, zrychleným dechem a ospalostí nebo zmateností. Při výskytu těchto příznaků, je třeba přestat užívat přípravek Amisulprid Teva a okamžitě vyhledat lékaře.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v této četnosti:

Velmi časté (vyskytující se více než u 1 z 10 nemocných):
 • třes, výrazná svalová ztuhlost či křeč, snížená pohyblivost, zvýšené slinění či neschopnost vydržet v klidu. Tyto příznaky mohou být zmírněny v případě, že Váš lékař dávku přípravku Amisulprid Teva sníží nebo Vám předepíše jiné léky.

Časté (vyskytující se více než u 1 ze 100 nemocných, ale méně než u 1 z 10 nemocných):
 • vzestup tělesné hmotnosti
 • abnormální pohyby jako jsou záškuby nebo křeče ve svalech krku, očí nebo čelisti. Tyto příznaky mohou být zmírněny v případě, že Vám Váš lékař předepíše léky jiné.
 • ospalost, závratě
 • zácpa, nevolnost, zvracení, suchost v ústech
 • zvýšená hladina hormonu prolaktinu, která může vést k vylučování mléka mléčnou žlázou, bolestivosti či zvětšení prsou, poruchy menstruačního cyklu, poruchy potence. Tyto příznaky vymizí po přerušení užívání přípravku Amisulprid Teva. Rovněž se mohou vyskytnout nádory závislé na prolaktinu.
 • snížený krevní tlak (vedoucí k závratím)
 • nespavost, úzkost, rozrušení, poruchy orgasmu.
Méně časté (vyskytující se u více než u 1 z 1000 nemocných, ale méně než u 1 ze 100 nemocných):
 • zvýšení hladiny jaterních enzymů, zvýšení hladiny cukru v krvi (hyperglykémie)
 • zpomalení srdeční frekvence
 • mimovolní pohyby, hlavně obličeje nebo jazyka (obvykle po dlouhodobé léčbě), křeče, záchvaty
 • alergické reakce jako je kožní vyrážka, svědění nebo otok.

Neznámá četnost výskytu (nelze určit z dostupných dat):
 • abnormální srdeční rytmus, který může ohrozit život a vést k srdeční zástavě a náhlé smrti.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK AMISULPRID TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Amisulprid Teva se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amisulprid Teva obsahuje

- Léčivou látkou je amisulpridum. Jedna tableta obsahuje 50, 100, 200, 400 mg amisulpridu.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, bramborový škrob, hypromelóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.


Jak přípravek Amisulprid Teva vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety.

Amisulprid Teva 50 mg: bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety z jedné strany vyryto "MS", z druhé strany s půlicí rýhou.
Amisulprid Teva 100 mg: bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety z jedné strany vyryto "MS 100", z druhé strany s půlicí rýhou.
Amisulprid Teva 200 mg: bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety z jedné strany vyryto "MS 200", z druhé strany s půlicí rýhou.
Amisulprid Teva 400 mg: bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky z jedné strany s půlicí rýhou a vyrytím "MS 400", z druhé strany hladké.

Půlicí rýha přípravku Amisulprid Teva 50 mg má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Tablety přípravku Amisulprid Teva 100 mg, Amisulprid Teva 200 mg a Amisulprid Teva 400 mg mohou být rozděleny na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení:
Amisulprid Teva 50 mg: 1, 10, 12, 20, 30, 50, 60, 90,100 a120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.
Amisulprid Teva 100 mg: 1, 10, 20, 30, 50, 5 x 50, 60, 90,100 a120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.
Amisulprid Teva 200 mg: 1, 10, 20, 30, 50, 5 x 50, 60, 90,100 a120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.
Amisulprid Teva 400 mg: 1, 10, 20, 30, 50, 5 x 50, 60, 90,100 a120 tablet. Nemocniční balení 500 (10 x 50) tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika


Výrobce:
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Debrecen, Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Copany, Gödöllő, Maďarskozrdoj:http://www.psychoweb.cz

AMISULPRID MYLAN

28. dubna 2012 v 14:20 | ADMIN webu
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.AMISULPRID MYLAN 50 mg, 100 mg, 200 mg
tablety
amisulpridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Amisulprid Mylan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amisulprid Mylan užívat
3. Jak se přípravek Amisulprid Mylan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Amisulprid Mylan uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK AMISULPRID MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amisulprid Mylan obsahuje látku zvanou amisulprid. Používá se užívá k léčbě akutní nebo chronické schizofrenie. Tato choroba způsobuje příznaky jako sociální stažení, vnímaní, vidění nebo slyšení neexistujících věcí, klamné představy a neodůvodněnou podezřívavost. Občas se lidé s těmito příznaky mohou cítit v napětí, úzkostní nebo v depresi.
Amisulprid Mylan také účinkuje na poruchy nálady ve smyslu deprese.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMISULPRID MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte Amisulprid Mylan:
- jestliže jste alergický/á na amisulprid nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku
- jestliže máte prolaktin dependentní nádor nebo nádor prsu
- jestliže máte feochromocytom (nádor nadledvin)
- jestliže kojíte
- jestliže užíváte léky, které mohou měnit Vaši srdeční frekvenci nebo ovlivňovat množství přípravku Amisulprid Mylan v krvi. Příklady takových léků zahrnují:
· přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (např. chinidin, amiodaron, sotalol, disopyramid nebo bepridil)
· antipsychotika (např. thioridazin nebo sultoprid)
· antibiotika (např. erytromycin, sparfloxacin nebo pentamidin)
· přípravky jako vinkamin (zvyšující průtok krve mozkem), cisaprid (léčba žaludečních potíží), halofantrin (léčba malárie), metadon (léčba drogové závislosti)
· levodopa (léčba Parkinsonovy choroby)
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin

Amisulprid Mylan by neměl být podáván dětem mladším 15 let věku.
Pokud se Vás něco z uvedeného týká, neužívejte tento přípravek. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Amisulprid Mylan užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amisulprid Mylan je zapotřebí:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek užívat pokud:
- jste starší pacient/ka
- trpíte onemocněním jater
- trpíte Parkinsonovou chorobou (užívání tohoto přípravku může zhoršit Váš stav)
- se u Vás v minulosti vyskytl epileptický záchvat
- máte abnormální srdeční rytmus nebo tepovou frekvenci
- trpíte cukrovkou nebo je u Vás riziko jejího rozvoje
- Vám lékař sdělil, že je u Vás riziko mozkové příhody
- Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu draslíku v krvi
Pokud u Vás dojde k náhlému zvýšení teploty, kontaktujte ihned svého lékaře (více viz bod 4).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Amisulprid Mylan může ovlivňovat působení následujících přípravků:
- léků tlumící centrální nervový systém (mozek), jako je pimozid, haloperidol, imipramin a litium, včetně narkotik (užívaných k úlevě velmi silné bolesti)
- anestetik
- sedativních H1 antihistaminik (které mohou způsobovat ospalost)
- barbiturátů a benzodiazepinů (léků na spaní)
- přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku a migrény, jako je klonidin a jeho deriváty, diltiazem a verapamil, guanfacin a digitalis
- diuretik, projímadel, glukokortikoidů, některých antibiotik, které mohou snižovat hladinu vápníku ve Vaší krvi.

Více naleznete v sekci "Neužívejte Amisulprid Mylan".

Užívání přípravku Amisulprid Mylan s jídlem a pitím
Během užívání přípravku Amisulprid Mylan nepijte alkohol

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Vzhledem k velmi omezenému množství klinických údajů by se přípravek Amisulprid Mylan neměl užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Amisulprid Mylan může ovlivňovat Vaše reakce a proto byste neměl(a) řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje dokud si nebudete jistý(á), že se Vás toto netýká.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amisulprid Mylan
Amisulprid Mylan obsahuje laktosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMISULPRID MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Amisulprid Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se upravuje individuálně a pohybuje se v rozmezí od 50 mg do 800 mg denně. Dávka závisí na povaze Vaší choroby a je třeba, abyste se přesně držel(a) pokynů svého lékaře.
Pokud užíváte 300 mg přípravku Amisulprid Mylan nebo méně, užívejte přípravek v jedné dávce. Pokud užíváte více než 300 mg přípravku Amisulprid Mylan, užívejte polovinu dávky ráno a polovinu večer.

Amisulprid Mylan lze užívat nalačno i s jídlem. Tablety by se měly polykat vcelku nebo rozpůlené a zapíjejí se dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amisulprid Mylan, než jste měl(a)
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocniční zařízení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Amisulprid Mylan
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Další dávku si vezměte v obvyklý čas.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amisulprid Mylan
Nepřestávejte užívat přípravek Amisulprid Mylan bez konzultace s Vaším lékařem. Pokud náhle přestanete přípravek užívat, může u Vás dojít k rozvoji příznaků z vysazení s projevy jako je nevolnost, zvracení, pocení, nespavost, extrémní neklid, svalová ztuhlost, abnormální pohyby nebo se Váš původní stav může obnovit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Amisulprid Mylan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud dojde k rozvoji některého z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Amisulprid Mylan užívat a ihned informujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší stanici první pomoci:
· výrazné zrychlení srdečního rytmu
· alergická reakce (otok kůže, jazyka, rtů nebo obličeje, případně obtížné dýchání nebo polykání)
· vysoká teplota, svalová ztuhlost, pocit na omdlení, motání hlavy, bledost, bušení srdce, změny krevního tlaku, pocení, močová inkontinence (únik moče) (toto jsou příznaky velmi vzácného syndromu zvaného Neuroleptický maligní syndrom).

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než 1 z 10 lidí):
· třes, výrazná svalová ztuhlost nebo křeče, zpomalení pohybu, nadměrné slinění nebo neklid. Tyto příznaky se sice mohou objevit, ale obvykle ustoupí po snížení dávky Vaším lékařem, nebo pokud Vám lékař předepíše další přípravek.

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 10 lidí):
· nespavost, ospalost
· úzkost, neklid
· zácpa, nevolnost nebo zvracení, sucho v ústech
· zvýšení hmotnosti
· obtížné dosahování orgasmu, impotence*
· výtok mléka z prsou u žen, bolest prsou*
· zvětšení prsou u mužů*
· dočasné přerušení pravidelného menstruačního krvácení*
· nízký krevní tlak (způsobující závratě)
· abnormální svalové pohyby některých očních svalů, intenzivní kontrakce čelistí, neúmyslné kroucení krku

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 z 100 lidí):
· nekontrolovatelné pohyby, zejména obličeje a jazyka
· křeče (záchvaty)
· vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie)
· zvýšení jaterních enzymů
· alergické reakce
· zpomalení srdečního rytmu

Nežádoucí účinky jejichž frekvenci nelze z dostupných dat určit:
(sledování po uvedení přípravku na trh):
· náhlá smrt
· zastavení srdeční činnosti
· nebezpečně nepravidelný srdeční rytmus (komorová arytmie)

*tyto nežádoucí účinky postupně odezní poté, co přípravek Amisulprid Mylan přestanete užívat.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

6. JAK PŘÍPRAVEK AMISULPRID MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Amisulprid Mylan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Další informace

Co přípravek Amisulprid Mylan obsahuje

- Léčivou látkou je amisulpridum.
Jedna tableta přípravku Amisulprid Mylan 50 mg obsahuje amisulpiridum 50 mg.
Jedna tableta přípravku Amisulprid Mylan 100 mg obsahuje amisulpiridum 100 mg.
Jedna tableta přípravku Amisulprid Mylan 200 mg obsahuje amisulpiridum 200 mg.

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
Jak přípravek Amisulprid Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Amisulprid Mylan 50 mg: Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní tablety o průměru6 mms půlící rýhou na jedné straně v blistrech a baleních po 10, 12, 20, 30, 60 nebo 90 tabletách.
Amisulprid Mylan 100 mg: Bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety o průměru8 mms půlící rýhou na jedné straně v blistrech a baleních po 10,30 a60 tabletách.
Amisulprid Mylan 200 mg: Bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety o průměru11 mms půlící rýhou na jedné straně v blistrech a baleních po 10, 30, 60, 90 nebo 120 nebo 150 tabletách.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Limited
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL
Velká Británie

Výrobce

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13
Irsko

Tjoa Pack Hungary Gyógyszergyártó Kft.
2040 Budaörs, Vysut u. 13
Maďarskozrdoj:http://www.psychoweb.cz

Amilia

28. dubna 2012 v 14:15
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.

Amilia 50 mg tablety
Amilia 100 mg tablety
Amilia 200 mg tablety
Amilia 400 mg potahované tablety

Amisulpridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Amilia a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amilia užívat
3. Jak se Amilia užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Amilia uchovávat
6. Další informace

1. CO JE Amilia A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek Amilia obsahuje léčivou látku amisulprid, která patří do skupiny léčiv nazývaných antipsychotika. Pomáhá kontrolovat příznaky duševního onemocnění schizofrenie.
Příznaky zahrnují bludy (podivné nebo neobvyklé myšlenky), halucinace (slyšení nebo vidění věcí, které neexistují), neobvyklé chování, které může být agresivní (což jsou tzv. pozitivní příznaky) nebo může být člověk zahleděn do sebe a utlumený (což jsou tzv. negativní příznaky).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMILIA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amilia
· jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku přípravku Amilia.
· pokud máte zvláštní typ nádorového onemocnění, které vede k poruše vylučování prolaktinu (např. hypofyzární prolaktinom nebo nádorové onemocnění prsu).
· pokud máte nádor dřeně nadledvin nazývaný feochromocytom.
· jestliže máte těžce poškozenou funkci ledvin.
· jestliže užíváte levodopu na léčbu Parkinsonovy choroby (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky" níže).
· jestliže užíváte léky na léčbu poruch srdečního rytmu, jako jsou chinidin, disopyramid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol. Viz také "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky" níže.
· jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat poruchu srdečního rytmu při současném užívání amisulpridu (jako bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, nitrožilně podaný erythromycin, nitrožilně podaný vinkamin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin, imidazolové protiplísňové léky). Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jiné léky. Viz také "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky" níže.
· jestliže jste mladší než 18 let.
· pokud kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amilia je zapotřebí
Poraďte se s lékařem
· jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou, protože Amilia ji může zhoršovat.
· jestliže máte nebo jste měl(a) srdeční onemocnění, abnormální srdeční rytmus (dlouhý interval QT ) nebo příliš pomalý srdeční rytmus (méně než 55 tepů za minutu) nebo užíváte jiné léky, které způsobují tyto příznaky.
· jestliže máte nevyrovnaný poměr iontů v organismu, zejména nadměrně nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku, nebo užíváte jiné léky, které mohou tyto nežádoucí příznaky způsobit.
· jestliže užíváte jiné léky, které mohou ovlivnit činnost Vašeho srdce, poraďte se s lékařem, než začnete jakékoliv jiné léky užívat . Viz také "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky" níže.
· jestliže Vám lékař řekl, že Vám hrozí riziko mrtvice nebo přechodného snížení průtoku krve v mozku (přechodná ischemická příhoda).
· jestliže máte cukrovku nebo u Vás hrozí riziko jejího rozvoje. Bude Vám pravidelně kontrolována hladina cukru v krvi, protože během léčby amisulpridem může dojít k jejímu zvýšení (hyperglykemie).
· jestliže trpíte epilepsií, může u Vás dojít k častějším záchvatům během léčby amisulpridem. Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat.
· jestliže máte mírně až středně poškozenou funkci ledvin, informujte o tom lékaře, aby mohl stanovit dávku, která je pro Vás vhodná.
· jestliže jste starší než 65 let. Amisulprid by mohl u Vás vyvolat útlum až ospalost nebo pokles krevního tlaku. Není proto obecně doporučováno jeho užívání v této věkové skupině, protože s léčbou jsou jen omezené zkušenosti.
Jestliže se u Vás objeví vysoká horečka, pocení, svalová ztuhlost, rychlý srdeční rytmus, zrychlené dýchání, ospalost nebo zmatenost, musíte přerušit užívání přípravku Amilia a vyhledat bez prodlení lékařskou pomoc.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Amilia nesmí být užíván současně s těmito léky:
· některé léky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, disopyramid, mexiletin, flekainid, propafenon, amiodaron, sotalol) nebo anginy pectoris (bepridil)
· thioridazin a sultoprid pro léčbu duševních chorob
· některá antibiotika jako pentamidin, sparfloxacin, erythromycin (používaný nitrožilně), léky na malárii (halofantrin), nebo léky na plísňová onemocnění (např. klotrimazol)
· cisaprid (lék na trávicí obtíže nebo pálení žáhy), methadon (používán při bolesti a lékové závislosti), nitrožilní vinkamin (k rozšíření krevních cév)
· dopaminoví agonisté jako levodopa pro léčbu Parkinsonovy choroby

Není doporučeno užívat přípravek Amilia současně s těmito léky:
· léky na léčbu srdečních onemocnění nebo migrény, které mohou zpomalit srdeční rytmus (např. beta-blokátory, diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalisové glykosidy)
· léky, které snižují hladinu draslíku v těle (např. tablety na odvodnění, některá projímadla, nitrožilně podávaný amphotericin B na léčbu infekcí, glukokortikoidy používané při astmatu nebo revmatickém zánětu kloubů, tetrakosaktid, který může být použit při klinickém vyšetřování)
· léky na léčbu duševních onemocnění pimozid a haloperidol, některá antidepresiva (např.. imipramin, lithium)
· některá antihistaminika na léčbu alergií (např..astemizol, terfenadin)

Může dojít ke zvýšení účinku přípravku Amilia nebo dále uvedených léků, pokud se užívají současně:
· narkotika léky užívané pro úlevu těžkých bolestí, anestetika, antihistaminika proti alergiím, která způsobují ospalost, barbituráty a benzodiazepiny (léky na spaní) a další léky užívané pro odstranění úzkosti
· léky, které snižují krevní tlak (např. klonidin)
Užívání přípravku Amilia s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Amilia byste neměl(a) konzumovat alkohol, protože může dojít ke zvýšení účinku alkoholu.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Bezpečnost amisulpridu během těhotenství nebyla dosud potvrzena. Přípravek Amilia můžete užívat v těhotenství jedině, pokud tak lékař rozhodne.
Kojení
Kojící ženy nesmí přípravek Amilia užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Amilia může nepříznivě ovlivnit reakční dobu při činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů, proto byste neměl(a) při užívání přípravku řídit nebo obsluhovat stroje. Tyto činnosti smíte vykonávat pouze po konzultaci s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amilia
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE AMILIA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Amilia přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže trpíte pozitivními symptomy, obvyklá dávka se pohybuje mezi 400 mg a 800 mg amisulpridu denně a lékař ji může upravit podle povahy a tíže Vašeho onemocnění a podle funkce Vašich ledvin. Maximální denní dávka je 1 200 mg.
Jestliže trpíte jak pozitivními, tak negativními symptomy, Váš lékař upraví dávku individuálně tak, aby byly pozitivní symptomy dostatečně pod kontrolou. Při pokračování léčby lékař stanoví co nejnižší dávku, která je u Vás účinná.
Jestliže trpíte negativními symptomy, obvyklá dávka se pohybuje mezi 50 mg a 300 mg amisulpridu denně, a lékař ji může upravit podle povahy a tíže Vašeho onemocnění a podle funkce Vašich ledvin.
Máte-li problémy s ledvinami, Váš lékař může upravit dávkování. Dávka může být snížena až na polovinu nebo třetinu normální dávky.
Máte-li problémy s játry, žádné změny normální dávky nejsou nutné.
Jestliže užíváte dávku do 300 mg amisulpridu denně, můžete ji užít najednou v jedné dávce. Jestliže užíváte dávku vyšší než 300 mg amisulpridu denně, musíte si dávku rozdělit do dvou dílčích dávek a polovinu užít ráno a druhou polovinu večer. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Tablety nekousejte a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. Tablety je možno užívat s jídlem i bez něj.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amilia, než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem je třeba ihned vyhledat lékaře.
Při předávkování se může objevit ospalost a útlum, případně poruchy vědomí až kóma, snížení krevního tlaku a abnormální pohyby. Prosím vezměte sebou příbalovou informaci, zbytek tablet a obal do nemocnice nebo k lékaři, aby bylo zjistitelné, které tablety byly užity.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amilia
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte následující dávku v obvyklý čas.Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amilia
Váš lékař rozhodne, jak dlouho budete přípravek Amilia užívat. Nepřestávejte tablety užívat, když se budete cítit lépe. Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Amilia tak dlouho, jak Vám lékař řekne.
Jestliže budete končit s užíváním přípravku Amilia, zejména v případě, že jste užíval(a) vyšší dávky, musíte to dělat postupně, pokud lékař neurčí jinak. Náhlé ukončení léčby může způsobit pocity nevolnosti, ospalosti, nebo se mohou vrátit Vaše původní problémy.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amilia nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi vzácně byl hlášen neuroleptický maligní syndrom, pro který je charakteristická vysoká horečka, pocení, svalová ztuhlost zrychlená srdeční činnost, zrychlené dýchání a ospalost nebo zmatenost. Jestliže se tyto příznaky rozvinou, přerušte užívání přípravku Amilia a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob)
· třes, svalová ztuhlost nebo křeč, snížená hybnost, zvýšené slinění, neschopnost vydržet v klidu, u nichž obvykle dojde k ústupu, pokud lékař sníží dávku nebo přidá ještě jiné léky.

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100 léčených osob, ale méně než 1 z 10 léčených osob)
· vzestup tělesné hmotnost
· abnormální pohyby jako tiky nebo křeč svalů v oblasti krku, očí nebo čelistí, u nichž obvykle dojde k ústupu, pokud lékař přidá ještě jiné vhodné léky; ospalost, závratě
· zácpa, nevolnost, zvracení, sucho v ústech
· zvýšené hladiny hormonu prolaktinu, což může vést to k vylučování mléka mléčnou žlázou, bolesti nebo zvětšení prsou, menstruačním potížím nebo impotenci, které postupně vymizí po ukončení léčby přípravkem Amilia. Také se může objevit nádorové onemocnění způsobené zvýšenou hladinou hormonu prolaktinu.
· snížený krevní tlak (způsobující závratě)
· nespavost, úzkost, vzrušenost, poruchy orgasmu

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000 léčených osob, ale méně než 1 ze 100 léčených osob)
· zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšené hladiny cukru v krvi (hyperglykemie)
· zpomalený srdeční tep
· mimovolní pohyby, zejména obličeje nebo jazyka (obvykle po dlouhodobé léčbě), křeče (epileptický záchvat)
· alergické reakce jako kožní vyrážky, svědění nebo otok.

Četnost není známa: nelze z dostupných údajů určit
· porucha srdečního rytmu, která může být život ohrožující a může vést k zástavě srdce a náhlé smrti


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AMILIA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Amilia nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Amilia obsahuje
- Léčivou látkou je amisulpridum.
Jedna tableta přípravku Amilia 50 mg tablety obsahuje amisulpridum 50 mg.
Jedna tableta přípravku Amilia 100 mg tablety obsahuje amisulpridum 100 mg.
Jedna tableta přípravku Amilia 200 mg tablety obsahuje amisulpridum 200 mg.
Jedna potahovaná tableta přípravku Amilia 400 mg potahované tablety obsahuje amisulpridum 400 mg.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
- Pomocnými látkami jsou
- v přípravku Amilia 50 mg tablety, Amilia 100 mg tablety a Amilia 200 mg tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, methylcelulóza 400, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
- v přípravku Amilia 400 mg potahované tablety: monohydrát laktózy, methylcelulóza 400, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza (jádro tablety), methakrylátový kopolymer typ E, oxid titaničitý (E171), mastek, magnesium-stearát, makrogol 6000 (potahová vrstva tablety)

Jak Amilia vypadá a co obsahuje toto balení
Amilia 50 mg tablety, Amilia 100 mg tablety, Amilia 200 mg tablety jsou bílé kulaté tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Amilia 400 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek Amilia 50 mg tablety jsou dodávány v blistrovém balení (Al/PVC) po 12 nebo 60 tabletách; balení pro nemocnice obsahuje 600 tablet (po 12 tabletách v jednom blistru).
Přípravky Amilia 100 mg tablety, Amilia 200 mg tablety a Amilia 400 mg potahované tablety jsou dodávány v blistrovém balení (Al/PVC) po 20,30, 50, 60,100 a150 tabletách; balení pro nemocnice obsahuje 600 tablet (po 10 tabletách v jednom blistru).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO. MED. CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4
zdroj:http://www.psychoweb.cz

Alprazolam Sandoz

28. dubna 2012 v 14:09 | ADMIN webu
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.

Příbalové létáky:


Alprazolam Sandoz 0,25 mg
Alprazolam Sandoz 0,5 mg
Alprazolam Sandoz 1 mg

tablety
Alprazolamum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Alprazolam Sandoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Alprazolam Sandoz užívat
3. Jak se Alprazolam Sandoz užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Alprazolam Sandoz uchovávat
6. Další informace


1. CO JE Alprazolam Sandoz A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Alprazolam Sandoz se používá:
· K léčbě úzkosti, pokud je tíživá, až zneschopňující, anebo pokud postiženému působí silné utrpení.

Patří do skupiny léků nazvaných "benzodiazepiny". Benzodiazepiny zasahují do chemických pochodů v mozku tak, že podporují spánek a tlumí pocity obav nebo starostí.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Alprazolam Sandoz UŽÍVAT

Neužívejte Alprazolam Sandoz

· jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na alprazolam nebo na kteroukoli další složku přípravku Alprazolam Sandoz anebo jestliže jste někdy dříve již měl(a) alergickou reakci na jiný benzodiazepin
· jestliže trpíte myastenií gravis (výraznou svalovou slabostí)
· jestliže trpíte závažným onemocněním plic, např. zánětem průdušek (bronchitidou), rozedmou (emfysémem)
· jestliže máte "spánkovou apnoi", kdy se v průběhu spánku dýchání přechodně zastaví
· jestliže trpíte těžkým onemocněním jater.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alprazolam Sandoz je zapotřebí

· jestliže zjistíte, že se účinek tablet snižuje po několika málo týdnech užívání
· jestliže Vás obtěžují příznaky naznačující fyzickou a psychickou závislost na alprazolamu.
Že vznikla psychická závislost zjistíte podle toho, že lék nechcete přestat užívat. Fyzická závislost znamená, že se objeví příznaky z odnětí, jestliže se tento lék přestane užívat náhle (viz oddíl "Jestliže jste přestal(a) užívat Alprazolam Sandoz").
Riziko vzniku závislosti se zvyšuje při vyšším dávkování a delším trvání léčby. Proto má léčení trvat co nejkratší dobu.
· jestliže jste měl v minulé době návyk na alkohol a/nebo drogy; nebezpečí vzniku závislosti na alprazolam je větší.
· jestliže zjišťujete poruchy paměti
Ty se nejčastěji objevují několik málo hodin po užití tablet. Viz oddíl 4 "Možné nežádoucí účinky".
· jestliže pociťujete nepříznivé reakce, jako je např.
- úzkost
- podrážděnost
- záchvaty hněvu
- noční můry
- zesílená nespavost
- vnímání neexistujících věcí (halucinace)
- těžké poruchy mysli, kdy je porušeno ovládání vlastního chování i konání (psychózy)
- nepřiměřené chování a poruchy chování
Tyto nepříznivé reakce se objevují častěji u dětí a u starších pacientů. Vyvinou-li se tyto příznaky, oznamte to svému lékaři, protože možná bude nutné léčbu zastavit.
· jestliže trpíte chronickou dechovou tísní (dušností), měl(a) byste vzít v úvahu, že Alprazolam Sandoz ji může zhoršit.
· jestliže současně požíváte alkohol nebo užíváte trankvilizéry (uklidňující léky), protože zklidňující účinek přípravku Alprazolam Sandoz to může zesílit.
· jestliže trpíte těžkou depresí.
Alprazolam Sandoz někdy může vyvolat nadměrně nadnesenou náladu (manii) anebo zvýšení sebevražedných tendencí.
· jestliže trpíte psychózou - těžkým duševním onemocněním, které narušuje Vaše chování, Vaši činnost a sebekontrolu - pak není přípravek Alprazolam Sandoz vhodný.
· Jestliže trpíte určitou formou zvýšení nitroočního tlaku (glaukomem s úzkým úhlem) anebo jestliže u Vás riziko této poruchy existuje.

Prosím, oznamte svému lékaři, jestli se Vás týká anebo v minulosti týkal kterýkoli z uvedených bodů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky, které zvyšují zklidňující účinek přípravku Alprazolam Sandoz:
· léky pro spaní a pro zklidnění
· léky užívané při těžkých duševních chorobách (psychózách)
· léky používané k léčbě těžké deprese
· některé silné léky proti bolesti, např. opiát morfin.
Tyto léky proti bolesti také mohou zvýšit riziko euforie a závislosti.
· léky používané k léčbě epilepsie (padoucnice)
· léky používané k celkové anestézii (narkóze)
· určité léky používané k léčbě alergií, tzv. sedativní antihistaminika


Léky, které zvyšují účinek přípravku Alprazolam Sandoz, protože potlačují rozklad alprazolamu v játrech:

· nefazodon, fluvoxamin, fluoxetin, sertralin, léky používané k léčbě těžké deprese
· cimetidin, lék používaný k léčbě žaludečnéch onemocnění
· určité léky používané k léčbě AIDS (známé jako inhibitory HIV-proteázy, např. sakvinavir, indinavir)
· dextropropoxyfen, lék používaný proti bolesti
· perorální kontraceptiva
· diltiazem, lék používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění
· makrolidová antibiotika, jako erythromycin, léky používané k léčbě infekcí
· určité léky používané k léčbě plísňových infekcí, např. ketokonazol a itrakonazol.

Léky, které snižují účinek přípravku Alprazolam Sandoz, protože zvyšují rozklad alprazolamu v játrech:
· karbamazepin nebo fenytoin, léky používané k léčbě epilepsie (padoucnice) a jiných onemocnění
· třezalka, bylinný lék používaný k léčbě deprese
· rifampicin, lék používaný k léčbě tubekulózy.

Léky, jejichž účinky se působením přípravku Alprazolam Sandoz mohou zvyšovat:
· digoxin, lék používaný k léčení srdečního selhání a poruch srdečního rytmu; riziko otravy digoxinem je zvýšeno zejména u starších pacientů a tehdy, jestliže se užívají dávky přesahující 1 mg přípravku Alprazolam Sandoz denně.
· Svalová relaxancia, např, pankuronium, atrakurium.
Účinek svalových relaxancií může být zvýšen, zejména na začátku léčby přípravkem Alprazolam Sandoz.
· Imipramin a desipramin, léky používané k léčbě těžké deprese.
· Klozapin, lék používaný k léčbě závažného duševního onemocnění (psychózy). Riziko zástavy dýchání a/nebo srdeční činnosti může být zvýšeno.

Užívání přípravku Alprazolam Sandoz s jídlem a pitím

V průběhu léčby přípravkem Alprazolam Sandoz je nutné vyhnout se požívání alkoholu, protože se tlumivý účinek může zesílit.

Těhotenství a kojení


Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání alprazolamu těhotným ženám nejsou k dispozici. Jestliže jste těhotná anebo jestliže plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Alprazolam Sandoz, ledaže by Váš lékař uvážil, že je to nezbytně nutné. Pozorování u lidí naznačila, že alprazolam může mít škodlivé účinky na nenarozené. Jestliže jste těhotná anebo jestliže těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem o možnosti léčbu ukončit. Jestliže užíváte Alprazolam Sandoz až do doby porodu, oznamte to svému lékaři, protože se u novorozence mohou po narození projevit některé příznaky z vysazení.

Kojení
Je riziko ovlivnění dítěte. Proto nemáte v průběhu léčby přípravkem Alprazolam Sandoz kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alprazolam Sandoz může vyvolat nežádoucí účinky, např.
· spavost
· ztrátu paměti
· ochabnutí svalů a
· snížené soustředění
Proto může být porušena Vaše schopnost regovat, zejména pokud nemáte dostatek spánku. Tyto účinky mohou být zesíleny, jestliže požíváte alkohol. V průběhu léčby přípravkem Alprazolam Sandoz neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Alprazolam Sandoz
Alprazolam Sandoz obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se svým lékařem dříve, než budete užívat tento přípravek.


3. JAK SE Alprazolam Sandoz UŽÍVÁ

Vždy užívejte Alprazolam Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

· Zahajovací dávka: 0,25 - 0,5 mg třikrát denně.
· Není-li účinek dostatečný, může Váš lékař dávku zvýšit až do maxima 3 mg denně (= 24 hodin), rozděleně do několika jednotlivých dávek.

Pacienti pokročilejšího věku, oslabení pacienti a pacienti s poruchou ledvinových funkcí nebo pacienti s mírnou jaterni dysunkci
Počáteční dávka:0,25 mg 2x až 3x denně (=24 hodin)
Při nedostatečném účinku může být dávka zvýšena lékařem na maximální denní dávku 0,75 mg (=24 hodin), která je rozdělená na jednotlivé dávky.

Alprazolam Sandoz je určen k perorálnímu podání. Tablety se užívají každodenně ve stejnou dobu, zapijí se sklenicí vody. Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle.

Pacienti se silně sníženou činností jater nesmějí Alprazolam Sandoz užívat. Viz kapitola 2.

Děti mladší než 18 let

Pacienti této věkové skupiny nemají Alprazolam Sandoz užívat, protože bezpečnost a účinnost přípravku u této skupiny pacientů dosud nebyla určena.

Domníváte-li se, že Alprazolam Sandoz působí příliš silně anebo příliš slabě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Trvání léčby

Léčení přípravkem Alprazolam Sandoz má trvat co nejkratší dobu. To znamená, že za normálních okolností nebudete dostávat Alprazolam Sandoz déle než 8 až 12 týdnů, včetně období, kdy se dávkování již postupně snižuje. V některých případech lékař může rozhodnout, že dobu léčení prodlouží. Trvání léčby přípravkem Alprazolam Sandoz nemá být delší než 12 týdnů, pokud Váš lékař nezkontroloval Váš zdravotní stav. To proto, že benzodiazepiny mohou způsobit vývoj fyzické a psychické závislosti na těchto přípravcích. Riziko vzniku závislosti se zvyšuje s dávkou a s trváním léčby; je však vyšší i u pacientů, kteří v minulosti zneužívali alkohol nebo drogy. Jestliže máte takové obavy, promluvte o tom se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Alprazolam Sandoz, než jste měl(a)
Prosím, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka ihned, jakmile se to přihodilo. Příznaky předávkování mohou být:
· spavost
· zmatenost a
· letargie

Při silném předávkování mohou příznaky předávkvání představovat problémy s koordinací, např.
· opilecká chůze
· snížené napětí svalů
· snížený krevní tlak
· utlumené dýchání
· vzácně kóma
· velmi vzácně úmrtí
Jestliže jste zapomněl(a) užít Alprazolam Sandoz
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, můžete ji užít kdykoli do doby, kdy již je téměř čas užít dávku další. Pokud však již je čas na další dávku, užívejte podle obvyklého časového rozvrhu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Alprazolam Sandoz

Jestliže užívání přípravku Alprazolam Sandoz ukončíte náhle, mohou se bezprostředně po ukončení léčby anebo o několik dní později objevit příznaky z odnětí jako např. změny nálady, nespavost a neklid. Toto riziko je tím vyšší, čím rychleji se dávkování snížilo, a zejména, jestliže se léčba ukončila náhle.

Náhlé ukončení léčby tímto přípravkem se proto nedoporučuje. Váš lékař bude dávkování snižovat postupně, a to snížením dávky každé tři dny nejvýše o 0,5 mg. Někdy může být nutné snižovat dávku i pomaleji.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Alprazolam Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zejména na začáku léčby se mohou objevit tyto příznaky, které obvykle při pokračujícím užívání vymizí:
· spavost
· mdlý pocit
· snížená bdělost
· zmatenost
· únava
· bolesti hlavy
· závratě
· svalová slabost
· problémy s koordinací pohybů, např. pocit opilosti
· poruchy vidění, např. zkalené nebo dvojité vidění

Jiné nežádoucí účinky jsou:
· trávicí poruchy, např. zácpa, průjem, nevolnost a zvracení
· nechutenství (anorexie)
· zvýšená chuť k jídlu a přibývání na váze
· obtížné polykání
· snížený krevní tlak
· snížení sexuálního libida
· kožní reakce
· sucho v ústech, zvýšená tvorba slin, ucpaný nos a zrychlený tep
· obtížné soustředění
· poruchy napětí svalů
· poruchy řeči
· menstruační ppruchy
· neschopnost zadržet moč a/nebo stolici
· neschopnost vymočit se, daná poruchou vyprazdňování měchýře
· poruchy jaterních funkcí a žloutenka
· zvýšení nitroočního tlaku (objevuje se vzácně)
· abnormálně vysoká krevní hladina specifického hormonu (prolaktinu), který pimárně reguluje tvorbu mléka
· ztráta paměti, týkající se příhod, které se udály několik málo hodin poté, kdy jste tablety užil(a).
To může provázet nepřiměřené chování, zejména při vyšším dávkování přípravku. Viz také oddíl "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alprazolam Sandoz je zapotřebí".
· deprese.
Již existující dosud neodhalená deprese se může v průběhu užívání přípravku Alprazolam Sandoz zřetelně projevit
· psychiatrické a "paradoxní" reakce, např.
- neklid
- podráždění
- agitovanost
- dráždivost
- agresivita
- poruchy myšlení (bludy), kdy pacient neovlivnitelně lpí na určité představě
- výbuchy hněvu
- noční můry
- vnímání neexistujících věcí
- těžká psychologická porucha, při níž je postižena kontrola vlastního chování a konání (psychóza)
- nepřiměřené chování a jiné poruchy chování se mohou objevit zejména u dětí a u starších osob
· závislost. Viz oddíl "Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Alprazolam Sandoz je zapotřebí".

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK Alprazolam Sandoz UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Alprazolam Sandoz nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce za "Exp." Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25° C.

Uchovávejte blistr ve vnějším obalu (krabičce), aby byl chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Alprazolam Sandoz obsahuje

· Léčivá látka je alprazolamum.
Jedna tableta obsahuje 0,25,0,5 a1 mg alprazolamu.
· Pomocné látky jsou: sodná sůl dokusátu, natrium-benzoát,(E211), předbobtnalý bramborový škrob, mikrokrystalická celulosa (E460), monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E572), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), hlinitý lak erythrosinu (E127) (pouze pro 0,5 mg), indigokarmín (E132) (pouze pro 1 mg).


Jak Alprazolam Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení
Alprazolam Sandoz 0,25 mg

Bílá oválná tableta s půlicí rýhou a vyražením "APZM 0.25".
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.


Alprazolam Sandoz 0,5 mg
Růžová oválná tableta s půlicí rýhou a vyražením "APZM 0.5".
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Alprazolam Sandoz 1 mg
Světle modrá oválná tableta s půlicí rýhou a vyražením "APZM 1".
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Tablety jsou baleny v blistru a papírové krabičce, obsahující 10, 20, 30, 40, 50, 60 nebo 100 tablet v jednom balení

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika.

Výrobce:

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH and Co.KG, Tittmoning, NěmeckoZdroj:www.psychoweb.cz

ADJUVIN

28. dubna 2012 v 14:03 | ADMIN webu
Zde najdete přehled příbalových letáků k lékům, které se používají u různých duševních problémů a onemocnění. Jde hlavně o léky na depresi, mánii, schizofrenii, úzkost - tedy fobie a jiné neurotické poruchy, léky na poruchy spánku a léky podávané při léčbě závislostí na alkoholu, nikotinu a jiných drogách. Není to kompletní výčet léků, jde o ty nejběžnější. Většina těchto preparátů se vydává jen na lékařský předpis a experimentovat s jejich užíváním nelze doporučit - rozhodnutí o jejich užívání a dávkování raději přenechte svým lékařům.

Příbalové létáky:

ADJUVIN 50 mg
ADJUVIN 100 mg
potahované tablety
(Sertralini hydrochloridum)

- Léčivou látkou je sertralini hydrochloridum 56 mg nebo 112 mg odpovídající 50 mg nebo 100 mg sertralinu v jedné potahované tabletě
- Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, hyprolóza, polysorbát 80, magnesium-stearát, hypromelóza 2910/6, oxid titaničitý, propylenglykol.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H., Lannach, Rakousko1. CO ADJUVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, sertralin, patří do skupiny léků nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), které jsou též známé jako antidepresiva. Serotonin je látka, která v organizmu ovlivňuje náladu. Jeho nízká hladina v mozku souvisí s depresí. Léčivý přípravek Adjuvin napomáhá ke zvýšení hladiny serotoninu na normální úroveň, a tím k léčbě depresí a dalších duševních poruch.
Přípravek Adjuvin je určen k léčbě deprese (duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem), obsedantně kompulzivní poruchy (duševní porucha charakterizovaná nutkavými, vtíravými myšlenkami), panické poruchy nebo potraumatické stresové poruchy. Adjuvin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů, při léčbě obsedantně kompulzivní poruchy ho mohou užívat i mladiství a děti od 6 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADJUVIN UŽÍVAT

Neužívejte Adjuvin:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku;
- jestliže užíváte jiné léky k léčbě deprese (tzv. inhibitory monoaminooxidázy (MAO), např. moklobemid nebo selegilin, který se používá k léčbě Parkinsonovy choroby;
- jestliže užíváte pimozid (lék užívaný k léčbě schizofrenie a jiných duševních chorob).

Jestliže je sertralin užíván s inhibitory MAO, nebo pokud je léčba inhibitory MAO zahájena velmi brzy po ukončení léčby sertralinem, mohou se u pacienta objevit velmi vážné nežádoucí účinky, které mohou být v některých případech až život ohrožující. V těchto případech byly pozorovány příznaky jako neklid, třes, ztuhlost, svalové křeče, zmatenost, podrážděnost, horečka, poruchy vědomí až bezvědomí.
Pokud jste užíval(a) inhibitory MAO, nesmíte začít užívat sertralin dříve, než za 2 týdny. Stejně tak nesmí léčba inhibitory MAO začít dříve, než za 2 týdny po ukončení léčby sertralinem.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Adjuvin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let s výjimkou pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z
této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o
sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné
chování a hněv). Váš lékař přesto může Adjuvin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Adjuvin pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Adjuvin, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Adjuvin ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Adjuvin je zapotřebí:
- objevila-li se u Vás někdy mánie (nadměrná veselost, chorobně zvýšená aktivita);
- pokud jste se někdy léčil(a) s duševním onemocněním jako je např. schizofrenie;
- jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) poruchou krvácení nebo zvýšenou krvácivostí;
- máte-li cukrovku;
- pokud máte zhoršené jaterní funkce, lékař Vám pravděpodobně upraví dávkování přípravku. Jestliže máte vážné poškození jater, neměl(a) byste přípravek užívat.
- jestliže trpíte epilepsií, která je léčená. Pokud se u Vás objeví záchvaty, měl(a) byste neprodleně vyhledat lékaře.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidpresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Užívání přípravku Adjuvin s jídlem a pitím:
Přípravek se užívá jednou denně s jídlem nebo nezávisle na jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Během léčby přípravkem by neměly být konzumovány alkoholické nápoje.

Těhotenství:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, měla byste to oznámit svému ošetřujícímu lékaři, který posoudí nezbytnost užívání přípravku.

Kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
V období kojení lze užívat sertralin pouze ze zvlášť závažných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
V individuálních případech, zvláště na začátku léčby, může sertralin ovlivnit pozornost nebo schopnost rychlé reakce. V těchto případech se neporučuje vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Sertralin se nesmí užívat současně s inhibitory MAO nebo s pimozidem (viz Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Adjuvin užívat).
Se sertralinem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:
- dextromethorfan (látka proti kašli), pethidin, tramadol (působící proti silné bolesti);
- rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou;
- lithium (látka užívaná k léčbě mánie);
- sumatriptan (látka proti migréně);
- diazepam (látka proti úzkosti);
- tolbutamid (látka snižující hladinu cukru v krvi);
- cimetidin (k léčbě žaludečních vředů);
- nesteroidní protizánětlivé přípravky (jako je ibuprofen, diklofenak, kyselina acetylsalicylová) a jiné látky snižující srážlivost krve (tiklopidin, warfarin);
- diuretika (látky k odvodnění organismu, např. furosemid nebo amilorid);


3. JAK SE ADJUVIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je 50 mg jednou denně. Sertralin může být užíván buď ráno nebo večer. Lékař někdy může předepsat při zahájení léčby nižší dávky, které pak postupně zvyšuje. Maximální dávka je 200 mg denně. Staří lidé mohou užívat stejné dávky jako osoby mladší.
Váš lékař si Vás bude zvát na pravidelné kontroly.
U mladistvých pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou ve věku 13-17 let by měla být léčba zahájena dávkou 50 mg denně, u dětí ve věku 6-12 let se léčba zahajuje dávkou 25 mg denně. V případě nedostatečného účinku lékař dávku zvýší.
Jestliže Vám lékař doporučí užívat Adjuvin i po odeznění Vašich obtíží, obvykle Vám dávku přípravku sníží.
První účinky léčby se obvykle dostavují po 2-4 týdnech, ačkoli tato doba může být u jednotlivců různá. I když se budete cítit po užívání tablet lépe, nepřestávejte bez porady s lékařem užívat přípravek Adjuvin.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Adjuvin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Adjuvin než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Adjuvin
užijte ji, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Při vynechání více dávek se o dalším postupu poraďte se svým lékařem.

Následky přerušení léčby přípravkem Adjuvin:
Léčba bývá dlouhodobá a nástup účinku se může projevit až po několika dnech či týdnech pravidelného užívání přípravku. Ukončení léčby přípravkem Adjuvin by mělo probíhat postupně a pod dohledem lékaře. Pokud se přípravek vysadí příliš rychle, mohou se objevit příznaky jako neklid, úzkost, závratě, bolesti hlavy nebo nevolnost. Tyto nežádoucí účinky nejsou vážné a obvykle postupně odezní.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Adjuvin nežádoucí účinky.
Velmi časté nežádoucí účinky zahrnují: nespavost nebo ospalost, nechuť k jídlu, třes, závratě, sucho v ústech, pocit na zvracení, průjem, sexuální poruchy u mužů (opožděný výron semene).
Často se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: zívání, neklid, úzkost, bolest hlavy, pohybové poruchy, pocení, zastřené vidění, hučení v uších, bolest na prsou, bušení srdce, poruchy trávení, zácpa, bolest břicha, zvracení, vyrážka, celková slabost, únava, návaly horka a u žen nepravidelná menstruace.
Méně často byly pozorovány: drobné krvácení do kůže, zvýšená krvácivost nebo tvorba modřin, zvýšený krevní tlak, krátkodobé poruchy vědomí, zrychlená srdeční činnost, otoky končetin, otoky kolem očí, zvýšená chuť k jídlu, zánět slinivky břišní, euforie (povznesená dobrá nálada), deprese, halucinace, mánie (nepřiměřeně veselá nálada), migréna, rozšíření zornic, jaterní poruchy včetně žloutenky, vypadávání vlasů, kožní projevy včetně svědění, bolest kloubů, potíže s udržením moči, nevolnost, přírůstek nebo ztráta tělesné hmotnosti, horečka.
Vzácně se objevily: změny krevního obrazu projevující se tvorbou modřin a sklonem k vzniku infekcí, zvětšení prsní žlázy a vylučování mléka u žen i u mužů, snížená funkce štítné žlázy, nepřiměřené vylučování antidiuretického hormonu (hormon ovlivňující vylučování moči), snížení hladiny sodíku v krvi, zvýšená hladina cholesterolu, ztráta libida, noční můry, agresivita, psychózy, bezděčné svalové stahy, kóma, záchvaty, zúžení průdušek, zvýšená citlivost kůže na světlo, kopřivka, odlupování kůže, otok obličeje, zadržování moči, přetrvávající bolestivé ztopoření penisu, alergická reakce.
Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ADJUVIN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení:
10, 14, 20, 28 nebo 30 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
zdroj:http://www.psychoweb.cz

 
 

Reklama