STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Komunitní péče

Komunitní péče je...

29. prosince 2011 v 11:49 | ADMIN webu
zdroj:http://www.psychiatrie.cz

Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní poruchou žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce uspokojeny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby.

Mezi postupy komunitní péče patří kromě léčby i podpora sociálních rolí, zejména v oblasti práce, bydlení a sociálních kontaktů, a podpora vztahů s rodinou přáteli a dalšími lidmi. Cílovou skupinou komunitní péče jsou jak pacienti s duševní poruchou, tak i další členové komunity, kteří jsou podporováni, aby pomoc mohli poskytovat. Komunitní péče v oblasti zdravotních služeb zahrnuje všechny články péče, včetně péče lůžkové, určuje jí však pozměněnou roli.


Komunitní péče je od poloviny 20. století dominantním trendem v řadě vyspělých zemí a je spojena s tzv. deinstitucionalizací, sledující redukcí velkých psychiatrických léčeben a jejich alespoň částečnou přeměnou ve služby komunitní. Prostředkem těchto změn je vytváření komunitních týmů duševního zdraví s určenou geografickou oblastí, ve které působí. V novějším konceptu tzv. vyvážené péče (balanced care) jde o integrativní pojetí, ve kterém jsou do systému péče zapojeni:
 • praktičtí lékaři
 • specializované ambulantní psychiatrické služby a týmy
 • psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic
 • krizové služby a denní stacionáře
 • rezidenční péče v komunitě
 • služby psychiatrické rehabilitace.

Principy péče:

 • mobilita služeb
 • propojenost služeb
 • péče ve vlastním prostředí pacientů
 • orientace na lidská práva a potřeby pacientů.

Současný stav poskytování komunitní péče v ČR:

Intermediární služby pracují na pomezí mezi lůžkovou a ambulantní péčí (denní stacionáře, krizová centra, krizové mobilní týmy, komunitní psychiatrické sestry) a spadají do resortu zdravotnictví. Služby meziresortní jsou většinou poskytovány nestátními neziskovými organizacemi a formálně spadají do sociálních služeb. Charakter jejich činnosti je však zdravotně sociální, poskytují zejména psychiatrickou rehabilitaci. Služby se i kombinují do funkčních koodinovaných celků s úzkou vzájemnou spoluprací nebo vytvářením společných týmů, jde o kombinace lůžkových, intermediárních, meziresortních a ambulantních zařízení.

Intermediární péče

Krizová psychiatrická centra
 • neodkladná, bezbariérová psychiatrická péče formou krizové intervence, neodkladného psychiatrického vyšetření, emergentní psychoterapie, krátkodobé systematické individuální, rodinné a skupinové psychoterapie, farmakoterapie, a také krátkodobého pobytu na lůžku.
 • krizové centrum pracuje nepřetržitě, 24hodin denně 7 dní v týdnu, potřebná je nepřetržitá dostupnost psychiatra, centra zahrnují trvalou možnost telefonického kontaktu
 • v ČR pracují v současnosti 3 krizová psychiatrická centra: RIAPS Praha, Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny v Bohnicích a Krizové centrum Psychiatrické kliniky při Fakultní nemocnici Brno Bohunice.
Mobilní krizové týmy
 • odborný tým (psychiatr, klinický psycholog, psychiatrická sestra) poskytuje krizovou intervenci, neodkladné psychiatrické a psychologické vyšetření, farmakoterapii a emergentní psychoterapii přímo v místě rozvoje krizové situace
 • v současnosti pracují pouze dva mobilní krizové týmy (Denní sanatorium Nad Ondřejovem, Fokus Praha), avšak po omezenou dobu během týdne.
Denní stacionáře (sanatoria)
 • slouží pro denní léčbu psychiatrických pacientů
 • základním prvkem péče je psychoterapeutický program, který je obvykle kombinován s dalšími odbornými vyšetřeními, léčbou a rehabilitací dle povahy duševní poruchy
 • v ČR v současnosti existuje 22 denních stacionářů, zhruba polovina z nich je kombinována s lůžkovými zařízeními, polovina kombinována s meziresortními a ambulantními službami. Střešní profesní organizací je Asociace denních stacionářů a krizových center (ADSKC). /odkaz: www.adskc.cz /
Komunitní psychiatrické sestry
 • působí v přirozeném prostředí pacientů
 • mezi jejich činnosti patří: případové vedení, individuální rehabilitace, krizová intervence, posouzení stavu pacienta v jeho přirozeném prostředí, zpracování rehabilitačního a krizového plánu, týmové konzultace případu, podpora užívání perorální medikace, postupy na zvládání stresu nebo krize, trénink komunikačních dovedností, techniky zaměřené na zvládání běžných situací, péče o somatický stav pacienta, psychoedukace pacienta i jeho blízkých, koordinace dalších potřebných služeb
 • indikace péče psychiatrem a úzká spolupráce s ním
 • v ČR existují 3 pracoviště komunitních psychiatrických sester: Dům duševního zdraví Ostrava, Denní sanatorium Nad Ondřejovem, Klinika ESET Praha.

Meziresotní služby psychiatrické rehabilitace

Služby pro podporu práce a zaměstnání
 • zahrnují rehabilitační a chráněné dílny, sociální firmy a sociální družstva, přechodné zaměstnání, podporované zaměstnání, podporované vzdělávání, podpůrné edukativní programy při pracovní rehabilitaci (job club)
Služby pro podporu v oblasti bydlení
 • jedná se o komunitní (skupinová) bydlení, chráněná bydlení, domy a byty na půl cesty, podporované bydlení
Služby pro podporu v oblasti volného času a sociálních kontaktů
 • jde o centra denních aktivit, svépomocné aktivity uživatelů či jejich rodinných příslušníků
Další služby
 • k dalším službám patří případové vedení, asertivní komunitní léčba, poradenství sociální, právní či poradenství o službách
V roce 2007 u nás existovalo 29 neziskových organizací poskytujících služby psychiatrické rehabilitace se 470 odbornými pracovníky, kteří měli v péči zhruba 4600 pacientů. Zastřešujícími asociacemi těchto organizací jsou Asociace komunitních služeb /odkaz: www.askos.cz /a FOKUS Sdružení pro péči o duševně nemocné /odkaz: www.fokus-cr.cz /.
Počty jednotlivých služeb v ČR:
Psychiatrická rehabilitace a rezidenční péče poskytovaná nest.neziskovými organizacemi (29 organizací v r.2007)
Oblast podporyTyp službyPočet organizací
bydleníChráněné bydlení13
Podporované bydlení9
práceChráněné dílny17
Přechodné zaměstnávání4
Podporované zaměstnvání6
Centrum denních aktivit25
jináPřípadové vedení12
Podporované vzdělávání2
Poradenství16
MUDr. Ondřej Pěč
 
 

Reklama