STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Dyslexie

Dyslexie a její projevy

7. června 2016 v 18:35 | Admin
Dyslexie patří mezi vývojové poruchy učení a vyznačuje se výraznými potížemi v oblasti čtení, jeho rychlosti, správnosti, porozumění a to do takového rozsahu, že to znemožňuje dítěti nejen další prospívání ve škole, ale i každodenním životě. Vývojové poruchy učení se nespojují s nízkou intelektovou úrovní, mentální retardací, nedostatečnými možnostmi se učit (např. vlivem málo podnětného prostředí, sociálního zanedbání apod.), či jinými potížemi (např. vady sluchu nebo zraku) apod.
Potíže se čtením se projevují zejména v následujících oblastech:
  • čtení je pomalé
  • dítě nerozumí textu ať už čtenému nahlas nebo potichu
  • při čtení dítě vynechává slova
  • dítě nerozeznává (nebo špatně rozeznává) některé hlásky nebo krátká slova a zaměňuje je s jinými
  • dítě má omezenou aktivní slovní zásobu

Čtení je komplexní proces a zahrnuje koordinaci očních svalů při sledování textu, prostorovou orientaci při interpretaci písmen a slov, vizuální paměť podržet význam písmen a slov, sekvenční vnímání (vnímání sledu písmen jedoucích za sebou), pochopení větní skladby a gramatiky, schopnosti analýzy a kategorizace. Mozek všechny tyto úkony musí zkoordinovat a integrovat vizuální podněty s pamětí specifickými zvuky (při čteném textu). Při dyslexii jsou některé z těchto procesů poškozeny, a jelikož můžou u každého dítěte být poškozeny různé z těchto sub-kategorií v různé úrovni, proto se i dyslexie může u dvou dětí významně lišit v samotném projevu. V souvislosti s funkcí centrální nervové soustavy se vývojové poruchy učení spojují s tzv. lehkou mozkovou dysfunkcí, což představuje oslabení funkce centrální nervové soustavy. Jelikož nejde o poruchu intelektu, specifické vývojové poruchy se vyskytují u dětí s průměrnou až nadprůměrnou intelektovou kapacitou, u nichž se projevují poruchy učení a chování.

K výše zmíněným symptomům se u dětí s vývojovou poruchou čtení můžou přidružovat potíže v těchto oblastech:
  • dítě začíná mluvit a užívat řeč později
  • má potíže v prostorové orientaci, plete si pravou a levou stranu, příp. zaměňuje jiná opozita, jako např. nahoru/dolů, brzo/pozdě apod.
  • můžou se přidružovat potíže s psaným projevem, příp. matematických úkonech (protože špatně přečte čísla, např. 12 zamění za 21 apod.).

Jelikož se k vývojovým poruchám učení přidružují ještě jiné potíže spadající pod lehké mozkové dysfunkce (nejčastěji porucha pozornosti s hyperaktivitou, tzv. ADD/ADHD), potíže ve škole s chováním dítěte (dítě může být kvůli svým potížím lehko podrážděné, vstupuje do hádek či konfliktů s vrstevníky, spolužáky, učiteli apod.), uplatňují se při léčbě psychoterapeutické postupy. Při nápravě specifických vývojových poruch učení se taky využívá tzv. metoda EEG biofeedback, při kterém dochází ke stimulaci mozkových center potřebných ke konkrétnímu úkonu. Podstatou metody EEG biofeedback je aktivní snaha dítěte regulovat frekvence elektrické aktivity s využitím speciálního počítačového programu. Dítě při hraní speciální počítačové hry se učí regulovat svoje mozkové funkce. Metoda je pro děti zároveň lákavá, protože probíhá hravou a pro děti zajímavou formou.

Při jakýchkoli potížích manifestujících se ve zhoršeném školním výkonu, ale třeba i v nežádoucích sociálních projevech ve škole (podrážděnost, konflikty se spolužáky apod.) je dobré kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu, která se specializuje kromě jiného i na vývojové poruchy učení a dyslexii.

Celková nabídka přípravků pro zdravý mozek.

Dyslexie a její terapie psycho-kineziologií

6. února 2012 v 9:53 | ADMIN webu
Dyslexie je velmi častá porucha čtení a správného psaní, která se ještě dnes často rozpoznává u dětí příliš pozdě. Děti, které trpí touto poruchou, jsou často velmi inteligentní, ale často skončí - díky nedostatečnému chápání této nemoci - ve zvláštní škole nebo později v nepřiměřeně špatně placeném zaměstnání.
Tyto děti mají částečně bizardní vizuální zážitky, když se dívají do knihy a pokoušejí se identifikovat písmena; ale nemají odvahu mluvit o těchto zážitcích se svými rodiči. Tištěnou stránku vidí např. jako kouli a rozeznají jen několik písmen ve středu. Někdy se jim všechno jeví rozmazané a páté přes deváté, nebo jsou chvíli schopny číst, ale potom jsou unavení, mají závratě nebo je bolí hlava.

Léčba je jednoduchá, efektivní a finančně nenáročná. Podle mně tato metoda přirozeně vyplývá z psycho-kineziologie a skutečně se velmi osvědčila. V USA ji dnes používají i další terapeuti. Nejslavnější průkopnicí této metody je Helena Irlingová z Kalifornie.

Léčba probíhá následujícím způsobem:
I. krok
Dítěti předložíme jednoduchý text s obrázky za dobrých světelných podmínek (žádné zářivky).
2. krok
Nasazujeme mu po řadě barevné brýle. U každých brýlí dítě požádáme, aby popsalo obrázky nebo aby přečetlo nějaká místa v textu. Je také důležité, jednoduše se dítěte zeptat, s kterými brýlemi se mu nejlépe čte nebo prohlíží.

3. krok
Barevné brýle, se kterými dítě nejlépe vidělo, by mělo nadále používat při každém čtení nebo psaní. Často se stane, že dítě začne okamžitě číst!

Připadá vám to příliš jednoduché? Vyzkoušejte si to sami pro sebe a nechtě se překvapit. Při dlouhodobé terapii je třeba provést ještě další kroky.

a) V obchodě s fotografickými potřebami si opatřete monochromatic kou barevnou fólii ve stejné a podobné barvě jako jsou brýle. Fólii položte na text. Fólie jsou průhlednější než brýle a propouštějí více světla; zvláště indigové brýle jsou hodně tmavé. Najděte si fólii, kte rá propouští nejvíce světla, která vykazuje stejný efekt "okamžitého čtení" a má přesně tu správnou barvu.

b) Dejte si u optika udělat barevné brýle v identickém barevném tónu a se stejnou barevnou frekvencí.

Léčba by se v tomto místě dala považovat za skončenou. Aby léčba byla definitivní a aby člověk nebyl závislý na barevných brýlích nebo fólii, navrhuji následující kroky:

a) Psycho-kineziologickou léčbu dítěte a rodičů. Já doporučuji napřed somatický nástup prostřednictvím očí. Sezení zakončit metodou očních pohybů nebo barevných brýlí. BDK zodpovídající za dyslexii se často nachází v prenatálním období nebo v minulém životě.

b) Objasnění biochemické komponenty. Doporučuji analýzu vlasu díky, které lze zjistit nedostatek stopových prvků a analýzu aminokyselin.

c) V těchto případech se osvědčila kineziologická technika nazývaná výchovná kineziologie (Edu-K). Odpovídající kurzy probíhají v Institutu aplikované kineziologie v Kirchzartenu.

Tato terapie funguje u dospělých dyslektiků stejně dobře jako u dětí. I Dosud není známa žádná rychlejší, jemnější metoda, jak těmto lidem pomoci. Pro její realizaci není třeba žádné další odborné znalosti. Prosím čtenáře, přátele, rodiny, učitele, psychology a jiné terapeuty, faráře atd., aby na metodu upozorňovali, protože PK v této oblasti nabízí skutečně revoluční objev a doufejme, že se ji podaří zveřejnit prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Dr. Dietrich Klinghardt - Učebnice psycho-kineziologie, nakladatelství Alternativa
 
 

Reklama