STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU
Adminka není nyní v místnostiChat

*Život s poruchou osobnosti aneb Životopis Sandry
Sandra o sobě: Pomáhat je mé poslání


A i tobě ráda pomůžu ,ano i tobě co teď čteš tyto moje věty.Jsem ametér Peer Konzultant,to je osoba která má zkušenost s duševním onemocněním a ráda pomohu i tobě nejen přez svůj životní příběh.Jsem tu i pro tebe a záleží mi na tobě i když tě zatím neznám.Někdy stačí mít si ským promluvit,a věř že já ti budu rozumět a možná zjistíme že jsem měla ten samí problém co máš ty.Stačí když se semnou spojíš,můžeme si spolu povídat tady na mém chatu:
A věř mi jento že už to tu čteš ,teď tady tyto moje řádky, znamená že jsi na dobré cestě,máš snahu a odvahu řešit svojí situaci a to je moc dobře a já tě za to obdivuji,protože jiný zatím tuhle tvou odvahu ježtě nenašly.A až se posuneš tak daleko jako já, a jde to věř mi,třeba i ty budeš chtít být Peer konzultant, ať užamatér nebo profík a pomáhat dál druhým.Tak mi napiš a věř že všechno bude zase dobré,ničeho se neboj,protože už nejsi sám/sama, ale máš mne:-)


S láskou tvá Adminka SandraKdyby jste mi chtěly pomoci k lepšímu životu ,nebo podpořit tyto mé nezyskové stránky,tak budu ráda,ale nejedná se o žádnou sbírku,ale je to zcela dobrovolné,děkuji.


IBAN : CZ68 30 30 0000001303050018
čú:1303050018/3030A shledáte-ly tyto stránečky alespoň trochu užitečnými ,prosím pomožte o nich informovat ostaní pomocí vložení odkazu či obrázku který najdete klinutím na odkaz níže.Vložte jej na své strányky, profily atd..aby se pomoc dostala ke všem kteří jí hledají a potřebují.

Děkuji


Pokračuj rolováním dolů

*Deviace

Druhy deviací

11. dubna 2014 v 14:42 | Admin

Druhy deviací

 • Deviace sexuální identity - transsexualismus
 • Deviace sexuální orientace - homosexualita, pedofilie, aj.
 • Deviace sexuálního chování - exhibicionismus, masochismus, sadismus aj.
 • Kombinované deviace - sadomasochismus, homosexuální pedofilie aj.
 • zdroj:http://sex-a-erotika.zdrave.cz

Příčiny vzniku sexuálních deviací

11. dubna 2014 v 14:41 | Admin

Příčiny vzniku sexuálních deviací

Na vzniku těchto onemocnění má z části podíl genetika a z části psychosociální faktory.
Jako psychosociální faktory jsou uváděny některá riziková období v životě člověka, nejčastěji období puberty, kdy dochází k dokončení sexuálního vývoje a dospívání v této oblasti. Zážitky, zacházení a další vlivy vnějšího prostředí a společnosti mohou významně zformovat sexuální vývoj a chování člověka, v tomto citlivém, komplikovaném a emotivním období jeho života.
zdroj:http://sex-a-erotika.zdrave.cz

Informace o domácím násilí

1. února 2009 v 21:42 | ♥Naposledy.cz♥

Informace o domácím násilí

Definice domácího násilí

Při definování domácího násilí lze vycházet z trestního zákona, ve kterém byl poprvé v roce 2004 zapracován pojem "týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě nebo osoby blízké". Přičemž osobou blízkou se rozumí příbuzní v přímé linii, zpravidla manžel, manželka, sourozenci nebo jiné osoby v poměru rodinném nebo jemu podobném (partnerský vztah druha a družky).

Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.

Jedná se o fyzické i slovní útoky, tělesné týrání, omezování osobní svobody, vydírání, sexuální zneužívání, výhružky apod. Toto chování vyvolává trvalý strach oběti ze svého trýznitele, což umožňuje násilníkovi udržovat nad obětí neomezené mocenské postavení a donutit ji, aby se podřídila jeho vůli. Kontrolu veškerého života oběti uplatňuje násilník jako svůj samozřejmý nárok.

V širším slova smyslu lze za domácí násilí považovat veškeré násilí v rodině a domácnosti. V tomto smyslu je pak za násilí v rodině považováno jakékoli jednání či opomenutí, které negativně ovlivňuje nebo poškozuje oběť, narušuje její psychickou stabilitu a integritu, poškozuje rozvoj její osobnosti nebo omezuje svobodu.

Kdo může být obětí domácího násilí

V širším slova smyslu lze oběti násilí v rodině rozčlenit do následujících skupin:
 • Ženy:
Literatura uvádí, že ženy jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí, a to až z 92 - 98%. 1
 • Děti:
Děti jsou spolu s ženami nejčastější skupinou, která se stává oběťmi násilí v rámci rodiny. V souvislosti s týranými dětmi se hovoří o syndromu CAN neboli syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. V rodinách se domácí násilí v 69% odehrává za přítomnosti dětí 2. Nutno podotknout, že některé organizace, zabývající se domácím násilím, udávají vyšší procento a podle jejich údajů bývají děti svědky domácího násilí až v 80%. 3 Každopádně lze konstatovat, že přítomnost dětí v případech domácího násilí je vysoce ohrožující a narušuje jejich zdravý vývoj.
 • Muži:
Tato cílová skupina není velká, přesto však je velmi latentní, muži jsou oběťmi domácího násilí ve 2-5%. 4 Málokterý muž veřejně přizná, že je svojí ženou týrán. Obraz muže jako oběti nepatří do mužské rolové charakteristiky, je společensky nepřijatelný, vzbuzuje posměch (lidová čeština používá pro takové muže názvy jako bačkora, pod pantoflem apod.), proto muži málokdy násilí zveřejní.
 • Senioři:
Jedná se také o velmi latentní skupinu, která jen zřídka zveřejní násilí. Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3 - 5% osob. 5 Většinou se násilí na seniorech dopouštějí jejich děti, což je pro seniory velmi bolestné a jen neradi o této skutečnosti mluví.
 • Zdravotně postižení:
Tato skupina jako obětí je téměř neznámá, pouze nejzávažnější případy, které
zpravidla končí tragicky a dostanou se před soud, jsou zveřejněny. Násilí páchané na postižených je skryté, neexistují žádné statistické údaje o jeho výskytu. Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou, protože jsou mnohdy odkázány na péči násilníka, a vhledem ke svému handicapu se ne vždy dokáží účinně bránit.

Specifické znaky domácího násilí

Často se lidé ptají, jak lze rozpoznat domácí násilí, co lze považovat za násilí v rodině, kdy by měli účinně pomoci a kdy jde o snahu o zneužití sociální sítě pod záminkou domácího násilí či vyřizování si účtů mezi partnery. Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože jde o dlouhodobou zkušenost s osobami ohroženými domácím násilím a jejich vnějším obrazem. Lze však stanovit určité společné znaky domácího násilí.
Charakteristickými znaky, podle kterých lze domácího násilí identifikovat, jsou:
 • blízké vztahy intimního charakteru
- emocionální provázanost, jedná se nejčastěji o osoby, které jsou v příbuzenském vztahu nebo osoby jinak blízké (druh a družka apod.)
 • společné bydlení
- zpravidla společné bydlení, násilná i ohrožená osoba žijí v jednom bytě nebo domě a ohrožená osoba nemá možnost toto bydlení opustit
 • společná propojenost
- vzájemná úzká propojenost (mají spolu děti, vlastní společný majetek, společný účet, často mají společný okruh přátel apod.)
 • asymetrie ve vztahu
- určující znak projevující se bezvýhradnou mocí na straně násilné osoby a naprostou bezmocí oběti, která je dlouhodobě udržovaná v závislém postavení
- jedná se o nerovnoprávné postavení, kdy si násilná osoba vynucuje absolutní poslušnost a podřízenost
 • dlouhodobost
- násilí trvá často několik let a stále eskaluje (podle zkušeností z praxe žena často vyhledá pomoc až po 7 a více letech trvání násilí)
 • opakující se ataky
- domácí násilí představuje nepřetržitý koloběh útoků, ať již slovních nebo fyzických, přerušovaný fázemi usmiřování, slibů a obdobím relativního klidu, které se však postupně zkracuje, zatímco období vytváření napětí a útoků se rozšiřuje
 • stupňující se agresivita
- útoky jsou s každým dalším opakováním brutálnější, objevila-li se na počátku rozvíjejícího se domácího násilí facka, na jeho konci může být vysoce nebezpečný fyzický útok, který zanechá celoživotní stopy a může vést k ohrožení zdraví oběti
 • skrytost
- většinou je domácí násilí skryté a odehrává se za zavřenými dveřmi domova, avšak zkušenosti z praxe ukazují, že domácí násilí se může přenést i na ulici v případě, že ohrožená osoba vyhledá pomoc a začne se odpoutávat od násilí a odejde ze společné domácnosti
 • obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost
- vzhledem k tomu, že domácí násilí není vystaveno zrakům veřejnosti, odehrává se v soukromí bytu, je jakýkoli zásah do tohoto teritoria obtížnější a také dokazování násilí je složitější
- v současné sobě již existují metodiky pro policisty, které rozpoznání domácího násilí ulehčují
 • pokračování násilí i po rozchodu
- zkušenosti ukazují, že domácí násilí má tendenci přetrvávat i po ochodu oběti ze společné domácnosti a rozvodu - tato situace nastává zejména v těch případech, kdy má ohrožená osoba s násilníkem děti, které se stávají prostředkem dalšího týrání

Druhy domácího násilí

Domácí násilí lze rozdělit na jednotlivé druhy, avšak z hlediska ohrožené osoby se prolínají a zpravidla se nedějí izolovaně.

Fyzické násilí

 • je nejvíce viditelné, neboť zpravidla zanechává stopy v podobě modřin, jizev, popálenin, zlomenin, zaschlé krve apod.
 • jde o brutální bolestivé útoky, které s sebou nesou riziko poškození zdraví a v extrémních případech může tento druh násilí vyústit v přímé ohrožení života
 • mezi projevy fyzického násilí patří např. bití, píchání ostrými předměty, řezání, pálení, svazování, trhání vlasů, škrábání, ohrožování předměty nebo zbraněmi, kroucení rukou, odpírání jídla či spánku apod.

Psychické násilí

 • souvisí s násilím fyzickým nebo se může odehrávat samostatně
 • zpravidla stojí na počátku rozvíjejícího se řetězce násilí fyzického, později je ohrožená osoba vystavena současně fyzickým útokům i nadávkám a ponižování
 • je obtížně dokazatelné, neboť na první pohled není zřejmé, zda je osoba skutečně psychicky týraná
 • u psychického násilí si zprvu ohrožená osoba nemusí uvědomovat, že jde o násilí, např. mocenská opatření související s žárlivostí si vykládá jako velkou lásku apod.
 • zahrnuje soustavné ponižování, hrubé nadávání, urážení, zesměšňování na veřejnosti, vyhrožování, zastrašování, snižování osobních kvalit, znevažování schopností ohrožené osoby, využívání mocenských privilegií
Pod psychické násilí lze zařadit také násilí emocionální a sociální, které je pro lepší pochopení uvádíme samostatně.

Emocionální násilí

 • je orientováno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má ohrožená osoba citový vztah
 • zaměření na osoby se nejčastěji orientuje na nejbližší lidi z okolí ohrožené osoby (děti, rodiče, sourozenci apod.)
 • zaměření na zvířata zahrnuje vyhrožování likvidací domácích zvířat nebo její provedení
 • zaměření na věci zahrnuje ničení věcí patřících do osobního vlastnictví ohrožené osoby či věcí, ke kterým má vztah a představují nenahraditelnou vzpomínku, např. fotografie, dárky od rodičů, zděděné předměty jako památka na předky apod.

Sociální násilí

 • zaměřuje se na sociální postavení a prostředí oběti
 • zahrnuje izolování ohrožené osoby od ostatních lidí, zablokování telefonu, zákaz vycházení z bytu, kontrola času a sociálních kontaktů apod.
 • v případě, že ohrožená osoba ztratí kontakt s vnějším světem, nemá možnost prodiskutovat svůj problém a srovnávat, dochází u ní k deformaci vnímání reality -normou se pak stává to, co žije, tedy dennodenní násilí

Ekonomické násilí

 • dotýká se základních potřeb ohrožené osoby, jako je jídlo, bydlení, ošacení apod.
 • zahrnuje zákaz docházení do zaměstnání, nechávání se doprošovat o peníze, kontrolu vydávání peněz a požadování vyúčtování i nepatrných částek, odmítání financovat stravu, platit nájem, poskytovat ošacení, odebírání peněz, znemožnění disponovat společným účtem apod.
 • v poslední době se rozšiřují případy, kdy si násilná osoba vzala vysoké půjčky, které nesplácela a protože smlouva o půjčce byla uzavřena za doby trvání manželství, firmy vymáhají tyto pohledávky na ohrožené osobě, zatímco násilník mění místo pobytu a není k dohledání

Sexuální násilí

 • je rovněž hůře rozpoznatelné a dokazatelné, neboť zpravidla také nezanechává stopy a odehrává se v intimním prostředí beze svědků (v některých vyhrocených případech jsou svědky děti)
 • zahrnuje znásilnění, vynucování si sexuálního styku nebo sexuálních praktik proti vůli ohrožené osoby, sexuální napadání nebo napadání erotických částí těla, jednání s ohroženou osobou pouze jako se sexuálním objektem atd.
Zdroj:Klikni !

Klasifikace sociálních deviací

15. ledna 2009 v 11:32 | ♥Naposledy.cz♥
Sociální patologie (drogy, kriminalita, prostituce) a společenskýDeviace - každé odchýlení od nějaké normy
Sociální deviace - porušení nebo podstatná odchylka od spol. normy nebo skupiny norem, nerespektování požadavků, které na jednotlivce či skupinu klade určitá norma, nebo soubor norem
* velmi široké pojetí

* je to chápáno jako narušení kterékoliv sociální normyNegativní sociální jevy - nežádoucí sociální procesy - rozvodovost, pokles natality
Protispolečenské jednání
- narušení (záměrné, nezáměrné) ekonomických, politických zájmů, morálky
- pouze negativně (soc. deviace může být i kladná)
Sociálně patologické jevy - nejnebezpečnější jevy, negativní sankce

Sociální deviace : velmi široký pojem, je neutrální - nehodnotí odchylku jako pozitivní nebo negativní
je pojem emocionálně indeferentní - neříká zda je to dobré nebo špatné

Obecné znaky pro sociální deviaci jako sociální jev :


1. hromadný charakter - stejná orientace u stejných skupin obyvatelstva ve shodných či podobných podm.
2. podobnost příčin nebo jejich identita - jejichž působením vznikají
3. určitá opakovatelnost - stabilita deviantních jevů v čase a v místě - určitá hromadnost, stabilita a rozšířenost při stejných podmínkáchKlasifikace sociálních deviací :1. dle typu porušované normy - právní, mravní, náboženské, etické ...2. dle subjektu - jednotlivci x soc. skupiny


3. dle objektu - vůči čemu - ekonomika, kultura, zájem spol., životu, důstojnosti


4. primární - porušování normy na základě původního podnětu nebo zdroje (reakce na úmrtí blízkého - alkohol)
sekundární - důsledek reakce jednotlivce na označení


5. negativní - pohled na chudobu, odstrčení
pozitivní - boháči - viz USA6. dle cílové orientace - zištné - získání materiálních hodnot
agresivní - jsou vyvolané nepřátelstvím, neúctou
pasivní - lhostejnost k plnění povinností


7. vědomé (úmyslné) - největší nebezpečí pro spol.
z nedbalosti - zanedbání, neznalost (právní ) normy


8. dle charakteru porušovaných norem - národní - odchylky od vnitrostátních norem
mezinárodní - mezinár. právo a morálka

 
 

Reklama