STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Demence

Organické duševní poruchy

3. dubna 2014 v 16:54 | Admin

Demence[editovat | editovat zdroj]

U demence se zhoršuje paměť, intelekt, poznávací funkce. Zhoršují se nálady, pacient má problémy s vyjadřováním a rozhodováním. Nedokončuje myšlenky, bývá zmatený. Problémy vykonávání běžných úkonů (oblékání, koupání). V pozdějších stádiích dochází i ke změně osobnosti. Obraná strategie - hledají viníka, začnou si vymýšlet proč se věci ztrácí, vyhýbají se problémům - do banky pošlou někoho jiného, v poslední fázi se člověk stává nesamostatným. Nemoc může přicházet náhle nebo se objevuje po těžké události (úmrtí), někdy se rozvíjí velmi pomalu a nenápadně. Pro vznik demence existují určité rizikové faktory:

 1. Věk - demence přichází dost pravidelně ve starším věku (od 80 let - zde to má každý pátý). Rizikový věk je od 60 let.
 2. Pohlaví - Ženy mají demenci častěji než muži
 3. Genetické vlohy - pokud měli demenci babička, dědeček máme dost velkou šanci to mít taky
 4. Nízký stupeň vzdělání - trénovanější mozek je odolnější
 5. Časté úrazy hlavy - např. boxer
 1. Vlivy prostředí - stres, nemoci

zdroj:http://cs.wikipedia.org

F04 – ORGANICKÝ AMNESTICKÝ SYNDROM JINÝ NEŽ VYVOLANÝ ALKOHOLEM A JINÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

18. února 2014 v 17:49 | ADMIN webu
F04 - ORGANICKÝ AMNESTICKÝ SYNDROM JINÝ NEŽ VYVOLANÝ ALKOHOLEM A JINÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI
A) zhoršení paměti - oba příznaky:
 1. defekt recentní paměti
 2. snížená schopnost vybavit si minulé zkušenosti
B) nejsou přítomny:
 1. defekt bezprostřední paměti (např. testování číselné řady)
 2. zastřené vědomí a poruchy pozornosti
 3. demence
C) obj. průkaz poškození mozku

zdroj:www.upsychiatra.cz

F02.4 DEMENCE U HIV

18. února 2014 v 17:48 | ADMIN webu
F02.4 DEMENCE U HIV
A) diagnóza demence
B) diagnóza HIV
C) neprokázána jiná příčina demence
F02.8 DEMENCE U CHOROB KLASIFIKOVANÝCH JINDE
- Wilsonova nemoc, hydrocefalus (demence, ataxie, inkontinence), nádory mozku

F03 - NESPECIFIKOVANÁ DEMENCE
- diagnóza demence, ale není možné blíže specifikovat
AMNESTICKÝ SYNDROM
- nápadné zhoršení recentní paměti (porušení schopnosti osvojit si nové poznatky) nebo výbavnosti při zachované bezprostřední paměti (tj. pouze po dobu udržení pozornosti, 7 položek)
- konfabulace
- vnímání a další kogn. funkce nejsou obykle poškozené
zdroj:www.upsychiatra.cz

F02.3 DEMENCE U PARKINSONOVY CHOROBY

18. února 2014 v 17:47 | ADMIN webu
F02.3 DEMENCE U PARKINSONOVY CHOROBY
- Parkinsonova choroba: degenerane bazálních ganglií, zejména substanita nigra
- svalová ztuhlost, bradykineze, třes a defomity postoje
A) diagnóza demence
B) diagnóza Parkinsonovy nemoci
C) žádné z kognitivních zhoršení není zaviněno léčbou antiparkinsoniky
D) neprokázána jiná příčina demence
zdroj:www.upsychiatra.cz

F02.2 DEMENCE U HUNTINGTONOVY CHOROBY

18. února 2014 v 17:46 | ADMIN webu
F02.2 DEMENCE U HUNTINGTONOVY CHOROBY
A) diagnóza demence
B) jako první jsou postiženy podkorové funkce a ty dominují (zpomalení myšlení nebo pohyby, alterace osobnosti)
C) mimovolní choreiformní pohyby
D) rodinná anamnéza choroby
E) neprokázána jiná příčina abnorm. pohybů
zdroj:www.upsychiatra.cz

F02.1 DEMENCE U CREUTZFELDTOVY-JAKOBOVY CHOROBY

18. února 2014 v 17:45 | ADMIN webu
F02.1 DEMENCE U CREUTZFELDTOVY-JAKOBOVY CHOROBY
- demence s rozsáhlými neurolog. příznaky, kt. vznikají na základě subakutní spongiformní encefalopatie
- char. EEG: periodické hroty na podkladě pomalých vln s nízkou voltáží
A) diagnóza demence
B) velmi rychlá progrese (smrt za 1 - 2 roky)
C) při rozvoji demence nebo současně s ní se obykle objeví jeden nebo více následujících typů neurolog. příznaků:
 1. pyramidové příznaky
 2. extrapyramidové příznaky
 3. mozečkové příznaky
 4. afázie
 5. zhoršení zraku
zdroj:www.upsychiatra.cz

F01.3 SMÍŠENÁ KORTIKÁLNÍ A SUBKORTIKÁLNÍ VASKULÁRNÍ DEMENCE

18. února 2014 v 17:44 | ADMIN webu
F01.3 SMÍŠENÁ KORTIKÁLNÍ A SUBKORTIKÁLNÍ VASKULÁRNÍ DEMENCE

F02 - DEMENCE U CHOROB KLASIFIKOVANÝCH JINDE
F02.0 DEMENCE U PICKOVY CHOROBY
- obvykle začíná mezi 50.-60. rokem a je char. pomalu postupujícími změnami charakteru
- selektivní atrofie frontálních a temporálních mozk. laloků
A) diagnóza demence
B) začíná zvolna a deteriorace stále postupuje
C) 2 nebo více příznaků svědčí po postižení front. laloku:
 1. emoční oploštělost
 2. zhrubělost sociálního vystupování
 3. odbržděnost
 4. apatie a neklid
 5. afázie
D) v časnějších stadiích jsou relativně zachovány paměť a funkce parietálního laloku
zdroj:www.upsychiatra.cz

F01.1 MULTIINFARKTOVÁ DEMENCE

18. února 2014 v 17:43 | ADMIN webu
F01.1 MULTIINFARKTOVÁ DEMENCE
A) diagnóza vask. demence
B) začátek je postupný (v průběhu 3-6 měsíců) a následuje po mnoha malých ischemických epizodách
diagnóza SUBKORTIKÁLNÍ VASKULÁRNÍ DEMENCE
A) dg. vask. demence
B) hypertenze v anamnéze
C) vyšetření svědčí o vaskulárním onemocnění lokalizovaném hluboko v bílé hmotě hemisfér při zachované kůře
Je-li možné prokázat difuzní demyelinizaci bílé hmoty, jde o Biswangerovu encefalopatii
zdroj:www.upsychiatra.cz

F01.0 VASKULÁRNÍ DEMENCE S AKUTNÍM ZAČÁTKEM

18. února 2014 v 17:43 | ADMIN webu
F01.0 VASKULÁRNÍ DEMENCE S AKUTNÍM ZAČÁTKEM
A) diagnóza vask. demence
B) vzniká obykle do 1 měsíce (max 3 měsíců) po několika iktech
zdroj:www.upsychiatra.cz

F01 – VASKULÁRNÍ DEMENCE

18. února 2014 v 17:42 | ADMIN webu
F01 - VASKULÁRNÍ DEMENCE
- 10% demencí nad 65 let
- způsobena infarktem v mozku
A) diagnóza demence
B) deficity vyšších kognitivních funkcí jsou rozloženy nerovnoměrně - paměť může být výrazně postižena, myšlení a logika pouze mírně
C) zřetelné známky fokálního postižení mozku, alespoň 1:
 1. unilat. spastická slabost končetin
 2. unilat. zvýšení šlachosval. reflexů
 3. reflex extenzoru planty (Babinského)
 4. pseudobulb. paralýza
D) anamnéza nebo testy prokáží zřetelné cerebrovask. poškození
zdroj:www.upsychiatra.cz

F00.2. DEMENCE U A. CH., ATYPICKÝ NEBO SMÍŠENÝ TYP

18. února 2014 v 17:41 | ADMIN webu
F00.2. DEMENCE U A. CH., ATYPICKÝ NEBO SMÍŠENÝ TYP
- splňují kritéria pro časný i pozdní typ
zdroj:www.upsychiatra.cz

F00.1 DEMENCE U A. CH. S POZDNÍM ZAČÁTKEM

18. února 2014 v 17:40 | ADMIN webu
F00.1 DEMENCE U A. CH. S POZDNÍM ZAČÁTKEM
A) dg. F00 a věk vyšší než 65 let
B) alespoň 1:
 1. známky velmi pomalého, postupného začátku a postupu
 2. převládá zhoršení paměti nad zhoršením intelektu
zdroj:www.upsychiatra.cz

F00.0 DEMENCE U A. CH. S ČASNÝM ZAČÁTKEM

18. února 2014 v 17:39 | ADMIN webu
F00.0 DEMENCE U A. CH. S ČASNÝM ZAČÁTKEM
A) dg. F00 a věk nižší než 65 let
B) alespoň 1:
 1. relativně rychlý začátek a postup
 2. navíc ke zhoršení paměti musí být afázie, agrafie, alexie, akalkulie nebo apraxie
zdroj:www.upsychiatra.cz

F00 – DEMENCE U ALZHEIMEROVY CHOROBY

18. února 2014 v 17:39 | ADMIN webu
F00 - DEMENCE U ALZHEIMEROVY CHOROBY
- jedná se o primární degenerativní onemocnění mozku neznámé etiologie s charakteristickými neuropatologickými a neurochemickými rysy
- 65% všech demencí u osob starších 65 let
Diagnostická kritéria:
A) A a B u demence
B) vyš. neprokáže žádnou jinou možnou příčinu demence
DG je potvrzena sekčním průkazem neurofibrilových vřerének a neuritických plaků
zdroj:www.upsychiatra.cz

Demence (stařecká demence)

25. listopadu 2011 v 13:26 | ADMIN webu
Demence je duševní onemocnění, při kterém v důsledku některých dějů v mozku dochází k poruchám v centrech paměti a k oslabování intelektu.

Riziko vzniku demence roste s přibývajícím věkem - samotné onemocnění bývá tedy někdy označováno jako stařecká demence. Pro diagnostikování demence je důležité, že u pacienta trpícího touto poruchou byl již dokončen tzv. kognitivní vývoj - za běžného chodu věcí dochází k jeho dokončení kolem druhého roku života.

Onemocnění se tedy může velmi zřídka objevit již v dětském věku, ovšem v dnešní době je tento případ spíše raritou. Náchylnější k postižení demencí jsou lidé trpící onemocněním, které nějak poruše nervový systém a mění tak genetický kód našich mozkových buněk - AIDS, syfilis, pellagra, mozkové nádory aj. U nich se demence většinou začne projevovat po dosažení padesáti let, a je pouze druhotným znakem jiného problému.

Nejčastěji jsou demencí zasahováni lidé starší šedesáti let, podle výzkumů trpí demencí dokonce až 5% populace starší 65 let. V tomto věku bývá demence spojována zejména s Alzheimerovou chorobou, asi 60 % postižených, a Parkinsonovou chorobou, dále také v případě tzv. hypoxie - nedostatečného okysličování mozku, či při často opakovaných infarktech myokardu.
Hlavními příznaky demence je vypadávání paměti - postiženému jako první odumírají buňky krátkodobého paměťového centra, není si schopen vybavit, co v poslední době dělal či s kým mluvil apod. S postupem nemoci je postiženo i centrum dlouhodobé paměti. Dalšími příznaky je porucha racionálního myšlení - správného úsudku a zhodnocení situace - a časoprostorového vnímání - nemocný tedy může najednou bloudit v místech, která předtím důvěrně znal, nebo může ztratit pojem o čase a o tom, kde se momentálně nachází.

Časté jsou také změny v emoční hladině, objevuje se náladovost - střídání euforie, depresí, apatičnosti či deliria - dále také člověk trpící tímto onemocněním může ztratit zábrany a tak porušovat společenské konvence - nepřijatelné chování a veřejnosti, sobeckost, zlomyslnost, často také tito lidé bez příčiny lžou anebo si vymýšlej.

Koníčky jako je čtení knih, vyšívání nebo hraní společenských her může odsunout nástup demence. O výsledcích studie amerických vědců informoval zpravodajský portál televizní stanice BBC. Naopak sledování televize nemá pozitivní vliv na možnou ztrátu paměti
Vzhledem k porušování center a spojů v mozku může onemocnění ovlivňovat schopnost správného pohybu a koordinace - nemocní tedy mohou mít potíže s udržením rovnováhy, při chůzi se mohou "motat" a některé běžné úkony pro ně mohou být velmi obtížné.

Onemocnění demencí v současné době představuje veliký problém - roste životní úroveň a věk se prodlužuje, tím se zvyšuje i počet kandidátů na toto onemocnění. Velkým problémem je, že v lékaři a odborníci neumí onemocnění demencí léčit - v některých stádiích onemocnění, v lehkém a středním, lze příznaky a rychlost postupu nemoci pouze zpomalovat, ovšem vyléčit ji prozatím nelze.

Stařeckou demencí trpí 35 milionů lidí

V kritickém věku - od šedesáti let výše - je tedy doporučeno cvičit mozek (luštit křížovky, počítat příklady, číst knihy, komunikovat s okolím apod.) a jíst potraviny, které obsahují látky, jež zabraňují vzniku demence a podporují mozkovou činnost.

U starších lidí, kteří popíjejí malé až mírné množství alkoholu, je menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine demence, nežli u abstinentů. Vyplývá to z výsledků výzkumu australských badatelů
Část těla: hlava, psychická
Délka léčby: nevyléčitelná
Způsob léčby: domácí léčba, nutná hospitalizace
Věk: seniořiDruhy demence-Demence je duševní nemoc způsobená degenerativními přeměnami v mozkové tkáni.

15. března 2009 v 16:59 | ♥Naposledy.cz♥

Demence je duševní nemoc způsobená degenerativními přeměnami v mozkové tkáni. Může být způsobena úrazem či nemocí mozku. Nejčastěji jde o zánět mozku (lat. encephalitis), zánět mozkových blan (meningitis), intoxikaci, duševní poruchy nebo poruchy metabolismu. Nepostihuje všechny složky osobnosti (duševní, fyzická, sociální) najednou, ale postupně, některé mentální funkce jsou poškozeny jiné zachovány a oproti mentální retardaci má charakter postupného zhoršování a prohlubování symptomů. Nejčastějšími příznaky demence jsou poruchy krátkodobé paměti, úsudku, orientace, pozornosti, chování, schopnosti abstraktního myšlení a komunikace, jež buď přestává úplně, nebo je nesrozumitelná.

Druhy demence

Demenci rozlišujeme na dva základní druhy, podle doby vzniku na:
 • dětskou
 • stařeckou
Dále ji dělíme na:
 • Atroficko-degenerativní (např. Alzheimerova choroba)
 • Ischemicko-vaskulární (např. mozek není dostatečně okysličován, multiinfarktová demence)
 • Symptomatická (např. alkoholová, v posledních stádiích AIDS)

Zdroj:Klikni!
 
 

Reklama
Reklama