STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU


*Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace

30. července 2009 v 13:27 | ADMIN svět
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Její počátky se datují do května 1992, kdy její zakladatelé realizovali první projekty na pomoc lidem v nouzi ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 se změnil název na Nadaci Člověk v tísni při České televizi, v dubnu 1999 pak byla zaregistrována jako obecně prospěšná společnost.

Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než 37 zemích světa.

Vedle krizové pomoci a rozvojové spolupráce v "méně šťastných" oblastech světa společnost uskutečňuje rozsáhlé projekty také v České republice. Odstraňování následků ničivých povodní, jež zasáhly významnou část Česka v roce 2002, se stalo nejrozsáhlejší operací v historii společnosti. Součástí činnosti je již několik let také terénní sociální práce zaměřená na řešení situace ve stále se zvětšujících českých "sociálních ghettech". Prostřednictvím zavádění interkulturního vzdělávání do českého školského systému společnost Člověk v tísni podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám.

Společnost Člověk v tísni také usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech současného světa. Proto úzce spolupracuje s českými médii a od roku 1999 pořádá každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Společnost Člověk v tísni spolupracuje s širokým spektrem partnerů, institucí, kulturních spolků, mezinárodních agentur, nevládních organizací a médií.

Kontakt:

Člověk v tísni, o. p. s.
Sokolská 18
120 00 Praha 2
Telefon na sekretariát: +420 226 200 400
Fax.: +420 226 200 401
E-mail: mail@clovekvtisni.cz

Člověk v tísni pomáhá lidem v nouzi, a to jak v době válečných krizí nebo při přírodních katastrofách, tak i v dobách klidných.

V zásadě se pomoc dělí na dva hlavní typy:


Humanitární pomoc - je rychlá, krizová, zaměřená na záchranu životů, zmírnění útrap lidí a obnovení lidské důstojnosti

Rozvojová spolupráce

- je proces dlouhodobý, zaměřující se šířeji na chudobu a potenciál pro lidský rozvoj.

Člověk v tísni se v rámci projektů rozvojové pomoci věnuje zejména:
  • zajištění základních lidských potřeb jako pitná voda
  • podpoře vzdělání
  • podpoře zdravotnictví
  • rozvoji podnikatelských aktivit
  • sociálním programů
  • podpoře občanské společnosti a dobrého vládnutí ( good governance)

Téměř v každém českém městě se dnes nachází sídliště, ulice či dům obývaný těmi nejchudšími lidmi. V mnoha případech se jedná o prostorově vyloučená místa, kde chybí jinak běžně dostupné služby, sociální sítě a vzdělávací příležitosti. Ve špatných bytových a hygienických podmínkách zde žijí lidé, kteří jsou zpravidla dlouhodobě bez práce, často odkázaní pouze na příjmy ze sociálních dávek. V minulosti byla tato místa nazývána romskými enklávami, dnes se pro ně vžilo označení sociálně vyloučené lokality.

Pracovníci společnosti Člověk v tísni se problematice chudoby a sociálního vyloučení věnují již od roku 1999. Tehdy přišli - pod hlavičkou Terénních programů - s nabídkou bezplatné terénní sociální práce. Prostřednictvím sociálního poradenství a asistence začali lidem z chudinských lokalit pomáhat řešit problémy spojené zejména s bydlením, nezaměstnaností nebo zadlužeností. V následujících letech se nabídka pomoci rozšířila o právní a pracovní poradenství, doučování, službu sociálního asistenta policie a služby nízkoprahových zařízení, kde mohou děti z chudých rodin smysluplně trávit svůj volný čas.

V létě 2006 tak vznikly Programy sociální integrace (PSI), které nabízejí komplexní a vzájemně provázaný balíček služeb určený sociálně vyloučeným jedincům či rodinám. Postiženým obcím zároveň nabízejí poradenství a asistenci při plánování jejich dalšího rozvoje.

Programy sociální integrace v současné době působí ve více jak padesáti městech a obcích České republiky. Stávající pracovní tým čítá kolem 140 lidí - především terénních sociálních pracovníků, jejich koordinátorů, pracovních poradců, vzdělavatelů, právníků a dalších pracovníků, kteří v Česku pomáhají obcím při zavádění odpovídajících sociálně integračních politik.

Služby nabízené lidem žijícím v sociálním vyloučení:
Terénní sociální práce
Pracovní poradenství
Právní poradenství
Služba sociálního asistenta v trestním řízení
Nízkoprahová centra a mimoškolní vzdělávání
Podpora vzdělávání a doučováníDalší oblasti činnosti PSI:
Poradenství a asistence městům při plánování dalšího rozvoje
Monitoring problematiky a výzkumná činnost
Informační a vzdělávací aktivityProgramy sociální integrace jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky, rozpočtem Hlavního města Prahy, Fondem na podporu nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji a společností MindShare.


 
 

Reklama