STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Asertivita

Techniky asertivního jednání

11. dubna 2014 v 16:35 | Admin

Techniky asertivního jednání

Existuje více technik, jejichž jádrem je právě asertivní chování. Jako jednu z oblíbených lze uvést techniku "zaseklá gramofonová deska". Tu užíváme v případech, kdy chceme prosadit svůj oprávněný požadavek. Situace vypadá tak, že požadavek (či např. odmítnutí nějaké nabídky) jednoznačně definujeme a stále dokola opakujeme. Tím obvykle přimějeme danou osobu k tomu, aby náš názor vnímala a následně na něj brala ohled.

Myslíte si, že je vám asertivní způsob chování vlastní?
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Asertivní práva

11. dubna 2014 v 16:34 | Admin

Asertivní práva

Asertivní práva jednoznačně popisují, za jaké jednání se nemusíte stydět či jej vnímat jako agresivní, pokud jej konáte s ohledem na práva ostatních.
 • Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být za ně a jejich důsledky zodpovědný.
 • Mám právo neposkytovat žádné vysvětlení ani ospravedlnění svého jednání.
 • Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za problémy druhých.
 • Mám právo změnit svůj názor.
 • Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
 • Mám právo říci: "Já nevím."
 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých.
 • Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Mám právo říci: "Já ti nerozumím."
 • Mám právo nebýt dokonalý. Mám právo říci: "Je mi to jedno."
 • Mám právo se sám rozhodnout, zda budu jednat asertivně, nebo ne.
 • zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

V čem mi může asertivita pomoci?

11. dubna 2014 v 16:33 | Admin

V čem mi může asertivita pomoci?

 • Lépe se vyrovnávat se zátěžovými životními situacemi
 • Zbavit se přehnané sebekritičnosti, získat přiměřené sebevědomí
 • Odmítnout bez pocitu viny a úzkosti
 • Nést odpovědnost za svůj život
 • Dokázat vést team
 • Nahlížet na situaci z více úhlů
 • Umět přijímat zpětnou vazbu
 • Řešit nepříjemné situace s nadhledem
 • Prosadit přiměřeným způsobem své názory
 • Zabránit manipulativnímu jednání druhých lidí
 • Nepodléhat nátlaku
 • Umět naslouchat
 • Obhajovat svá přání
 • zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz

Asertivita není agresivita

11. dubna 2014 v 16:32 | Admin
Asertivita je způsob komunikace a celkového jednání, při kterém člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje při tom tak, aby nepřekračoval práva vlastní, ani druhých lidí. Asertivita vychází z úcty k sobě samému i z úcty k druhým lidem. Jde o důležitou komunikační dovednost, která nám může být v mnoha situacích ku prospěchu. Autorem metody je Američan A. Salter. Pojem asertivita se do češtiny nejčastěji překládá jako sebeprosazení. Odlišuje se od dalších stylů chování - pasivity a agresivity. Zatímco pasivní lidé nebrání svoje názory a často se nechávají manipulovat těmi agresivnějšími, agresivní jedinci naopak nerespektují názory ostatních a při prosazování vlastních stanovisek neberou ohledy na druhé. Osoba, která komunikuje asertivně, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat své okolí, ale respektuje ostatní a jejich stanoviska. Proti agresivním útokům se dovede bránit.
zdroj:http://rozvoj-osobnosti.zdrave.cz
 
 

Reklama