STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Apaurin injekční

APAURIN 10X2ML/10MG Injekční roztok

6. března 2009 v 11:36 | ♥Naposledy.cz♥

APAURIN 10X2ML/10MG Injekční roztok

APAURIN
10(Diazepamum)
injekce

V: Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko.

S: Diazepamum 10 mg v 1 ampuli (2 ml).

PL: Benzylalkohol, bezvodý etanol, propylenglykol, kyselina benzoová, benzoan
sodný, voda na injekci.

IS: Anxiolytikum.

CH: Diazepam je benzodiazepin s širokým spektrem účinků. Prostřednictvím
specifických benzodiazepinových receptorů, jejichž většina je v limbickém
systému, hypotalamu, mozečku a corpus striatum, účinkuje anxiolyticky,
hypnosedativně, myorelaxačně a antikonvulzivně. Tyto receptory, stejně
jako receptory GABA, představují jednotu struktury a funkce. Po vazbě
diazepamu na receptor se zvyšuje přenos a útlum GABA v centrálním nervovém
systému. Následkem je antikonvulzivní a myorelaxační účinek. Následkem
zvýšeného působení GABA se snižuje účinek excitačních nervových přenašečů
serotoninu, noradrenalinu a acetylcholinu a tím se zvyšuje anxiolytické
a hypnosedativní působení Apaurinu.

I: Akutní stavy úzkosti, vzrušení, abstinenční syndrom (delirium tremens),
status epilepticus, tetanus, akutní centrální a periferní svalové křeče.
Anestézie: premedikace, indukce anestézie, kardioverze, malé chirurgické
zákroky, endoskopie.
Porodnictví: pro usnadnění zahájení porodu, při vcestném lůžku, eklampsii
a preeklampsii.

KI: Akutní glaukom, myasthenia gravis, přecitlivělost na benzodiazepiny
a pomocné látky, závažná nedostatečnost dýchacích orgánů, akutní otrava
alkoholem nebo jinými látkami tlumícími centrální nervový systém,
bezvědomí.
Těhotenství a laktace
Nedoporučuje se podávání Apaurinu během těhotenství. Je indikován pouze
v naléhavých případech, pokud očekávaný přínos léčby převáží nad rizikem.
Lék je vylučován mateřským mlékem, a proto by měl být kojícím matkám
podáván pouze v naléhavých případech, avšak v tomto případě je třeba během
léčby kojení přerušit.

NÚ: U citlivých nemocných se může vyskytnout únava, spavost, v některých
případech závratě a svalová ochablost.
Dále se mohou vyskytnout nežádoucí účinky typu poruchy chování
a koncentrace, zmatenost, deprese, děsivé sny, ztráta paměti
a dysartrie.
Může se, podobně jako u všech benzodiazepinů, výjimečně vyskytnout
paradoxní reakce. Jestliže se vyskytne vzrušení, zvýšená svalová
spasticita, poruchy spánku nebo halucinace, je třeba léčbu přerušit.
Velice vzácně může v místě podání nastat tromboflebitida nebo alergická
reakce.

IT: Tlumivý účinek Apaurinu na centrální nervový systém je zesílen při
současném užívání sedativ, antidepresivních látek, neuroleptik,
barbiturátů, opioidů, anestetik, inhibitorů monoaminoxidázy,
antiepileptik, antihistaminik a alkoholu.

D: Dávkování musí být individuální. V akutních stavech může být dávka
opakována po 1 hodině, avšak obvykle je dostatečné podávání se 4 hodinovým
intervalem mezi dávkami. Nižší dávky (2-5 mg) a pomalé postupné zvyšování
dávky se doporučuje u starších a zesláblých nemocných nebo při současném
podávání jiných sedativ.

Akutní úzkost nebo excitace: 5-10 mg intravenózně nebo intramuskulárně;
dávka může být v případě potřeby opakována po 4 hodinách.
Delirium tremens: 10-20 mg intravenózně nebo intramuskulárně; dávka
5-20 mg může být opakována každé 4 hodiny.Status epilepticus:
Dospělí: 0,15-0,25 mg/kg těl. hmotnosti podávaných v pomalé intravenózní
nebo intramuskulární injekci, opakovat v případě potřeby po
30-60 minutách; nebo v pomalé intravenózní kapací infúzi. Maximální dávka
je 3 mg/kg během 24 hodin.

Děti od 30 dnů do 5 let: 0,2-0,5 mg podávaných v pomalé intravenózní
injekci každých 2-5 minut do dosažení celkové dávky 5 mg.
Děti starší než 5 let: 1 mg každých 2-5 minut v pomalé intravenózní
injekci do dosažení celkové dávky 10 mg. Dávka může být v případě potřeby
opakována po 2-4 hodinách.

Tetanus:
Dospělí: 0,1-0,3 mg/kg v pomalé intravenózní injekci opakované
v intervalech 1-4 hodiny nebo 3-4 mg/kg v pomalé intravenózní kapací
infúzi během 24 hodin.

Děti od 30 dnů do 5 let: 1-2 mg intravenózně nebo intramuskulárně, podle
potřeby opakovat každé 4 hodiny.
Děti starší než 5 let: 5-10 mg intravenózně nebo intramuskulárně,
v případě potřeby opakovat každé 4 hodiny.

Akutní svalové křeče:
Dospělí: 10-20 mg intravenózně nebo intramuskulárně 1-2krát denně.
Děti: 2-10 mg intravenózně nebo intramuskulárně 1-2krát denně.
Porodnictví:
Preeklampsie: na počátku 10-20 mg v pomalé intravenózní injekci, poté
5-10 mg perorálně 3krát denně.Eklampsie: na počátku 10 mg v pomalé intravenózní injekci, poté v pomalé
intravenózní kapací infúzi (do 100 mg během 24 hodin).
Vcestné lůžko: 10-20 mg v pomalé intramuskulární nebo intravenózní
injekci, dávka může být v případě potřeby opakována.
Během porodu: 10-20 mg intravenózně nebo intramuskulárně, když je
otevřené hrdlo na 2-3 prsty.

Anestézie, diagnostika, premedikace: 10-20 mg (děti 2-10 mg) jednu hodinu
před plánovaným chirurgickým zákrokem.
Indukce anestézie: 0,2-0,5 mg/kg v pomalé intravenózní injekci.
Kardioverze, endoskopie, radiologická vyšetření a menší chirurgické
zákroky: 10-30 mg v pomalé intravenózní injekci (děti 0,1-0,2 mg/kg
tělesné hmotnosti).

ZP: Intramuskulární podávání
Přípravek by měl být vstřikován hluboko do svalu.
Intravenózní podávání
Přísně intravenózně, velmi pomalu, s použitím velké žíly a po dobu nejméně
jedné minuty na každých podávaných 5 mg (1 ml). Injekce Apaurinu by
neměla být míchána nebo zřeďována jakýmkoliv jiným lékem v téže stříkačce
nebo infúzní láhvi.

Infúze: roztok pro infúzi (5 až 10% glukóza nebo 0,9% NaCl) se připravuje
bezprostředně před použitím. Obsah ampulí (ne více než 2 ampule současně)
se přidává do infúzního roztoku (nejméně 250 ml; důkladně se promíchá
a ihned používá).

PŘ: Při předávkování může dojít k ospalosti, někdy k závratím a svalové
ochablosti.
Výjimečně může dojít k bezvědomí, hypo/areflexii, dechové nedostatečnosti
nebo dokonce dechové zástavě, zejména při souběžné otravě alkoholem nebo
jinými látkami tlumícími centrální nervový systém.
Účinnou protilátkou je flumazenil, nicméně jeho účinek je významně kratší
než účinek diazepamu a nemocní by měli být po dobu několika hodin po
probuzení monitorováni.

UZ: Podávání Apaurinu by mělo být zahajováno opatrně, s postupným zvyšováním
dávky u starších nemocných, u dětí a u nemocných s organickými změnami
centrálního nervového systému, protože každý pacient jinak toleruje toto
léčivo.

Rovněž je nutná opatrnost u pacientů s chronickým plicním onemocněním
vzhledem k možnému zhoršení dechové nedostatečnosti.
Nemocní se závažným zhoršením funkce ledvin nebo jater, nemocní se
závažným srdečním selháním, nemocní s psychózou a ti, kteří jsou náchylní
k nadměrnému užívání alkoholu, psychotropních látek nebo drog, by měli být
pečlivě monitorováni.

U malých dětí do 6 měsíců nebyla bezpečnost ověřena a proto se jim Apaurin
podává pouze v naléhavých případech.
Při dlouhodobém podávání riziko vzniku závislosti.
Přípravek má výrazný účinek na psychomotorické reakce.

Během léčby
Apaurinem nemocní nesmí řídit motorová vozidla nebo obsluhovat strojní
zařízení a vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

U: Neskladujte při teplotách převyšujících 25 st. C, chraňte před světlem.

VA: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
obalu.

BA: 10 ampulí po 2 ml.

Zdroj:Klikni !
 
 

Reklama