STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

*Anxiolytika

Jak vysazovat Anxiolytika

18. února 2014 v 16:37 | ADMIN webu
Jak vysazovat: při dlouhodobém podávání snižovat dávku o 10-20% týdně, při podávání krátkodobě působících nejprve zaměnit za dlouhodobě působící a ty teprve vysazovat.
Antidotem při předávkování benzodiazepiny je flumazenil.
JINÁ ANXIOLYTICKY PŮSOBÍCÍ FARMAKA
Antidepresiva:
Panická porucha
++
++
+
+
Fobické poruchy
+
++
++
0
GUP
+
++
+
++
OKP
0
++
0
0
OKP = obsedantně kompulz. por.
zdroj:www.upsychiatra.cz

Nežádoucí účinky - Anxiolytika

18. února 2014 v 16:35 | ADMIN webu
 • sedace, somnolence a únavnost. Sedativní účinek diazepamu trvá 2 týdny po ukončení 14denního podávání 10mg denně
 • ataxie, zmatenost, závratě, gastrointestinální obtíže
 • amotivační syndrom - vzniká po dlouhodobém podávání - apatie, nechuť řešit problémy… přetrvává i měsíce po vysazení
Abstinenční syndrom se dostaví v průběhu 1-4 dnů u krátkodobě působících a v průběhu 7-10 dnů u dlouhodobě působících.
Malé abstinenční příznaky = podrážděnost, nespavost, dysforie až deprese, hypersenzitivita, palpitace
Velké abstinenční příznaky = epileptické záchvaty, delirium, paranoidně-halucinatorní psychóza.
Abstinenční syndrom vznikne tím pravděpodobněji, čím bylo delší užívání, vyšší denní dávky, kratší vyluč. poločas a rychlejší vysazení.
zdroj:www.upsychiatra.cz

BENZODIAZEPINY (BZD)

18. února 2014 v 16:34 | ADMIN webu
BENZODIAZEPINY (BZD)
- mechanismus účinku: působí agonisticky na benzodiazepinové receptory, které potencují účinek GABA-A nervových zakončení. GABA-A receptor otevře Cl- kanály a chloridové ionty vstupují do buňky, kde snižují její excitabilitu.
Indikace:
 • u psych. reakcí na stres nepodávat déle než 3-7 dní
 • u jiných úzkostných stavů a insomnie max 4-6 týdnů
 • u GUP a panické poruchy max 12-16 týdnů
 • abstinenční syndrom po odejmutí alkoholu, barbiturátů
 • agitovanost, neklid, agresivita
Kontraindikace: maystenia gravis, akutní intox. alkoholem a hypnotiky a dalšími látkami tlumícími CNS, gravidita a laktace, drogová závislost (i jen v anamnéze), spánková apnoe a chron. resp. insuf., těžká dyfce jater
Dělení benzodiazepinů:
A) podle vylučovacího poločasu:
 • dlouhý vylučovací poločas = více než 18 hod - kumulují se v organismu, následující den působí sedaci a útlum reaktivity. Závislost vzniká pouze u 1-3% osob, po vysazení se abstinenční syndrom objeví za 4-10 dnů a trvá 8-15 dnů, rebound anxieta a rebound insomnie jsou jen lehké intenzity. Stačí podat 1x a to intramuskulárně (při intravenózním podání jsou rizikové)
 • zástupci: diazepam, chlordiazepoxid, medazepam, klonazepam
 • středně dlouhý vylučovací poločas = 12 - 18 hod
 • zástupci: oxazepam, lorazepam, bromazepam, alprazolam
 • krátký vylučovací poločas = méně než 12 hod. - nutno podávat vícekrát za den, poruchy mnestických a kognitivních funkcí, závislost u 5-10%, po vysazení se rychle rozvíjí abstinenční syndrom a rebound fenomen.
 • zástupci: tofizopam, midazolam, trialozam
B) podle exkrece:
 • přes játra
 • přes ledviny - oxazepam, lorazepam, lormetazepam, temazepam
 • zdroj:www.upsychiatra.cz

NEBENZODIAZEPINOVÁ ANXIOLYTIKA

18. února 2014 v 16:33 | ADMIN webu
A. PROPANDIOLOVÁ ANXIOLYTIKA
 • tolperison - méně účinná než benzodiazepiny, mají i myorelaxační účinky
 • guaifenesin(Guajacuran) - doporučená dávka: 400-600mg
  • Indikace: anxiozita, psych. tenze, strach, tréma, palpitace
  • Nežádoucí účinky: málo, hlavně slabost, závratě, nausea
B. MEPROBAMAT - působí anxiolyticky, hypnosedativně, antikonvulzivně…, doporučená dávka: 400-1600mg
 • Indikace: GUP (generalizovaná úzkostná porucha) - tam je ale anxiolytikem poslední volby kvůli nežádoucím účinkům a riziku vzniku závislosti - neměl by se podávat déle než 3-4 týdny
 • Kontraindikace: porfyrie, myastenie, respir. insuf., jaterní a ren. dysfce, při závilosti na alk.
 • Nežádoucí účinky: únava, ospalost, nausea…. už se nepoužívá
C. HYDROXYZIN (Atarax), doporučená dávka: 300-400mg
- hlavním metabolitem je antihistaminikum cetirizin (Zyrtec)
 • Indikace: GUP (dávka 300-400mg denně). Oproti benzodiazepinům nevyvolává zavislost - je možné jej použít i u osob závislých na drogách
 • Kontraindikace: hypertrofie prostaty, glaukom, epilepsie, astma, kontaktní čočky
D. BUSPIRON (Buspiron), doporučená dávka: 15-30mg
- ve vyšších dávkách působí i slabě antidepresivně
 • Indikace: GUP - stejně účinný jako benzodiazepiny, ale nevyvolává závislost (ani abst. sy., ani rebound fenomen). Anxiolytický účinek se dostavuje až po 4-8 týdnech! (podávat 3x denně, začít na 15mg/den).
 • Kontraindikace: neúčinný u panické poruchy, jinak jaterní a ren. dysfce, epilepsie
 • Nežádoucí účinky: cefalgie, nauzea, závratě…
zdroj:www.upsychiatra.cz

Anxiolytika jsou léčivé prostředky používané pro zmírnění úzkostí.

18. února 2014 v 16:32 | ADMIN webu
Anxiolytika jsou léčivé prostředky používané pro zmírnění úzkostí.
Úzkost můžeme chápat jako:
 • deficit GABAergního systému (léčíme agonisty GABA-A-rec, tj. benzodiazepiny) a/nebo
 • zvýšenou aktivitu noradrenergního systému (léčíme antidepresivy, zejménaserotonergními, benzodiazepiny) a/nebo
 • dysfunkci serotoninového sys. (léčíme buspironem, SSRI, SNRI) a/nebo
 • hypersenzitivu beta-adrenergních receptorů (léčíme betalytiky, antidepresivy)
Indikace anxiolytik: generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, úzkostné fobické poruchy, smíšená úzkostně-depresivní porucha, akutní psychické reakce na stres a posttraumatická stresová porucha (PSP).
zdroj:www.upsychiatra.cz
 
 

Reklama