STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

Prosulpin (Sulpiridum)

28. dubna 2012 v 13:42 | ADMIN webu |  *Psychofarmaka
PROSULPIN 200 mg
(Sulpiridum)tablety


Léčivou látkou je: Sulpiridum 200 mg v 1 tabletě
Pomocné látky jsou: bramborový škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2208/4000, hypromelosa 2208/15000, magnesium-stearát, mastek.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / VÝROBCE:
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


1. CO JE PROSULPIN 200 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Prosulpin 200 mg patří do skupiny léků se specifickým účinkem na centrální nervovou soustavu, příznivě ovlivňujících některé duševní a nervové poruchy. Je účinný především v psychiatrii, ale i v léčbě některých vnitřních funkčních onemocnění. Přípravek Prosulpin 200 mg má v psychiatriiširoké použití především u závažných duševních chorob a poruch, jakými jsou:
· akutní i chronická schizofrenie (rozdvojení osobnosti),
· závažnéduševníporuchyprovázenéhalucinacemi, zmateností,bludnými představami a stihomamem,
· závažné depresivnístavy vzniklé nazevní podnět, provázejícíchronickýalkoholismus, depreseu starýchosob adepresivnífáze cyklicky se projevující duševní choroby,
· duševní poruchyprojevující se nadměrnýmpohybovým neklidem asklonem k agresivnímu chování vůči okolí.
K dalšímindikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblastzávažných duševních chorobpatří léčbačasto přechodnýchnervových poruch (neuróz) provázených nutkavýmjednáním, úzkostmi, bludnýmipředstavami a smyslovými klamy.Příznivý léčebný účinek mápřípravek Prosulpin 200 mg také na některé typy závratí a dětského nepřiměřeného pohybového neklidu. Jako podpůrnýlékjeněkdyvhodnýpřiléčbě vředové nemoci žaludku a dvanáctníku a při léčbětrávicích a oběhovýchporuch způsobených poruchou vegetativního nervstva.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od40 kg.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 200 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek PROSULPIN 200 mg:
Přípravek Prosulpin 200 mg je absolutně kontraindikován v těchto případech:
· Přecitlivělost na sulpirid nebo pomocné látky
· Akutní otrava alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami
· Manická fáze cyklicky se projevujcí maniodepresivní poruchy
· Epilepsie (padoucnice)
· Feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vyvolává vysoký krevní tlak)
· Stávající hyperprolaktinemie (zvýšení hladiny prolaktinu), nádory závislé na prolaktinu, jakékoli epiteliální nádory mléčné žlázy


Zvláštní opatrnosti při použití PROSULPIN 200 mg je zapotřebí:
Zvláštní opatrnosti je třeba u těchto pacientů:
· U mladých žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu
· U pacientů s vysokým krevním tlakem a pacientů se silně sníženým krevním tlakem
· U pacientů, kteří mají v anamnéze cévní poruchy, zejména poruchy koronárních cév (anginu pectoris), poruchy srdeční činnosti (srdeční insuficienci), maligní neuroleptický syndrom, zelený oční zákal (glaukom), zúžení vrátníku (stenózu pyloru), zadržování moče, zbytnění prostaty, tendenci ke vzniku krevních sraženin (trombóz).
V literatuře jsou uvedené ojedinělé případy prodloužení QT intervalu na EKG po použití sulpiridu.
Podobně jako u jiných neuroleptik byly zřídka hlášeny případy maligního neuroleptického syndromu, který se projevuje vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, nestabilitou vegetativního systému, poruchami vědomí a zvýšenými hladinami kreatinfosfokinázy. V případě výskytu tohoto syndromu by měla být veškerá antipsychotika včetně přípravku Prosulpin 200 mg vysazena a zahájena příslušná léčba.
U malého počtu případů byly hlášeny extrapyramidové reakce, zejména neschopnost vydržet v klidu (akatizie). V odůvodněných případech může být zapotřebí postupně snížit dávkování nebo podat antiparkinsonika (ne levodopa).
Při náhlém vysazení antipsychotických léků byly popsány příznaky, které zahrnují nevolnost, zvracení, zvýšené pocení nebo nespavost. Mohou se také znovu objevit psychotické příznaky a neúmyslné pohybové poruchy (jako například akatizie, poruchy svalového napětí - dystonie a poruchy pohybu - dyskinezie). Doporučuje se proto vysazovat lék postupně.Důležité informace o některých složkách přípravku PROSULPIN 200 mg
Přípravek PROSULPIN 200 mg obsahuje monohydrát laktosy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání se svým lékařem.


Užívání přípravku PROSULPIN 200 mg s jídlem a pitím:
Tablety se polykají celé a zapíjejí se malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle.


Těhotenství:
Pravděpodobnost poškození plodu při podávání přípravku Prosulpin 200 mg v průběhu těhotenství je velmi malá. Přesto však, z důvodu nedostatku klinických zkušeností, je jeho podávání během těhotenství možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu. Novorozence je třeba sledovat.

Kojení:
Z důvodu nedostatku klinických zkušeností je podávání přípravku Prosulpin 200 mg v období kojení možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu, protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka a mohla by ovlivnit kojence. Kojence je třeba sledovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Sulpirid může vyvolat závratě, únavu a agitaci. Po dobu užívání přípravku platí úplný zákaz řízení motorových vozidel, práce u strojů a ve výškách.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Kontraindikované kombinace
Pacientům léčeným sulpiridem se nesmí podávat levodopa. Účinky levodopy a neuroleptik jsou protichůdné. Je-li třeba podávat neuroleptika pacientům s Parkinsonovou nemocí léčeným levodopou, vybírá se látka vyvolávající málo extrapyramidových účinků.


Nedoporučované kombinace
Alkohol - zesiluje tlumivý účinek neuroleptik. Pacienti se mají vyhnout konzumaci alkoholických nápojů a látek obsahujících alkohol.
Kombinace s následujícími léky může vyvolat vznik typických změn na EKG (torsades de pointes):
− léky vyvolávající zpomalení srdečního rytmu (bradykardii), jako například beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů vyvolávající bradykardii, jako například diltiazem a verapamil, klonidin; náprstníkové léky (digitalisové glykosidy).
− léky vyvolávající hypokalémii (snížení hladiny draslíku): hypokalemická diuretika, stimulační laxativa (projímadla), konvenční amfotericin B, glukokortikoidy, tetrakosaktidy.
− antiarytmika třídy Ia, jako např. chinidin, disopyramid.
− antiarytmika třídy III, jako např. amiodaron, sotalol.
− ostatní přípravky, jako např. pimozid, haloperidol, imipraminová antidepresiva; cisaprid, thioridazin, erytromycin i.v., pentamidin.


Kombinace, které je zapotřebí zvážit
Současné podávání s léky snižujícími krevní tlak (antihypertenziva): snížení krevního tlaku a zvýšení rizika vzniku nízkého krevního tlaku při náhlém postavení se.
Látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, analgetik, sedativních H1 antihistaminik, barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů.
Antacida nebo sukralfát: Současné podávání s těmito léky snižuje vstřebávání sulpiridu. Proto by sulpirid měl být podán 2 hodiny před podáním těchto léků.
Lithium zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových účinků.
Sulpirid může snižovat účinnost ropinorolu.
Při kombinaci s centrálně stimulujícími látkami (např. anorektiky, některými antiastmatiky) může sulpirid vyvolat neklid, nervozitu, úzkost a agitovanost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PROSULPIN 200 mg UŽÍVÁ
Dávkování dospělým:
U závažných a akutních psychóz léčených psychiatrem je denní dávka 400 mg až 2 000 mg, rozdělená do dvou dávek. Druhou denní dávku je dobré užít do 16 hod., aby se zmírnil nežádoucí účinek na noční spánek. U neuróz a při podpůrné léčbě vnitřních nemocí (vředová nemoc žaludku a dvanáctníku, trávicí a oběhové poruchy na podkladě poruch vegetativního nervstva) je dávka 200 mg denně (opět rozdělená do dvou částí).
Dávkování osobám vyššího věku:
Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše.
Dávkování při poruše renálních funkcí:
Při poruše renálních funkcí je třeba dávkování sulpiridu snížit v závislosti na stupni poruchy ledvin:
Kreatininová clearance
Snížení běžné denní dávky:
30 - 60 ml / min
50 % běžné denní dávky
10 - 30 ml / min
30 % běžné denní dávky
< 10 ml / min


20 % běžné denní dávky
Dávkování dětem a mladistvým:
Doporučené úvodní dávkování je 1 - 2 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den. Celodenní dávka se rozdělí do 2 - 3 jednotlivých dávek.
U dětí a mladistvých nesmí dávkování sulpiridu přesáhnout 10 mg/kg/den.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PROSULPIN 200 mg než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku PROSULPIN 200 mg než jste měl(a), okamžitě konzultujte lékaře.


Předávkování
Při předávkování nebo při intoxikaci - např. při pokusu o sebevraždu - bývá často nutné uvažovat o možnosti kombinované intoxikace s dalšími léčivy.


Příznaky předávkování:
Těžké komplikace, vyvolané předávkováním sulpiridu, dosud nejsou z literatury známy. Intoxikace u člověka jsou popsány po jednorázových dávkách, pohybujících se zhruba v rozmezí od 1 do16 g. Doposud byly v literatuře popsány tyto klinické příznaky otravy, závislé na dávce: Po jednorázovém užití 1 až3 gsulpiridu se vyvinul neklid, poruchy vědomí, extrapyramidové poruchy. Po užití 3 až7 gse může prohloubit agitovanost, zmatenost a extrapyramidová symptomatologie. Dávky vyšší než7 gmohou vyvolat kóma a pokles krevního tlaku.


Terapie předávkování:
Léčba předávkování je symptomatická. Při akutním předávkování se doporučuje časný výplach žaludku. Podání látek vyvolávajích zvracení (emetik) se nedoporučuje.
Při výrazných extrapyramidových poruchách, např. zvýšení pohybů (hyperkineze) nebo poruchy pohybů (dyskineze), lze podat antiparkinsonika, např. biperiden. Ošetřující lékař proto musí poučit pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, objeví-li se po sulpiridu extrapyramidové příznaky, jakými jsou: třes, poruchy hybnosti, poruchy svalového napětí, křeče, poruchy žvýkání, poruchy chůze, zvýšené slinění.
Při těžší otravě je nutno zahájit intenzívní péči a průběžně sledovat životně důležité funkce (kardiovaskulární, dýchací).
V závislosti na projevech intoxikace je třeba sledovat funkci jater a ledvin. Je možné použít forsírovanou diurézu infúzemi alkalizujících roztoků.
Specifický protijed sulpiridu není znám. Biperiden i.v. lze použít k potlačení parkinsonských projevů otravy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PROSULPIN 200 mg:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař.

Následky přerušení léčby:
Doužívejte celé množství léku předepsané lékařem. Bez doporučení lékaře nikdy sami léčbu nepřerušujte, i když příznaky nemoci ustupují.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PROSULPIN 200 mg nežádoucí účinky.
Během léčby přípravkem Prosulpin 200 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Poruchy krve a lymfatického systému: snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie, aplastická anémie), zvýšení počtu bílých krvinek (leukocytóza, granulocytóza), snížení počtu krevních destiček spojené s tečkovitým krvácením do kůže a sliznic (trombocytopenická purpura).
Endokrinní poruchy: zvýšení hladiny prolaktinu, tvorba a vylučování mléka (galaktorea), poruchy menstruačního cyklu, zvětšení a bolestivost prsů, neschopnost dosáhnout orgasmu, impotence, zvýšení hladiny krevního cukru, zvyšování tělesné hmotnosti.
Psychiatrické poruchy: útlum, poruchy spánku, ospalost, porucha koncentrace.
Poruchy nervového systému:
Extrapyramidové symptomy:
- parkinsonismus - třes, hypertonie (zvýšené svalové napětí), hypokinézie (snížená hybnost), hypersalivace (zvýšené slinění);
- akutní dyskinezie (porucha hybnosti) a dystonie (porucha svalového napětí) - spastická tortikolis (schýlení hlavy ke straně), okulogyrické krize, křeče žvýkacích svalů;
- akatizie (neschopnost vydržet v klidu);
- tardivní dyskineze.
Bolesti hlavy, závratě.
Oční poruchy: zastřené vidění, mydriáza (rozšíření zornic).
Srdeční poruchy: zrychlení srdeční frekvence, změny EKG, změny QT intervalu, arytmie (nepravidelnosti srdečního rytmu) typu torsades de pointes.
Cévní poruchy: ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při postavení se).
Gastrointestinální poruchy: nevolnost, zvracení, zácpa, nechutenství, sucho v ústech.
Poruchy jater a žlučových cest: městnavý zánět jater (cholestatická hepatitida).
Poruchy kůže a podkoží: reakce z přecitlivělosti, odlupování kůže (exfoliativní dermatitis), erythema multiforme
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: maligní neuroleptický syndrom - horečka, svalová ztuhlost, nestabilita vegetativního systému, porucha vědomí a zvýšená hladina CPK (kreatinfosfokináza).
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte užívání přípravku a poraďte se ihned s lékařem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PROSULPIN 200 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE
Informace o tomto přípravku získáte na: www.promed.cz
Velikost balení:
30 nebo 60 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balenízdroj:http://www.psychoweb.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama