STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

Dogmatil - info o léku

10. dubna 2012 v 21:42 | ADMIN webu |  *Psychofarmaka

Dogmatil® (sulpiridum)

Indikace: Psychofarmakum, neuroleptikum

Přípravek se užívá při nervových a duševních poruchách, které jsou spojeny s úzkostmi, smutkem a někdy také se zmateností, halucinacemi a utkvělými představami. Vhodný je také při léčbě těžkých depresí, hypochondrie a agresivity, zvláště ve stáří.
Lze jím také léčit i některá těžší onemocnění psychosomatická, zvláště taková, která jsou spojena s poruchami funkce zažívacího traktu.


zdroj:http://www.sanofi.cz
........................................................................


Příbalová informace - Rp.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

DOGMATIL 200 mg
(Sulpiridum)
tablety

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie
Quétigny, Francie

Složení:
Léčivá látka: Sulpiridum 200 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: bramborový škrob, monohydrát laktosy, methylcelulosa 1500, silikagel, mastek, magnesium-stearát

Indikační skupina:
Psychofarmakum, atypické neuroleptikum.

Charakteristika:
Dogmatil ovlivňuje některé části centrálního nervového systému (dopaminové receptory), které regulují citové reakce a postoje. Tímto způsobem příznivě ovlivňuje nervové a psychické poruchy.

Indikace:
Přípravek se užívá při nervových a duševních poruchách, které jsou spojeny s úzkostmi, smutkem a někdy také se zmateností, halucinacemi a utkvělými představami. Vhodný je také při léčbě těžkých depresí, hypochondrie a agresivity.
Lze jím také léčit i některá těžší onemocnění psychosomatická, zvláště taková psychická onemocnění, která jsou spojena s poruchami funkce zažívacího ústrojí.
Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Kontraindikace:
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na sulpirid a na pomocné látky přípravku , dále při vzácném nádoru dřeně nadledvin tzv. feochromocytomu, který je provázen bolestmi hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku.
Přípravek dále nesmějí užívat pacienti s nádory produkujícími prolaktin (hormon tvořený mozkem) a s nádory, jejichž růst ovlivňuje hladina prolaktinu.
Pro užívání přípravku pacienty s epilepsií (padoucnicí) musí být zvláště závažné důvody, protože Dogmatil může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů. Pacienti s Parkinsonovou chorobou (výrazným třesem a svalovou ztuhlostí) mohou užívat Dogmatil, pouze v nezbytných případech a musí být pečlivě sledováni.

Nežádoucí účinky:
V průběhu užívání přípravku se mohou objevit nežádoucí účinky nervového původu jako zvýšený třes rukou, stahy svalstva v obličeji a na krku, útlum, únava a ospalost. Může také docházet ke změnám krevního tlaku při změně polohy těla, které se projevují zejména závratěmi, zhoršeným viděním až krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání.
Mohou se objevit změny hormonálních funkcí jako vymizení menstruace, bolesti prsou, vylučování mléka z prsních bradavek mimo období kojení a snížení sexuálních funkcí, někdy zvyšování tělesné hmotnosti.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.
Pokud se objeví vysoká teplota provázená bledostí kůže, pocením a výraznou svalovou ztuhlostí, přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Interakce:
Účinky přípravku Dogmatil a účinek jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj.
Levodopa a Dogmatil ruší své účinky a neměly by proto být užívány současně.
Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném užívání Dogmatilu a následujících léčiv:
- zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu - diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;
- diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), stimulační laxativa (léky proti průjmu), amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při současném užití hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi);
- antiarytmika (léky proti poruchám srdečního rytmu), např. chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol;
- ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin (neuroleptika); metadon (léčba bolesti a závislosti na morfinu a heroinu); léky proti depresi; lithium (lék stabilizující náladu), cisaprid (lék stimulující trávicí trakt), erythromycin podaný nitrožilně, sparfloxatin (antibiotikum).

Léčiva působící na centrální nervový systém jako léky proti bolestem, léky potlačující kašel, léky na spaní, pro uklidnění, proti zvracení, proti alergii mohou zvyšovat tlumící účinek Dogmatilu a vyvolávat snížení pozornosti i spavost.
Také alkohol zvyšuje účinek Dogmatilu, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se objevit nejrůznější nepředpokládané reakce. Vyvarujte se proto požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku.
Účinek léků proti vysokému krevnímu tlaku může být při užívání Dogmatilu zvýšen a může proto dojít k poklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém vstávání.
Antacida a sukralfát snižují kyselost v trávicím ústrojí a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se proto podávat v dostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podáním Dogmatilu.

Upozornění
U pacientů léčených některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění) byla hlášena hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi). Proto patříte-li k pacientům s cukrovkou nebo rizikovými faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař Vám bude sledovat hladinu cukru v krvi.

Dávkování a způsob použití:
Vždy je nutno přesně dodržovat dávky, které doporučí lékař.
Dospělí: Dávkování je přísně individuální. Celková denní dávka se pohybuje v rozmezí 1-8 tablet denně, užívá se rozděleně ve 3 jednotlivých dávkách (ráno, v poledne a večer). Jednotlivé dávky i celkovou denní dávku Vám určí Váš lékař. Poslední část denní dávky je nejlépe užít do 16 - 17 hodin, aby se zabránilo nežádoucímu účinku na noční spánek.
Doporučuje se přípravek zapít tekutinou.

Děti: Přípravek není určen pro podávání dětem.

U starších osob a pacientů se sníženou funkcí ledvin je dávkování třeba snížit, obvykle na polovinu denní dávky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.
Těhotenství:
Užívání přípravku během těhotenství se vzhledem k nedostatku klinických zkušeností nedoporučuje.
Kojení:
Sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen a proto se kojení během léčby nedoporučuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dogmatil 200 mg
1 tableta přípravku obsahuje 23 mg laktózy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem.

Předávkování:
Při požití většího počtu tablet se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka a dlouhodobý stah žvýkacích svalů. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do30°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale za zkratkou EXP.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
12, 60 nebo 120 tablet v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


zdroj:http://www.psychoweb.cz


..............................................................................

DOGMATIL 50 mg
tvrdé tobolky
(Sulpiridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek DOGMATIL 50 mg a kčemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravek přípravek DOGMATIL 50 mg užívat
3. Jak se přípravek DOGMATIL 50 mg užívá
4. Možné nežádoucí přípravek DOGMATIL 50 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Charakteristika:
Dogmatil ovlivňuje některé části centrálního nervového systému (dopaminové receptory), které regulují citové reakce a postoje. Tímto způsobem příznivě ovlivňuje nervové a psychické poruchy.

Indikace:
Přípravek se užívá kléčbě:

- deprese (závažných forem deprese, kde nejsou účinná antidepresiva)
- závratí (vpřípadě neúčinnosti běžné léčby)


Přípravek je určen kléčbě dospělých.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek DOGMATIL 50 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulpirid nebo na kteroukoli další složku přípravku
DOGMATIL 50 mg

- pokud máte vzácnýnádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen bolestmi
hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku


- jestliže mátenádory produkujícími prolaktin (hormon tvořený mozkem) a s nádory, jejichž růst
ovlivňuje hladina prolaktinu
pokud trpíte:


2/5
- epilepsií (padoucnicí) musí být zvláště závažné důvody, protože Dogmatil může zvyšovat
možnost vzniku křečových stavů;


- Parkinsonovou chorobou (výrazným třesem a svalovou ztuhlostí) lze užívat Dogmatil, pouze v
nezbytných případech a pacienti musí být pečlivě sledováni


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DOGMATIL 50 mg je zapotřebí
- jestliže jsteléčen/a některými antipsychotiky (léčba závažných psychiatrických onemocnění) byla
hlášena hyperglykémie (vysoká hladina cukru vkrvi). Proto patříte-li k pacientům s cukrovkou nebo
rizikovými faktory pro její vznik a je Vám předepsán sulpirid, lékař Vám bude sledovat hladinu
cukru vkrvi


- poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin vcévách.

- u starších pacientů může dojít kzávažným zdravotním komplikacím (selhání srdce, zápal plic,
náhlé úmrtí).


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Levodopa a sulpirid ruší své účinky a neměly by proto být užívány současně.
Velice závažné poruchy srdečního rytmu (torsade de pointes) mohou být vyvolány při současném
užívání Dogmatilu a následujících léčiv:


- zpomalení srdeční činnosti - betablokátory, blokátory vápníkového kanálu diltiazem,
verapamil, klonidin, guanfacin, digitalis;


- diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči), stimulační laxativa (léky proti zácpě),
amfotericin B podaný nitrožilně, glukokortikoidy, tetrakosaktidy mohou vyvolat při současném
užití hypokalémii (snížení hladiny draslíku vkrvi);


- antiarytmika (léky proti poruchám srdečního rytmu), např. quinidin, disopyramid, amiodaron,
sotalol;


- ostatní léčiva jako např. pimozid, sultoprid, haloperidol, thioridazin (neuroleptika); metadon
(léčba bolesti a závislosti na morfinu a heroinu); léky proti depresi; lithium (lék stabilizující
náladu), cisaprid (lék stimulující trávicí trakt), erythromycin podaný nitrožilně, sparfloxatin
(antibiotikum).


Léčiva působící na centrálně nervový systém jako léky proti bolestem, léky potlačující kašel, léky na spaní, pro uklidnění, proti zvracení, proti alergii mohou zvyšovat tlumící účinek přípravku DOGMATIL 50 mg a vyvolávat snížení pozornosti i spavost.


Také alkohol zvyšuje účinek přípravku DOGMATIL 50 mg, zejména jeho účinek tlumivý, a mohou se
objevit nejrůznější nepředpokládané reakce.Vyvarujte se proto požívání alkoholu vprůběhu užívání
přípravku.


Účinek léků proti vysokému krevnímu tlaku může být při užívání přípravku DOGMATIL 50 mg zvýšen
a může proto dojít kpoklesu krevního tlaku, který se projeví závratěmi až ztrátou vědomí při rychlém vstávání.Antacida a sukralfát snižují kyselost vtrávicím traktu a snižují tak vstřebávání přípravku. Měla by se proto podávat vdostatečném časovém odstupu, minimálně dvě hodiny před podánímpřípravku DOGMATIL 50 mg.

Prosím, informujte svého lékařenebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství a kojení
3/5
Těhotenství:
Užívání přípravku během těhotenství se vzhledem knedostatku klinických zkušeností nedoporučuje.

Kojení:
Sulpirid se vylučuje do mléka kojících žen a proto se kojení během léčby nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařemnebolékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující
zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů.
Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku DOGMATIL 50 mg
1 tableta přípravku obsahuje 67 mg monohydrátu laktosy. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek DOGMATIL 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařemnebo lékárníkem.

Vždy je nutno přesně dodržovat dávky, které doporučí lékař.
Obvykle se užívá 1 tobolka 3krát denně (ráno, vpoledne a večer). Poslední část denní dávky je nejlépe užít do 16 17 hodin, aby se zabránilo nežádoucímu účinku na noční spánek.
Doporučuje se přípravek zapít tekutinou.
Děti: Přípravek není určen pro podávání dětem.
U starších osob a pacientů se sníženou funkcí ledvin je dávkování třeba snížit, obvykle na polovinu
denní dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DOGMATIL 50 mg, než jste měl(a)
Při požití většího počtu tobolek se mohou objevit stahy svalů voblasti obličeje a krku, nekontrolované vyplazování jazyka a dlouhodobý stah žvýkacích svalů. Může se objevit i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek DOGMATIL 50 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek DOGMATIL 50 mg
Při náhlém vysazení přípravku Dogmatil 50 mg se mohou vyskytnout nauzea, zvracení, zvýšené pocení,nespavost nebomimovolní pohyby. Doporučuje se proto vysazovat lék postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
4/5
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekDOGMATIL 50 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Vprůběhu užívání přípravku se mohou objevit nežádoucí účinky nervového původu jako zvýšený třes rukou, stahy svalstva vobličeji a na krku, útlum, únava a ospalost.

Může také docházet ke změnám krevního tlaku při změně polohy těla, které se projevují zejména závratěmi, zhoršeným viděním až krátkodobou ztrátou vědomí při rychlém vstávání.

Mohou se objevit změny hormonálních funkcí jako vymizení menstruace, bolesti prsou, vylučování
mléka z prsních bradavek mimo období kojení a snížení sexuálních funkcí, někdy zvyšování tělesné
hmotnosti.

Pokud se objeví vysoká teplota provázená bledostí kůže, pocením a výraznou svalovou ztuhlostí,
přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při užívání může dojít k nežádoucímu účinku projevujícímu se změnou činnosti srdce, rovněž se užívání může projevit zvýšenou hladinou enzymu kreatinfosfokinázy vkrvi.

Krevní sraženiny vžilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK DOGMATIL 50 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek DOGMATIL 50 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek DOGMATIL 50 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek DOGMATIL 50 mg obsahuje
- Léčivou látkou je sulpiridum 50 mg vjedné tobolce.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, methylcelulosa 1500, mastek, magnesium-stearát,
želatina, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek DOGMATIL 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, neprůhledné, tvrdé želatinové tobolky velikosti 4 obsahující bílý prášek.
30 tobolek vblistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci:

5/5
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie

zdroj:http://www.lekarna.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama