STRÁNKY INFORMAČNÍHO A DISKUSNÍHO CHARAKTERU

Nikdy se nevzdávej, s láskou Vaše adminka.

Antidepresiva lze rozdělit do dvou základních skupin, které se liší svým mechanismem účinku

5. února 2009 v 22:59 | ♥Naposledy.cz♥ |  *Antidepresiva
Antidepresiva lze rozdělit do dvou základních skupin, které se liší svým mechanismem účinku:

1. Inhibitory monoaminooxidázy (MAO) se pro svůj desinhibiční účinek také označují jako thymoereti­ka. 2. Inhibitory zpětného příjmu neurotransmiterů (inhibitory zpětrného příjmu neurotransmiterů (RUI NT) se také označují jako thymoleptika; dnes se dále dělí podle přednostně zablokovaného přenosu základních neurotransmiterů noradrenalinu, serotoninu event. dopaminu.
Podobně jako u neuroleptik se při léčbě antidepresivy projevuje příznivý terapeutický účinek až za 1-3 týdny, což lze vysvětlit adaptačními pochody v neurotransmisi v CNS. Terapie deprese musí být komplexní a zahrnuje i psychoterapii. Velmi silné deprese s psycho­tickými příznaky a anxiozitou vyžadují kombinovanou léčbu, kdy se k antidepresivu přidávají i neuroleptika a anxiolytika. Pro udržení normálního stavu a zábraně "přesmyknutí" do manické fáze se pou­žívají stabilizátory nálady (lithium, novodobá antiepileptika).

Inhibitory enzymu monoaminooxidázy (MAO) (inhibitory MAO) se původně označovaly jako thymoeretika (nyní se tento název používá pro neselektivní látky). Antidepresiva s tímto mechanismem účinku spadají do několika skupin, a modernější skupiny látek blíže specifikují mechanismus působení: RIMA jsou reverzibilní inhibitory podtypu A MAO (MAOA).
Inhibitory zpětného příjmu neurotransmiterů prvé generace se označují jako thymoleptika, a jejich hlavními představiteli jsou antidepresiva, které mají tricyklickou strukturu (TCA). Existují lát­ky, které blokují zpětný příjem několika NT, a látky, které blokují transport jen jednoho nebo dvou NT. Podle toho se mění spektrum účinku i nežádoucích účinků látek s odlišnou schopností blokovat "reuptake" NT. Pro odlišení těchto látek se často používá označení jako antidepresiva druhé a třetí generace. Nyní se však častěji v ná­zvu skupiny uvádí přímo ovlivňovaný NT: SSRI je selektivní seroto­ninový "reuprake" inhibitor a SNRI je inhibitor příjmu serotoninu a noradrenalinu.

Inhibitory MAO (Thymoeretika)
Thymoeretika ("energizéry") jsou antidepresiva, jejichž mechanis­mem působení je inhibice enzymu MAO, který rozkládá monoami­ny. Inhibitory MAO ovlivňují především ty orgány, kde jsou účinné sympatomimetické aminy a serotonin.
Inhibitory MAO užívané již po léta v terapii deprese jsou ireverzi­bilními (suicidálními) inhibitory; rozložením podané látky se enzym natrvalo zničí, což vede k nahromadění všech katecholaminů.
Z neselektivních inhibitorů MAO se používají tranylcypromin a ni­alamid. Tyto látky "projasňují" depresivní náladu především zvýše­ním obsahu serotoninu v CNS a aktivují psychomotoriku zvýšením koncentrace noradrenalinu a dopaminu. Mohou mít řadu nežádou­cích účinků, a je nebezpečné je kombinovat se sympatomimetiky a je­jich prekursory. Indikací IMAO jsou především deprese (anhedonic­ké - neschopnost pociťovat radost, involuční a atypické, rezistentní na jinou léčbu) a dále obsedantně-kompulzívní, panické a fobické poruchy. Podávání IMAO u starších pacientů je zdůvodněno tím, že s věkem narůstá aktivita MAO. Mají také hypotenzivní a analgetické účinky.

V poslední době byly objeveny izoenzymy MAO: MAO-A deami­nuje noradrenalin, adrenalin a serotonin, MAO-B fenylethylamin a benzylamin; dopamin, tyramin a tryptamin jsou společným substrá­tem pro oba izoenzymy. Selektivním inhibitorem MAO-B je selegilin, který se užívá především jako antiparkinsonikum. V poslední době se mu přisuzuje i efekt zlepšující kognitivní funkce (užití jako prevence Alzheimerovy choroby).

Reverzibilní inhibitory MAO-A (RIMA)
Moklobemid je představitelem této skupiny látek. Je dobře snášen zvláště staršími pacienty a někdy je terapeuticky úspěšnější než jsou tricyklická antidepresiva. Užívá se i u tzv. dystymií (špatná nálada).

Látky blokující zpětný příjem neurotransmiterů
Hlavními představiteli antidepresiv blokujících zpětný příjem neurotransmiterů jsou látky, které mají tricyklickou strukturu (TCA). Spektrum účinku i nežádoucích účinků těchto látek je odlišné podle jejich schopnosti blokovat "reuptake" určitého NT. Tyto poznatky vedly k zavedení mnoha skupin látek, které se podle ovlivňovaného neurotransmiteru označují jako SSRI, NaSSA aj.
Imipramin je prototypem tricyklických antidepresiv; mezi další základní TCA patří desipramin, amitriptylin a nortriptylin.

Jako antidepresiva 2. generace se označují látky, které mají účinky jako TCA, ale působí méně anticholinergně, antihistaminově a antiadrenergně. Mezi antidepresiva dalších generací se počítají SSRI, SNRI a NaSSA, které jsou účinné i u některých rezistentních pacientů a dále mají i některé zvláštní indikace.

Tricyklická antidepresiva (Thymoleptika)
Látky této skupiny (antidepresiva 1. generace) se považovaly za látky prvé volby při léčbě depresí. Mají však řadu nežádoucích účinků, které vyplývají z působení anticholinergního, antihistaminového a antiadrenergního.

Nežádoucí účinky
1) Blokáda muskarinových acetylcholinových receptorů: ospalost, suchost sliznic, tachykardie, nejasné vidění pro poruchu akomodace, zácpa, retence moče, zvýšení nitroočního tlaku (zhoršení glaukomu), poruchy paměti, delirantní stavy.
2) Blokáda histaminových H 1 receptorů: útlum CNS, hypotenze, zvýšená chuť k jídlu.
3) Blokáda alfa 1 adrenergních receptorů: posturální hypoten­ze, závratě, reflexní tachykardie, třes, poruchy erekce a ztráta libida, útlum CNS.

Kontraindikace
Látky této skupiny se nesmějí podávat současně s inhibitory MAO, při glaukomu, hypertrofi i prostaty, u anginy pectoris, infarktu myokardu a při těžkém jaterním nebo ledvinovém poškození.
Hlavními představiteli látek této skupiny jsou:

Imipramin je prototypem tricyklických antidepresiv a slouží jako standard pro srovnávání účinnosti dalších látek. Má široké spektrum účinnosti; příznivě ovlivňuje jak úzkostné, tak utlumené depresivní stavy. Kromě toho má i slabší účinky antianxiozní. Nástup účinku je mezi 5. až 10. dnem léčby.

Desipramin (desmethylimipraminum, norimipraminum) je deme­tylovaný derivát imipraminu, který má rychlejší nástup účinku; působí také dezinhibičně (budivě). Proto se používá jen u utlumených forem depresivních stavů. Velké opatrnosti je třeba u pacientů s epi­lepsií v anamnéze.

Amitriptylin je antidepresivem, které má sedativní i anxiolytické působení s rychlým nástupem účinku. Podává se u úzkostných depre­sí. Působí značně tlumivě, a proto je nejvhodnější podávání večerní. Lze ho užít k zesílení působení analgetik, včetně morfinu.

Nortriptylin (desmethylamitriptylinum, noramitriptylinum, nor­triptylinum) se stejně jako desipramin vyznačuje rychlým nástupem dezinhibičního účinku.

Z dalšich antidepresiv této skupiny lze uvést lofepramin (má malé nežádoucí účinky; jeho hlavním metabolitem je desipramin) a klomi­pramin (clomipraminum - má rychlejší nástup léčebného efektu než jiné látky této skupiny a lze ho podat i parenterálně). Dosulepin je syntetická látka české provenience, která má účinek jak antidepre­sivní, tak anxiolytický. Kromě depresí úzkostných je indikován jako pomocné léčivo při terapii psychosomatických chorob a u algických syndromů.

Antidepresiva s nižšími nežádoucími účinky (2. generace)
Látky této skupiny mají účinky jako tricyklická antidepresiva, ale působí méně anticholinergně (kromě maprotilinu), antihistaminově a antiadrenergně. Proto je lze podávat i pacientům s glaukomem, hypertrofií prostaty a ICHS.
Jejich indikacemi jsou deprese primární i somatogenní, dále de­prese farmakogenní (po reserpinu, alfa-metyldopě, klonidinu, korti­koidech aj.) i deprese projevující se pouze somatickými příznaky, které se dříve označovaly jako deprese larvované.
Terapeutický účinek látek této skupiny se dostavuje převážně již v 1. týdnu podávání. Pro malé nežádoucí účinky jsou určeny pro tera­pii pacientů, u nichž jsou kontraindikována tricyklická antidepresiva, a u pacientů vyššího věku.

Do této skupiny se řadí: Viloxazin je jedno z prvních antidepresiv s pozměněnými účinky. Dibenzepin lze užít u většiny depresivních stavů a zvláště u geriatrických pacientů. Maprotilin má účinky po­dobné amitriptylinu; může způsobit epileptické záchvaty a zhoršit suicidální pokusy. Mianserin blokuje presynaptické receptory; od jeho účinků byl odvozen mirtazapin (viz níže).
Selektivní inhibitory "reuptake" serotoninu - SSRI

Do této skupiny antidepresiv (3. generace) patří látky s různou chemickou strukturou, které mají jako společnou vlastnost selektivní inhibici zpětného vychytávání serotoninu z neuronálních synapsí. Mohutnost této blokády je nejvyšší u paroxetinu a citalopramu, nej­nižší u fluoxetinu. Fluoxetin a paroxetin částečně blokují i zpětné vy­chytávání noradrenalinu a dopaminu a proto mají oproti fluvoxami­nu a citalopramu mírné budivé působení. Všechny látky této skupiny postrádají sedativní a anticholinergní účinky, nejsou kardiotoxické a nepotencují účinek alkoholu. SSRI jsou indikovány u všech depre­sivních stavů, zvláště pak tam, kde je přítomna výrazná úzkost a sui­cidální úvahy. Dalšími indikacemi jsou těžké obsedantní a panické stavy, mentální anorexie, bulimie, ale i patologické hráčství.

Jednou z prvých zavedených látek této skupiny byl trazodon.
Do této skupiny patří: citalopram, fluvoxamin, fluoxetin, paroxetin a sertralin. Dále se sem řadí reboxetin a bupropion.

Při svých přednostech mají SSRI (kromě vysoké ceny) jedno rizi­ko, tj. vyvolání tzv. serotoninového syndromu, s GIT příznaky (boles­ti břicha, nadýmání, průjem), neurologickými (třes, dysartrie, ataxie), psychiatrickými (zrychlené myšlení až zmatenost), kardiovaskulární­mi (tachykardie, hypertenze) aj.
Inhibitory "reuptake" serotoninu a noradrenalinu (SNRI)

V poslední době byly do terapie depresí zavedeny látky, které selektivně inhibují zpětný příjem 5-HT a NA. Používají se jak u de­presí, tak úzkostných stavů a psychomotorické agitace. Jejich výho­dou je rychlý nástup účinku, působení i u rezistentních stavů a malé nežádoucí účinky, protože netlumí cholinergní, adrenergní a histami­nergní účinky. Hlavními představiteli jsou venlafaxin a milnacipran.

Antidepresiva se zvojeným serotoninovým účinkem - SARIS
Tyto látky kromě inhibice zpětného příjmu serotoninu mají i an­tagonistické účinky na 5-HT2 receptorech. Označují se také jako DSA ("double serotonin antidepresants"). Hlavním představitelem je nafazodon, který tvoří přechod k mirtazapinovému účinku. Jeho účinnost je podobná jako u SSRI, ale lépe ovlivňuje úzkost.

Antidepresiva s dalším mechanismem účinku
Mirtazapin je nově dostupné účinné antidepresivum s komplex­ním mechanismem účinku. Struktura látky je podobná mianserinu; má řadu výhodných vlastností, jako jsou rychlý nástup účinku, dlou­hodobý efekt i malé nežádoucí účinky. Mechanismus účinku je podmíněn několika efekty: 1) Látka blokuje presynaptické α 2 receptory, což vede k zesílenému vylučování jak noradrenalinu na adrenergních neuronech (plus zesílení noradrenergní neurotransmise), tak i sero­toninu na serotonergních receptorech (tento efekt je dán kombinací působení noradrenalinu na serotonergní neuron i inhibicí α 2 receptorů na zakončeních těchto neuronů); 2) Látka dále blokuje ze tří přítomných serotoninových receptorů dva (5-HT 2 a 5-HT 3 ); tím se zesiluje účinek serotoninu na 5-HT 1 receptorech a zároveň jsou oslabeny nežádoucí účinky dané stimulací zbylých dvou receptorů. 3) Stimuluje 5-HT 1 receptory. Protože nemá téměř žádnou anticho­linergní aktivitu, nemá prakticky žádný vliv na kardiovaskulární sys­tém.

Tianepin je antidepresivum a anxiolytikum, které na rozdíl od jiných látek naopak zvyšuje příjem serotoninu do nervových zakončení; jeho antidepresivní účinek je proto vlastně překvapivým ná­lezem a pravděpodobně je dán snížením reaktivity osy hypofýza-kůra nadledvin na stres. Profilem svého terapeutického účinku je přibližně uprostřed mezi sedativními a aktivujícími antidepresivy a díky příznivým účinkům na obsedantně kompulzivní účinky je blízký účinkům SSRI. Má jen zanedbatelné anticholinergní účinky, nezvyšuje tělesnou hmotnost a nevede k prolaktinemii. Je málo toxický.

Hyperici tinctuta (extrakt z třezalky v kombinaci s dalšími fytofar­maky, je látka u níž se uvádějí antidepresivní účinky, jejichž mecha­nismus není znám, a rovněž průkaz o její účinnosti nebyl dostatečně potvrzen.

Zdroj:Klikni !
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Filip Filip | 4. prosince 2014 v 13:55 | Reagovat

Že není důkaz o účinnosti třezalky? Na internetu je množství studii, kde byla na skupinách srovnávána s imipraminem a tuším i sertralinem. Jak toto můžete napsat?

2 jurda jurda | 7. března 2016 v 16:23 | Reagovat

[1]: Omylem? :-(

3 burda burda | 7. března 2016 v 16:24 | Reagovat

[2]:Nebo to množství studií prostě ještě není dostatečné? ;-)

4 Admin Admin | 16. dubna 2016 v 23:03 | Reagovat

RE: burda

Dobrá odpověd :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama